Tampere
17 Jun, Monday
18° C

Proakatemian esseepankki

Vaikuttajamarkkinointi Soossissa Kirjoittanut: Tea Kivinen - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 8 minuuttia.

Soluessee. Kirjoittanut Tuija Jaatinen ja Tea Kivinen. 

 

Johdanto 

 

Kun lähdimme suunnittelemaan Soossin ensimmäistä markkinointistrategiaa, emme ehkä osanneet antaa tarpeeksi painoarvoa vaikuttajamarkkinoinnille. Pian kuitenkin meille alkoi tulla yhteistyöpyyntöjä useammilta mikrovaikuttajilta ja päätimme kokeilla, miten vaikuttajamarkkinointi Soossin kannalta toimisi. Tässä esseessä pohdimme yleisesti, mitä vaikuttajamarkkinointi on, millaisia tavoitteita kannattaa asettaa, miten niitä seurata sekä millaisia tuloksia olemme itse näiden pohjalta saaneet.  

Käymme aihetta läpi monesta eri näkökulmasta pohjaten ajatuksia meidän kokemuksiimme, sekä faktoihin, joita lainaamme tekstissämme. Aihe on äärettömän mielenkiintoinen, ajankohtainen sekä trendikäs. Monelle aihe saattaa olla edelleen täysin vieras, mutta tämän esseen avulla toivomme, että jokainen voi saada lisää oppia tästä aiheesta. Pureudumme tekstissä vaikuttajamarkkinointiin, sen trendeihin, hyötyihin, mittareihin sekä listaamme myöskin olennaista sanastoa, jotka saattavat osalle olla aivan hepreaa.  

 

Vaikuttajamarkkinointi 

 

Vaikuttajamarkkinointi on parhaimmillaan hyvin toimiva tapa tavoittaa yrityksen kohderyhmä ja vaikuttaa heidän asenteisiinsa, tietoihinsa tai ostokäyttäytymiseensä. Vaikuttajamarkkinoinnissa tärkeää on löytää oikeita vaikuttajia, jotka sopivat yrityksen brändiin sekä omaavat samankaltaista seuraajakuntaa kuin yrityksen kohderyhmä.  

Vaikuttajat voivat olla mm. bloggaajia, tubettajia, snäppääjiä, instaajia, e-urheilijoita, artisteja tai urheilijoita. Oleellista on, että heillä on olemassa oleva oma yleisönsä sosiaalisessa mediassa, sekä halu tuottaa ja jakaa ammattimaisesti tuotettuja laadukkaita sisältöjä (Lahti, I-P. 2019.) 

Vaikuttajamarkkinoinnin voima perustuu siihen, että vaikuttajan suosituksiin luotetaan tavallisesti enemmän kuin yrityksen markkinointiviestintään. On tutkittu, että jopa 71 % ostopäätöksistä tehdään mieluummin sosiaalisen median suosittelun perusteella kuin yrityksen oman brändiviestinnän kautta. ( Eving, M. 2019.) 

 

Vaikuttajamarkkinoinnin trendit 2021 

 

Vaikuttaja-asiantuntija Paula Wicström on kertonut julkaistussa artikkelissa “vaikuttajamarkkinoinnin trendit 2021” vaikuttajamarkkinoinnin trendeistä, joiden on uskottu vahvistuvan vuonna 2021. Artikkeli on julkaistu 2020, joten nyt on oiva tilaisuus peilata tämä kulunut vuosi vuoden takaiseen ennustukseen. (Wickström, 2020.) 

Kansainvälisen Influencer marketing Hubin (2021) tutkimuksessa tärkeimmiksi tavoitteiksi määriteltiin hyvin tasaisesti tunnettuus, myynti ja sisällöntuotanto. Lisäksi tutkimuksessa mainittiin TikTokin merkittävä lisääntyminen vaikuttajamarkkinoinnissa. Vaikuttajamarkkinoinnin kulutus hidastui merkittävästi maaliskuusta heinäkuuhun 2020 pandemian edetessä, mitä seurasi vaikuttajien vetämien kampanjoiden piikki elokuusta eteenpäin. Kuitenkin koronakevät sai aikaan sen, että vaikuttajamarkkinoinnin asema vahvistui entisestään. Tällöin innostuttiin nimenomaan brändiyhteistöistä. (Wickström, 2020.) 

