Tampere
24 Jun, Monday
17° C

Proakatemian esseepankki

Sosiaalisen median markkinoinnin kulmakivet muuttuvassa maailmassaKirjoittanut: Suna Mikkola - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Johdanto

Miksi yritykset mainostavat tuotteitaan? Miten markkinointi on muuttunut vuosien aikana? Mitkä ovat markkinoinnin kompastuskivet?  Mitä hyötyä on markkinointisuunnitelmasta? Miten eri tavoin markkinointia voi toteuttaa? Paneudumme muun muassa näihin kysymyksiin tässä esseessämme.

Meillä Proakatemialla tiimit usein markkinoivat omia tiimiyrityksiään sosiaalisessa mediassa eli somessa. Tiimeillä on usein Instagram, Facebook, Linkedin ja nettisivut. Näillä sosiaalisen median kanavilla markkinoidaan tiimin osaamista, kokemusta ja projektien kulkua. Usein myös tiimien sisällä olevilla projekteilla on niille omat sosiaalisen median kanavat, joiden kautta tuovat esille ainoastaan projektin omaa tuotetta tai palvelua. Esimerkiksi Puhdistustiimillä ja Secondhand Vanha Tehdas tapahtumalla on Instagram sivut, joissa mainostavat ja markkinoivat tekemistään omille seuraajilleen.

Markkinointia voi toteuttaa monella eri tavalla ja se on yritysten yksi tärkeä osa-alue menestymisessä. Nykyajan yritysten tulee myös ottaa entistä enemmän huomioon omassa markkinoinnissaan alati muuttuva maailma ja muun muassa kestävyys. Käymme läpi myös kestävyyden näkökulmaa markkinoinnissa.

 

1 Markkinointi käsitteenä

Markkinointi on tekoja ja toimenpiteitä edistää yrityksen, organisaation tai brändin tuotteiden ja palveluiden myyntiä. Markkinoinnin yksi tehtävä on tehdä myynnistä tarpeetonta tai tehdä myyminen paljon helpommaksi.

“Markkinointi on ihmisten tarpeiden tunnistamista ja kohtaamista kannattavasti” (Ollila 2019). Markkinoinnilla pyritään vaikuttamaan kohderyhmään eli potentiaalisiin asiakkaisiin, joten on tärkeää tunnistaa ihmisten tarpeet ja toiveet – markkinointi on ennen kaikkea asiakaslähtöistä. Markkinoinnilla pyritään vaikuttamaan asiakkaiden tunteisiin, tarpeisiin ja toiveisiin. Markkinoinnin osaajan tulee tunnistaa kohderyhmänsä tarpeet ja asiat, jotka vaikuttavat kohderyhmän ostopäätökseen.

Markkinointia voidaan toteuttaa monella eri tavalla, muotoja voi olla esimerkiksi erilaiset messut, tapahtumat ja tilaisuudet, radio, televisio, Instagram, sponsoroinnit ja yhteistyöt, sanomalehdet, paperiset mainokset, julisteet sekä esimerkiksi suoramarkkinointi ovelta ovelle. Totta kai digimarkkinointi on nykypäivänä suuressa osassa yritysten markkinointisuunnitelmia, sillä sosiaalisen median kautta tavoitetaan helposti suuria määriä ihmisiä ja varsinkin omaan kohderyhmään kuuluvia yksilöitä. “Digitaalinen markkinointi sisältää kaikki markkinoinnin tavat, jotka tarvitsevat elektronisen laitteen tai internettiä.” (Ollila 2019). Tulevaisuudessa markkinoinnissa tullaan hyödyntämään yhä enemmän digitaalisia välineitä ja teknologiaa. (Ollila 2019)

 

1.1 Sosiaalinen media markkinoinnin välineenä

“Viimeisimmän tutkimustiedon mukaan Facebookia käyttää 72 % suomalaisista. Instagramissa käyttäjämäärä on tällä hetkellä 46 %. Nuorten suosiossa olevaa Snapchatia käyttää noin 16 % suomalaisista.” ( WDS-markkinointitoimisto nettisivu). Some on nykypäivänä yksi tärkeimmistä markkinoinnin kanavista ja se on nostanut suosiotaan viimeisen 10 vuoden sisällä.

