Tampere
18 May, Saturday
23° C

Proakatemian esseepankki

Tilinpäätöksen aikaKirjoittanut: Sofia Putkonen - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Kirjoittajat: Sofia Putkonen ja Kasper Sinkkonen

 

Johdanto 

Vuosi lähenee loppuaan ja niin myös yritysten tilikaudetkin. Tässä esseessä paneudumme tilinpäätökseen, siihen mitä se sisältää ja mitä tietoa yrittäjä ja yritys voi siitä saada. Tiimiyrityksellämme Roimallakin on edessä ensimmäinen tilinpäätös, ja koemme erittäin tärkeäksi ymmärtää eri lukuja joiden avulla pystymme ymmärtämään ja sitä kautta kehittämään toimintaamme. Esseessä käymme läpi tilinpäätöksestä asioita, jotka koskettavat eniten meitä tiimiyrityksen jäseninä, sekä mahdollisesti tulevaisuuden yrittäjinä.  

Mikä on tilikausi ja mitä siihen sisältyy? 

Tilikausi tarkoittaa ajanjaksoa, jonka aikaisesta kirjanpidosta tehdään yrityksen tilinpäätös. Jokaisen elinkeinotoimintaa harjoittavan yrityksen ja muiden kirjanpitovelvollisten olemassaoloaika jaetaan näihin edellä mainittuihin tilikausiin. Tämä tehdään sekä kirjanpitovelvollisten verotuksellisista tarpeista sekä myös tarpeesta tuottaa informaatiota kirjanpitovelvollisen sidosryhmille, kuten velkojille, omistajille, sekä yhteistyökumppaneille. Tilinpäätöksen keskeinen periaate on antaa oikea kuva yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (Viitala, 51). Informaatiota tarvitaan vuosittain, sillä informaation avulla voidaan hyvinkin tarkasti tarkastella mennyttä tilikautta ja tehdä muutoksia seuraaville tilikausille. Kun edellinen tilikausi päättyy, alkaa toinen tilikausi ja uusi seurannan ajanjakso. Yleensä tilikausi kestää 12 kuukautta ja se menee kalenterivuoden mukaan (Minilex). Kuitenkin muutamia poikkeuksia saattaa olla, esimerkiksi yrityksen ensimmäisen tai viimeisen tilikauden kanssa.  

Kun tilikausi päättyy, laatii yritys tai kirjanpitäjä yrityksen tilikaudesta tilinpäätöksen. Tilinpäätös antaa arvokasta informaatiota yritykselle siitä, kuinka edellinen tilikausi on mennyt ja antaa myös arvokasta informaatiota seuraavalle tilikaudelle. (Minilex.) Tilinpäätös perustuu suurelta osin juoksevan kirjanpidon tuloksena syntyvään informaatioon. Kirjanpito täytyy tehdä oikealla tavalla, hyvää kirjanpitoa noudattaen. Jos tilinpäätös ei anna oikeaa kuvaa yrityksestä ja siitä aiheutuu haittaa esimerkiksi velkojille, voivat yhtiön vastuussa olevat henkilöt joutua henkilökohtaiseen vastuuseen (Viiala, 51). Roimallakin ensimmäinen tilikausi tulee pian päätökseen ja tässä esseessä haluammekin avata ja hieman avartaa sitä, mitä kaikkea yrittäjän olisi hyvä tietää tilinpäätöksestä. 

Tilinpäätös koostuu mikro- ja pienyrityksillä pääasiassa kolmesta osasta, jotka ovat tuloslaskelma, tase ja liitetiedot. Tuloslaskelma kertoo nimensä mukaisesti, mistä yrityksen tulos muodostuu ja kuinka paljon se on yhdeltä tilikaudelta. Tase taas kertoo yrityksen varallisuuden, velat ja oman pääoman tilikauden viimeisenä päivänä. Liitetiedoissa annetaan tasetta ja tuloslaskelmaa täydentäviä tietoja, jotta tilinpäätöksen lukijalle syntyisi oikea ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. (Taloushallintoliitto). Tilinpäätös tulee laatia neljän kuukauden kuluessa tilikauden päätyttyä.  