Dagmarin vaikuttaja-asiantuntijat arvelivat, että vuonna 2021 sisällöntuotanto, vaikuttajien tekemät tuotekokeilut ja -testaukset sekä mahdollisuus saada brändille nopeasti näkyvyyttä kohderyhmää tavoittavan vaikuttajan kanavissa olisivat vaikuttajamarkkinoinnin voittotekijöitä. (Wickström,2020.)  

Vaikuttajien valta kasvaa ja monipuolistuu. Tarkoittaa siis sitä, että tulevaisuudessa sillä ei ole enää mitään merkitystä, miten olet saanut seuraajasi ja millä tavoin olet tullut “suosituksi” sosiaalisessa mediassa. Vain sillä on merkitystä, millaiset ihmiset häntä seuraavat ja kuuntelevat sekä miltä tämän oma brändi näyttää ulospäin. Vaikuttaja itse päättää, millaista arvomaailmaa hänen brändinsä tukee ja mitä hän omilla kasvoillaan haluaa edustaa. Vaikuttajan tulee itse olla valmis seisomaan mainostettavan brändin takana ja pystyttävä suosittelemaan sitä omasta tahdostaan. (Wickström, 2020.) 

Me Soossilla lähtökohtaisesti käytämme kampanjaluonteista strategiaa vaikuttajamarkkinoinnissamme, mutta trendikästä vuonna 2021 pitkäaikaiset ja monipuoliset vaikuttajakumppanuudet yhteistyömallina. “Toiston rakentaminen muutaman, kohderyhmään sopivan vaikuttajan kanssa voi usein olla tehokkaampaa kuin 30 eri vaikuttajan postausta samanaikaisesti”. (Wickström, 2020). Kampanjaluonteisen strategian takia suosimme pääosin mikrovaikuttajia, sillä heidän katsotaan resonoivan vahvasti seuraajiinsa. Tämä mikrovaikuttajien hyödyntäminen onkin ollut nouseva trendi vuonna 2021.  

Vaikuttajan oman brändin tulee olla yhteensopiva yrityksen brändin kanssa. Epäaidot yhteistyöt eivät mene enää tänä päivänä läpi yleisölle. Vaikuttajien valintoja ja tottumuksia seurataan ja kopioidaan. Tästä syystä isona trendinä nähdään myös vastuullisuus, tietoisuus ja kantaa ottaminen. (Wickström, 2020.) 

 

Vaikuttajamarkkinoinnin tavoitteet 

  

“Vaikuttavat henkilöt tekevät yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa edistääkseen kyseisen organisaation tavoittelemaa strategista päämäärää. Päämäärä voi olla esimerkiksi tunnettuuden lisääminen tietyn ihmisjoukon keskuudessa tai suora myynnin kasvattaminen.  Vaikuttajamarkkinointi ei ole pelkästään kiva lisä yritysten markkinointistrategiaan, vaan siitä on tullut osa strategian ydintä monelle kuluttaja brändille.“ 

Vaikuttajamarkkinoinnin onnistuminen vaatii tavoitteiden määrittelyn sekä oikeanlaisten mittareiden valinnan jo yhteistyötä suunniteltaessa. Tavoitteet kannattaa määrittää toimenpiteistä riippuen joko liiketoiminnan, markkinoinnin tai kampanjan tavoitteiden mukaan. Tavoitteena voi olla esimerkiksi keskustelun avaaminen, tunnettuuden kasvattaminen tai verkkokauppaan ohjaaminen. (PING Helsinki. 2021.)  

On tärkeää, että myös vaikuttaja tietää, mitä yhteistyöltä halutaan ja mitkä asiat kannattaa ottaa huomioon. Yleensä vaikuttajalla on näkemys siitä, millaisella lähestymistavalla hänen yleisönsä lämpenee, joten vaikuttaja on tärkeää sitouttaa mukaan jo suunnitteluvaiheessa, eikä hänelle välttämättä kannata antaa liian tarkkoja raameja. (PING Helsinki. 2021.) 

“Vaikuttajayhteistyö tulee aina toteuttaa yrityksen tavoitteilla, vaikuttajan ehdoilla ja yleisöä palvellen.” PING Helsinki (2021). 

