Tampere
27 May, Monday
22° C

Proakatemian esseepankki

Sijoittaminen suomeksi, vol 2.Kirjoittanut: Tomi Lehtonen - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Tämä essee on jatkoa esseelle Sijoittaminen suomeksi vol 1. Ensimmäisessä esseessä tutustuttiin sijoittamisen maailmaan ja tässä esseessä syvennytään konkretiaan. Esseessä tutustutaan pörssiin ja sen toimintaan, sijoituskohteiden valintaan sekä ostoprosessiin.

Miksi sijoittaa?

Sijoittaminen kannattaa etenkin, jos ylimääräistä varallisuutta on kertynyt pankkitilille. Tilillä kököttävät varat menettävät arvoaan pitkällä aikavälillä, sillä rahoille maksettava korko on usein nollan tienoilla ja kuitenkin samaan aikaan hinnat kallistuvat. Olisikin hyvä saada vähintään hintojen nousun mukainen tuotto varoille, jotta niiden arvo säilyisi. Hintojen nousu, on euroalueella ollut pitkällä aikavälillä n. 2 %. Moni ei kuitenkaan uskalla sijoittaa lainkaan mahdollisten riskien vuoksi. Muistamisen arvoista on, että esimerkiksi pitkäaikaiset osakeomistukset ovat selkeästi tuottavampia sijoituksia niin Suomessa kuin ulkomaillakin, verrattuna perinteisiin heikosti tuottaviin tai korottomiin säästötileihin.

Pörssi ja välittäjän valinta

Pörssi on puolueeton kauppapaikka, jossa sijoittajat ostavat ja myyvät arvopapereita. Arvopaperit ovat useimmiten osakkeita, eli omistusosuuksia julkisista yhtiöistä. Osakemarkkinat toimivat huutokaupan tapaan. Ostaja kertoo mihin hintaan haluaisi ostaa osakkeen ja myyjä taas mihin hintaan haluaa myydä osakkeen. Osakkeiden hintojen kohdatessa ne vaihtavat omistajaa.

Pörssissä tehtävässä kaupassa tarvitaan välittäjä. Näitä ovat pankit, verkkopankit sekä pankkiiriliikkeet. Välittäjä toimittaa sijoittajan osto- ja myyntitoimeksiannot pörssiin. Välittäjän ei tarvitse olla sama pankki, jossa sijoittajan muut tilit sijaitsevat. Välittäjäsopimuksen voi tehdä haluamansa välittäjän kanssa sähköisesti pankkitunnuksilla tunnistautumalla. Välittäjän internetsivujen kautta pääsee ostamaan ja myymään osakkeita sekä seuraamaan osakekursseja. Välittäjä ottaa kuitenkin välistä, ja kaupankäynnistä tulee välityskuluja. Kaupankäyntikulut vaihtelevat välittäjä kohtaisesti, ja nämä kannattaa selvittää välittäjää valittaessa. Suomessa suosituimpia välittäjäpalveluita ovat mm. Etoro ja Nordnet.

Kun on valittu itselle sopiva välittäjä, tulee avata tili, jossa osakkeita säilytetään. Tili voi olla joko arvo-osuustilit tai osakesäästötili. Arvo-osuustilin voi avata oman välittäjän kautta, se on henkilökohtainen ja sille voidaan kirjata kaikki osakeomistukset. Osakesäästötili on osakkeisiin sijoittaville yksityishenkilöille tarkoitettu tili ja sen voi myös avata oman välittäjän kautta.

Sijoitussuunnitelman laatiminen

Sijoittajan tulee olla pitkäjänteinen ja kärsivällinen. Tässä muistiin kirjoitettu sijoitussuunnitelma voi olla avuksi. Suunnitelma auttaa toimimaan yllättävissäkin tilanteissa, kun esimerkiksi osakekurssit laskevat tai maailmantilanne aiheuttaa epävarmuutta. Suunnitelman voi tehdä ennen sijoittamisen aloittamista tai aloittamisen jälkeen. Sijoitussuunnitelmaan sisältyy budjetti, tavoite, sijoitusaika sekä riskinottokyvyn arviointi eli riskiprofiili.