“Sosiaalinen media on hyvä alusta yhteisön luomiselle, sillä ihmiset voivat itse päättää, haluavatko he seurata yritystä ja vastaanottaa viestintää vai eivät” (Ollila 2019, 15). Somessa tärkeä markkinoinnin valttikortti on tilin seuraajat ja oman yhteisön luominen. Someseuraajilla on valta seurata tai olla seuraamatta yrityksiä omien mielenkiinnon kohteiden mukaan. Tästä syystä omille seuraajilleen markkinointi ja sometilillä mainostaminen on tärkeää, sillä seuraajat todella haluavat kuulla kyseisen tilin palveluista ja tuotteista, sekä kuulla ajankohtaisia asioita yrityksen toiminnasta. Yritykset ovat tällä tavoin suoraan kontaktissa potentiaalisiin asiakkaisiin. Aktiivisella päivittämisellä saadaan myös sitoutettua olemassa olevia seuraajia, sekä kasvatettua seuraajien määrää.

“Yhteisön rakentaminen vie aikaa ja vaivaa. Pelkkä sosiaalisessa mediassa oleminen ei riitä yhteisön kasvattamiseen, vaan se vaatii säännöllistä aktiivisuutta julkaisuissa. Seuraajille täytyy tuottaa arvoa, jotta he pysyvät yhteisössä ja olisivat sitoutuneita yritykseen.” ( Ollila 2019, 20)

Toinen tärkeä osa-alue on maksettu markkinointi. “Maksettua mainontaa voidaan tehdä esimerkiksi Facebookissa, Instagramissa tai Snapchatissa riippuen siitä, mikä on tavoittelemasi kohderyhmä” (WDS-markkinointitoimiston nettisivu). Maksetussa markkinoinnissa kannattaa miettiä tarkkaan, kenelle halutaan mainostaa kyseistä julkaisua. Esimerkiksi Instagram osaa kohdistaa mainoksen juuri niille tileille, ketä yrityksen palvelut tai tuotteet kiinnostavat. Tämä antaa lisäarvoa maksetulle markkinoinnille, koska mainonta on hyvinkin kohdennettua.

Esimerkiksi omassa projektissamme Secondhand Vanha tehdas tapahtumassa teimme Instagramissa markkinointia hyvin kohdennetulle yleisölle. Kun teimme maksettua markkinointia Instagram osasi kohdentaa mainoksemme oikeanlaisille tileille, joiden seuratuissa on samankaltaisia tilejä, jotka käyttävät esimerkiksi samanlaisia avainsanoja kuin me. Nämä tilit ovat juuri niitä tilejä, joita halusimmekin tavoittaa omilla mainoksillamme ja jotka olivat potentiaalisia asiakkaitamme.  Maksettu markkinointi esimerkiksi Instagramissa ja Facebookissa on tehty melko helpoksi.

2 Markkinointisuunnitelma

Nyt kun tiedetään, mitä markkinointi tarkoittaa niin lähdetään miettimään miksi ja miten hyvä markkinointisuunnitelma tehdään. Hyvä markkinointisuunnitelma toimii ohjenuorana, jota ei tarvitse toteuttaa sanasta sanaan. Se toimii tukena antaen tietoa siitä mitä, milloinkin pitää tehdä. Markkinointisuunnitelma on suunnitelma, joka luodaan tietylle ajanjaksolle ja se sisältää markkinoinnin tulevia tehtäviä, tavoitteita ja mittareita. Suunnitelman ja sen tavoitteiden tulee kuitenkin edistää yrityksen kasvua ja kehitystä sen haluamaan suuntaan. Yrittäjän on hyvä olla ajan tasalla omasta alastaan, kilpailijoista ja markkinoinnin tavoitteista. Markkinointi on ihmisten tarpeiden tunnistamista ja sitä, että kohdataan asiakkaan tarpeet oikein. Markkinointia kannattaa lähteä suunnittelemaan tietylle ajanjaksolle, joka voi olla kvartaalista vuosiin. Näin yritys pystyy suunnittelemaan tulevaisuuttaan, jotta se voi menestyä markkinoilla. Trendien ja asiakkaiden tarpeiden ennakointi voivat olla merkittäviä menestystekijöitä, kun tieto budjetista, taktiikoista, ostajista ja jakelukanavista on laadittu samaan paikkaan helpottaa se ajattelua ja kokonaisuuksien hallintaa. (Hietaniemi 2021; Ollila 2019)

Tavoitteet olisi hyvä asettaa SMART- mallin avulla. Silloin markkinoinnin asettamat tavoitteet ovat: spesifejä (spesific), mitattavissa (measurable), saavutettavissa (attainable), ja relevantteja (relevant) ja aikaan sidottuja (time-bound). Konkreettiset esimerkit auttavat hahmottamaan omaa työtä, alla kaksi esimerkkiä (Hietaniemi 2021; Ollila 2019):

Esimerkki 1. Saavutamme lisää Instagram profiilivierailuja 10% lisää 1.12.2022 mennessä.