 

Vaikuttajamarkkinoinnin mittarit 

 

Vaikuttajamarkkinoinnin tavoitteet voidaan pääpiirteissään jakaa neljään eri kategoriaan, joista jokaisella on omanlaisensa mittarit. Yleisesti päämittareina pidetään KPI:tä eli Key performace Indicators sekä ROI:ta (Return of investment). Tärkeintä on, että mitataan tavoitteiden kannalta oikeita asioita. (PING Helsinki. 2021.) 

Mikäli tavoitteena on tavoittavuus ja tunnettuuden lisääminen, mittareina käytetään mm. Kokonaistavoittavuutta, sitoutumista (CME – Cost per engagement), reaktioiden ja kommenttien määrää ja laatua, julkaisun näyttömääriä, medianäkyvyyttä (EMV – Estimated media value), hakukonerankingia (SEO) sekä seuraajamäärien tai esim. uutiskirjeen tilaajien kasvua. Jos taas tavoitteena on mielikuvamuutos ja vaikuttavuus, voidaan mittareina käyttää mm. sitoutumista, reaktioiden määrää ja laatua (CPE), keskustelun määrää ja sävyä, vaikuttajien kiinnostusta brändiä kohtaan, kyselyitä (esim. IG Stories), vastausten määrää ja laatua sekä arvontoihin ja kilpailuihin osallistuneiden määrää. (PING Helsinki. 2021.) 

Myynnin ja liikenteen tavoittelemisessa tärkeitä mittareita ovat mm. klikkaukset tai liikenne (CPC, UTM-linkit), affiliate-linkit ja etukoodien käyttö, eurot/kpl ja pysyvyys, uutiskirjeen tilaajat, someseuraajien kasvu sekä saatu palaute tai hakemukset. Kun tavoitteena on sisällöntuotanto, käytetään mittareina mm. brändin linjan mukaista sisältöä ja sen määrää, sisällön monipuolisuutta, laatua, hyödynnettävyyttä ja sen parissa vietettyä aikaa. Lisäksi on huomioitava pitkäjänteisuus sekä laadulliset mittarit. (PING Helsinki. 2021.) 

IMV (Influencer media value) laskeminen vaatii monien eri asioiden huomioimista etenkin pidempi aikaista yhteistyötä suunniteltaessa. Vaikuttajaa valittaessa kannattaa siis huomioida esimerkiksi tukevatko vaikuttajan kokonaistavoitettavuus ja henkilöbrändi haluttua kohderyhmää, miten vaikuttajan julkaisuihin sitoudutaan (ajankäyttö, kommentit, keskustelut, julkaisujen jakamiset ja tallennukset sekä tykkäykset), konversio eli miten hyvin kanavat ohjaavat liikennettä halutulle sivustoille (UTM, Swipe Up, affiliate-linkit) sekä arvot, miten vaikuttujan arvot sopivat yrityksen arvoihin ja kuinka uskottava vaikuttaja on halutun kohderyhmän keskuudessa. (PING Helsinki. 2021.) 

Miten hyödynnämme vaikuttajamarkkinointia Soossissa? 

 

Vaikuttajat voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään: poliittiset vaikuttajat, sosiaalisen median vaikuttajat ja kansalaisvaikuttajat. (Wickström, 2020.) Me hyödynnämme näistä kolmesta sosiaalisen median vaikuttajia. Useimmiten olemme tehneet yhteistöitä sellaisten henkilöiden kanssa, jotka käyttävät aktiivisesti sekä Instagramia, että TikTokkia ja olemme kokeneet sen myös toimivaksi tavaksi kasvattaa seuraajamääriä niin TikTokissa kuin Instagramissa sekä saada tilauksia. 

Soossin kannalta ideaalivaikuttaja on nuori henkilö, jolla on minimissään 5000 seuraajaa, jotka sopivat kohderyhmäämme. Tärkeää on, että vaikuttajalla on kyky toteuttaa kaupallisia yhteistöitä sekä tuottaa vaikuttavaa sisältöä, joka soveltuu yhteistyön tavoitteeseen. Lisäksi toiveena on, että vaikuttaja haluaa kokeilla uutta tuotetta ja juomapeli on hänelle soveltuva tuotteena. Henkilö voi olla esimerkiksi esiintynyt tosi-tv-sarjassa. 

