Tampere
19 May, Sunday
22° C

Proakatemian esseepankki

Taloustieteen hyödyntäminen yrittäjyydessä (osa 2/2)Kirjoittanut: Meri Murtonen - tiimistä Kaaos.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Taloustieteen oppikirja
Matti Pohjola
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Tämän esseen ovat kirjoittaneet Meri Murtonen ja Kiia Räty. Essee on jatkoa ensimmäiselle osalle:

Taloustieteen hyödyntäminen yrittäjyydessä (osa 1/2)

 

Kysyntä

Hyödykkeen kysynnällä viitataan hintaan, jonka kuluttajat ovat valmiita maksamaan tuotteesta tai palvelusta. Kuluttajan tuloihin ja hyödykkeiden hintoihin perustuva budjettirajoite asettaa rajat kuluttajien valintamahdollisuuksille. Budjettirajoitteen vallitessa kuluttaja pyrkii maksimoimaan omaa hyötyään (tarpeentyydytystään). Tällöin kuluttaja tekee ostopäätöksensä harkiten ja mahdollisesti muita tuotteita vertaillen, löytääkseen itselleen optimaalisimman vaihtoehdon.

Hyödykkeen kysyntään vaikuttavia tekijöitä:

‒ Kuluttajien tarpeet (mieltymykset)

‒ Hyödykkeen hinta

‒ Muiden hyödykkeiden hinnat

‒ Kuluttajan tulot

Kuluttajien kysyntää kuvataan kysyntäkäyrällä, joka laskee oikealle. Kun kulutuksen määrä lisääntyy, yhden hyödykeyksikön lisäkuluttamisesta aiheutuvat hyöty, hyödykkeen rajahyöty tuolla kulutuksen tasolla, vähenee. Se on alenevan rajahyödyn olettamus. Rajahyöty alenee kulutuksen lisääntyessä. (Taloustieteen perusteet, 2023.)

Alla olevassa kaaviossa esitettynä rajahyötykäyrä eli kuluttajan kysyntäkäyrä:

  • Määrällä 1 kuluttajan kokema hyödyn lisäys (maksuhalukkuus) on suurempi kuin hinta, kuluttaja haluaa tällä hinnalla vielä yhden tuotteen.
  • Kaavion määrällä 3 kuluttajan kokema hyödyn lisäys on pienempi kuin hinta.
  • Kuluttajan kannattaa ostaa tuotetta siihen asti, että rajahyöty viimeisestä tuotteesta vastaa kyseisen tuotteen kustannusta eli hintaa. Kuluttajan kannattaa siis ostaa kaksi tuotetta.

 

Kuva 2. Hyödykkeen kysyntä. (Taloustieteen perusteet, 2023.)

Kuluttajien kysyntäkäyrien ymmärtäminen ja hyödyntäminen on oleellinen osa liiketoimintaa ja meidän tiimiyrittäjienkin tulisi hyödyntää sitä enemmän. Kysyntäkäyrällä kuitenkin kuvataan yleisesti ottaen, miten kysyntä muuttuu tuotteen tai palvelun hinnan muuttuessa. Yrittäjinä voimme hyödyntää tätä ymmärrystä hinnoittelussa, tuotevalikoiman suunnittelussa sekä markkinoinnissa. Kysyntäkäyrän seuranta ja analysointi tulisi olla jatkuvaa sillä kysyntäkäyrä voi muuttua eri tekijöiden vaikutuksesta kuten kilpailutilanteen, kuluttajien mieltymysten sekä yleisen taloustilanteen muuttuessa.

Rajahyöty

Rajahyötykäyrä on kuluttajan kysyntäkäyrä, joka ilmoittaa maksuhalun: kullakin kulutuksen tasolla kuluttaja haluaa maksaa hyödykeyksiköstä enintään hinnan, joka on hänen rahamääräisenä ilmaistun hyötynsä lisäyksen eli rajahyötynsä suuruinen. Kuluttaja lisää kysyntää, kunnes hänen maksuhalukkuutensa viimeisestä lisäyksiköstä eli rajahyötynsä vastaa hintaa. Eli kuluttajan rajahyötykäyrä kertoo kuinka paljon hyödykettä, hän haluaa kuluttaa kullakin hinnalla sekä kuinka paljon hän on valmis maksamaan kustakin määrästä hyödykettä. (Taloustieteen perusteet, 2023.)

