Tampere
22 May, Wednesday
14° C

Proakatemian esseepankki

Tilinpäätöksen sanakirja MotivelleKirjoittanut: Jenna Viianen - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Lähdin kirjoittamaan tätä esseetä tarpeesta ymmärtää mitä tilinpäätöksessä kerrotut asiat ja luvut tarkoittavat. Tarkoituksena on, että tämä essee selventäisi meidän tiimimme, Motiven, jäsenille mitä meidän tilinpäätöksessämme on ja esseen avulla kaikki ymmärtäisivät yrityksen taloudesta hieman enemmän. Koen myös, että tämä tilinpäätöksen ja taseen ymmärtäminen on erittäin tärkeää, kun työskentelee omassa yrityksessä. Käsittelen tässä esseessä Motiven tilinpäätöksestä löytyvät tuloslaskelman ja taseen (lyhyemmät versiot) mitä niissä olevat rivit tarkoittavat.

 

Miksi tilinpäätöstä on tärkeää osata lukea

Tilinpäätöstä on tärkeää osata lukea myös tiimiyrityksessä, koska se auttaa tiimiä ymmärtämään yrityksen taloudellista tilaa ja suorituskykyä. Vaikka tiimissämme on taloustiimi, jotka ovat koko ajan kartalla missä mennään, on silti myös muiden tiimin jäsenien ymmärrettävä taloudesta sen verran, jotta voidaan arvioida onko toiminta järkevää vai ei. Tähän arviointiin tilinpäätös on oivallinen apuväline. Tilinpäätöstä voidaan myös hyödyntää seuraavien asioiden kassa; tavoitteiden asettaminen, resurssien hallinta, päätösten tukemisessa ja suorituskyvyn seurannassa.

 

Mistä tilinpäätös koostuu

Tilinpäätös tehdään tilikausittain eli 12 kuukauden välein. Pienemmissä yrityksissä tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedostot (jos niitä on). Tuloslaskelmassa kerrotaan yrityksen tuotot ja kulut tietyltä ajanjaksolta, yleensä vuodelta. Tuloslaskelma kuvaa yrityksen tuloksen eli voiton tai tappion sen jälkeen, kun kaikki kustannukset on vähennetty myynnistä. Taseessa kerrotaan millaiset yrityksen varat ovat, miten paljon velkaa on kertynyt, paljonko yrityksellä on pääomaa sekä millaiset varastot yrityksellä on. Molemmissa yllä mainituissa nähdään (yleensä) edellisen tilikauden sekä sitä edeltäneen tilikauden luvut vertailun vuoksi.

 

Tuloslaskelma

Tuloslaskeman ensimmäisellä rivillä on Liikevaihto. Liikevaihto kertoo yrityksen myynneistä saamien tulojen määrää, eli se kuvaa siis sitä raha määrää, minkä yritys on ansainnut myymällä asiakkaille tuotteita tai palveluita. Motiven liikevaihto koostuu esim. tehdyistä hieronnoista, ohjauksista ja koulutuksista. Mitä enemmän teemme näitä, joista saamme tuloja yrityksen tilille sitä suuremmaksi liikevaihto nousee. Liikevaihtoon ei kuitenkaan lasketa mukaan menoja, kuten palkkoja ja muita kustannuksia.

Liiketoiminnan muihin tuottoihin lasketaan yrityksen saamat muut tuotot, jotka eivät ole myyntejä. Näitä voivat olla esim. tuet, arvolisäveron alarajahuojennukset.

 

Materiaalit ja palvelut sisältävät hankintoja ja ostoja, jotka linkittyvät suoraan liiketoimintaan ja myynteihin.  Tämä sisältää kaikki kustannukset, jotka liittyvät materiaalien, raaka-aineiden ja tarvikkeiden hankintaan sekä myös palveluiden ostamiset. Motivella raaka-ainehankintoja ei tule, tarvikehankintoja voivat olla esim. hierontaan ostetut öljyt, lakanat yms. Myös toimistotarvikkeet lasketaan tähän kategoriaan. Palveluiden ostoilla tarkoitetaan, jos ostetaan esim. markkinointipalveluita tai konsultaatioita.

Henkilöstökulut – sisältävät kaikki kulut, jotka liittyvät yrityksen henkilöstöön. Tämä osa kattaa palkat, palkkiot ja muut henkilöstön etuudet, kuten lomarahat, lomakorvaukset ja eläkekulut. Lisäksi se sisältää myös kaikki sosiaalikulut, kuten sairausvakuutusmaksut, työttömyysvakuutusmaksut ja eläkevakuutusmaksut. Henkilöstökulut ovat usein merkittävä osa yrityksen kokonaiskuluja, erityisesti sellaisilla aloilla, joilla työvoima on merkittävä tekijä. Henkilöstökulujen hallinta on tärkeää yrityksen talouden kannalta, sillä ne vaikuttavat suoraan yrityksen kannattavuuteen.

 

Tilinpäätöksen liiketoiminnan muut kulut ovat yrityksen liiketoiminnan aiheuttamia kuluja, joita ei voi suoraan kohdistaa tiettyihin tuotteisiin tai palveluihin. Näitä kuluja voivat olla esimerkiksi palkat ja palkkiot, vuokrat, markkinointikulut, matkakulut, koulutuskulut, toimiston ylläpitokulut, tietoliikennekulut ja muut vastaavat kulut.

 

Tilinpäätöksen liikevoitto on yrityksen liiketoiminnan tulos ennen veroja ja korkokuluja. Se kertoo yrityksen kannattavuudesta ilman verotuksellisia ja rahoituskuluja huomioimista. Liikevoiton laskeminen perustuu yksinkertaisesti liikevaihdon vähentämiseen liiketoiminnan kuluilla.

