Tampere
25 May, Saturday
21° C

Proakatemian esseepankki

Konkurssi – Yritysmaailman eutanasiaKirjoittanut: Eemi Mäenpää - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Johdanto

Vuosi 2023 oli ennätysvuosi Suomen yrityskentällä, mutta ei positiivisessa mielessä. Vuonna 2023 Suomessa tehtiin ennätysmäärä konkursseja. Suomen Asiakastiedon mukaan noin 2700 yritystä haettiin konkurssiin, mikä on noin 26 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna. Tämä tarkoittaa noin seitsemää yritystä päivässä. Erityisesti rakennusala oli kovilla, sillä noin 600 rakennusalan yritystä päätyi yrityssaneeraukseen. Vuonna 2009 Suomessa velloi finanssikriisi, jolloin konkursseja tehtiin noin 2200 kappaletta. Tähänkin verrattuna viime vuosi oli todella synkkä yrityskentällä. (TM Rakennusmaailma, 2024.)

Konkurssi on monelle tuttu termi ja sen merkitys ei varmastikaan monelle ole epäselvä. Mutta mitä konkurssissa todella tapahtuu? Mitkä syyt siihen johtavat ja kuinka tällaisissa tapauksissa edetään? Tässä esseessä tutustutaan tarkemmin konkurssiprosessiin sekä siihen johtaneisiin syihin. Jotta essee pysyy loogisena ja sinä lukijana pysyt mukana, käytän esseessä hypoteettista esimerkkitapausta eli omaa yritystäni Eemi Won Retee Tmi:ta. Mutta koska toiminimiyrittäjät harvemmin ajautuvat konkurssiin, muutetaan yritysmuoto osakeyhtiöksi. Eli käykäämme konkurssiprosessin vaiheet kohta kohdalta läpi, mikäli Eemi Won Retee Oy ajautuisi konkurssiin. Lähdetään liikkeelle.

Miten konkurssiin päädytään?

Koko konkurssiprosessi lähtee liikkeelle konkurssihakemuksesta. Nimensä mukaisesti se on kirjallinen hakemus, jolla haetaan yritystä konkurssiin. Konkurssihakemuksessa huomioitavaa on, että hakemuksen voi tehdä joko yritys itse tai yrityksen ulkopuolinen velkoja. Esimerkkinä Eemi Won Retee Oy on ottanut ison määrän ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi lainana pankilta, ja nyt hallituksen puheenjohtajana huomaan, ettei yritykselläni ole mahdollisuutta maksaa lainaa tai sen korkoja takaisin. Puheenjohtajana esittelen tilanteen hallitukselle, ja yhdessä päätämme, että haemme yrityksemme yrityssaneeraukseen (eli konkurssiin). (Konkurssiasiamies.fi, 2020.)

Toinen vaihtoehto on, että pankki, jolta Eemi Won Retee on ottanut lainaa, huomaa itse, ettei yrityksellämme ole maksukykyä lainan takaisin maksuun. Vaikka yrityksemme haluaisi vielä yrittää kitkutella ja uskottelemme että kykenemme kyllä maksamaan lainan takaisin, pankki voi hakea Eemi Won Retee Oy:ta konkurssiin, jolloin yhtä lailla konkurssiprosessi lähtee liikkeelle. Konkurssissa on siis kyse maksukyvyttömyydestä velkojen kanssa. Muissa tapauksissa ilmoitetaan vain, että liiketoiminta päättyy. Esimerkiksi mikäli Eemi Won Retee Oy:lla ei ole velkoja mutta kassa tyhjenee vääjäämättömästi, yrityksemme hallitus voi vain ilmoittaa, että päätämme liiketoiminnan. Konkurssiin emme kuitenkaan ajaudu, koska maksamattomia velkoja ei ole. (Konkurssiasiamies.fi, 2020.)

