Tampere
20 May, Monday
12° C

Proakatemian esseepankki

TikTok osana markkinointistrategiaaKirjoittanut: Rasmus Kautto - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Digimarkkinointi
Lahtinen, N
Pulkka, K
Karjaluoto, H
Mero, J
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Tämän esseen on kirjoittanut Helmi Kaihlanen, Sofia Putkonen ja Rasmus Kautto 

 

Johdanto 

Tiktok on tällä hetkellä yksi kasvavin sosiaalisen median alusta. TikTokin ensisijainen tarkoitus on tarjota viihdettä lyhyillä videoilla, mutta nykyään yhä useampi yritys on ottanut TikTokin haltuun markkinointitarkoituksessa. Monille yrityksille TikTok-markkinointi on osana markkinointistrategiaa, ja se puree etenkin nuoreen ikäpolveen. Tässä esseessä syvennymme tarkemmin TikTokkiin etenkin markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta. Käytämme esimerkkiä Helmin ja Sofian omistamasta yrityksestä, josta käytämme lempinimeä Naku, jotta essee ei tule Google hauilla esille. Naku on korubrändi, joka tekee korunsa käsityönä kierrätetyistä materiaaleista. Naku on siirtynyt Sofian ja Helmin omistukseen 1.1.2024, liiketoimintaa on tehty heidän puolestaan vasta noin kahden kuukauden ajan. 

 

Markkinointi yleisesti 

Markkinoinnilla tarkoitetaan kiteytetysti niitä toimia, joilla yritys houkuttelee asiakkaita palveluidensa tai tuotteittensa pariin. Markkinoinnin merkitys ihmisten suhtautumiseen ja mielikuviin on todella merkittävä. (Brändimanagerit, n.d.). Näimme TikTokissa hauskan videon, joka oikeastaan kiteyttää markkinoinnin ytimen hyvin. Videossa lapsella on ennakkoluuloja lohesta, eikä tämä suostu syömään sitä, vanhempi markkinoi sen “pinkkinä kanana”, ja nyt tämä onkin lapsen lempiruoka. 

  

Kuva: TikTok, Catchy 2024 

 

Digimarkkinointi kirjassa esitellään yksi digimarkkinoinnin perusprosesseista, joka pitää sisällään analyysivaiheen, suunnitteluvaiheen, toteutusvaiheen sekä seurantavaiheen. Analyysivaihe sisältää analyysin toimialasta, kilpailijoista, asiakkaista, yrityksestä ja toimintaympäristöstä. Suunnittelu vaiheessa yrityksen tulee päättää kohdemarkkina sekä suunnitelma siitä millaista arvoa asiakkaille aiotaan luoda. Toteutusvaiheessa syvennytään siihen, miten tämä aiotaan käytännössä tehdä. Seurantaan kuuluu tulosten keräys ja niiden analysointi. Nakun markkinointia on kehitetty jo vuosia, jonka ansiosta heille on muodostunut käsitys kohdemarkkinastaan sekä kohdeyleisöistä, jonka takia emme keskity edellä mainittujen prosessien tarkempaan kuvaukseen. Keskitymme esseessä tarkemmin arvon luomiseen asiakkaille sekä havainnollistamaan miten Naku haluaa viestiä kohdeyleisölleen. Edellä mainitun prosessin vaiheista essee käsittelee eniten suunnittelu sekä toteutusvaiheiden aiheita. (Digimarkkinointi 2022, 31). 

 

 