Yleisesti yhteistöidemme sisältö on vähintään yksi kuva feediin ja muutama story/reels-video sekä TikTok-video. Tavoitteena on yleisesti ollut tunnettuvuuden lisääminen sekä myynnin ja liikenteen kasvattaminen. Yhteistyön ehdot sovitaan aina jokaisen yhteistyön kohdalla tapauskohtaisesti, mutta toiveena on, että vaikuttaja sitoutuu sopimuksen ehtoihin ja on valmis jakamaan Soossin ilosanomaa. 

“Muista tosin valita vaikuttajat niin, että henkilöt puhuttelevat juuri sinun potentiaalisia asiakkaitasi, muuten haaskaat vain aikaa ja rahaa.” (Flygar, 2019). 

 

Mikä Soossilla toimii parhaiten? 

 

Olemme kokeilleet yhteistöitä monen erilaisen persoonan kanssa niin pienistä Instagram-tileistä yli sadan tuhannen seuraajan TikTok-tileihin. Muutama kokeilu on tehty myös opiskelijaainejärjestöjen kanssa. Selkeitä eroja olemme huomanneet siitä, mikä Soossin vaikuttajayhteistöistä toimii ja mikä ei. Tottakai, sisällöllä, kanavalla, seuraajamäärällä, sitoutuneisuudella ja sisällön laadulla on merkitystä.  

Tärkeää ja ehdottomasti huomioon otettavaa on valitun vaikuttajan seuraajakunta – missä ikähaarukassa pyöritään, minkä tyylisiä seuraajat ovat (esimerkiksi nuoret, opiskelijat) ja kuinka paljon vaikuttajan sisältö saavuttaa näyttö/katselukertoja päivityksiinsä.  

Parhaiten toimineita yhteistöitä ovat olleet tuo yllä mainittu yli 100 tuhannen seuraajan TikTok-vaikuttaja sekä tosi-tv:stä tuttu kasvo, joka jakoi Soossin ilosanomaa niin TikTokissa kuin Instagramissa. Monia yllättäjiäkin on ollut. Olemme oman käyttökokemuksen perusteella huomanneet, että mikäli vain julkaistusta sisällöstä onnistutaan tekemään mahdollisimman lyhyt, mielenkiintoinen ja huomiota herättävä, saa se ihmiset toimimaan, eli menemään verkkosivuillemme ostoksille.  

Toiseksi parhaiten toimivat vaikuttajayhteistyöt ovat olleet pienempiä, hieman alle 10 000 seuraajan ig-tilejä, jotka tuottavat sisältöä myös TikTokin puolelle. Tästä huomiona, että sellaiset yhteistyöt, jotka toteutetaan pelkän Instagramin puolella, eivät tuota yhtä hyvää tulosta.  

Vaikuttajayhteistyöt toimivat parhaiten Soossilla silloin, kun henkilö on meidän kohderyhmäämme sopiva, eli nuori aikuinen, ehkä jopa opiskelija, joka toimii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, nimenomaan TikTokissa tuottaen sisältöä nuorille aikuisille, noin 18–25-vuotiaille. Olemme myös havainneet, että kohderyhmänä juhlijat ovat suuri osa asiakkaistamme. Me tarkkaan mietimme jokaisen mahdollisen yhteistyön kohdalla, onko se meille kannattavaa ja saammeko me haluamiamme tuloksia yhteistyön myötä.  

Saamme huomattavan paljon meidän suuntaamme yhteistyöpyyntöjä, joissa henkilö lähestyy meitä tarjoten jotain vastineeksi ilmaisesta tuotteesta. Olemme aika paljonkin karsineet pois sellaisia tarjouksia, joista emme koe saavamme tarpeeksi hyötyä. Kokeilujen kautta olemme oppineet huomaamaan, millaiset yhteistyöt ovat kannattavia meille ja millaisia meidän kannattaa jatkossakin haalia. Soossina myös itse lähestymme meidän mielestä tuotteellemme sopivia vaikuttajia tarjoten ilmaista tuotetta tietynlaista sisältöä vastaan.  

