Tampere
26 May, Sunday
13° C

Proakatemian esseepankki

Tilinpäätöksen ABC: tuloslaskelma ja taseKirjoittanut: Aleksi Kolunsarka - tiimistä Samoa.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita artikkeleja
Useita lähteitä
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

JOHDANTO

Olen 13-henkisen tiimiyrityksen hallituksen puheenjohtaja sekä olen toiminut aikaisemmin hallituksen puheenjohtajana pienissä osakeyhtiöissä. Törmään usein tilanteisiin, jossa taloudesta puhutaan mututuntumalla tai mikä parhainta, tehdään samalla periaatteella fiilispohjaisia ratkaisuja ymmärtämättä kokonaiskuvaa. Olen myös avannut tilinpäätöksiä omistajille yhtiökokouksessa niin, että parempi olisi ollut tarjota ovea auki pitäessä talous-suomi-talous-sanakirja. Haluan omassa tasavertaisessa tiimiyritysorganisaatiossani talouden ymmärtämisen olevan tärkeä painopiste päätöksenteon tukena. Tilinpäätös ja tase ovat hyviä keinoja ymmärtää yrityksen talouden kokonaiskuvaa. Tästä innoittuneena lähdin kirjoittamaan esseetä siitä, mitä tilinpäätös ja tase sisältää. Käytämme Esimerkkiyritys Oy:n tilinpäätöstä tukemaan tekstiä.

Mikä on tilinpäätös?

Tilinpäätöksestä selviää yrityksesi tilikauden tulos ja varallisuustilanne. Tilinpäätös sisältää ainakin tuloslaskelman, taseen, liitetiedot sekä kirjanpito- ja aineistoluettelon. Kaupparekisteriin päätyvät tilinpäätöstiedot ovat julkisia. Tilinpäätös perustuu yrityksesi tilikauden kirjanpitoon. Erikokoisilla yrityksillä on erilaiset tilinpäätössäädökset, joihin vaikuttaa yhtiömuodon lisäksi toimiala. Tilinpäätöksen laatii useimmiten tilitoimisto, jonka asiakkaana olet. Siitä huolimatta yrittäjällä on vastuu tilinpäätöksen oikeellisuudesta. (suomi.fi n.d.)

Tilinpäätös pitää siis sisällään:

  • tuloslaskelman
  • taseen
  • liitetiedot
  • vertailutiedot eli vastaavat tiedot viime tilikaudelta
  • rahoituslaskelman, jos kirjanpitovelvollinen on suuryritys tai yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö. (Kirjanpitolaki 1997/1336.)

Käydään läpi kohta kohdalta, mitä tilinpäätös siis syö vuosittain.

TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma kertoo, minkälaisista eristä yrityksen tai muun yhteisön tulos on syntynyt tarkasteltavan jakson aikana. Jakso voi olla juoksevan kirjanpidon kuukausijakso, muulla tavoin valittu ajanjakso tai tilikauden mittainen jakso, kuten tilinpäätöksessä. (Visma n.d.) Tuloslaskelma on tärkeä yrityksen menestystä mittaava kokonaisuus, sillä se kertoo tilikauden tapahtumista toiminnan kannattavuuden näkökulmasta. Tuloslaskelmaa tulisi aina verrata edellisten tilikausien tuloslaskelmiin. Näin nähdään liiketoiminnan kehitys. Tuloslaskelmaa voi verrata myös muihin saman toimialan yrityksiin selvittääkseen kilpailusuhteita.

TAULUKKO 1. Esimerkkiyritys Oy:n tuloslaskelma

Tuloslaskelmassa esitetään seuraavat kohdat:

Liikevaihto tarkoittaa yrityksen tuotteiden ja palveluiden myynnistä saatujen tuottojen summaa ilman hintoihin sisältyvää arvonlisäveroa. Tuloslaskelmassa tuotot ja kulut esitetään aina ilman arvonlisäveroa. Arvonlisävero ei ole yrityksen kulu, sillä yrityksen tehtävänä on siirtää kuluttajilta se eteenpäin verottajalle (Yrityksen perustaminen n.d). Liikevaihto on hyvä mittari kasvun seuraamisen kannalta. Kuitenkaan yksin sen perusteella ei voi tehdä kokonaisvaltaisia tulkintoja yrityksen menestyksestä.

Liikevaihdosta vähennetään seuraavaksi myytäviä tuotteita tai palveluita varten hankitut materiaalit ja ostot. ”Tuotteiden valmistamisesta tai hankkimisesta aiheutuu yritykselle kustannuksia. Kustannus on yrityksen toiminnasta tuotteiden aikaansaamiseksi aiheutuva rahassa mitattava menetys.” (Yritystoiminta n.d.)