Arvon luominen asiakkaalle 

Arvon kokeminen asiakkaan toimesta on monitulkinnainen käsite. Käsitteen-arvo määrittelyyn liittyy vahvasti subjektiivinen kokemus, jota arvon kokeminen on. Tähän vaikuttaa eroavaisuudet asiakkaiden, kulttuurien ja tilanteiden suhteen. Asiakastyytyväisyys ja laatu on rinnastettavissa asiakkaan kokemaan arvoon. Asiakkaan arvon kokemus on kuitenkin yksilöllisempää kuin laadun kokemus. Laadun kokemus voidaan linkittää arvioon asiakkaan antaman ja saadun hyödyn väliltä. Asiakastyytyväisyys perustuu taas asiakkaan kokemiin tunteisiin ja reaktioihin ostettuaan palvelun tai tuotteen.  Arvon muodostumiseen vaikuttaa näkemys siitä, minkälaiset hyödyt ja uhraukset asiakkaan näkökulmasta ostoprosessissa ilmenee. Asiakkaan koetut hyödyt voivat olla, paikan siisteys, palvelun nopeus tai imago (onko yrityksen imago asiakkaalle mieluisa). Asiakkaan kokemiin uhrauksiin voidaan liittää tuotteen ostamiseen käytetyt rahalliset, ajalliset ja psykologiset kustannukset. Palvelun hyvä sijainti voi esimerkiksi vähentää asiakkaan kokemaa aika- ja – energiakustannuksia. (Merisavo ym. 2006, 64–65). Arvon luomiseksi tulee ymmärtää aina asiakkaiden tarpeita ja haluja. Tuotettaessa arvoa asiakkaille, tuottaa tämä lopulta arvoa myös yritykselle, tyytyväisien ja uskollisten asiakkaiden muodossa. Segmentointi eli asiakaskunnan jakaminen tiettyihin erilaisiin osiin on tärkeä osa arvonluonti prosessia. Arvo muodostuu erityyppisille asiakkaille eri asioista, joten tietyille segmenteille tulee kohdistaa heille sopivaa sisältöä, millaista mielikuvaa halutaan segmenteille luoda. (Digimarkkinointi 2022, 32–33).  

TikTokissa tai muissa somekanavissa sisältöä luodessa, tarkoitus on aina luoda arvoa ja relevanttia sisältöä kohdeyleisölle. Sisällön tulee vastata kohdeyleisön kiinnostuksen kohteisiin ja tarpeisiin. Sisällön tulee auttaa heitä ymmärtämään minkä ongelman juuri tämä markkinoimasi, palvelu tai tuote ratkaisee. Jos kyseessä ei ole varsinainen ongelma, niin voit pohtia mihin asiakkaan haluun tai kiinnostuksen kohteeseen tartut sisällölläsi. (Nordic Marketing, 2023). 

Merisavo, Vesanen, Raulas & Virtanen kirjoittaa Digitaalinen markkinointi kirjassaan, kuinka digitaaliset markkinointikanavat tarjoavat mahdollisuuden tehostaa yritysten liiketoimintaa, viestintää ja prosesseja. Tämän lisäksi sen avulla voidaan tuottaa uudenlaista lisäarvoa asiakkaille sekä tehdä vuorovaikutteisempia ja tiiviimpiä asiakassuhteita. Näin yrityksillä on mahdollisuus kuunnella asiakasta sekä olla vuorovaikutuksessa esimerkiksi tuotekehityksen osalta. Asiakkaan sisällyttäminen palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen lujittaa sekä syventää asiakassuhdetta. (Merisavo ym. 2006, 34). TikTok mahdollistaa asiakkaiden kanssa vuorovaikuttamisen ja asiakkaiden sisällyttämisen esimerkiksi tuotekehitysprosessiin. Yritys voi pyytää palautetta ja kommentteja suoraan asiakkailta, samalla saaden näkyvyyttä yritykselle julkaisun kerätessä näyttökertoja. 

 

 

TikTok markkinointi yleisesti 

TikTok oli maailman ladatuin mobiilisovellus jo vuonna 2020. Tämän jälkeen sovelluksen suosio on pysynyt vahvana. TikTokista tulee monille mieleen vain hassut tanssivideot. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä sovelluksesta löytyy paljon erilaista sisältöä tuotteiden käyttöohjeista, auton esittelyistä, ruuan laittovideoihin. Yhä useampi yritys ottaa TikTokin osakseen markkinointikanaviaan. (LevelUp, 2024). TikTok soveltuu hyvin monenlaisille yrityksille. Sometoimisto Jabella kirjaa suosittuja aiheita TikTokista seuraavasti: fitness ja urheilu, kodin sisustus ja “tee se itse”, kauneus ja ihonhoito, muoti, reseptit ja kokkaus, life hacks ja vinkit, lemmikit ja muut eläimet sekä matkailu. TikTok on erityisen tehokas markkinointikanava kuluttajille suunnattujen tuotteiden myyntiin. (Jabella, 2024). TikTokin käyttäjäkunta perustuu pääasiassa nuorista sekä nuorista aikuisista. Sovelluksen käyttäjistä noin puolet olivat 18-24-vuotiaita. Tämän lisäksi TikTok tavoittaa satojatuhansia yli 30-vuotiaita käyttäjiä Suomessa.  

 

 

Tee Tiktokkeja, älä mainoksia 

Kyseisessä sovelluksessa menestyy parhaiten autenttinen, viihdyttävä ja informatiivinen sisältö. TikTok käyttäjät eivät halua katsoa kliinistä mainosvideota, käyttäjät haluavat katsoa videoita, jotka liittyvät heidän mielenkiinnonkohteisiinsa, tarpeisiin ja toiveisiin.  

