Tampere
28 May, Tuesday
27° C

Proakatemian esseepankki

LaunchKirjoittanut: Antti Eloranta - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
The 100$ Startup
Chris Guillebau
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.
1 / 7
 
 
 
Launch, not lunch
Antti Eloranta
Palvelumuotoilu
2019
Proakatemia

2 / 7
” Business opportunities are like buses, there’s always another one coming” – Richard Branson. Hyvä idea voi syntyä mistä tahansa, pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, eikä lähes tulkoon minkään liiketoiminnan aloittamiseen tarvita suuria summia pääomaa. Ai-nut asia mitä tarvitset, on tuottaa ratkaisu löytämääsi ongelmaan ja ihmisiä, jotka maksa-vat sinulle tästä. Ilman maksavia asiakkaita sinulla ei ole bisnestä, vaikka idea olisi kuinka hyvä. Kysy siis, mitä asiakkaasi todella tarvitsee ja haluaa. Ihmiset lähtökohtaisesti ha-luavat enemmän tiettyjä asioita ja vähemmän toisia. Vapaa-aikaa, rakkautta, rahaa ja hy-väksyntää halutaan huomattavasti enemmän, kuin stressiä, epävarmuutta ja konflikteja. Hyvänä lähtökohtana liiketoiminnalle on tuottaa ihmisille enemmän haluttuja asioita ja samalla vähentää vähemmän haluttuja asioita. Jos tuottamasi palvelu tai tuote lisää hyviä puolia ja vähentää toisia, olet oikealla tiellä. Näiden itsestään selvyyksien jälkeen, liike-toiminnan aloittamisen kannalta yksi tärkeimmistä kulmakivistä on startti, eli lanseeraus.
Ennen hiihdon MM-kisoihin osallistumista, kannattaa niihin myös valmistautua huolella, jotta olisi edes realistinen mahdollisuus onnistua ja menestyä. Tämä sama asia pätee myös yritysmaailmassa. Jos liiketoiminnan aloittamisesta haluaa ottaa kaiken hyödyn irti, se pitää suunnitella myös hyvin. Easymeal on palvelu, jonka avulla saat tilattua terveellistä, huippukokkien valmistamaa ruokaa kotiovellesi. Ihmisille ei myydä vain ruokaa tai lou-nasta, vaan arvoa vähentämällä epähaluttuja tekijöitä, kuten stressiä hyvin syömisestä ja samalla lisäämällä enemmän haluttuja tekijöitä, kuten vapaa-aikaa.
  • 1. Lanseerauksessa on siis äärimmäisen tärkeää nostattaa uusi tuote tai palvelu ih-misten tietoisuuteen, samalla tavalla kuin uusia ”mega-elokuvia” mainostetaan vähintään puoli vuotta aiemmin. Aluksi tuotteesta, tai palvelusta luodaan sisältöä paljastamatta kuitenkaan mikä se on. Päivityksiä sosiaaliseen mediaan, jotka he-rättävät tietoisuuden ”jotain on tulossa”, tavoitteena hitaasti kartuttaa ihmisten mielenkiintoa.
  • 2. Seuraavassa vaiheessa tavoitteena on saada huomiota ihmisten jokapäiväisen me-diatulvan keskellä. Miksi tämä projekti muuttaa maailmaa? miksi pysähtyä ja huo-mata tämä projekti? Huomio tulisi saada kiinnitettyä projektin tuomilla käytännön hyödyillä. Esimerkiksi Easymeal palvelun tuoma helppous, herkullisuus ja vapaa-ajan kasvu.