Sesonkiaikojen ympärillä toteutetun kampanjat ovat suhteellisen toimivia, ainakin, kun katsotaan meidän myyntipiikkejämme sekä käytettyjä alennuskoodeja. Pääsiäinen, vappu, kesäloma, juhannus, halloween, pikkujoulut ovat kaikki sellaisia ajankohtia, jolloin lähdemme tavoittelemaan mahdollisia vaikuttajayhteistöitä.  

 

Näkyvyys vai konversio? 

 

Tavoitteenamme on ollut tunnettavuuden kasvattaminen ja myynnin lisääminen, eli saada klikkauksia omille tileillemme ja ennen kaikkea kävijöitä verkkosivuillemme. Kunnon näkyvyys luonnollisesti boostaa myyntiä. Tähän mennessä olemme valinneet vaikuttajia enemmän myynti kulma edellä, mutta osassa olemme niin sanotusti kokeilleet tikulla jäätä ottaen riskejä, jotta saisimme myynnin ohella myöskin runsaasti näkyvyyttä tuotteellemme.  

Näkyvyys on meidän brändillemme tärkeää, sillä tavoittelemme kuitenkin koko toimintamme kasvattamista. Haluamme yhden tuotteen rinnalle muita pelejä, mutta myöskin tulevaisuudessa olisi mahtavaa nähdä verkkokaupassamme pelin/pelien lisäksi muita oheistuotteita myytävänä. Tästä syystä pelkkä myynnin lisääminen ei auta, vaan meidän on saatava vaikuttajamarkkinoinnin avulla näkyvyyttä, jotta tulevaisuudessa meidät tunnistaisi entistäkin helpommin.  

Tottakai jokaisen verkkokaupan tavoitteena on lisätä myyntiä ja myydä mahdollisesti entistä enemmän jo olemassa oleville asiakkaille, mutta me toimijana olemme vielä niin sanotusti aloittelijoita, joten tavoittelemme myös näkyvyyttä nimenomaan markkinoinnin avulla. Vaikuttajamarkkinointi on noussut isommaksi jutuksi joskus vuoden 2019 tienoilla. “Tutkimusten mukaan asiakkaita kiinnostaa enemmän muiden ostajien mielipiteet, kun mikään muu.” (Flygar, 2019). Tämän takia on tärkeää, että muutkin, kuin me itse pidämme tuotetta hyvänä ostopäätöksenä.  

 

Opit ja kopit 

 

“Vaikuttajayhteistyön suunnittelun tärkein lähtökohta on sopivan vaikuttajan etsiminen.” (Lyytikäinen, n.d.). Kyse on siis vaikuttajan uskottavuudesta, jota hän sisällöllään yrittää rakentaa. Sisällön tulisi aina olla sellaista, joka puhuttelee kohderyhmää brändin haluamalla tavalla. Tähän varmasti lähtökohtaisesti jokainen yhteistyötä haluava pyrkii, mutta niin ei aina kuitenkaan ole, tai ainakin brändin takana seisovat voivat olla vaikuttajan kanssa eri mieltä.  

On tärkeää tutustua vaikuttajan tyyliin, brändiin ja sisältökanavien julkaisuihin, jotta saa itse mahdollisimman tarkkaa kuvaa siitä, onko vaikuttaja meidän brändillemme hyödyllinen vai haitallinen. Sellaisia epäonnistumisia meillä ei onneksi vielä ole ollut, että vaikuttaja olisi vaikuttanut meidän toimintaamme jotenkin negatiivisesti, lähinnä epäonnistumiset ovat olleet sitä, että vaikuttaja ei ole hyödyttänyt meitä ainakaan myynnillisesti juuri lainkaan. Toki näkyvyys on aina positiivista, eikä sille ole rajaansa.  

Se mikä toimii meillä, ei toimi kaikilla. Jos ajatellaan, että räväkkä tosi-tv persoona lähtisi mainostamaan äitiystarvikkeita ilman omaa lasta, eivät tulokset olisi samanlaisia kuin meidän juomapelimme kanssa. Vastaavasti kukaan absolutistina tunnettu terveysvaikuttaja ei luultavasti omistaisi tavoittelemaamme kohderyhmää eikä näin ollen saisi sitoutettua omia seuraajiaan meidän tuotteeseemme. 