TikTok videot ovat yleensä melko lyhyitä 15-30 sekuntia pitkiä. Videon tulee sisältää koukku, jolla katsoja saadaan heti videon alussa pysähtymään videon ääreen. TikTokia selataan nopealla tahdilla, jolloin käyttäjät tekevät nopeasti päätöksen, siitä katsovatko he tämän videon vai siirtyvät heti seuraavaan. Koukku eli syy videon katsomiselle tulee antaa katsojalle heti ensimmäisten sekuntien aikana. Äänten hyödyntäminen on iso osa TikTok-video formaattia. Käytä videoissa esimerkiksi suosittua musiikkia tai Voice overia (videon taustalle äänitettyä puhetta) hyödyksi. Näiden avulla voidaan videosta tehdä esimerkiksi humoristisempi tai viihdyttävämpi. Voice over toimii hyvin tuote-esittely videoissa tai tarinankerronnassa. Musiikkia kannattaa hyödyntää erityisesti, silloin kun videolle ei tule puhetta. (Jabella, 2024). 

 

 

Naku ja markkinointi 

Nakun markkinoinnin suurin kulmakivi on maksettu Instagram-mainonta. Se on meillä pyörimässä jatkuvasti tietyllä päiväbudjetilla. Sitä on tehty Nakulla jo ainakin kaksi vuotta, eli se on todettu toimivaksi ja Metan tarjoaman datan avulla pystyy selvittämään, montako ostoa on tullut mainoksen kautta ja muuta dataa. Maksettu markkinointi vuosien saatossa on varmasti myös yksi syy sille, miksi Nakulla on Instagramissa niinkin paljon seuraajia, eli +5000. Digitaalisen markkinoinnin oheen tavoitteenamme on käydä messuille tulevaisuudessa aktiivisesti, ja siellä kerätä dataa ja ymmärrystä asiakkaista, sekä tietysti markkinoida tuotteitamme. 

Tavoitteena on kuitenkin kasvattaa orgaanista markkinointia, jolloin voisimme mahdollisesti pienentää maksettuun markkinointiin käytettävää summaa. Siinä olemmekin jo onnistuneet hyvin. Tavoitteena olisi tehdä yksi julkaisu Instagramiin, sekä muuten aktiivisesti päivittää Instagramin story-osiota. Tiktokkiin on tarkoituksena päivittää yksi video viikossa, mutta laadukkaiden videoiden tekeminen työllistää yllättävän paljon, joten siitä tavoitteesta olemme hieman jääneet. 

Vaikka orgaaninen markkinointi ja sisällöntuotanto vaatii vaivaa, ne voivat silti tuottaa pidempiaikaisia tuloksia ja positiivisia vaikutuksia ilman suuria kustannuksia. Orgaaninen liikenne voi myös tuoda sivustollesi enemmän luottamusta, sillä käyttäjät luottavat usein enemmän luonnollisiin hakutuloksiin kuin maksettuun mainontaan. Luotettavuus taas voi johtaa parempaan konversioon ja pitkäaikaisempaan asiakassuhteeseen. (Markkinointimaestro, 2022) 

Edellä mainittujen lisäksi esimerkiksi hyvä hakukoneoptimointi yleensä tuo sivustollesi luonnollista liikennettä, ilman että sinun tarvitsee maksaa mainosnäyttöjen tai -klikkausten kustannuksia, jolloin se voi vähentää kokonaismarkkinointikustannuksia. (Sini.zen, n.d.) 

Olemme viime aikoina myös aktivoituneet TikTokissa, mutta toistaiseksi näyttökerrat ovat pysyneet kohtuu pieniä ja rutiinia videoiden tekemiseen ei ole. TikTokkien tekemisen isoin haaste on juuri se, että miten tehdä rentoa ja koukuttavaa sisältöä ilman, että videoista huokuu mainos taustalla. TikTokin käyttäjät etsivät kuitenkin viihdyttävää, aitoa ja helposti sulavaa sisältöä. Myös isoin haaste liittyy aikaan ja vaivaan mikä tulee videoiden kuvaamisen myötä.  

 

Minkälaista viestiä Naku haluaa lähettää asiakkailleen? 