Markkinakysyntäkäyrä kertoo koko yhteiskunnan tarpeista ja se muodostetaan liittämällä kaikkien kuluttajien kysyntäkäyrät yhteen. Samat asiat vaikuttavat markkinakysyntäkäyrän muotoon kuin kuluttajien yksittäisiin kysyntäkäyriin. Mitä enemmän kuluttajien kysyntäkäyriä liitetään yhteen, sitä enemmän on kysyntää ja sitä tarkempi tulos saadaan. (Taloustieteen perusteet, 2023.)

Pyrimme yrittäjinä kasvattamaan tuottoa ja rajahyödyn avulla voidaan selvittää ne lisäyksiköt, joilla sen pystymme tekemään. Rajahyödyn avulla voimme seurata, miten pienet muutokset vaikuttavat tuotantoon, myyntiin ja kustannuksiin. Esimerkiksi hinnoittelun ja kustannustehokkuuden lisäämisessä voimme hyödyntää rajahyötyä selvittämällä, miten tuotannon kasvattaminen tai myynnin lisääminen vaikuttavat kustannuksiin suhteessa lisämyyntiin. Näin pystymme löytämään optimaalisen hinnoittelun tuotteelle tai palvelulle ja varmistamaan, onko tuotannon lisääminen tai myyminen kannattavaa.

Tarjonta

Hyödykkeen tarjonta riippuu markkinoilla vallitsevista hinnoista ja tuotanto-oloista eli kustannuksista. Kuinka paljon yritys on valmis tuottamaan ja millä hinnalla? Entä kuinka paljon vaaditaan korvausta kustakin tuotetusta määrästä? (Taloustieteen perusteet, 2023.)

Kuvaajassa tarjontakäyrä nousee oikealle. Korkeammalla hinnalla yritykset ovat valmiita tuottamaan enemmän, mutta tuotannon lisäyksen kustannus kasvaa määrän kasvaessa. Tarjontakäyrän laatiminen auttaa yritystä löytämään juuri oikean määrän, jolla tuottaa tuotteitaan. Liikatuotanto johtaa varastojen kasvuun, jolloin markkinoiden hinnat lähtevät laskuun, sillä tuottajat pyrkivät pääsemään tuotteistaan eroon myymällä niitä halvemmalla hinnalla. Alituotanto puolestaan ei mahdollista yritystä maksimoimaan voittojaan. (Taloustieteen perusteet, 2023.)

Kuva 3. Hyödykkeen tarjonta. (Taloustieteen perusteet, 2023.)

Yllä olevassa kuvaajassa on annettu piste, johon asti yrityksen on kannattavaa tuottaa (Q=2). Tässä pisteessä kustannukset yhtä tuotettua tuotetta kohtaan ovat täsmälleen yhtä suuret, kuin lisätuotot. Tästä eteenpäin yrityksen ei ole järkevää tuottaa, sillä silloin lisätuotot ovat pienemmät kuin kustannukset (Q=3). Myöskään piste Q=1 ei ole järkevä, sillä silloin yritys ei ole maksimoinut voittojaan.

Markkinatasapaino

Markkinatasapaino löytyy pisteestä, jossa kysyntä- ja tarjontakäyrät leikkaavat. Markkinat pyrkivät tätä pistettä kohti luonnostaan. Liikakysyntä tarkoittaisi sitä, että varastot tyhjenisivät, jolloin hinnat nousisivat. Vain se tuottaja, joka nostaa hintaa hieman, saisi tuotteensa parhaiten myydyksi, sillä tietenkin kuluttajat haluavat ostaa halvimmalla mahdollisella hinnalla. Toisaalta liikatarjontakaan ei ole hyvä, sillä silloin varastot täyttyvät, ja tuottajien on vaikeampaa saada tuotteitaan kaupaksi. (Taloustieteen perusteet, 2023.)

Peliteoria & Nash-tasapaino

Peliteorialla tutkitaan päätöksentekoa ja käyttäytymistä tilanteissa, joissa yksilön tai yrityksen päätökset vaikuttavat muiden toimijoiden tuloksiin. Se tutkii strategista vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä, kuten kilpailijoita markkinoilla, yhteistyötä tai konflikteja. Peliteoria auttaa päättäjiä ymmärtämään monimutkaisia tilanteita, joissa on useita toimijoita ja tarjoaa työkaluja strategisten päätösten analysointiin muillakin aloilla kuin taloustieteessä. Pelin Nash-tasapaino on se ratkaisu, josta kummankaan ei kannata yksipuoleisesti poiketa. Eli molemmat toimijat pelaavat ratkaisua, joka on paras vastaus pelikumppanin ratkaisuun. (Taloustieteen perusteet, 2023.)