Aina yhteistöissä ei ole panoksena raha ja olemmekin iloisia siitä, miten moni on halunnut meitä tukea tuotettamme vastaan. Varmasti tulevaisuudessa tulemme tekemään yhteistöitä myös sellaisten vaikuttajien kanssa, joilla on suuri potentiaalinen kohderyhmä seuraajakuntanaan ja kenelle olemme valmiita maksamaan myös rahallista korvausta yhteistyöstä.  

 

Vaikuttajamarkkinoinnin sanakirja 

 

Alennuskoodi – Alennus koodi on hyödyllinen tapa kannustaa vaikuttajan seuraajia testaamaan palvelua tai tuotetta. Vaikuttajamarkkinointi sopii hyvin myös myynnin nopeampaan buustaamiseen.  

Bio – Bio on sosiaalisen median profiilissa olevat lyhyt esittely käyttäjästä tai yrityksestä. Linkki biossa on ilmaisu, jota käytetään yleensä silloin, kun Instagramissa jaetaan sisältö, johon ohjaava linkki löytyy Instagramin biosta. 

Business Manager – Business Manager on Facebookin hallinnointityökalu, jonka alla ovat muun muassa Ads Manager ja yritystilin asetukset. 

CPC – Cost Per Click tarkoittaa hintaa, jonka mainostaja maksaa yhdestä klikkauksesta. Tätä käytetään usein esimerkiksi affiliate-linkeissä Hintaan vaikuttavat mainoksen laadun ja kohderyhmään osuvuuden lisäksi muun muassa missä mainostetaan ja ketä tavoitellaan. 

CPM – Cost Per Mille tarkoittaa hintaa, jonka mainostaja maksaa 1 000 näyttökerrasta. Jos kampanja tavoittelee mahdollisimman suurta näkyvyyttä, on CPM hyvä mittari. 

CTA – Call-To-Action on mainoksessa oleva toiminnallinen pyyntö, kuten ”Lue lisää”, ”Osta nyt” tai ”Lataa opas”. CTA:t ovat tärkeitä, sillä ihmiset tekevät usein niin kuin heitä kehotetaan. 

CTR – Click Through Rate tarkoittaa klikkausprosenttia, eli kuinka moni mainoksen nähneistä klikkaa mainosta tai siinä olevaa linkkiä. CTR lasketaan kaavalla (klikkaukset/näyttökerrat) x 100. 

CVR tai CR – Conversion Rate, josta käytetään lyhenteitä CR sekä CVR, tarkoittaa konversioprosenttia, eli kuinka moni mainoksen nähneistä tekee halutun toimenpiteen. Tätä toimenpidettä kutsutaan konversioksi ja se voi tarkoittaa esimerkiksi tuotteen ostoa, webinaariin ilmoittautumista tai oppaan lataamista. Konversioprosentti lasketaan kaavalla (konversiot/näyttökerrat) x 100. 

Engagement rate – Vuorovaikutusta kuvaava Engagement Rate eli vuorovaikutusprosentti on mittari, joka kertaa kuinka hyvin postaus motivoi yleisöä reagoimaan siihen, eli olemaan vuorovaikutuksessa postaukseen. Vuorovaikutusprosentti lasketaan kaavalla (postaukseen reagoineiden määrä / postauksen nähneiden määrä) x 100. Mitä isompi Engagement Rate, sitä parempi. 

Kaupallinen yhteistyö – tarkoittaa markkinoinnin muotoa sosiaalisessa mediassa, jossa vaikuttaja esittelee yrityksen tuotteen tai palvelun palkkiota vastaan. Palkkio voi olla rahaa tai rahanarvoinen etu. Rahanarvoiseksi eduksi voidaan katsoa esimerkiksi tuote, matka tai lahjakortti. 

Mainonta – Vaikuttajamarkkinointi on mainontaa, joten kaupallinen yhteistyö tulee merkata selkeästi kunkin kanavan sääntöjen mukaan. Merkintä “kaupallinen yhteistyö” tai “mainos” tarkoittaa vaikuttajan julkaisukanavassa sitä, että julkaisu on osa vaikuttajamarkkinoinnin kampanjaa.  

