Tampere
25 Apr, Thursday
2° C

Proakatemian esseepankki

TilinpäätösKirjoittanut: Jonna Satama - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Vuosi on vaihtunut ja kevät kolkuttelee ovella. Monen yrityksen tilikausi päättyi vuoden loppuun ja niinpä kirjanpitäjien ja tilintarkastajien kevät onkin kiireistä aikaa. Vaikka itse en ole kumpikaan edellä mainituista, ainakaan toistaiseksi, niin viimeiset viikot ovat itselläni sisältäneet roppakaupalla tilinpäätösten läpikäymistä. Toimin kahdessa osakeyhtiössä, joissa roolini velvoittaa tilinpäätöksen läpikäymistä ja allekirjoittamista. Niiden osalta ymmärrän hyvin mistä luvut muodostuvat ja mitä ne sisältävät. Näissä toimialat ovat selkeästi rajattuja ja yrityksen kirjanpito suhteellisen yksinkertaista joten tilinpäätökset ovat hyvin ymmärrettäviä.

Myös Osuuskunnassamme Roimassa roolini velvoittaa tilinpäätöksen läpikäyntiä ja allekirjoittamista hallituksen puheenjohtajana. 2023 tilinpäätös ei vielä ole valmistunut kirjanpitäjältä, mutta pääsääntöisesti olemme taloustiimin kanssa hyvin perillä, miltä luvut tilinpäätöksessä tulevat näyttämään. Osuuskuntamme eroaa noista kahdesta osakeyhtiöstä, koska se on tavallaan vähän kuin monialainen yritys, joka koostuu ennemminkin useasta pienestä liiketoiminnasta. Osuuskunnan tilinpäätös ei sinällään eroa osakeyhtiön tilinpäätöksestä, joskin voittoa ei ole hyödyllistä tehdä ja kerätä taseeseen osingot mielessä. Etenkin kun osuuskunta tällaisenaan tulee toimimaan vain tämän kolmen vuoden ajan. Monialaisuus aiheuttaa haastetta mm. liiketoiminnan ennustamisessa, taseessa olevien varojen ja kaluston omistajien suhteen sekä kannattavuuden seuraamisessa. Tunnuslukujen laskeminen antaa keskiarvoja projektien kannattavuuksille, mutta ilman projektien erillisiä exceleitä, joissa näkyy edellisen tilikausien lukuja, ei tuloslaskelmasta voi kertoa paljoakaan.

Näiden yritysten lisäksi, seuraan myös usean pörssiin listatun yrityksen liiketoimintaa. Tilinpäätösten ja tulosten selaaminen kuuluu myös näiden suhteen kevään ohjelmaan, koska usealla yrityksellä tilikausi päättyy vuoden loppuun. Nämä tilinpäätökset ja tuloslaskelmat eroaa edellämainituista pienistä listaamattomista yrityksistä. Näiden kohdalla yritysten liiketoiminta on usein monitahoista. Liikevaihto voi koostua eri maista, eri tuotealueista, eri liiketoiminnoista ja monialaisilla yrityksillä eri yrityksistä. On myös hyvin eri asia lukea tilinpäätöstietoja sellaisista yrityksistä, joiden toiminnassa ei ole itse mukana, ja jonka toimintaa ei tunne niin perinpohjaisesti ja jotka ovat lisäksi valtavia verrattuna näihin minimikroyrityksiin.

Tilinpäätöksestä pystyy selkeästi näkemään yrityksen tilikauden kulun lukujen valossa sekä miltä varallisuus tilanne näyttää. Siinä on aina myös edellisen tilikauden luvut, jolloin lukujen vertaaminen on yksinkertaista. Niiden avulla näkee nopeasti missä on tapahtunut muutoksia.

