Tampere
26 May, Sunday
24° C

Proakatemian esseepankki

Yrityksen tärkeimmät tunnusluvutKirjoittanut: Roosa Haaka - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Johdanto 

Meillä oli hiljattain paja, jonka aiheena oli yrityksen tunnusluvut ja käsittelimme syvemmin kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmuitta. Aihe oli erittäin tärkeä sekä opin paljon uutta, ja pääsin myös muistelemaan vanhoja oppeja muun muassa ensimmäisen syksyn matematiikan kurssilta. Näin pajasta inspiroituneena päätin kirjoittaa aiheesta vielä esseen, jotta oppimani tieto jäisi paremmin mieleen. Näin pyrin myös entisestään vahvistamaan käsitystäni yrityksen taloudesta ja sen merkityksestä liiketoiminnan menestyksen kannalta. 

 

Tärkeimmät tunnusluvut 

Yrityksen tunnusluvut ovat keskeisiä työkaluja, jotka tarjoavat katsauksen yrityksen taloudelliseen tilaan ja suorituskykyyn eli selkeämmin sanottuna ne kertovat, miten yrityksellä menee. (Osuuspankki n.d.) Nämä tunnusluvut ovat kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius. Kyseisiä tunnuslukuja tarvitaan esimerkiksi talouden seurannassa, sijoittajien päätöksenteossa, yrityksen johdon päätöksenteossa sekä strategian suunnittelussa ja riskien hallinnassa. Käydään seuraavaksi tarkemmin läpi, mitä kyseiset tunnusluvut tarkoittavat.  

 

Kannattavuus 

Yrityksen tärkeimpänä edellytyksenä pidetään sen kykyä olla kannattava. Mikäli yrityksen kannattavuus on pitkään heikko, niin usein lopulta yrityksen on pakko lopettaa toimintansa. Heikko kannattavuus näyttäytyy tilanteena, jossa yritys tekee tappiota ja kuluttaa omaa pääomaansa, mikä väistämättä johtaa pääoman loppumiseen jossain vaiheessa. Kannattavuuden mittareita jaetaan yleisesti kahteen kategoriaan: niihin, jotka suhteuttavat katteet liikevaihtoon, ja niihin, jotka suhteuttavat tuotot pääomaan. (Almatalent n.d.)  

Kannattavuuden seurannassa hyödyllinen tunnusluku on käyttökate. Käyttökate kuvastaa yrityksen liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituskuluja ja veroja. Se antaa siis käsityksen siitä, kuinka suuri osuus liikevaihdosta jää käytettäväksi toimintakulujen kattamisen jälkeen. Käyttökateprosentin ihanteellinen taso vaihtelee toimialoittain, eikä sille ole yhtenäisiä yleisarvoja, mikä tekee sen tulkinnasta toimialakohtaista. (Osuuspankki n.d.)  

Näin lasket käyttökatteen ja käyttökateprosentin: 

Käyttökate = liiketulos + poistot ja arvonalentumiset 

Käyttökateprosentti = käyttökate / liikevaihto x 100 

 

Vakavaraisuus 

 

Yksi keskeisistä toimintaedellytyksistä yritykselle on vakavaraisuus, joka heijastaa suhdetta yrityksen oman pääoman ja vieraan pääoman välillä. Mitä suurempi oman pääoman osuus on vieraasta pääomasta, sitä vakavaraisempi yritys on. Vakavaraisuuden tunnusluvut antavat kuvan yrityksen kyvystä selviytyä pitkäaikaisista taloudellisista velvoitteista. Käytännössä ne heijastavat yrityksen kykyä kestää tappioita ja mahdollisuuksia hankkia lisää pitkäaikaista vierasta pääomaa. (Taloustutka n.d.)  

 

Omavaraisuusaste on mittari, joka heijastaa yrityksen vakavaraisuutta, tappion sietokykyä ja kykyä täyttää pitkäaikaisia sitoumuksia. Tämä tunnusluku ilmaisee sen, kuinka suuri osuus yrityksen varallisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla. Mitä korkeampi omavaraisuusaste on, sitä vahvempi perusta yrityksen liiketoiminnalla on. (Almatalent n.d.) 

  

Näin lasket omavaraisuusaste prosentin: 

Omavaraisuusaste-% = 100 * omat varat / (oikaistun taseen loppusumma – tehtyyn työhön perustuvat ennakkomaksut) 

 

Maksuvalmius 

 

Yrityksen maksuvalmius kertoo sen kyvystä hoitaa ajallaan juoksevia kuluja, kuten palkkoja ja veroja. Maksuvalmiuden tunnusluvut tarjoavat kuvan yrityksen lyhytaikaisesta taloudellisesta tilanteesta, kertoen, kuinka suuri osa yrityksen varoista on helposti saatavilla suhteessa lyhytaikaisiin velkoihin, kuten laskuihin tavarantoimittajille. (Osuuspankki n.d.) 

Quick ratio, eli maksuvalmiussuhde, heijastaa yrityksen maksuvalmiutta. Se osoittaa, kuinka hyvin yritys kykenee kattamaan lyhytaikaiset velkansa nopeasti likvidoitavalla omaisuudellaan, kuten käteisellä ja rahoitusarvopapereilla. Tunnusluku saavuttaa hyvän tason, kun se on vähintään 1. (Osuuspankki n.d.) 

Näin lasket quick ration:  

Quick ratio = lyhytaikaiset saamiset + rahoitusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset / lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakot 

 

Pohdinta 

 

Pajan ja tämän esseen antaman tiedon myötä olen varma, että yrittäjän on äärimmäisen tärkeää pitää huolta siitä, että hänellä on selkeä käsitys yrityksensä tunnusluvuista. Seuraamalla ja huolehtimalla kannattavuudesta, vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta yrittäjä pystyy luomaan vankan perustan yrityksensä taloudelle. 

Aion tulevaisuudessa tehdä säännöllisesti paluita tunnuslukujen äärelle, jotta tarvittavat tiedot ja taidot pysyvät muistissani. Ymmärrän nyt paremmin, että tämä käytäntö on olennainen osa yrityksen menestyksekästä johtamista. Suosittelen lämpimästi samaa käytäntöä kaikille yrittäjille. Tiedon ylläpitäminen ja sen soveltaminen käytännössä ovat avainasemassa menestyksekkään liiketoiminnan varmistamisessa. 

 

 

Lähdeluettelo 

Almatalent. N.d. Tunnuslukuopas. Verkkosivu. Viitattu 21.1.2024. https://www.almatalent.fi/tunnuslukuopas/  

Osuuspankki. N.d. Seuraa ainakin näitä yrityksen talouden tunnuslukuja. Verkkosivu. Viitattu 21.1.2024. https://www.op.fi/yritykset/asiakkuus/yrittajan-talousvalmennus/taloudenhallinnan-abc/talouden-tunnusluvut 

Taloustutka. N.d. Tunnusluvut – Tilinpäätösanalyysi tutuksi. Verkkosivu. Viitattu 21.1.2024. https://product.taloustutka.fi/tunnusluvut-etusivu/  

Kommentoi