Nanovaikuttaja – Nanovaikuttajaksi kutsutaan vaikuttajaa, jonka seuraajamäärä on hyvin rajattu, mutta sitäkin osuvampi eli kompensoi sitoutuneisuudella tilin seuraajamäärän kokoa. Seuraajamäärä on alle 1000.  

Mikrovaikuttaja – Hiukan nanovaikuttajaa suuremman seuraajamäärän vaikuttajia kutsutaan puolestaan mikrovaikuttajiksi. Yleensä Suomessa mikrovaikuttaja on henkilö, jolla on 1 000–10 000 Instagram-seuraajaa. 

Podcast – Podcasteja hyödynnetään markkinoinnissa, sillä kuuntelija on yleensä keskittynyt siihen, mitä podcastissa puhutaan ja usein kuuntelualustat ovat kuluttajien päivittäisessä käytössä.  

PPC – Pay Per Click tarkoittaa klikkiperusteista markkinointia, jolla tavoitellaan siirtymistä mainostajan määrittämälle sivustolle.ROI/ROAS 

ROI – Return Of Investment kertoo, kuinka moninkertaisesti mainostaja saa sosiaalisen median markkinointiin käyttämänsä rahat takaisin. ROI on helppo laskea, mikäli tavoitteena on nimenomaan ohjata kuluttaja ostamaan, kun taas brändimarkkinoinnissa näitä lukuja on vaikeampi laskea tai se ei välttämättä ole edes kannattavaa. 

SEO – Hakukoneoptimointi (Search engine optimization) on prosessi, jolla pyritään parantamaan verkkosivun liikenteen määrää ja laatua parantamalla sen sijoitusta hakutuloksissa. Vaikuttajamarkkinointi tuo katselijoita eli liikennettä ja parantaa siten hakukonetuloksia, etenkin jos sivustolla vietetään pidemmän aikaa. 

Sisällöntuotanto – tarkoitetaan kaikkea yrityksen tuottamaa sisältöä. Sisällöntuotanto kattaa kokonaisuudessaan kaiken aina tekstistä kuvaan, videoon ja äänisisältöön. Useimmiten isoimmassa roolissa on tekstisisältö yhdessä kuvien kanssa sekä videot. 

Sosiaalinen media – Some on tutkitusti tehokas kanava vaikuttajamarkkinoinnin tekemiseen. Voit etsiä suomalaisia vaikuttajia esimerkiksi käyttämällä hashtagia #kaupallinenyhteistyö. Sosiaalisen median kanavista puhutaan usein vain kanavina. Eri somekanavia ovat esimerkiksi Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube ja TikTok. 

Swipe Up-linkki – Linkki Instagramin tarinoissa, joka vie suoraan esimerkiksi yrityksen verkkosivuille. Tämä ominaisuus on käytössä Instagramissa vain sellaisille tileille, joilla on yli 10 000 seuraajaa. Tästä syystä yleinen ilmaus on “linkki biossa”. 

Targetointi – Targetointi eli kohdentaminen on yksi tärkeimmistä, ellei jopa tärkein onnistuneen somekampanjan tekijä. Somekampanjoita voidaan kohdentaa jo olemassa olevalle yleisölle tai kylmälle yleisölle. 

UTM – Urchin Tracking Module eli parametrit, erottavat maksetun mainonnan samojen sivustojen maksuttomasta liikenteestä. Utm-parametrit voi lisätä osoitteeseen Googlen Campaign URL Builder -työkalulla. 

UGC – User Generated Content tarkoittaa käyttäjien luomaa sisältöä. UGC voi olla esimerkiksi kuvia, videoita, äänitiedostoja, arvosteluita, blogeja, artikkeleita tai somepostauksia. Kun käyttäjä (tai jopa fani) luo yritykseen liittyvää sisältöä ja tägää siihen yrityksen tai käyttää yrityksen brändäämää hastagia, se herättää luottamusta brändiä kohtaan ja nostaa brändimielikuvaa, koska ihmiset rakastavat vertaistensa tuottamaa sisältöä. 