Kuva 4. Peliteoria. (Taloustieteen perusteet, 2023.)

Yllä olevassa kuvassa on kuvattuna toimijoiden ratkaisuja normaalimuodon pelin taulukolla. Taulukkoon on raportoitu kahden kahvilayrittäjän lopputulemat kullekin valintakombinaatiolle.  Kahvilan 2 tulokset ovat esitettynä vasemmalla puolella ja kahvilan 1 tulokset oikealla puolella. Tässä esimerkissä pienessä kaupungissa on kaksi kahvilayrittäjää, joiden omistajat miettivät aukioloaikoja. Kahviloiden voitot määräytyvät niiden aukioloaikojen mukaan, taulukossa luvut esitetään tuhansissa. Molempien voitot riippuvat toisen toimijan ratkaisun mukaan. Kyseisen kaavion Nash-tasapaino on 30:30 ratkaisu, sillä kumpikaan ei halua vaihtaa aukioloaikojaan tappion pelossa. (Taloustieteen perusteet, 2023.)

On kuitenkin tärkeää huomata, että vaikka Nashin tasapaino on hyödyllinen käsite, se ei aina tarkoita optimaalista lopputulosta. Tasapaino voi johtaa tilanteisiin, joissa jokainen toimija optimoi oman tilanteensa, mutta kokonaisuuden kannalta voidaan löytää parempi ratkaisu. Näin ollen Nashin tasapaino ei välttämättä tuota parasta mahdollista lopputulosta kaikille osapuolille.

 

POHDINTA

 

Taloustiedettä on tärkeää ymmärtää, etenkin näin yrittäjyydessä. Taloudellisten tilanteiden ja markkinoiden seuranta auttaa meitä harjoittamaan kannattavampaa liiketoimintaa. Kuinka voimme menestyä yrittäjinä, jos emme osaa hinnoitella tuotteitamme oikein tai ymmärrä miten inflaatio vaikuttaa bisnekseemme? Tietenkin aina voidaan harjoittaa liiketoimintaa, mutta on eri kysymys, kuinka kestävästi teemme sen ja kuinka kannattavaa se on. Taloustieteen opit auttavat meitä tekemään asioita fiksummin ja maksimoimaan tehokkuutemme, ja sitä kautta voittomme.

Etenkin kysynnän ja tarjonnan tarkkailu on keskeisessä osassa liiketoimintaa. Mitä kuluttajat haluavat juuri tällä hetkellä ja mitä he ovat siitä valmiita maksamaan? Entä kuinka paljon tuottaminen meille kustantaa ja millaiset voitot meille jää käteen? Voittojen maksimointi on kaiken kannattavan liiketoiminnan A ja O. Tietenkin haluamme yrittäjinä pyrkiä maksimoimaan lisätuottomme ja minimoimaan kustannukset.

Meidän mielestämme Proakatemialla voitaisiin painottaa teoriaa enemmän, ja antaa opiskelijoille esimerkiksi taloustieteen oppeja. On vaarallista lähteä yrittäjiksi ilman kattavaa tietotaitoa ja kouluttautumista. Kyllä, tekemällä oppii, mutta tekemisen pohjalla täytyy olla tarpeeksi teoriaa, etenkin jos kyseessä on lailliset asiat. Taloustiede on myös tärkeää, sillä se auttaa meitä tekemään liiketoiminnastamme kannattavampaa. Niin mikro- kuin makrotieteenkin opit ovat keskeisiä yrittäjille, sillä yritykset ovat tämän kaiken keskiössä. Emme usko, että yksikään yrittäjä haluaa viedä liiketoimintaansa markkinoille ilman ymmärrystä itse markkinoista.

LÄHTEET

Taloustieteen perusteet –kurssi. Tampereen yliopisto – Kauppatieteet. 2023. Luennoitsija Matti Hovi.

Pohjola, M. 2019. Taloustieteen oppikirja. 14 uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy

Kommentoi