Tilinpäätös

Tilinpäätös on laskelma, joka tehdään tilikauden päätteeksi. Laskelma kertoo yrityksen tuloksen sekä varallisuustilanteen. Tilinpäätös perustuu yrityksen tilikauden kirjanpitoon. Se sisältää ainakin tuloslaskelman, taseen, liitetiedot, sekä kirjanpito- ja aineistoluettelon. Osakeyhtiön ja osuuskunnan on laadittava tilinpäätös jokaiselta tilikaudelta, kuten myös kommandiitti- ja avoimissa yhtiöissä. Se on laadittava neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä ja siinä käytetään suoriteperusteista kirjanpitoa, joka tarkoittaa että ostot ja myynnit kirjataan sille tilikaudelle missä ne tapahtuvat, huolimatta siitä, milloin raha konkreettisesti vaihtaa omistajaa. Myyntisaamiset kertoo summan niistä laskuista, joista et ole vielä saanut asiakkailta rahaa. Ostovelat puolestaan ovat niitä laskuja, jotka ovat yritykseltä vielä maksamatta tilinpäätös hetkellä. Tilinpäätökset ovat julkista tietoa ja ne voi tilata maksua vastaan kaupparekisteristä, mutta tase-erittely ei kuulu näihin julkisiin tilinpäätöstietoihin.

tuloslaskelma

Tuloslaskelma on osa tilinpäätöstä. Siinä on eriteltynä tuotot ja kulut, jotka pitää olla tietyssä järjestyksessä joka tulee Suomen kirjanpitoasetuksen asettamasta kaavasta. Ylimpänä tuloslaskelmassa on aina liikevaihto. Se on yrityksen arvolisäveroton myynti. Kululajikohtaisessa tuloslaskelmassa yrityksen kulut listataan ostoina, jotka jaetaan seuraaviin kulujen mukaisiin eriin: Materiaalit ja palvelut, henkilöstökulut, poistot ja arvonalennukset, muut kulut. Kun ostot on vähennetty liikevaihdosta, saadaan liikevoitto. (Yrittajan.fi, n/d)

tase

Tase tilinpäätöksessä kertoo yrityksen varat ja velat. Toinen taseen puoli kertoo yrityksen varallisuuden ja toinen sen, millä se on rahoitettu. Vastaavaa puoli on varallisuutta ja siellä on mm. rahat, myyntisaamiset, varasto, kalusto, oikeudet, patentit ja osakkeet. Ne ovat listattuna taseeseen niin, että ylimpänä on vaikeimmin rahaksi muutettavat erät ja alimpana on rahat.

Vastattavaa puolestaan kertoo, millä nuo vastaavan puolen omaisuuserät on rahoitettu. Oma pääoma sisältää oman rahoituksen. Siinä on yrittäjien itse sijoittamaa rahaa yritykseen sekä edellisten tilikausien voitot. Toinen rahoituskeino on vieras pääoma, joka koostuu lyhytaikaisesta ja pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta. Lyhyeen vieraaseen pääomaan kuuluu mm. mahdollisesti saadut ennakot, ostovelat, muut velat ja siirtovelat. Pitkäaikaiset vieraat pääomat ovat yleensä lainoja. Vastaavaa ja vastattavaa puoli täytyy täsmätä. Eli kaikelle varallisuudelle täytyy löytyä toiselta puolelta tasetta se, millä se on rahoitettu. (passeli.fi, n/d)

Tilikauden voitto tai tappio

Tuloslaskelman viimeinen rivi kertoo tilikauden tuloksen. Voitosta täytyy maksaa yritysten tuloveroa eli yhteisöveroa, joka on 20 prosenttia. Veron jälkeen voitto on vapaata omaa pääomaa, joka näkyy taseessa vastattavaa kohdassa oma pääoma edellisten-tilikausien voitto. Oma pääoma, josta on vähennetty osakepääoma on se summa, josta osakeyhtiöt jakavat osinkoja. Jos yritys tekee tilikaudella tappiota, ei yhteisöveroa luonnollisesti synny. Tämän tappio vähennetään 10 seuraavan vuoden aikana yrityksen voitollisesta tuloksesta sitä mukaan kun sitä syntyy. Jos esimerkiksi yritys tekee 2000€ tappiota tilikaudelta 2023 ja seuraavana tilikautena 2024 yritys tekee puolestaan voittoa 2000€, ei tuosta voitosta synny yhteisöveroa, koska aikaisemman vuoden tappio vähennetään siitä. Näin ollen yritys pystyy hyödyntää tappiolliset vuodet tulevissa voitoissa.