Nakun brändi haluaa välittää viestiä kestävyydestä, ainutlaatuisuudesta ja monipuolisuudesta luovalla ja sitouttavalla tavalla. TikTok tarjoaa meille loistavan mahdollisuuden tuoda esiin ihmiset yrityksen takana sekä luoda sisältöä, joka kiinnostaa Nakun asiakaskuntaa. Haluamme rakentaa brändiä, vahvistaa sitoutumista sekä yhteisöllisyyttä asiakkaidemme kanssa, esimerkiksi jakamalla tarinoita yrittäjyys matkastamme luoden alustan keskustelumme meidän ja asiakkaiden välillä. Uskomme että nämä asiat luovat lisäarvoa brändille. Nakun brändin ydin on kestävyys, vastuullinen tuotanto sekä ainutlaatuisen kauniista tuotteista. Naku haluaa viestiä asiakkaillensa kestävää ja vastuullista liiketoimintaa, haluamme tuoda esiin, että voit tehdä vastuullisen vallinnan ostaessasi kauniita koruja. Nakun TikTokissa voisi alkaa jakamaan videoita siitä, miten käytämme kierrätettyjä materiaaleja ja miten pyrimme minimoimaan ympäristövaikutukset tuotannossa. Tällainen viestintä vastuullisuusaiheesta luo luottamusta brändiin ja resonoi monen kuluttajan kanssa, joille nämä aiheet ovat tärkeitä. 

Haluamme myös viestiä asiakkaillemme korujen ainutlaatuisuudesta sekä yksilöllisyydestä. Jokainen Nakun koru kantaa mukanansa omaa tarinaansa, sillä ne ovat valmistettu käsityönä kierrätetyistä materiaaleista. TikTokissa voisimme jakaa tarinoita siitä, mistä inspiraatio tietyn korun suunnitteluun on lähtenyt sekä näyttää nykyistä enemmän, miten korut valmistuvat. Viestintä ainutlaatuisuudesta luo syvempää merkitystä brändille. 

Tahdomme viestiä korujen käyttömahdollisuuksista ja monipuolisuudesta. TikTok tarjoaa loistavan alustan esitellä erilaisia tapoja käyttää meidän korujamme erilaisissa tilanteissa ja asukokonaisuuksissa. Voisimme jakaa videoiden muodossa, kuinka yhdistellä koruja eri tavoin muodostaen uniikkeja ja tyylikkäitä kokonaisuuksia. Tällainen viestintä inspiroi ja kannustaa asiakkaita kokeilemaan erilaisia tyylejä sekä uusia asiakkaita mahdollisesti ostamaan meidän korujamme. 

 

Minkälaista TikTok markkinointia Naku haluaa tehdä? 

TikTokin käyttäjät arvostavat aitoutta, joten yritämme jatkossa näyttää brändimme inhimillisempää puolta. Tällaisia ovat esimerkiksi jakaa hauskoja tapahtumia työpäivästäsi, behind-the-scenes-materiaalia tai muita rennon viihdyttäviä hetkiä, jolloin brändisi tulee lähemmäksi käyttäjiä. 

Toiseksi hyvä keino hyödyntää alustan trendejä ja haasteita. TikTokissa trendit muuttuvat nopeasti, ja osallistuminen niihin voi auttaa lisäämään näkyvyyttä. Mukaan hyppääminen suosittuihin haasteisiin tai trendeihin voi myös tehdä sisällöstäsi osallistavampaa ja jakamiskelpoisempaa, ja yleensä esimerkiksi trendissä olevia musiikkeja käyttämällä voi saada enemmän katselukertoja. 

Laadukas visuaalinen sisältö on avainasemassa TikTokissa. Käyttämällä tehokkaita visuaalisia elementtejä, kuten värikkäitä ja kontrastisia kuvia sekä mielenkiintoisia kuvakulmia. Videoissa kannattaa hyödyntää musiikkia ja ääniefektejä, jotka resonoi kohdeyleisösi kanssa.  

Alle onkin listattu nyt video ideoita, jotka ovat tulleet mieleemme, kun olemme tätä esseetä kirjoittaneet. Näillä ideoilla pääsemme alkuun! 

Kestävyys 

”Lähde meidän kanssa kirpparille” 

Kuvaamme videon, kun lähdemme ostamaan materiaaleja koruihin, näin seuraajat pääsevät hieman pintaa syvemmälle, että miten korut tuotetaan sekä näkemään pienen osan yrittäjien arjesta. 

”Suunnittele uusi koru meidän kanssa” 

Tällä videolla näytämme ja kerromme miten alamme suunnittelemaan uutta korua. 

”Pakkaa tilaus meidän kanssa” 

Korumme saapuvat aina 100 % kierrätetyssä paketissa. Tällä videolla voisimme hieman kertoa pakkausmateriaaleista sekä tietenkin näyttää koko pakkausprosessin alusta loppuun. 