Vaikuttaja – Vaikuttajalla viitataan henkilöön, joka on kaupallisessa yhteistyössä yrityksen kanssa. Yhteistyömuotoja ovat muun muassa tuotearvostelut ja arvonnat. Vaikuttajilla on useimmiten lojaali seuraajakunta, joka reagoi sisältöön ja tekee ostopäätöksiä vaikuttajien toiminnan pohjalta. 

Viraali – Viraali sisältö on esimerkiksi kuva tai video, joka leviää somessa laaja-alaisesti. Lumipalloefekti, joka syntyy, kun julkaisua jaetaan aina eteenpäin seuraavalle ihmiselle, on yksi somen timanttisimmista ominaisuuksista. Siksi kannattaa myös miettiä, onko julkaistu sisältö jaettavaa. 

Yhteistyö – Vaikuttajamarkkinointi on parhaimmillaan sujuvaa yhteistyötä vaikuttajan kanssa. Joskus suurempien ja suosittujen vaikuttajien yhteistöistä vastaa häntä edustava mediatoimisto. 

Sanakirjassa käytetty lähteinä Otava Mediaa (n.d.), Halosta (2019) sekä Somermaata (2021). 

 

Lähteet 

 

Dagmar. Wicström, P. 26.11.2020. Vaikuttajamarkkinoinnin trendit 2021. Luettu 7.12.2021 

https://www.dagmar.fi/vaikuttajamarkkinointi/vaikuttajamarkkinoinnin-trendit-2021/ 

 

Eving, M. 9.1.2012. Päivitetty 28.6.2019. 71% More Likely to Purchase Based on Social Media Referrals [Infographic]. Luettu 6.12.2021.   

https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/30239/71-More-Likely-to-Purchase-Based-on-Social-Media-Referrals-Infographic.aspx 

 

Itewiki. N.d. Vaikuttajamarkkinointi. Luettu 7.12.2021 

https://www.itewiki.fi/opas/vaikuttajamarkkinointi/ 

 

Lahti, I-P. 2019. Mitä on vaikuttajamarkkinointi? Luettu 24.11.2021 

https://pinghelsinki.fi/mita-on-vaikuttajamarkkinointi/ 

 

Media-assari. Halonen, S. 3.9.2019. Swipe-up Instagramiin ilman 10 000 seuraajaa. Luettu 7.12.2021.  

https://media-assari.fi/swipe-up-instagramiin-ilman-10-000-seuraajaa 

 

Meltwater. Markkinointi. 29.10.2021 Vaikuttajamarkkinointi – yrityksen opas vaikuttajamarkkinointiin. Luettu 7.12.2021 

https://www.meltwater.com/fi/blog/vaikuttajamarkkinointi-yrityksen-opas-vaikuttajamarkkinointiin 

 

Otava Media. N.d. Vaikuttajamarkkinointi – Mitä se on ja miksi se on niin tehokasta? Luettu 7.12.2021 

https://uutta.otavamedia.fi/vaikuttajamarkkinointi#6  

 

PING Helsinki. 18.03.2021. Miten vaikuttajamarkkinointia mitataan? – Näin asetat yhteistyön tavoitteet ja mittarit. Luettu 6.12.2021. 

https://pinghelsinki.fi/vaikuttajamarkkinoinnin-tavoitteet-ja-mittaaminen/ 

 

Sampo Consulting. Somerma, S. 18.8.2021. Kaupallinen yhteistyö edistää yrityksen markkinointia tehokkaasti. Luettu 7.12.2021.  

https://sampoconsulting.com/mita-tarkoittaa-kaupallinen-yhteistyo/ 

 

SDM. Lyytikäinen, E. N.d. Vaikuttajamarkkinointi haltuun: kolme vinkkiä kuluttajayhteistyöhön. Luettu 6.12.2021 

https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/vaikuttajamarkkinointi 

 

Svea. Flygar, M. 9.9.2019. 12 toimivaa markkinointitaktiikkaa – Lisää myyntiä verkkokauppaan. Luettu 6.12.2021 

https://www.svea.com/fi/fi/yritykset/yritysblogi/lue/12-toimivaa-markkinointitaktiikkaa-lisaa-myyntia-verkkokauppaan/ 

 

Werner Geyser. 18.8.2021. The State of Influencer Marketing 2021: Benchmark Report. Luettu 6.12.2021. 

https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-benchmark-report-2021/ 

Kommentoi