Tuloslaskelma 

Tilinpäätöksessä tuloslaskelma on siis tilikauden mittainen laskelma tuloista ja menoista. Tilikauden alussa tuloslaskelman kaikki luvut ovat nollia ja tämä toistuu aina, kun uusi tilikausi alkaa. Tuloslaskelma kertoo, millaisista eristä yrityksen tulos on syntynyt tarkasteltavan ajanjakson aikana. Tuloslaskelmassa tuotot ja kulut esitetään ilman arvonlisäveroa. (Visma. N.d.) 

Tuloslaskelmassa esitetään seuraavat kohdat: 

Liikevaihto 

Ylimpänä tuloslaskelmassa esitetään yrityksen myyntituotot ja muut liiketoiminnan tuotot. Näistä syntyy yrityksen liikevaihto. Vaikka yritys tekisi satoja tuhansia euroja liikevaihtoa, ei se kuitenkaan kerro, tekeekö yritys voittoa tai tappiota. Vasta kun liikevaihdosta vähennetään kulut, saadaan yrityksen tulos selville. (Yrityksen-perustaminen.net) 

Liikevoitto 

Liikevoitto eli liiketoiminnan tulos on saldo, joka kuvaa parhaiten toiminnan kannattavuutta. Liikevoitto saadaan laskettua, kun vähennetään liikevaihdosta kulut, sekä poistot. Poisto tarkoittaa sellaista suurta kulua, jota vähennetään yrityksen kuluna useamman vuoden ajan. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi kalliit koneet tai laitteet, joiden käyttöikä on useamman vuoden. Vaikka laite tai kone maksettaisiinkin yhdellä kerralla, se kirjataan poistoihin, sillä näin vältetään kirjanpidon vääristyminen tietylle tilikaudelle, sekä näin pystyy vertailemaan eri tilikausia keskenään. Jotta hankintoja voi laittaa poistoihin, täytyy sen olla kirjattuna taseessa. Kun kulut ja poistot ovat vähennetty liikevaihdosta saadaan liikevoitto. (Visma. N.d.) 

Rahoitustuotot ja -kulut  

Tuloslaskelmassa liikevoiton jälkeen tulee rahoitustuotot ja -kulut. Näin saadaan selville voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja. Rahoitustuottoja ovat korko- ja rahoitustuotot, ja esimerkiksi myös vuokratuotot eri osakehuoneistoista lasketaan rahoitustuotoiksi. Rahoituskuluja ovat korkokulut, arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista, arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista ja muut rahoituskulut. Näin ollen myös esimerkiksi myyntisaamisista saadut viivästyskorot ovat osa rahoitustuottoja. Vain korkojen ja kulujen osuus lasketaan tuloslaskelmassa, mutta yrityksen ottaman lainan lainanlyhennyksen pääoman osuutta ei sen sijaan käsitellä tuloslaskelmassa. Pysyviä vastaavia ovat taas erät, joiden on tarkoitus tuottaa tuloa jatkuvasti useana tilikautena. Vaihtuviin vastaaviin kuuluvista eristä odotetaan tuottoa vain yhtenä tilikautena. (Visma. N.d.) 

Tilinpäätössiirrot ja verot 

Vasta, kun yrityksen liikevoitosta on maksettu tilinpäätössiirrot ja verot, saadaan tietää tilikauden tulos. Tämä on siis se lopullinen luku, joka kertoo yrityksen ylijäämän, eli mitä jää niin sanotusti viivan alle kaikkien kulujen jälkeen. Vaikka tilikauden tulos on loppusumma, joka kertoo, paljonko yritykselle jää jaettavaksi esimerkiksi osakkeen omistajille, on liikevoitto paremmin kuvaava osa yrityksestä, sillä se kuvaa yrityksen operatiivisen toiminnan sujuvuutta eli niin sanotusti sitä toimialaa ja liiketoimintaa, jossa yritys myy esimerkiksi tuotteita tai palveluita toimialallaan.  

Osakeyhtiö, sekä osuuskunta maksavat 20% veroa voitostaan. Muissa yritysmuodoissa verotus maksetaan henkilökotaisessa verotuksessa (Suomi.fi). Kun yrityksen voitosta on vähennetty tulovero, saadaan selville tilikauden tulos. Mitä väliä, paljonko yritys tekee tulosta, jos se on plussan puolella? Tästä on monia hyötyjä, joita yrittäjän on hyvä tietää. Yrityksen tuloksesta pystyy jakamaan esimerkiksi osinkoja.  