Esimerkki 2. Lisäämme myyntiä 3,5% 1.12.2022 mennessä.

 

Ohjeet markkinointisuunnitelman tekoon (Hietaniemi 2021; Ollila 2019):
  1. Analysoidaan nykytilannetta

Uutena yrittäjänä kun lähdet miettimään markkinointisuunnitelman tekoa, lähdetään hahmottamaan kokonaisuutta. Missä tilanteessa yritys on, sen tavoitteet, asiakkaat, kilpailijat, brändi, ulkoiset ja sisäiset voimavarat/heikkoudet. Moni tekee SWOT-analyysin liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä, mutta kun tehdään markkinointisuunnitelmaa niin siihen olisi hyvä tehdä sama analyysi, pelkästään markkinoinnin näkökulmasta.

 

  1. Määritetään markkinoinnin tehtävät ja tavoitteet

Tässä kohdassa lähdetään määrittämään SMART-tavoitteet, jonka lisäksi on hyvä pohtia sanallisesti markkinoinnin tehtävää ja merkitystä tarkemmin. Tärkeää huomata, että vievätkö markkinoinnin tavoitteet kohti liiketoiminnallista tavoitetta.

 

  1. Määritetään mittarit

Minkälaisia mittareita tarvitset, jotta pystyt seuraamaan markkinointisi menestystä? Popa.fi sivulta, “mitä hyvä markkinointisuunnitelma pitää sisällään?” artikkelista löydät esimerkkinä KPI-mittariston, jolla voit seurata verkkosivujen liikennettä sekä sähköpostimarkkinoinnin uutiskirjettä.

 

  1. Määritellään kohderyhmä

Kohderyhmän määrittämisellä on iso vaikutus markkinoinnin kannattavuuteen. Vaikka markkinointisuunnitelma olisi täydellinen, et tavoita isolla volyymilla eläkeläisiä TiK Tokista vaan ehkä ennemmin radiosta tai sanomalehdestä. Mikä ja ketkä ovat tärkein kohderyhmäsi? Miten tuote tai palvelu tuo lisäarvoa tai ratkaisee käyttäjän ongelman.

 

5. Kilpailija-analyysi

Keitä ovat kilpailijasi? Mitä he tekevät hyvin tai mitä tekevät huonosti.

 

3 Kestävä markkinointi

Kun nykypäivänä puhutaan ja tehdään markkinointia ei voi välttyä käsitteiltä kestävyys tai ilmastonmuutos. Markkinoinnin ammattilaisilta vaaditaan vastauksia perustavanlaatuisiin kysymyksiin liittyen globalisaatioon ja ilmastonmuutokseen, kun mietitään kuluttajan tottumuksia ja mieltymyksiä. Mitä kuluttajat haluavat ja mitä he ovat valmiita maksamaan? Ja toisaalta mitä maapallo tarvitsee ja, miten ihmiset siirtyvät kestävämpiin valintoihin? Vaikka brändit ja markkinointi ovat osasyyllisiä tähän tilanteeseen, jossa kannustetaan kertakäyttökuluttamiseen, on aina tarve ostaa isompaa ja usein halvempaa. Ilmastonmuutos määrittelee muutosprosessia markkinoinnin saralla, mutta se ei ole ainoa näkökulma, tällä hetkellä varmasti tärkein. (Lillberg & Mattila 2022)

Kuluttajat luovat omia mielikuviaan brändeistä, markkinoinnin perusteella. Markkinoinnilla on ollut ja tulee olemaan keskeinen rooli maailmassa, koska mielikuvat sekä ideat, jota osuva markkinointi antaa, tuottavat isoa taloudellista arvoa. Nyt ja tulevaisuudessa tulee miettiä, kuinka rakennetaan brändejä niin, että kulutusta ja tavaroiden omistamista mietittäisiin uudelleen. Markkinointi on osa ratkaisua, alla on kuva ilmasto-to-do lista, jolla pääsee alkuun kestävässä markkinoinnissa. (Lillberg & Mattila 2022.)