 

Ainutlaatuisuus 

”Jokainen koru on uniikki” 

Voisimme kertoa tällä videolla materiaaliemme rajallisuudesta, ja siitä kuinka jokainen koru on uniikki. Videolla voisimme saada seuraajat ja asiakkaat ymmärtämään, että sivulla oleva kuva korusta ei ole täysin identtinen. 

”Inspiraatio koruun x” 

Tähän videoon voisimme kerätä inspiraatio kuvia tietyistä väreistä ja tunnelmista, joita haluamme välittää uudessa korussa. Tämä video voisi olla tempoltaan hitaampi kuin muut ja taustalla voisi soida rauhallinen musiikki. 

”Miten stailata x koru” 

Tähän videoon voisimme pyytää tiimiläisiä mukaan näyttämään miten stailata eri ihmisten tyyleihin Nakun koruja.  

 

Käyttömahdollisuudet  

Asuvideot 

Asuvideot, eri tilaisuuksiin pukeutuminen ja miten yhdistää meidän koruja. 

 

Muita ideoita 

”Seuraa meidän päivää Nakun yrittäjinä” 

Tällä videolla seuraajat pääsevät näkemään mitä koruyrittäjien arkeen kuuluu samalla päästen tutustumaan yrittäjiin enemmän. 

Q&A video 

Vastaisimme videolla seuraajien kysymyksiin. 

Korutrendit 

Voisimme ennustaa tulevia korutrendejä ja kertoa kuinka Naku toteuttaa nämä trendit uusissa malleissa. 

 

Pohdinta 

Tässä esseessä olemme tutustuneet tarkemmin TikTokkiin ja erityisesti lähdimme miettimään sen roolia Naku brändin näkökulmasta. Esseen kautta olemme saaneet luotua strategiaa, jolla lähdemme lisäämään näkyvyyttä TikTokissa sekä kasvattamaan vahvoja ja jatkuvia asiakassuhteita. TikTok tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tuoda esiin Naku-brändin arvoja ja tarinoita luovalla ja sitouttavalla tavalla. Esimerkiksi esitetyt videoideat, kuten “Lähde meidän kanssa kirpparille” ja “Jokainen koru on uniikki”, antavat asiakkaille mahdollisuuden tutustua brändin taustoihin ja arvoihin syvemmin. Tällainen sisältö luo lisäarvoa brändille ja voi vahvistaa asiakkaiden sitoutumista yritykseen. 

Jatkossa Nakun on tärkeää pysyä ajan tasalla TikTokin trendeistä ja haasteista sekä reagoida niihin. Tämän lisäksi on olennaista aloittaa laadukkaan sisällön tuottamista, joka resonoi kohdeyleisön kanssa. On tärkeää jatkuvasti seurata markkinointitoimenpiteiden tehokkuutta ja reagoida muuttuviin tilanteisiin ja käyttäjäkuntaan TikTokissa. Näiden toimenpiteiden avulla uskomme voivamme kasvattaa brändimme tunnettuutta ja luoda kestäviä suhteita asiakkaisiin TikTokin kautta. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että TikTok tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia Nakulle markkinoinnin ja asiakassuhteiden näkökulmasta, ja sen hyödyntäminen osana markkinointistrategiaa voi tuoda merkittäviä etuja yritykselle. 

 

Lähteet: 

Marko Merisavo & Jari Vesanen & Mika Raulas & Ville Virtanen. Digitaalinen markkinointi. 2006. Luettu 27.2.2024. 

Digimarkkinointi N. Lahtinen, K. Pulkka, H. Karjaluoto & J. Mero 2022. Luettu. 27.2.2024. 

Brändimanagerit. Rakenna markkinointi tukevalle pohjalle. Luettu. 28.2.2024. https://www.brandimanagerit.fi/markkinointi 

Nordic Marketing. Mitä on sisältömarkkinointi? Blogi. 1.9.2023. Luettu 28.2.2024. https://www.nordicmarketing.de/fi/blogi/mita-on-sisaltomarkkinointi  

LevelUp. TikTok-markkinointi on vihdoin suomessa! Artikkeli. 27.2.2024. Luettu 28.2.2024.  https://levelup.fi/tiktok-markkinointi/  

Markkinointimaestro, 2022. Viitattu 1.3.2024. https://www.markkinointimaestro.fi/sosiaalisen-median-sisallontuotanto 

Sini.zen. N.d. Google-hakukoneoptimointi. Viitattu 1.3.2024 

 

Kommentoi