 

Tase 

Tase kertoo yrityksen varallisuuden, velat ja oman pääoman tilikauden viimeisenä päivänä tai jonain muuna valittuna päivänä. Kun tuloslaskelma listaa tuotot ja kulut tietyltä aikaväliltä, taseessa taas yrityksen rahavirtoja tarkastellaan yksittäisenä päivänä. Taseessa on kaksi puolta, joista toinen listaa yrityksen varallisuuden ja toinen sen, millä varallisuus on rahoitettu. Puoliskojen loppusummat ovat yhtä suuret. Mikäli toinen on suurempi kuin toinen, tarkoittaa tämä virhettä kirjanpidossa. Tase on tasan, sillä vastattavilla rahoitetaan vastaavien varallisuus. (Visma, n.d.)

Varallisuus-puolen nimi on vastaavaa ja rahoitus-puolen nimi vastattavaa. Varallisuutta voivat olla esimerkiksi rahat, saamiset, arvopaperit, varasto, kalusto, kiinteistöt, oikeudet ja patentit. Varallisuus on listattu siten, että ylimpänä ovat vaikeimmin rahaksi muutettavat erät ja alimpana rahat. Varallisuus voidaan rahoittaa kahdella eri tavalla, jotka ovat oma rahoitus tai luotto. Omasta rahoituksesta käytetään nimeä oma pääoma ja luotosta nimeä vieras pääoma. Ne ovat vastattavaa-puolen tärkeimmät erät. (Visma, n.d.)

Omaa pääomaa on pienemillä yrityksillä tavallisesti kahta erilaista: yrittäjän/omistajien henkilökohtaiset sijoitukset yritykseen sekä yrityksen kerryttämä voitto. Omaa pääomaa voivat pienentää omistajien nostamat voittovarat, esimerkiksi osingot tai yksityisnostot, ja yrityksen tekemät tappiot. (Visma, n.d.) 

Vieras pääoma voi olla esimerkiksi pankkilainaa, ostovelkaa, verovelkaa, palkkavelkaa sekä siirtovelkaa, joka on seuraavalle tilikaudelle kuuluvia laskennallisia eriä. Vastattavaa-puolella on myös erät tilinpäätössiirtojen kertymä ja pakolliset varaukset. Nämä ovat velankaltaisia laskennallisia eriä, jotka syntyvät tietyistä tilinpäätösjärjestelyistä. 

Taseesta pystyy pienyrittäjä tarkkailemaan montaakin eri asiaa. Taseen pitää olla ajantasainen ja yrittäjän on ymmärrettävä tasetta hyvin, sillä taseesta voi tehdä merkittäviä analyyseja. Pienyrittäjälle tärkein erä taseessa on oma pääoma ja sen riittävyys eli että oma pääoma pysyy positiivisena ja kasvaa tilikaudesta toiseen. Toinen tärkeä seurattava asia on pysyvien vastaavien ja vaihtuvien vastaavien välinen suhde. Lisäksi lyhytaikaisten varojen ja lyhytaikaisten velkojen suhde kertoo hyvin todellisen tilanteen varallisuudesta juuri sillä hetkellä. (Tilitoimisto Äly, N.d.) 

Tilikauden viimeisenä päivänä tase kertoo ajankohtaisen tiedon yrityksen varallisuudesta, veloista ja omasta pääomasta, eli se antaa tietoa yrityksen taloudellisesta asemasta kyseisellä hetkellä. Taseen avulla voidaan arvioida yrityksen vakavaraisuutta eli yrityksen kykyä maksaa velkansa. Korkea taseen loppusumma osoittaa maksukykyistä yritystä, kun taas matala taseen loppusumma voi kertoa ongelmista. Se voi myös tarkoittaa sitä, että yritys on laajentumassa ja on ottanut velkaa rahoittaakseen kasvuaan. (Tilitoimisto Äly, N.d.) 

Yrityksen hyvä omavaraisuusaste on toimialan keskiarvon mukainen omavaraisuusaste. Yleissääntöjä voidaan todeta omavaraisuus on hyvä, jos se on yli 40 prosenttia. Tyydyttävästä omavaraisuudesta puhutaan jos se on 20 ja 40 prosentin välillä. Alle 20 prosentin omavaraisuus on heikko. (Tilitoimisto Äly, N.d.) 

