Tampere
22 Jun, Saturday
12° C

Proakatemian esseepankki

Tilinpäätöksen analysointi – kasvukyky, rahavirta-analyysi & kriisin tunnistaminenKirjoittanut: Säde Tiirola - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Tilinpäätöksen analysointi – kasvukyky, rahavirta-analyysi & kriisin tunnistaminen

Mitä perinteinen tilinpäätösanalyysi tarkoittaa? Usein tilinpäätöstä pidetään sekavana ja vaikeasti ymmärrettävänä. Myös itselleni tilinpäätös oli kuin hepreaa olisi lukenut, en ymmärtänyt mitä tulisi ymmärtää ja mitä asioita voisin tarkastella ja analysoida yrityksen toiminnan kehittämiseksi. Tilinpäätöksen ymmärtäminen kuitenkin kertoo yrityksen tilanteesta ja sitä pidetään yhtenä merkittävimmistä asioista yrityksen toiminnan pohjana.

Esseen tavoitteena on auttaa lukijaa ymmärtämään tilinpäätöstä ja kehittää sen kautta analysointitaitoja, joita voi hyödyntää yritystoiminnassaan. Esseen ei kuitenkaan ole tarkoitus tarkastella miten tunnuslukuja muodostetaan ja lasketaan, vaan kertoa millaisien tunnuslukujen avulla voidaan analysoida tiettyjä taloudellisia toiminta-alueita. Jokaiselle yrittäjälle, talousosaajalle tai muuten liiketoimintaa seuraavalle tilinpäätös kertoo keskeisiä asioita taloudellisesta näkökulmasta. Tilinpäätöksen analysointi antaa vastauksia esimerkiksi liiketoiminnan kannattavuudesta ja auttaa tekemään johtopäätöksiä taloudellisista toimintaedellytyksistä ja liiketoiminnan arvosta ja riskeistä. Sen avulla laaditaan strategioita, tehdään budjettisuunnitelmia ja kehitetään toimintaa tiettyyn suuntaan. Tilinpäätöksen ymmärtäminen myös kertoo, onko liiketoiminnan jatkuminen järkevää ja mitä mahdollisia korjausliikkeitä voitaisiin tehdä.

Perinteiseen tilinpäätösanalyysiin vaikuttaa kuka kohdetta tarkastelee ja millaisia tietoja hän haluaa saada yrityksestä. Useimmiten tarkastelun kohteena on menestys, liiketoiminnan arvo, tulevaisuuden arviot sekä yrityksen investointikyky. Tärkeä tarkastelun kohde yritykselle on tulevaisuuden ennusteiden tekeminen, sillä niitä käytetään moniin tarkoituksiin, kuten yrityksen ja liiketoiminnan arvonmääritykseen tai liiketoiminnan kehittämiseen eri osa-alueilla. (Mitä tilinpäätös kertoo, s.262).

Tunnuslukujen analysointi

Tunnusluvut tiivistävät tilinpäätöksestä saatavaa informaatiota yhteen lukuun, yleensä jonkinlaiseen suhdelukuun. Sen avulla voidaan verrata yrityksiä keskenään, tehdä johtopäätöksiä yrityksen tuloslaskelmasta ja taseesta, kassavirtalaskelmista sekä taloudellisista toimintaedellytyksistä. Yleisimmät tunnusluvut ovat kannattavuus, vakavaraisuus, maksuvalmius ja kasvuodotukset. (Mitä tilinpäätös kertoo, s.264).

Kasvukyvyn analysointi

Kasvukykyä pidetään yleensä yhtenä yrityksen taloudellisten toimintaedellytysten perustekijöinä. Sen avulla voidaan tarkastella, kasvaako yritys pidemmällä aikavälillä toimialansa kasvun verran. Yrityksen kasvaminen edellyttää kapasiteetin lisäämistä eli investoimista, joka puolestaan edellyttää rahoituskelpoisuutta ja rahoituskykyä esimerkiksi lainan ottamiseen. Kasvua voidaan analysoida siis kannattavuuden, kassavirran ja rahoitusaseman avulla. Taloudellisen perustan tulee olla kunnossa, eikä velaksi voida kasvaa määräänsä enempää. Kasvukyvyn analysoimiseen hyödynnetään erilaisia kasvumittareita, jotka pyrkivät siis mittaamaan liiketoiminnan rahamääräistä laajuutta ja muutosta. (Mitä tilinpäätös kertoo, s.267–268).

Rahavirta-analyysi

Rahavirta-analyysissa keskitytään kassaperusteisen rahavarojen seuraamiseen. Sen avulla tarkastellaan, kuinka pitkään liiketoiminnan antama rahavirta riittää suhteessa esimerkiksi lyhennyksiin ja maksuihin. Tällä halutaan selvittää, tuottaako liiketoiminta oikeasti rahaa ja kuinka paljon ja kuinka paljon siitä voidaan maksaa kuluja. (Mitä tilinpäätös kertoo, s. 268–269).

Miten konkurssia ennakoidaan tilinpäätöksestä?

Konkurssia pyritään ennakoimaan yksittäisten tunnuslukujen avulla sekä tilinpäätöksestä tehtävillä laskentakaavoilla konkurssin todennäköisyydestä ja sen ajankohdasta. Kriisitunnusluvuilla mitataan mm. kasvun, kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden keskinäisiä riippuvuussuhteita. Osassa tutkimuksissa parhaimmiksi konkurssin ennustajiksi on todettu liiketoiminnan rahavirrasta laskettu vieraan pääoman takaisinmaksuaika ja pääoman tuottoprosentit. Hälytyskellojen tulisi siis soida, jos tunnusluvut heikkenevät jatkuvasti. (Mitä tilinpäätös kertoo, s.273–274).

Yksinkertaisesti tunnuslukujen ja laskentakaavioiden avulla selvitetään, kykeneekö yritys liiketoiminnan antamalla tulorahoituksellaan hoitamaan rahoitustarpeistaan riittävän osan. Jos kannattavuus ja tulorahoitus heikkenevät, tarve lainanottoon lisääntyy ja maksuvalmius heikkenee. Jos maksuvalmius heikkenee ja sama prosessi jatkuu, tulee yritys ylivelkaantuneisuusrajalle, jolloin lisärahoitusta yritykselle ei haluta enää myöntää ja siirrytään yksipuolisen luotonoton pisteeseen. Yksipuolinen luotonotto tarkoittaa siis velvoitteiden hoitamatta jättämistä, siis muiden varojen omaan käyttöön ottamista luvatta. Tästä seuraa rahavirtojen loppuminen eli kassan tyhjeneminen ja toiminnan loppuminen. (Mitä tilinpäätös kertoo, s.273).

Ilari Salmi. 2020. Mitä tilinpäätös kertoo?. 10. uudistettu painos. Helsinki: Edita Publishing Oy. 

Kommentoi