3 / 7
  • 3. Kolmannessa vaiheessa tuodaan esille itse lanseeraus, aiemmat sisällöt ovat kes-kittyneet vain yleisellä tasolla projektiin. Tässä vaiheessa tuodaan esille lansee-rauksen ajankohta, kesto ja mahdollinen tarjous / bonus ensimmäisille asiakkaille.
  • 4. Neljäs vaihe on juuri ennen lanseerausta, jopa vain päivää ennen. Tässä vaiheessa annetaan viimeiset ohjeet ”myrskyä odotellessa”. Viimeiset tarkennetut ohjeet, ja muistutukset. Viimeinen vaihe on THE day, jolloin annetaan linkki palveluun / vaihtoehtoiseen tapaan ostaa itse palvelu tai tuote. Tärkeää on myös kannustaa ihmisiä toimimaan.
  • 5. Kun tuote tai palvelu on julki, lanseeraus ei ole päättynyt. Kaikki toiminta ennen suurta päivää on yhtä tärkeää, kuin sen jälkeen. Usein asiat eivät mene halutulla tavalla ja tässä vaiheessa niihin voi puuttua. Ensimmäiset asiakkaat ovat myös suuri voimavara, sillä monia kiinnostaa jo palvelun ostaneiden mielipide. Siksi heistä tulee jakaa tietoa mahdollisimman nopeasti ”katsokaa, kuinka paljon tästä on ollut hyötyä jo muille”. Tämä tekijä saattaa kasvattaa mahdollista myyntiä useilla prosenteilla ja epäröimään jääneet asiakkaat voivat saada kannustuksen os-tamispäätökseen.
  • 6. Viimeisessä vaiheessa otetaan viimeiset hyödyt irti, ”vielä tämän päivän jäsenyys alennettuun hintaan”. Kaikkien lanseerausten tulee alkaa ja päättyä, muuten us-kottavuus kärsii ja tapahtuman tuottavuutta on vaikea mitata.
Tuotteen tai palvelun lanseerauksessa tulee pidättäytyä sanomaan ja olla rehellinen. Ih-misillä on taipumus analysoida vahvuuksia ja heikkouksia, joten jos yritys pysyy avoi-mena ja kertoo mahdollisista ”heikkouksista” ja siitä, että tuote ei ole täydellinen tai sitä on saatavilla vain rajoitettu määrä, niin ihmiset luottavat ja uskovat siihen enemmän. Avoimuus ja läpinäkyvyys kääntyy siis pitkässä juoksussa, mutta myös lanseerauksessa yrityksen hyväksi. Myös negatiivista palautetta tulee aina, mutta jos sen lisäksi positii-vista palautetta tulee myös ihmisiltä, jotka eivät osta tuotetta tai palvelua, mutta haluavat tukea yritystä ja sen sanomaa, niin olet oikealla tiellä. Hyvä lanseeraus saa aikaan myyn-tiä, mutta myös vaikuttaa ihmisiin ja herättää keskustelua.

4 / 7
Tärkein asia on kuitenkin tarina, näkevätkö asiakkaat itsensä tarinan hahmoina? Kiinnos-taako heitä tuote tai palvelu ja sen tuomat hyödyt heille? voivatko he Easymealin tapauk-sessa samaistua terveellisen, maukkaan ja helpon annoksen saamiseen kotiovelle? Ym-märtääkö ja arvostaako asiakas stressittömyyttä / kiireettömyyttä ruoanlaitossa. Nämä ovat kriittisiä kysymyksiä ja kaikkein tärkeimpiä. Jos asiakas näkee saavansa enemmän toivottuja asioita ja huomaa ei toivottujen asioiden vähenevän, on liiketoiminta jo hyvällä suunnalla.
Hyvän lanseerauksen 15 stepin ohje
1. Arvo – Miksi ihmiset maksaisivat ja antaisivat huomionsa? (unique selling proposition)
2. Boonukset, palkinnot, hyödyt – Mitä ensimmäiset ostajat hyötyvät enemmän?
3. Onko lanseeraus hauska? Kiinnostaako myös ei-ostavia seurata sitä?
4. Onko rakennettu tarve ostaa JUURI lanseerauksessa tuote tai palvelu?
5. Ilmoita lanseerauksen ajankohta ja päivä etukäteen
6. Testaa verkkokaupan kaikki linkit, vaihda konetta ja selainta ja testaa uusiksi
7. Domainit? voit ostaa .fi .com .eu .org (suhteellisen halpoja)
8. Aseta selkeä MYYNTI-tavoite lanseeraukseen = Money matters
9. Kontaktoi ensimmäiset asiakkaat, kiitä heitä!
10. Lähetä kiitosviesti kaikille ostaneille asiakkaille automaattisen viestin lisäksi jos mah-dollista.
11. PYYDÄ APUA ihmisiltä jakamaan tietoa lanseerauksesta kavereille, heidän kavereil-lensa ja eteenpäin. Ei tapahdu ilman pyytämistä.
12. Kirjoita lehdistölle / medialle tiedote (jos mahdollista)
13. Postaukset Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram
14. Mitä ekstraa voit tarjota ostajille ? soitto ? postikortti ? yllätystuote ?
15. Juhli suurta päivää
16. Pidä asiakkaat tyytyväisinä. Muista tuottaa lisäarvoa asiakkaalle, sillä vanhalle asiak-kaalle on paljon helpompi myydä kuin uudelle. Esimerkiksi anna 15 lupaamasi kohdan lisäksi vielä 16 kohta:).

5 / 7
LÄHTEET

Guillebau, C. 2012. The 100$ Startup by Chris Guillebau. Crown Publishing Group, New York

Kommentoi