 

Varastot vaikuttavat yrityksen arvoon. Varastossa olevilla hyödykkeillä on tietty arvo, ja ne voi myydä tai lunastaa esim. huonossa tapauksessa yrityksen konkurssipesästä velkojille. Varastot eivät saisi kasvaa liian suuriksi. On hyvä, että tavaraa liikkuu, ja tyhjenevää varastoa on helpompi täydentää aina tarvittaessa, kun pitää täyttä varastoa, jossa hyödykkeiden arvo saattaa laskea vuosien kuluessa.

Kustannukset ovat yrityksen pakollista menoerää. Kustannukset ovat välttämättömiä, koska niiden avulla hankitaan ja tuotetaan tuotteita ja palveluita, joilla yrityksen on tarkoitus tehdä voittoa. Yrityksen päämäärä on olla aina mahdollisen kustannustehokas, jotta kustannukset pysyisivät mahdollisimman alhaalla niistä tulevaan voittoon nähden. Kustannukset ovat välttämätöntä osata, sillä se on tärkeä työkalu yrityksen toiminnan kannattavuuden mittaamiseen. ”Kustannus tarkoittaa eri asiaa kuin liikekirjapidon käsitteet meno ja kulu. Meno syntyy yritykselle tuotannontekijän vastaanottamisesta. Kulu taas on vastaanotetun tuotannontekijän hankintamenosta tilikaudelle jaksotettu osa.” (Yritystoiminta n.d.)

 

Materiaalien ja ostojen jälkeen esitetään henkilöstökulut, jotka sisältävät henkilöstölle maksetut ennakonpidätyksen alaiset palkat ja niihin verrattavat kulut sekä välittömästi palkan perusteella määräytyvät kulut. Näitä ovat sosiaaliturvamaksut, pakolliset ja vapaaehtoiset henkilöstövakuutusmaksut sekä eläkekulut. (Tilastokeskus n.d.) Yritystoiminnan käyttöä varten tekemien hankintojen kuluja voi vähentää verotuksessa ja kirjanpidossa. Käyttöomaisuudeksi lasketaan elinkeinotoiminnan pysyvään käyttöön tarkoitettuja hankintoja. Tällaisia ovat esimerkiksi koneet, kalusto sekä rakennukset. Kirjanpidossa poistolla tarkoitetaan sitä, että jaat hyödykkeen hankintahinnan niille vuosille, joiden ajan omaisuus on yrityksesi käytössä. (Verohallinto n.d.)

Tekemällä poistoja pienennät omaisuuden poistamatonta hankintamenoa eli sitä hankintamenoa, joka on vähentämättä verotuksessa. Jäljellä olevaa hankintamenoa kutsutaan menojäännökseksi. Seuraavana verovuonna poisto lasketaan prosentteina tästä menojäännöksestä, eikä enää alkuperäisestä hankintahinnasta. (Verohallinto n.d.) Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät kaikki muut kulut, kuten vuokrat ja toimitilakulut. Liiketoiminnan muita kuluja ovat myös markkinointi- ja hallintokulut sekä laite- ja esinevuokrat. Erään merkitään myös esimerkiksi fuusiotappiot, vakuutuskulut ja jäsenmaksut. (Eliko n.d.)

Liikevoitto on summa, joka saadaan vähentämällä liikevaihdosta toiminnan juoksevat kulut sekä poistot ja arvonalentumiset. Yritys pyrkii toiminnallaan keräämään itselleen mahdollisimman paljon voittoa. Liikevoitolla voidaan kasvattaa yrityksen omaa pääomaa, investoida, kasvattaa omavaraisuusastetta, kehittää liiketoimintaa ja palkata uusia työntekijöitä. Liikevoitto on siis todella olennainen osa yrityksen toimintaa, koska juuri sillä voimme kertoa kuinka hyvin yrityksellä todellisuudessa menee.

Liikevoiton jälkeen esitetään rahoitustuotot ja -kulut. Rahoitustuottoja ovat korko- ja rahoitustuotot ja tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista. Rahoituskuluja ovat korkokulut, arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista, arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista ja muut rahoituskulut. Pysyviksi vastaaviksi lasketaan erät, joiden on tarkoitus tuottaa tuottoa useina tilikausina. Vaihtuviksi vastaaviksi lasketaan taas erät, joiden on tarkoitus tuottaa vain yhtenä tilikautena. (Visma n.d.)

Tilinpäätössiirtoja ovat poistoeron muutos, konserniavustus ja verotusperusteinen varausten muutos. Viimeisenä esitetään tuloverot ja muut välittömät verot, jonka jälkeen saadaan tilikauden tai tarkastelujakson voitto tai tappio. (Visma n.d.)