Aluksi on hyvä selvittää lähtötilanne ja asettaa esim. kuukausittainen säästö- tai sijoitustavoite. Alkuun on myös hyvä pohtia sijoittamisen tavoitetta; mihin sijoitettua omaisuutta haluaa käyttää tai mihin sitä tarvitaan? Tavoite vaikuttaa taas sijoitusaikaan sekä riskinottokykyyn. Sijoitusaika tarkoittaa sitä aikaa, kuinka kauan sijoitusta aikoo pitää. Riskinottokyky taas tarkoittaa sitä, kuinka suuri vaikutus sijoituksilla on päivittäiseen talouteen ja miten paljon voi menettää varallisuutta ilman, että siitä seuraa vaikeuksia.

Suunnitelmaan on hyvä myös kirjata, mitä sijoitusmuotoja aikoo käyttää; ostaako osakkeita vai käyttääkö rahastoja? Sijoittaako muihin kohteisiin kuten asuntoihin tai metsään? On kuitenkin tärkeää muistaa hyvä hajautus, joka tuo varmuutta kokonaissijoitukseen. Sijoittajan on hyvä myös määrittää, miten tarkastelee sijoitusten kehitystä ja kuinka usein sijoitussalkkua päivitetään. Esimerkiksi pörssisäätiön sivuilta on ladattavissa sijoitussuunnitelmapohjia, joiden avulla voi rakentaa itselleen sopivan suunnitelman.

Sijoituskohteiden valinta

Sijoituskohteiden valintaan vaikuttavat mm. sijoitusaika ja sijoittajan riskiprofiili. Lisäksi sijoittamiseen voivat vaikuttaa omat ja sijoituskohteiden arvot sekä vastuullisuus. Myös brändin tai yhtiön tunnettavuus voivat vaikuttaa sijoituskohteen valintaan ja usein sijoituskohteeksi valikoituu markkina-arvoltaan suuria ja tunnettuja brändejä tai yhtiöitä. Suositeltavaa olisi valita sellaisia yhtiöitä, jotka itse tuntee ja joiden toiminta on ymmärrettävää.

Helpoin tie alkuun on sijoittaa jonkinlaiseen rahastoon. Ne ovat monelle aloittelevalle sijoittajalle paras ratkaisu. Yksinkertaisinta on valita yhdistelmärahasto, sillä varat hajautetaan erilaisille markkinoille ja toimialoille ja ne tarjoavat pääsyn useisiin erilaisiin sijoituskohteisiin. Jos säästämisen aikajänne on pitkä, kannattaa tällöin valita osakepainotteinen yhdistelmärahasto. Aloittelevalle sijoittajalle, joka haluaa osakemarkkinoiden tuottoa ja joka on valmis sietämään riskiä, paras vaihtoehto on usein matalakuluinen indeksirahasto.

Indeksirahasto on sijoitusrahasto, joka seuraa vertailuindeksin mukaisen osake- tai muun arvopaperijoukon kehitystä. Se on koostettu osakkeista, korkosijoituksista tai muista arvopapereista. Indeksirahastojen juoksevat kulut ovat yleensä pienempiä kuin tavallisissa aktiivisissa rahastoissa. Ne ovat passiivisia rahastoja, eli ne eivät ota aktiivista näkemystä tai tee aktiivista kauppaa osakkeilla.

Pörssinoteeratut rahastot (EFT) ovat aktiivisia indeksirahastoja, joiden osuuksilla käydään kauppaa pörssissä samalla tavoin kuin osakkeilla. Niitä on helppo ostaa suoraan pörssistä ja vaihtoehtoja on runsaasti. Suurin osa pörssinoteeratuista rahastoista seuraa jotain indeksiä ja niiden tehokkuutta voidaan vertailla ETF-työkalulla. Tehokas ja toimiva rahasto voi säästää sijoittajalta suuriakin summia ylläpito- ja kaupankäyntikulujen pienuudella. Pörssinoteeratuilla indeksirahastoilla voidaan sijoittaa osakkeisiin, korkoihin, kiinteistöihin, raaka-aineisiin ja lähes mihin tahansa maantieteelliselle alueelle tai toimialalle. Aktiiviset rahastot pyrkivät vertailuindeksiä parempaan tuottoon.