 

Tase

Tilinpäätöksen toinen osa Sisältää kaksi osaa; vastaavat ja vastattavat.  Vastaavilla tarkoitetaan yrityksen varallisuutta eli käytännössä paljonko yrityksellä on rahaa tai esim. varastoa. Vastattavilla tarkoitetaan yrityksen velkoja ja rahoituksen lähteitä. Taseessa tärkeää on huomioida, että vastaavat ja vastattavat ovat aina tasan, eli taseen tulla olla tasan. Jos tase tulee erisuuruisina, on virhe tapahtunut kirjanpidossa.

 

Vastaavaa

Vastaavat koostuvat kahdesta osasta pysyvistä – ja vaihtuvista vastaavista.

Pysyvillä vastaavilla tarkoitetaan yrityksen omistuksessa olevia asioita kuten kiinteistöt, rakennukset ja kalustot, joita ei voida muuttaa rahaksi nopeasti taikka lyhyellä aikavälillä. Pysyvät vastaavat yleensä tuottavat tulosta useampana tilikautena. Motivella pysyviä vastaavia ei ole.

Vaihtuvat vastaavat tuottavat nopeammin tuloja kuin pysyvät vastaavat. Näitä voivat olla esim. aineet ja tarvikkeet eli varastot ja niiden muuttaminen myytäviksi tuotteiksi, saamiset kuten myyntisaamiset, lainat ja muut saamiset.  Motivella vaihtuvia vastaavia on ainoastaan myyntisaamisia, joilla tarkoitetaan myyntiä, joka on tehty, mutta maksua ei ole vielä vastaanotettu. Eli myyntisaamiset muuttuvat rahaksi vasta kun asiakkaat ovat maksaneet laskun.

 

Rahoilla ja pankkisaamisilla tarkoitetaan yrityksen tilillä olevia rahoja, käteisvaroja ja sijoituksia, jotka on helppo vaihtaa rahaksi. Rahat ja pankkisaamiset ovat tärkeitä, koska ne ovat helposti käytettävissä olevia varoja, joita yritys voi käyttää liiketoiminnassaan tarvittaessa. Nämä varat ovat tärkeitä myös siksi, että ne kertovat yritykselle maksuvalmiudesta, jotta se voi maksaa laskunsa ja muut velvoitteensa ajoissa.

Vastattavaa

Vastattavissa käsitellään ensimmäisenä omaa pääomaa, joka voi koostua osake-, osuus- tai muusta vastaavasta pääomasta. Pääomaa voi kertyä periaatteessa kahdella tavalla; ulkoisilla sijoituksilla tai yrityksen voittovaroina kerrytetty pääoma. Motiven kohdalla pääoma kostuu jokaisen tiimiläisen maksamasta osuuskuntamaksusta.

Muut rahastoilla tarkoitetaan yrityksen erilaisia rahastoja, jotka eivät ole yrityksen tilakauden tulosta tai omaa pääomaa. Esimerkiksi Motivella on vararahasto. Vararahasto on rahasto, jota käytetään yrityksen tappioiden kattamiseen tai investointien rahoittamiseen. Eli käytännössä voidaan ajatella, että vararahasto on yrityksen turvaraha.

Vastattavissa käydään läpi myös edellisten tilikausien voitto (-tappio) sekä uusimman tilikauden tulos. Nämä vaikuttavat kokonaispääomaan.

Lyhyesti sanottuna vieras pääoma kertoo paljonko yritys on velkaa ulkopuolisille tahoille. Vieras pääoma koostuu kahdesta luokasta lyhytaikaisesta (alle vuoden kuluttua erääntyvät) – ja pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta (yli vuoden kuluttua erääntyvät).

Viimeisenä rivinä Taseessa on vastattavat yhteensä, jossa näkyy luku, joka koostuu kaikista yllä mainituista vastattavista.

 

Pohdintaa

Kun ensimmäistä kertaa näin meidän tiimin tilinpäätöksen, päällimmäinen ajatus oli, etten ikinä tule ymmärtämään mitä kaikki rivit ja luvut tarkoittavat. Kuitenkin jonkin ajan päästä päädyin ristipölyttämään Samoan pajaan, jossa onneksi sattui olemaan aiheena yrityksen talous ja nimenomaan tilinpäätös. Tämä paja opetti paljon tilinpäätöksestä ja sen lukeminen ei ollutkaan enää niin hankalaa (kiitos siitä Samoalle). Kun itse ymmärtää tilinpäätöstä ja sen tärkeyttä halu opettaa se myös omalle tiimille nousi esiin. Tämä essee syvensi myös omaa tietämystä ja toivottavasti myös meidän koko tiimin!

 

 

 

Lähteet

Räsänen, J. 2023. Tilinpäätös – mikä se on, milloin pitää laatia ja miksi. Procountor. Luettu 1.4.2023 https://procountor.fi/blogi/tilinpaatos/

Seppänen, H. 2011. Yrityksen analysointi ja tilinpäätös. Hämeenlinna: Kariston Kirjapaino Oy.

Suomi.fi. 2022. Tilinpäätös. Luettu 1.4.2023 https://www.suomi.fi/yritykselle/talouden-hallinta-ja-verotus/yrityksen-taloushallinto/opas/tilinpaatos-ja-tilintarkastus/tilinpaatos

Tilitoimisto Äly. nd. Kirjanpito-opas: Mikä on tase ja mitä se kertoo? Luettu 3.4.2023 https://tilitoimistoaly.com/mika-on-tase/

Tilitoimisto Äly. nd. Kirjanpito-opas: Mitä tuloslaskelma kertoo yrityksestä? Luettu 3.4.2023 https://tilitoimistoaly.com/mika-on-tase/

Kommentoi