TASE

Tase esitetään seuraavasti:

TAULUKKO 2. Esimerkkiyritys Oy:n tase

 

Taseessa näkyvät varallisuus sekä velat tilikauden tai tarkastelujakson päättymispäivänä. Taseessa on kaksi eri puolta, vastaavaa ja vastattavaa. Taseen täytyy olla tasan, eli vastaavaa- ja vastattavaa-puolien on oltava yhtä suuria. Taseessa määritellään kaluston ja varaston arvo sekä yrityksen saatavat ja käytettävissä oleva muu varallisuus. Se myös kertoo, missä suhteessa yrityksellä on osakkaiden sijoittamaa pääomaa, toiminnan kautta synnytettyä pääomaa ja ulkopuolista rahoitusta. (Accountor n.d.) Tase jää hyvin usein tuloslaskelman varjoon, vaikka kyseessä on liiketoiminnan kannalta yhtä tärkeä raportti. Tuloslaskelmaa on useimmiten helpompi tulkita, sillä se kertoo toimintojen kannattavuudesta. Taseen on tarkoitus viestiä yrityksen taloudellisesta tilasta. (Tilitoimisto Äly n.d.)

Taseelta selviää myös yrityksellä olevien saamisten määrä. Tämä on tärkeää siitä syystä, että pitkät laskutusajat kerryttävät myyntisaamisia ja voivat vaarantaa yrityksen maksukykyä, mikäli kassavarat eivät ole suuret ja myynnistä aiheutuneet kulut realisoituvat ennen tuottoja (Accountor n.d).

 

VASTAAVAA

Vastaavaa-puolella esitetään yrityksen omaisuus. Vastaavissa esitetään ensimmäisenä vaikeinten likvidoitavat varallisuudet. Tällaisiin voi kuulua omistukset toisista yrityksistä, sijoitukset ja kalusto. Loppupäässä esitetään taas helpoiten likvidoitavat varat, kuten myyntisaamiset ja yrityksen pankkitilin saldo. Pysyvät vastaavat jaetaan aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin. Aineettomia hyödykkeitä ovat esimerkiksi tuotekehitysmenot ja patentit. Startup-yrityksillä voi olla isokin määrä kehittämismenoja aktivoituna taseeseen. Aineellisia hyödykkeitä ovat esimerkiksi yrityksen omistamat koneet ja kalusto.

Vaihto-omaisuuteen kuuluu yrityksen varasto. Vaihto-omaisuuteen vaikuttaa yrityksen toimiala, sillä palvelualan yrityksillä ei lähtökohtaisesti ole paljoakaan vaihto-omaisuutta. Saamiset ja rahavarat sisältävät mm. yrityksen myyntisaamiset. (Valjas n.d.)

 

VASTATTAVAA

Taseen vastattavaa-puoli kertoo, mistä yrityksen varat ovat lähtöisin. Vastattavaa-puolella esitetään oma pääoma ja yrityksen velat. Oma pääoma koostuu yritykseen sijoitetusta osakepääomasta, sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä edellisten tilikausien tuloksista. Vieras pääoma jaetaan pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin velkoihin. Lyhytaikaisen velan määritelmä on se, että velat erääntyvät seuraavan vuoden aikana. Sama pankkilaina voi siis olla sijoitettuna taseessa pitkäaikaisiin sekä lyhytaikaisiin velkoihin jaettuna sen erien erääntymisen mukaan. Jos pankkilainassasi on viiden vuoden maksuohjelma, esitetään lyhytaikaisissa veloissa seuraavan vuoden aikana erääntyvä summa, ja pitkäaikaisissa veloissa loput. Siirtoveloissa esitetään palkkoihin liittyviä eriä, kuten lomapalkkavaraus ja palkkojen sivukulut. Muissa veloissa esitetään mm. arvonlisävero ja palkoista perityt ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut. (Valjas n.d.)

 

Tuloslaskelman ja taseen lisäksi:

LIITETIEDOT

Liitetiedot kertovat esimerkiksi yrityksen lähipiiristä ja mahdollisista konsernisuhteista, vapaata pääomaa koskevista suunnitelmista sekä ulkopuolisen rahoituksen saamiseksi käytetyistä vakuuksista. Liitetiedoista myös selviää, onko tilinpäätöksen laadinnassa käytetty perusolettamia ja mitkä ovat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Poistojen tulisi olla verottajan hyväksymiä maksimipoistoja, mutta toimialakohtaisesti on joskus järkevää käyttää muuta poistosuunnitelmaa. Tällöin tulee tarkastella poistosuunnitelman oikeaa mitoitusta ja suunnitelmasta riippumatta mahdollisia muutoksia. Mikäli taseen ja tuloksen luvut vaihtelevat voimakkaasti vuosittain, tulisi tarkastaa liitetietojen olettamat. (Accountor n.d.)

