Tampere
27 May, Monday
23° C

Proakatemian esseepankki

Teknologian vaikutus työelämässä tulevaisuudessaKirjoittanut: Mea Mäenhovi - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Teknologian vaikutus työelämässä tulevaisuudessa

Johdanto

Nyky-yhteiskunnassa teknologian nopea kehitys on muuttanut tapaa, jolla työtä tehdään, ja tulevaisuudessa tämä kehitys näyttää jatkuvan entistä voimakkaampana. Teknologian vaikutukset työelämään ulottuvat laajasti eri aloille, ja ne muuttavat sekä työnteon tapoja että itse työtehtäviään. Tässä esseessä tarkastellaan teknologian vaikutuksia tulevaisuuden työelämään ja niiden merkitystä yksilöille, yrityksille ja yhteiskunnalle.

Tulevaisuuskatselma

Tässä luvussa käsittelen teknologian vaikutusta tulevaisuuden työhön ja sitä, miten voimme siihen valmistautua. Koulutus, hybridityöskentely ja uudet työelämätaidot ovat tärkeitä tulevaisuuden työelämään vaikuttavia tekijöitä.

Marja Sulkakosken opinnäyte työtä lainaten: ”Työelämä on muutoksessa. Teknologian kehitys ei ole ainoa vaikuttaja tulevaisuuden työelämässä, vaan myös poliittiset päätökset ja ihmisten tekemät valinnat vaikuttavat. Luonnon kantokyvyn mureneminen vaarantaa talouden ja hyvinvoinnin perustan, ja ilmastonmuutos, vuosisatamme suurin ja tärkein ratkaistava haaste, muuttaa työelämäämme enemmän kuin arvaammekaan. Etätyön ja työpaikalla läsnä tehtävän työn yhdistelmä, hybridityö, näyttää muodostuvan uudeksi normaaliksi työskentelytavaksi, joka vaatii uusien taitojen oppimista, vanhojen taitojen päivittämistä tai kokonaan poisoppimista.” (Sulkakoski, 2023, Opinnäytetyö, tiivistelmä)

Tulevaisuuden työelämässä teknologian rooli tulee olemaan keskeinen monella tapaa. Yksi näistä on automatisaatio, joka mahdollistaa rutiinitehtävien tehokkaan suorittamisen ilman ihmisen omaa työtä. Tämä voi vaikuttaa työn luonteeseen, kun ihmiset voivat keskittyä enemmän luovaan ongelmanratkaisuun ja innovointiin.

Rutiiniluonteiset työt voidaan automatisoida. Samoin myös älyllisten tai fyysisten töiden voidaan olettaa katoavan teknologian kehityksen myötä. Työnkuvat, joita voidaan toteuttaa ”liukuhihnatyönä”, on helppo saada robotiikan käsiteltäväksi, tosin kuin luovat alat, joissa tarvitaan ihmismielen omaperäisyyttä, tulee säilymään tulevaisuudessakin. Kuitenkin tekoälyn tarjotessa useita mahdollisuuksia, sitä on alettu käyttämään jo jopa lääketieteen alalla monilla osa-alueilla.

Tekoäly lääketieteen alalla

Lääketieteen ala on jopa ääripää, kun pohditaan asiaa tekoälyn näkökulmasta. Siksi haluan paneutua siihen tarkemmin.

Tekoälyä voidaan esimerkiksi käyttää sairauksien diagnosoinnissa. Niin kuin aiemminkin, sairauksia on voitu googlettaa ja arvioida internetin kautta. Kuitenkin tekoälyn arvioidessa potilaiden tiloja ja mahdollisia sairauksia, voidaan luottaa, että tieto on totta. Koneoppimismallien avulla voidaan tunnistaa mahdolliset sairaudet ja poikkeavuudet nopeammin ja jopa tarkemmin kuin mitä koulutetut ihmisaivot voivat. Tekoälyn avulla voidaan myös suunnitella potilaille hoitosuunnitelmia. Lisäksi farmaseutit saattavat käyttää tekoälyä tunnistamaan potentiaalisia lääkeaineita sekä analysoimaan esimerkiksi niiden sivuvaikutuksia ja tehokkuutta. (Chat Gpt)

Chatbotit terveyden alalla auttaa potilaita löytämään tietoa terveyteen liittyvistä kysymyksistä, varata lääkäriaikoja ja seurata heidän terveyttään. Tämä on loistava piirre, jota useat lääkäriasemat ja sairaalat käyttävät. Asiakaspalveluun on usein jonoa ja asiakaspalvelijat ovat varattuja, jolloin chatboteista todella on hyötyä. (Chat Gpt)

Vaikka tekoälyn käyttö lääketieteessä tarjoaa valtavia mahdollisuuksia, on tärkeää varmistaa, että sen käyttöön liittyy asianmukaiset eettiset, turvallisuuteen ja yksityisyyteen liittyvät harkinnat. Lisäksi on tärkeää, että lääketieteelliset ammattilaiset ovat mukana kehittämässä ja soveltamassa näitä teknologioita potilaiden parhaaksi. (Chat Gpt)