Kuva 1. Tehty Canvalla, Helmi Kaihlanen. (Lillberg & Mattila 2022)

Näiden kysymysten johdattelemana pääsee töihin!

 

4 Markkinoinnin kompastuskivet

Markkinoinnissa on paljon asioita, mitkä voivat mennä pieleen moneltakin kannalta. On paljon asioita, mitkä saattavat vaikuttaa asiakkaan yleiseen mielikuvaan yrityksestä. Yksi asia, mikä saattaa vaikuttaa asiakkaan mielikuvaan yrityksestä on oikeinkirjoitus. Kirjoitusvirheet mainoksissa, lehdissä, some-postauksissa saattavat vaikuttaa asiakkaiden mielikuvaan yrityksestä negatiivisesti.  (Suomen hakukonemestarit n.d)

“Kirjoitusvirheet eivät ole maailman pahin asia. Kaikki meistä tekevät kirjoitusvirheitä, varmasti tässäkin artikkelissa on useampikin sellainen.” (Suomen Hakukonemestarit) Niin kuin sivustolla kerrotaan kirjoitusvirheet eivät ole maailman suurimpia virheitä ja kaikki tekevät niitä. Kirjoitusvirheisiin kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota, sillä ne huonontavat yrityksen uskottavuutta ja ammattimaisuutta. (Suomen hakukonemestarit n.d)

Meillä Proakatemialla oli hetki sitten esiintymässä ja kertomassa omasta opinnäytetyöstään Silvia Laurila. Hän oli tehnyt opinnäytetyötään varten tutkimuksen, jossa yhtenä kysymyksenä oli, kuinka moni huomaa kirjoitusvirheet yrityksen markkinoinnissa ja millaisia ajatuksia se herättää mahdollisissa asiakkaissa. Laurilan tutkimuksen mukaan suurin osa ihmisistä huomaa esimerkiksi mainoksissa olevat kirjoitusvirheet.  Myös suurimman osan ostopäätökseen tai mielikuvaan kyseisestä yrityksestä vaikuttaa mainoksissa olevat kirjoitusvirheet.

Toinen kompastuskivi on julkaisujen määrä somessa. “Yksi suurimmista syistä (19%), miksi ihmiset lopettavat yrityksen seuraamisen somessa, on liian useasti julkaiseminen” (Suomen Hakukonemestari). Mikäli yritys päivittää liian usein omaa sosiaalista mediaansa ja julkaisuja tulee tiheästi se saattaa karkottaa pahimmassa tapauksessa asiakkaat pois. Mikäli julkaisuja tulee liian tiheään ihmiset eivät erota enää niiden määrästä, mikä on heille oleellista tietoa ja mikä ei.  Toisaalta taas liian vähäinen julkaisujen määrä on myös yksi kompastuskivistä. Julkaisujen laittaminen liian harvoin antaa seuraajille eli potentiaalisille asiakkaille mielikuvan, ettei yritystä kiinnosta olla aktiivinen somessa tai jakaa omille seuraajilleen tietoa yrityksestä ja esimerkiksi heidän tuotteistaan. Vähäinen aktiivisuus digitaalisissa kanavissa saattaa vaikuttaa myös negatiivisesti seuraajamäärien kasvattamiseen, sekä mahdollisuuteen kasvattaa oman tilin yhteisöä. Aktiivisuuteen digimarkkinoinnissa olisi hyvä löytää kultainen keskitie, ja tähän on auttanut monilla yrityksillä varmasti markkinointisuunnitelman tekeminen. (Suomen hakukonemestarit n.d)