 

RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelma on rahoitusta varten tehtävä laskelma. Ulkopuolisen rahoituksen saamisen edellytyksenä on lähes poikkeuksetta rahoituslaskelma. Ulkopuolista rahoitusta vaativat pankit, rahoitusyhtiöt sekä TE-keskus, jos haet esimerkiksi starttirahaa. Laskelman on tarkoitus antaa tärkeää tietoa rahoittajille päätöksenteon tueksi. Päämääränä on osoittaa realistinen kuva siitä, mitä investointi tai hanke maksaa, ja miten se rahoitetaan. (Yrittäjät n.d.)

Yrityksen liiketoiminnan rahoitusta on syytä seurata tarkasti ja säännöllisin väliajoin, sillä rahoituksen lähde, määrä, suunnittelu ja käyttö määrittelevät hyvin pitkälti yrityksen kehityksen suuntaa. Hyviä rahoituksen seurannan työkaluja ovat omavaraisuus- ja nettovelkaantumisaste. ”Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, tappion sietokykyä sekä kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Tunnusluvun arvo kertoo, kuinka suuri osuus yhtiön varallisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla. Mitä korkeampi yrityksen omavaraisuusaste on, sitä vakaammalle pohjalle yrityksen liiketoiminta rakentuu.” (Alma Talent n.d.) Nettovelkaantumisaste kuvaa yrityksen velkaantuneisuutta. Tunnusluku mittaa yrityksen korollisen nettovelan ja oman pääoman suhdetta. Nettovelka saadaan, kun korollisista veloista vähennetään likvidit rahavarat. Luku kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittamien omien pääomien ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. (Alma Talent n.d.)

 

Lähteet:

Suomi.fi. n.d. Tilinpäätös ja tilintarkastus. Verkkosivu. Viitattu 10.11.2022. https://www.suomi.fi/yritykselle/talouden-hallinta-ja-verotus/yrityksen-taloushallinto/opas/tilinpaatos-ja-tilintarkastus/tilinpaatos

Alma Talent. n.d. Tunnuslukuopas. Verkkosivu. Viitattu 10.11.2022. https://www.almatalent.fi/tunnuslukuopas/

Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336. Viitattu 10.11.2022. https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/199713 36

Yrityksen-perustaminen.net. n.d. Yrityksen liikevaihto. Verkkosivu. Viitattu 10.11.2022. https://yrityksen-perustaminen.net/liikevaihto/

Yritystoiminta. n.d. Tuotot ja kustannukset. Verkkosivu. Viitattu 11.11.2022. https://www.osaavayrittaja.fi/kannattavuuslaskenta/tuotot-ja-kustannukset

Visma. n.d. Tuloslaskelma. Verkkosivu. Viitattu 12.11.2022. https://www.visma.fi/epasseli/kirjanpidon-sanakirja/t/tuloslaskelma/

Tilastokeskus. n.d. Henkilöstökulut. Verkkosivu. Viitattu 12.11.2022. https://www.stat.fi/meta/kas/henkkul.html

Eliko. n.d. Tuloslaskelma: mitä se pitää sisällään ja miten sitä tulisi lukea. Verkkosivu. Viitattu 13.11.2022. https://eliko.fi/tuloslaskelma-mita-se-pitaa-sisallaan-ja-miten-sita-tulisi-lukea

Verohallinto. n.d. Poistot. Verkkosivu. Viitattu 13.11.2022. https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/osakeyhtio-ja-osuuskunta/poistot/

Tilitoimisto Äly. n.d. Mikä on tase?. Verkkosivu. Viitattu 13.11.2022. https://tilitoimistoaly.com/mika-on-tase/f

Accountor. n.d. Tuloslaskelma ja tase. Verkkosivu. Viitattu 13.11.2022. https://www.accountor.com/fi/finland/artikla/tuloslaskelma-ja-tase

Valjas. n.d. Mitä tase kertoo?. Verkkosivu. Viitattu 13.11.2022. https://valjas.fi/opi/blogi/mita-tase-kertoo/

Yrittäjät. n.d. Rahoituslaskelma. Verkkosivu. Viitattu 13.11.2022. https://www.yrittajat.fi/tietopankki/liiketoiminta/rahoitus/rahoituslaskelma/

 

Kehityn ja kehitän, innostun ja innostan! 25-vuotias tiimiyrittäjä Proakatemialta, joka uskoo paremman ajattelun, yhteistyökykyjen sekä johtajuuden olevan yrityksen menestyksen tärkeimmät mahdollistajat. Lupa verkostoitua!

Kommentoi