”Tekoäly ei kuitenkaan vielä pysty korvaamaan ihmisen kykyä̈ ajatella kriittisesti ja tunnistaa oleellista tietoa suuresta tietomäärästä. Ne ovatkin uuden oppimisen ja jatkuvan osaamisen kehittämisen ohella taitoja, joiden tarve tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Ihmisiltä vaaditaan halua löytää uusia ja merkityksellisisä työtehtäviä, halua kehittää uusia työn muotoja” (Sulkakoski, 2023, Opinnäytetyö, 17)

Digitalisoituminen

Merkittävä teknologian vaikutus työelämään on myös digitalisaation lisääntyminen. Digitalisoituminen mahdollistaa työn tekemisen ajasta ja paikasta riippumatta. Useat eri työpaikat ja työyhteisöt ovat ottaneet etätyönteon arkeensa mukaan. Koronaepidemian myötä etätyöskentely yleistyi räjähdysmäisesti ja nykyään todella monia töitä voidaan toteuttaa kotoa käsin tietokoneen välityksellä. Etätyönteko ei ole kaikille kuitenkaan yhtä helppoa tai mieluista. Kaikki työt eivät vaadi etätyöntekoon paneutumista ja siihen opettelua. Monet kuitenkin haluavat ehdoin tahdoin tehdä töitä mieluummin kotoaan.

Etätyöskentely asettaa työntekijälle uusia haasteita. Työntekijältä edellytetään hyviä itsensä johtamisen taitoja, selviytyäkseen itsenäisemmän etätyön haasteista. Hybridityö haastaa myös huolellisempaan ajankäytön suunnitteluun sekä kiireen hallintaan. (Sulkakoski, 2023, Opinnäytetyö, 21)

Etätyön ja virtuaalityön yleistyminen avaa uusia mahdollisuuksia työntekijöille, mutta samalla se asettaa haasteita organisaatioille johtamisen, viestinnän ja tiimityön näkökulmasta. Kun päivittäin toimistolla tapaaminen ei olekaan enää arkipäivää, yhteisön kanssakäyminen luonnollisesti vähenee. Tässä tapauksessa myös tiimityö ja yhteisöllisyyden tunne heikkenee. Viestintä on ehdottoman tärkeää, jotta työtehtävät tulee ymmärrettyä ja hommat hoidettua ymmärretysti. Etätyönteosta huolimatta palaverit ja tapaamiset työyhteisöllä ovat tärkeitä.

Tulevaisuusskenaariot

Tällä hetkellä tulevaisuuden työtä varten opiskelevia halutaan valmistaa tulevaisuuden työelämää varten. Esimerkkinä tästä on vapaavalintaiset kurssit, joissa aiheena voi olla esimerkiksi tulevaisuuden skenaariot. (Hallitusosaamisen kurssi, Tamk)

Tulevaisuusosaamisen kartuttaminen vaatii totuttujen ajatusmallien haastamista ja oman tietämättömyyden tunnustamista, jotta voimme oppia uutta. Tulevaisuuden lukutaito tukee tulevaisuuden käyttämistä nykyhetkeä ohjaavana työkaluna tai taitona, joka kartoittaa vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja pohtii tarvittavia toimenpiteitä toivottuun tulevaisuuteen pääsemiseksi. Tulevaisuuden lukutaito lisää luottamuksen tunnetta toteutettavaa toimintaa kohden. Kun osaa lukea tilanteita ja ennakoida, tilanteet tapaavat mennä suunnitellummin ja menestyksekkäämmin lopussa. (Hallitusosaamisen kurssi, Tamk)

Tulevaisuustietoisuus kuvaa ihmisen kykyä ymmärtää tai ajatella tulevaisuutta, mutta myös valmiutta tulevaisuudenkuvien luomiseksi ja käsittelemiseksi. Tulevaisuusajattelu puolestaan edellyttää mielikuvitusta ja luovuutta. Loogisuuden ja järjestelmällisyyden avulla huikeinkin tulevaisuudennäkemys voi tulla tulevaisuudessa todeksi. Teknologian kehitys ei ole ainoa vaikuttaja tulevaisuuden työelämässä, vaan myös poliittiset päätökset ja ihmisten tekemät valinnat vaikuttavat. (Hallitusosaamisen kurssi, Tamk)

Lopetus

Yhteenvetona voidaan todeta, että teknologian ja digitalisoitumisen vaikutukset työelämään ovat merkittäviä ja monitahoisia. Vaikka ne luovat uusia mahdollisuuksia tehokkuuden ja innovaation lisäämiseksi, ne myös asettavat haasteita yksilöille, yrityksille ja yhteiskunnalle sopeutua muuttuvaan työympäristöön. Siksi on tärkeää kehittää joustavia ja mukautuvia työskentelytapoja sekä investoida jatkuvaan koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen varmistaaksemme, että voimme hyödyntää teknologian tarjoamat mahdollisuudet täysimääräisesti tulevaisuuden työelämässä.

Lähteet:

Sulkakoski, M, Tulevaisuuden työelämä, Opinnäytetyö, Luettu 27.4.2023.

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/799719/Sulkakoski_Marja.pdf?sequence=2&isAllowed=y

ChatGPT, Viitattu Tekoäly lääketieteen alalla kappaleessa.

Hallitusosaamisen kurssi.

Kommentoi