Roima Team Osk.:n ja Roima tiimin tilinpäätökset

Osuuskuntamme on yritys, jonka täytyy tehdä tilinpäätös yritysten tapaan. Tilinpäätöksessä kaikki Roiman projektit ja liiketoiminnat ovat sulautettu yhteen ja niitä pystyy tarkastelemaan virallisesti vain yhteisinä lukuina. Liikevaihto on kaikkien projektien liikevaihto yhteensä ja voitto on siten kaikkien kulujen jälkeinen summa. Se tulos jää Roiman omaan pääomaan voitoksi, kunhan siitä on maksettu ensin yhteisövero. Taseessa olevien kalustojen poistot vähentävät yhteistä tulosta ja vaihto-omaisuus kalustojen ohella ovat Roiman omaisuutta, riippumatta siitä mikä projekti tai henkilö on ne ne taseeseen hankkinut. Jokainen Roimassa on osuuskunnan jäsen ja omistaa yhden osuuden osuuskunnasta. Virallisesti tämä on hyvin yksinkertaista mutta entä miten tämä kaikki toimii sisäisessä kirjanpidossa, jota kutsumme yleisnimellä ressu?

Ressu on jaettu jäsenien ja projektien erillisiksi tileiksi, joilla on erilliset tulot ja menot. Osuuskunnan ulkopuolisten tulojen ja menojen lisäksi jäsenillä ja projekteilla on ressun sisäisiä siirtoja. Pääosa näistä on jäsenien maksamia kiinteitä kuluja, joita Roimalle tulee mm.vuokrista. Lisäksi sisäisiä siirtoja voi tulla, jos jäsenet tai projektit ostavat tuotteita tai palveluja sisäisesti toisiltaan tai lainataan rahaa projekteille. Lisämausteena ressun sisäiseen laskemiseen tuo vielä roimavero, joka verottaa jokaista ulkopuoleta tullutta rahaa 7,5%:n verolla. Tämä ei tietenkään koske Roiman kassaan tehtyä yhteistä rahaa, johon nämä roimaverotulot myös menevät.  Näistä kaikista ostoista, myynneistä ja siirroista tulee jokaiselle tilikauden lopuksi oma tilikauden tulos. Tässä tilikauden tuloksessa on hyvin haastavaa tai jopa mahdotonta ottaa huomioon mitkä poistot koskevat ketäkin ja kuinka vaihto-omaisuus huomioidaan sisäisen ressun tuloksissa. Lisäksi lainoja on sekä Roimalta projekteille että jäseniltä kuin myös jäsenten kesken. Kuinka huomioida nämä tulosta laskiessa? Kuten aiemmin jos esseessä mainitsin, niin tilinpäätös on suoriteperusteinen, eli tapahtumat kohdennetaan sille tilikaudelle mille ne kuuluu. Roiman kohdalla edellinen tilikausi on ressun osalta päätetty vuoden vaihteen tienoille, ja se on laskettu niillä summilla, jotka konkreettisesti jokaisen ressussa on ollut. Suoriteperusteinen kirjanpito ei ole täysin toteutunut ja nämä jäseniltä ja projekteilta perityt yhteisöverot poikkeaa todennäköisesti todellisesta tilinpäätöksen tilanteesta silloin, kun siihen on huomioitu kaikki siihen kuuluva. Tämä yrityksen verotuksen siirtäminen sisäiseen kirjanpitoon ei ole niin yksinkertaista ja vielä haastavampaa se on ollut viime tilikauden lopussa kun vasta olimme aloitteleva yritys. Tämän tilikauden osalta yhteisöveron laskeminen aiheuttaa suuria hankaluuksia. Jokaisen henkilökohtaisessa ja projektin ressussa on mukana myös viime tilikauden verotettu tulos, jolloin tulos ei ole pelkästään tämän tilikauden tulos. Jotta tämän verotuksen voisi tehdä täysin oikein Roiman sisällä, olisi jokaiselle pitänyt tehdä oma henkilökohtainen tilinpäätös, jossa olisi jokaisella tase ja tuloslaskelma. Ja tämän vuoden taseessa olisi ollut jokaisella edellisen tilikauden voitto tai tappio, vaihto-omaisuus, kalusto, velat ja tuloslaskelmassa olisi vain tähän tilikauteen kuuluvat tapahtumat. Tämä olisi ainoa keino, jolla tämä menisi oikein. Se ei kuitenkaan ole järkevää ajankäyttöä ja tästä syystä täytyy hyväksyä se tosi asia, että se on niin lähellä todellisuutta kun se näillä tiedoilla, taidoilla ja ajankäytöllä vain on mahdollista. Sisäiset velat olemme toistaiseksi laskeneet tuloksi sille, jolle laina on siirretty, mutta siitä lienee vielä tarvetta keskustella. Eihän lainat oikeankaan yrityksen toiminnassa kirjata liikevaihdoksi tuloslaskelmaan vaan ne pyörivät vain taseen puolella ja kirjataan vieraaksi pääomaksi.