Kolmas tärkeä kompastuskivi on negatiivisten viestien poistaminen. Suomen hakukonemestarit sivustolla sanotaan: “Tulet saamaan negatiivista palautetta sosiaalisessa mediassa, se on varma. Suhtautumisesi negatiiviseen palautteeseen on se, mikä merkitsee.” Esimerkiksi, jos sosiaaliseen mediaan tulee negatiivisia viestejä ja kommentteja, niitä ei välttämättä kannata heti lähteä poistamaan. Ensimmäisenä tulee usein mieleen, että ei halua negatiivisten kommenttien olevan nähtävillä, ettei muille asiakkaille tule niitä lukiessa huono mielikuva. Mikäli yritys lähtee poistamaan heti kaikki negatiiviset kommentit, siitä saattaa jäädä mielikuva, että jotain salataan tai jätetään kertomatta. Vaihtoehtona tähän voisi olla asiallinen vastaaminen negatiivisiin kommentteihin. Esimerkiksi, jos joku kyseenalaistaa palvelua tai tuotetta kommentteihin voisi asiallisesti selventää asian kirjoittamalla vastauksen takaisin. Näin myös muut asiakkaat huomaavat, että yritystä kiinnostaa selventää asioita asiallisesti ja, että he aktiivisesti vastaavat kaikenlaisiin palautteisiin ja kommentteihin. Kompastuskiviä on paljon ja varmasti jokainen yritys tekee jossain vaiheessa omat virheensä markkinoinnin suhteen. On tärkeää, että yritys tunnistaa ja tunnustaa omat virheensä ja ottaa niistä opikseen. (Suomen hakukonemestarit n.d)

 

Pohdinta

Markkinoinnin tärkeys korostuu nykypäivänä digitalisaation myötä, kun ihmiset viettävät paljon aikaa netissä, joten se on hyvä paikka markkinoida. Pitää osata myös osata tarkastella markkinointia useasta eri näkökulmasta, asiakkaana.

Secondhand Vanha Tehdas tapahtumassa huomasimme markkinoinnissa konkreettisesti sosiaalisen median vaikutuksen. Kun lähdimme tekemään yhteistyötä samalla alalla olevien yritysten kanssa ja käytimme oikeanlaisia avainsanoja julkaisuissa, oma kohderyhmä löysi tilin ja alkoi seuraamaan. Huomasimme myös, että esimerkiksi arvonnan järjestäminen tilillä aktivoi seuraajia ja lisäsi tilin näkyvyyttä. Järjestimme arvonnan, missä arvoimme yhden myyntipöydän tapahtumaamme. Lähestyimme voittajan lisäksi kaikkia arvontaan osallistuneita viestillä, jossa toivotimme heidät tervetulleiksi tapahtumaamme. Viestin lähettämisen jälkeen saimme kysymyksiä tapahtumaan liittyen, joita ei välttämättä olisi laitettu, mikäli emme olisi avanneet viesti yhteyksiä ensin asiakkaan suuntaan.Saimme jälkikäteen markkinoinnista paljon hyvää palautetta, niin asiakkailta kuin omalta tiimiltä.

Tiimiyrityksessämme Roimassa olemme keskustelleet vastuullisuudesta ja siitä, miten haluamme sen näkyvän asiakkaillemme. Pohdimme, miten voisimme parantaa markkinoinnin kestäviä näkökulmia ja, kuinka tuoda kuluttajille ja asiakkaille esille tiimimme vastuullisen ajattelutavan. Proakatemialla tiimiyritysten tulee myös jatkossa varmasti perehtyä enemmän kestävään markkinointiin ja sen toteuttamiseen.

 

Lähteet:

 

Hietaniemi, A. Popa. Mitä hyvä markkinointisuunnitelma pitää sisällään? Julkaistu 27.5.2021. Luettu 2.11.2022.

https://www.popa.fi/hyva-markkinointisuunnitelma-sisalto/

 

Ollila, K. Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma – Case: Kaunis koti wilhelmiina. Opinnäytetyö. Julkaistu syksy 2019. Luettu 26.8.2022. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/264136/Ollila_Katriina.pdf.pdf;jsessionid=DE01961D9F97D0ED6DB787FF3A3A6560?sequence=2

Lillberg, P. & Mattila, R. 2020. Kestävä markkinointi. Helsinki: Alma Talent. Luettu 1.11.2022

Suomen Hakukonemestarit: Yritysten pahimmat virheet sosiaalisessa mediassa. Luettu 3.11.2022. https://www.hakukonemestarit.fi/blogi/yritysten-pahimmat-virheet-sosiaalisessa-mediassa/

WDS markkinointitoimisto. Nettisivu. Luettu 3.4.2022.

https://wds.fi/palvelut/digitaalinen-markkinointi/some-markkinointi/

Kommentoi