 

Liitetiedot 

Liitetiedot täydentävät niitä tilinpäätöstietoja, jotka on esitetty laskelmina. Liitetietojen laajuus ja sisältövaatimukset riippuu hyvin paljon siitä, kuinka iso yritys on kyseessä ja mikä sen yhtiömuoto on. Liitetiedoissa voi kuvata esimerkiksi tilinpäätöksen esittämistapaa ja laadintaperiaatteita, sekä tarkentaa tuloslaskelman ja taseen eriä. Lisäksi liitetiedoissa voi antaa muita tietoja, jotka eivät ilmene laskelmista. Tällaisia tietoja voi olla esimerkiksi yrityksesi henkilöstön lukumäärä, poistot, oman pääoman muutokset sekä yrityksen antamat vakuudet. (Suomi.fi. 2022.) 

Jos kyseessä on pieni yritys, voi liitetiedoissa ilmoittaa myös sellaisia tietoja, joita suuremmilla yrityksillä kerrotaan toimintakertomuksessa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat, omien osakkeiden hankinnat ja luovutukset, sekä muut sellaiset tietot, jotka ovat tarpeellisia oikean ja riittävän kuvan muodostamiseksi yrityksen toiminnasta. (Suomi.fi. 2022.) 

 

Miten hyödyntää tietoja tilinpäätöksestä? 

Yritys saa tilinpäätöksestä informaatiota, millä pystyy tehdä ennusteita yrityksen tulevaisuuden näkymistä. Monissa tapauksissa yrityksen taloudelliset haasteet olisivat käännettävissä, jos lukuihin osattaisiin reagoida tarpeeksi ajoissa. Ennakointia ja tarkasteluja olisi hyvä tehdä jopa kuukausitasolla esimerkiksi kuukausittaisista tuloslaskelmista, sekä tase laskelmista. Näistä pystyy hyvin seuraamaan esimerkiksi yrityksen kulurakenteesta ja siitä, mitä muutoksia on mahdollista tehdä ja missä säästää. Tuloslaskelmasta ja taseesta saadaan erilaisilla tunnusluvuilla laskettua esimerkiksi yrityksen kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta, sekä tehokkuutta. Kirjoista, sekä internetin ihmeellisestä maailmasta löytyy laskukaavoja vaikka kuinka monelle eri Kun yritys pyörii useamman vuoden, saa yrittäjä vertailemalla eri tilikausia keskenään, laadukasta tietoa siitä, mitä jatkossa kannattaa ja mitä ei välttämättä kannata tehdä.  

Etenkin osakeyhtiöissä, joissa tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeiden omistajille, on esimerkiksi tuloksen seuraamisella ja ennustamisella merkittävä rooli muun muassa itse yrittäjän palkan suhteen. Osakeyhtiö maksaa tuloksestaan 20% veroa, niin kuin osuuskuntakin. (Suomi.fi.) Yrittäjänä on hyvä miettiä, kuinka itselleen maksaa esimerkiksi palkkaa. Ansiotulosta riippuen tietenkin, on monesti järkevää nostaa osa palkastaan osinkotuloina. Yrittäjän omien tulojensa kannalta on hyvä perehtyä näihin seikkoihin yrityksen taloudessa. On hyvä osata verosuunnittelua, sillä laillisin keinoin on mahdollista hyötyä joissakin asioissa, jos tietoa on olemassa ja sitä osaa oikein, sekä järkevästi hyödyntää. 

 