Osakkeet ovat pitkällä aikavälillä tuottavin sijoituskohde. Viimeisen sadan vuoden aikana ne ovat tuottaneet parhaiten ja niiden vuosituotto on ollut keskimäärin n. 7 %. Osake on omistusosuus jostakin yrityksestä ja ostaessaan osakkeen sijoittaja ostaa sen mukana palan yrityksen liiketoimintaa. Yrityksen liiketoiminnan ollessa kannattavaa, yritys tekee positiivista tulosta ja usein maksaa osan kyseistä tuotosta osakkeenomistajilleen osinkoina. Mikäli jonkin yrityksen osakkeiden kysyntä, eli ostohalu ylittää sen ostettavien osakkaiden tarjonnan, on seurauksena osakkeen arvonnousu. Jos taas suurin osa osakkeenomistajista haluaa myydä osakkeensa, eikä ostajia juurikaan ole, seuraa osakkeiden arvonlasku. Osakkeista saatava tuotto muodostuukin siis osakkeiden arvonnoususta sekä osingoista. Osakesijoittamisessa on huomioitava sen mahdollisemman korkeamman tuoton myötä tuleva suurempi riski ja markkinoiden heilahtelu.

Osto, tuotto ja korkoa-korolle.

Kun on päätetty, minkä yhtiön osakkeita halutaan ostaa, tehdään ostotoimeksianto välittäjän verkkopalvelussa. Toimeksiannossa valitaan yhtiö, määritellään ostettavien osakkeiden määrä ja hinta minkä on valmis yhdestä osakkeesta maksamaan. Lisäksi voidaan määrittää ostotarjouksen voimassaoloaika. Tämän jälkeen sijoittaja hyväksyy ostotoimeksiannon. Jos ostotarjous hyväksytään myyjän puolesta, on tällöin ostettu onnistuneesti osakkeita. Osakkeet rekisteröidään uuden omistajan nimiin heti, kun osakekauppa on selvitetty ja maksettu.

Sijoitusten tuotto riippuu niihin liittyvästä riskistä ja sijoitusajasta. Mitä pitempi sijoitusaika on, sitä tasaisempi keskimääräinen vuosituotto myös on. Lyhyellä aikavälillä sijoitusten arvo voi vaihdella merkittävästikin. Lisäksi sijoitusten ajoitus vaikuttaa mahdolliseen tuottoon. Jos sijoitukset myy, kun niiden arvo on romahtanut, tuotto jää usein heikoksi. Tästä syystä sijoittajan kannattaa olla pitkäjänteinen ja malttaa odottaa. Esimerkiksi koronapandemian alkaessa rahastojen ja osakkeiden arvot laskivat rajusti, mutta muutaman kuukauden jälkeen niiden arvot olivat taas nousseet selvästi. Käytännössä ainoa tapa alentaa riskiä alentamatta tuottoa on sijoitusten hajauttaminen. Alla olevassa taulukossa on esitetty suuntaa antavat arviot odotettaville vuosituotoille sekä riskeille eri riskiasteen sijoituskohteissa. Sijoittajan on syytä kiinnittää huomiota myös sijoituskohteisiin liittyviin kuluihin. Pieneltäkin kuulostavat kulut voivat syödä yllättävän suuren osan mahdollisista tuotoista, etenkin pitkällä aikavälillä. Sijoittajan kannattaakin vertailla eri sijoituskohteiden kuluja ja pyrkiä pitämään ne alle yhdessä prosenttiyksikössä.

Korkoa korolle-ilmiö tarkoittaa sitä, että alun perin sijoitetun pääoman lisäksi myös sijoitusten tuotot kasvavat korkoa. Sananmukaisesti korkoa maksetaan korolle, jos sijoitat saamasi tuotot uudestaan. Tällöin tuotot kasvavat eksponentiaalisesti, kun sijoitusaika on tarpeeksi pitkä. Esimerkiksi 6 %:in vuosituotolla sijoitettuna 1000 euroa tuottaa ensimmäisen vuoden aikana korkoa 60 euroa. Toisena vuotena korkoa maksetaan 1060 eurosta, eli alun perin sijoitetusta 1000 eurosta sekä edellisen vuoden uudelleen sijoitetusta 60 euron korosta. Tällöin korkoa maksetaan 63,6 euroa. Kymmenentenä sijoitusvuotena korkoa maksetaan jo yli 100 euroa, sillä sijoitettu pääoma on kasvanut 1790 euroon.