Näen hankalana sen että opiskelija osuuskunta pyörisi täysin ilman sisäisiä ressuja. Etenkin siinä tapauksessa jos on projekti tai projekteja, joiden tarkoitus on kasvaa ja eriytyä jossain vaiheessa tai akatemian jälkeen oikeaksi yritykseksi. Tämmöinen sisäinen kirjanpito on siis lähes välttämätön. Se kuitenkin sekoittaa ajatusta oikeasta yritystoiminnasta. Raha ressuissa on konkreettista rahaa ja luvut päivittyvät kun rahat konkreettisesti liikkuu. Toisin on yrityksen oikeassa kirjanpidossa, jossa luvut tulevat suorituksen mukaan. Tässä ei myös ymmärretä taseen ja tuloslaskelman eroa ja mitkä rahat ja asiat niissä liikkuu ja miten ne vaikuttavat tulokseen tai vaikka osinkojen/ylijäämän jakamiseen.

Törmään välillä akatemialla kuin akatemian ulkopuollellakin siihen että ei ole välttämättä selkeää miten yrityksen tilillä oleva raha ja varallisuus eroaa toisistaan. Ja tilillä pyörähtävät arvolisäverot eivät yhtään helpota tätä yrityksen rahojen ymmärtämistä. Hyvä kirjanpitäjä auttaa ja ohjaa yrittäjää pitämään yrityksen taloudelliset asiat kunnossa. Silti yrittäjänä täytyy oppia lukemaan oman yrityksen tilinpäätöstä ja tulkitsemaan siinä olevia lukuja. Täytyy myös ymmärtää mistä yrityksen toiminnoista ne luvut ovat peräisin. Kirjanpitäjä opastaa, auttaa ja laatii tilinpäätöksen, mutta yrittäjä on loppu viimein vastuussa kaikesta yrityksensä toiminnasta. Myös siitä ammattimaisen kirjanpitäjän laatimasta tilinpäätöksestä.

 

 

Lähteet:

Karjalainen, L. Yrittäjän talousopas, 2013, Gaudeamus

https://yrittajan.fi/opi/tulolaskelma viitattu 2.3.2024

https://www.passeli.fi/kirjanpidon-sanakirja/t/tase/ viitattu 1.3.2024

Aihetunnisteet:
Kommentoi