Pohdinta 

Koska aihe on meillekin melko ajankohtainen, sillä loma koputtelee jo ovella ja ensimmäiseen tilikauteemme liittyviä asioita on vielä hoidettavana, oli hyvin opettava kokemus kirjoittaa juuri nyt tästä aiheesta essee. Otimmekin omaan kirjanpitäjäämme yhteyttä, sillä mieliimme heräsi joiltakin määrin kysymysmerkkejä, että miten mikäkin asia on Roiman kohdalla. Meille selvisi, että esimerkiksi Roimalla kaikki kulut ovat kirjattu suoraan kuluihin, eikä taseeseen. Meilläkin Roimassa on projektiryhminä ostettu kalustoa, joka mielestämme menisi taseen puolelle niiden arvioidun käyttöiän, sekä hinnan mukaan. Tämä tietenkin juuri oppimamme mukaan hieman vääristää kuvaa yrityksestä, kun vertaillaan ensi vuonna kahta peräkkäistä tilinpäätöstä keskenään. Emme esimerkiksi saa laitettua kalustoamme poistoihin, vaan ne ovat kertahankintoja ja niin ne tulevat näkymään myös kirjanpidossamme. Luvuissa tämä tulee tarkoittamaan siis esimerkiksi sitä, että tällä tilikaudella yrityksen ostoissa näkyy huomattavasti isompi kuluerä, kun seuraavalla tilikaudella. Tämä saattaa myös hieman vääristää kirjanpidollisesti yrityksen tulosta.   

Roimalla on kohta ensimmäinen tilikausi saatu päätökseen ja siinä samalla myöskin ensimmäinen vuosi tiiminä ja tiimiyrityksenä. Ensimmäinen vuosi on mennyt vauhdilla, täynnä touhua ja temmellystä. Paljon olemme kehittyneet ja oivaltaneet asioita ja nykyään peilaammekin omaa toimintaamme hyvin paljon Proakatemian ulkopuolelle ja ulkopuolisiin yrityksiin. Haluamme, että toimintatapamme eivät antaisi väärää kuvaa yrityksen toiminnasta meille itsellemme, vaan haluamme oppia paljon asioita siitä, miten muut yritykset oikeassa maailmassa toimivat, kun ei ollakaan enää opiskelijoita, vaan yrittäminen ja yrityksen pyörittäminen on kokopäivätyö.  

Vuoden aikana nousi paljon asioita, missä haluamme kehittää yritystämme ja juuri talousasiat ovat nousseet isoksi puheenaiheeksi. Haluamme osata tarkastella taloutta ja kasvattaa ymmärrystä siitä. Roimassa onkin ollut suhteessa melko iso kiinnostuneisuus taloutta ja talouden asioita kohtaan. Meitä kiinnostaa ymmärtää taloutta, osata tarkastella ja poimia taloudesta lukuja joihin voidaan vaikuttaa ja ymmärtää paremmin sitä, minkälaisia vaikutuksia eri asioihin panostamalla tai karsimalla saamme asioita ja yrityksen taloutta muutettua parempaan suuntaan. Tässä muutamia syitä miksi halusimme perehtyä ja oppia lisää asiasta, josta emme vielä koe osaavamme ja ymmärtävämme tarpeeksi. 

 

 

Lähteet: 

 

Vero. 2018. Kirjanpito, verokausi, tilikausi. Viitattu: 2.12.2022. 

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yritystoiminta/uusi-yritys/kirjanpito-tilikausi-verokausi/#tilikausi 

 

Minilex. N.d. Mikä on tilikausi?. Verkkosivu. Viitattu: 4.12.2022 

https://www.minilex.fi/a/mik%C3%A4-on-tilikausi’ 

 

Viitala, J. 2006. Yrittäjän taloushallinon perusteet. Tietosanoma Oy. 

 

Taloushallintoliitto. N.d. Tilinpäätös. Verkkosivu. Viitattu: 3.12.2022. 

https://taloushallintoliitto.fi/tietopankki/kirjanpidon-abc/tilinpaatos/ 

 

Visma. N.d. Tilinpäätös. Verkkosivu. Viitattu: 5.12.2022. 

https://www.visma.fi/epasseli/kirjanpidon-sanakirja/t/tuloslaskelma/ 

 

Yrityksen- perustaminen.net. N.d. Yrityksen liikevaihto. Verkkosivu. Viitattu: 27.11.2022. 

https://yrityksen-perustaminen.net/liikevaihto/ 

 

Suomi.fi. 24.11.2022. Yrityksen tulovero. Verkkosivu. Viitattu: 5.12.2022. 

https://www.suomi.fi/yritykselle/talouden-hallinta-ja-verotus/yritysverotus/opas/yritysverotus/yrityksen-tulovero 

 

Tilitoimisto Äly. N.d. Kirjanpito-opas: Mikä on tase ja mitä se kertoo? Verkkosivu. Viitattu 5.12.2022. 

 

https://tilitoimistoaly.com/mika-on-tase/
 

 

Kommentoi