Vinkkejä alan ammattilaisilta.

Alla on esitetty ETF-guru John Boglen ja yhden menestyneimmän sijoittajan Warren Buffettin sijoitusviisauksia, jotka kiteyttävät aiemmin käsitellyt asiat:

Sijoittaminen kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisin ja sitä kannattaa harrastaa pitkällä aikavälillä, sillä korkoa korolle-ilmiö tekee ihmeitä pääomalle ajan kuluessa.

Sijoittamiseen ei kannata sekoittaa tunteita tai mielijohteita.

Sijoittamisesta aiheutuvat kulut tulee pitää kurissa, sillä korkoa korolle-ilmiö toimii väärinpäin, jos kulut ovat liian suuret.

Pidä sijoittaminen yksinkertaisena ja tasapainoisena.

Muista, että sijoitustuotot vaihtelevat pitkän aikavälin keskiarvotuoton molemmilla puolilla, mutta palaa aina lopulta keskiarvoon.

Pidä kiinni suunnitelmastasi, riippumatta siitä mitä markkinoilla tapahtuu.

Paras hetki ostaa yhtiön osakkeita on silloin, kun yhtiöllä on tilapäisiä ongelmia.

Osta osakkeita yhtiöistä, joita idiootitkin osaisivat johtaa.

Yritykset, jotka eivät muutu voivat olla hyviä sijoituskohteita.

Ei muuta kuin sijoittamaan.

Sijoittaminen ei ole läheskään niin monimutkaista kuin voisi ajatella. Jo vähäinen perehtyminen auttaa ymmärtämään sijoittamisen perusteita. Sijoittamisesta on kaiken lisäksi tehty nykypäivänä hyvin helppoa, sillä sitä voi tehdä kotoa käsin puhelimella tai tietokoneella. Aiheeseen perehtyminen poisti epävarmuutta ja lisäsi kiinnostusta aiheeseen omalla kohdallani. Olin pitkään pohtinut, että haluaisin aloittaa sijoittamaan itsenäisesti välittäjää käyttäen, mutta tiedonpuutteen ja ymmärtämättömyyden vuoksi en sitä ollut vielä tehnyt. Tämän esseen julkaisun jälkeen aionkin avata oman arvo-osuustilin, ryhtyä toimeen ja antaa rahan tehdä työt puolestani.

 

Lähteet:

Op. n.d. Säästöt ja sijoitukset. https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/saastot-ja-sijoitukset

Sijoittaja.fi. n.d. Indeksirahasto vs. ETF – Mitä eroa? https://www.sijoittaja.fi/149510/indeksirahasto-vs-etf/

Sijoittaja.fi. n.d. Aloita sijoittaminen. https://www.sijoittaja.fi/sijoittaminen/aloita-sijoittaminen-askel-askeleelta-opas/

Salkun rakentaja. 2022. Sijoittamisen ABC – perusperiaatteet ja kokeneiden sijoittajien vinkit. https://www.salkunrakentaja.fi/sijoittaminen-abc/

Pörssisäätiö. n.d. Osa 1: Miksi kannattaa sijoittaa? https://www.porssisaatio.fi/sijoituskoulu/miksi-kannattaa-sijoittaa/

Pörssisäätiö. n.d. Osa 2: Keskeiset käsitteet ja sijoitustermit. https://www.porssisaatio.fi/sijoituskoulu/sijoitustermit-ja-kasitteet/

Pörssisäätiö. n.d. Osa 3: Suunnittele sijoituksesi. https://www.porssisaatio.fi/sijoituskoulu/sijoitussuunnitelma/

Pörssisäätiö. n.d. Osa 5: Sijoituskohteet ja niiden valinta. https://www.porssisaatio.fi/sijoituskoulu/sijoituskohteet-valintakriteerit/

Pörssisäätiö. n.d. Osa 8: Näin ostat osakkeita. https://www.porssisaatio.fi/sijoituskoulu/osakkeiden-ostaminen/

Kommentoi