Konkurssihakemus ei vielä itsessään aja yritystä konkurssiin. Konkurssihakemus tehdään aina kirjallisena, ja sen käsittelee konkurssiin haettavan oikeushenkilön oikeuspaikan oma tuomioistuin, tässä tapauksessa Eemi Won Retee Oy:n toimipaikkakunnan eli Tampereen tuomioistuin. Ennen konkurssihakemuksen jättämistä tarkastetaan konkurssihakemuksen kohteena olevan Eemi Won Retee Oy:n konkurssikelpoisuus. Konkurssikelpoisuutta varmistettaessa tarkistetaan minkälainen kohde konkurssiin haettava velallinen on. ”Konkurssiin voidaan asettaa luonnollinen henkilö, yhteisö, säätiö tai muu oikeushenkilö. Myös kuolinpesä ja konkurssipesä voidaan asettaa konkurssiin. Konkurssiin ei voida asettaa valtiota, Ahvenanmaan maakuntaa, kuntaa, kirkkoa, näiden yhteistoimintaelimiä tai vastaavia.” (Konkurssiasiamies.fi, 2020.)

Konkurssiin asettaminen ja pesänhoitajan tehtävät

Kun konkurssikelpoisuus on tarkistettu ja konkurssihakemus on jätetty, siirtyy päätäntävalta tuomioistuimelle. Tuomioistuin voi saamiensa tietojen pohjalta asettaa oikeushenkilön, tässä tapauksessa Eemi Won Retee Oy:n konkurssiin. Tällä päätöksellä virallinen oikeusprosessi lähtee vasta liikkeelle. Samalla myös Eemi Won Retee Oy menettää määräysvaltansa yrityksen omaisuuteen, niin kiinteään omaisuuteen esimerkiksi työvälineisiin, kuin myös rahallisiin varoihin. Tuomioistuin määrää pesänhoitajan, joka vastaa konkurssiprosessin ajan yrityksen omaisuudesta. Pesänhoitajana yleensä toimii konkursseihin erikoistunut asianajaja. Ylintä päätäntävaltaa käyttää kuitenkin yrityksen velkojat, joille pesänhoitaja vastaa, ja yhdessä velkojat sekä pesänhoitaja hallinnoivat konkurssipesää. Pesänhoitaja on siis vain konkurssipesän edustaja ja hänen tulee olla riippumaton suhteessa velkojiin sekä velalliseen. (Yritysjuristi, N.D.)

Pesänhoitajan tehtäviin kuuluu velallisen kaikkien varojen ja omaisuuden luettelointi. Pesänhoitajan tulee myös tehdä selvitys velallisesta sekä velallisen konkurssia edeltävistä toimista. Nämä tehtävät tulee tehdä, jotta saadaan tarkka selvyys velkojen määrästä sekä samalla varmistetaan, ettei velallinen yritä piilotella jotain omaisuutta. Esimerkkinä Eemi Won Retee Oy on tovin tiennyt vääjäämättä tapahtuvasta konkurssista, ja sen vuoksi on jo hyvissä ajoin alkanut piilottamaan varojaan, jotta jotain saadaan pelastettua konkurssin tapahtuessa. Tämä voidaan todeta laittomaksi toiminnaksi, jolloin Eemi Won Retee Oy:sta voidaan tehdä rikosilmoitus poliisille, joka entisestään vaikeuttaa yrityksen ja sen päättäjien tilannetta. (Yritysjuristi, N.D.)

Omaisuusluettelon sekä yritysselvityksen jälkeen pesänhoitajan tulee laatia jakoluettelo, joka on ehdotus omaisuuden jakamisesta velkojille. Usein velkojia on useampi kuin yksi, jolloin jakoluettelon teko voi muodostua haastavaksi. Pesänhoitaja vastaa myös yrityksen kiinteän omaisuuden realisoinnista. Tällä tarkoitetaan sitä, että mikäli Eemi Won Retee Oy:lla on paljon kiinteää omaisuutta esimerkiksi kiinteistöjä tai työkoneita, tulee pesänhoitajan vastata tämän omaisuuden myymisestä ja muuttamisesta rahaksi, jolla saadaan velkoja kuitattua. (Yritysjuristi, N.D.)

Konkurssin raukeaminen tai jatkaminen

Kun pesänhoitaja on tehnyt pesäluettelon sekä velallisselvityksen, on pesänhoitajan päätettävä, jatketaanko konkurssikäsittelyä vai raukeaako se. Kyse on lähinnä siitä, riittääkö velallisen varat konkurssimenettelyn kulujen kustantamiseen velkojen jälkeen. Esimerkkinä, mikäli Eemi Won Retee Oy:n varallisuus on niin vähäistä, ettei yritys pysty maksamaan oikeuskuluja, jotka kertyvät käsittelyn edetessä, voi pesänhoitaja esittää tuomioistuimelle konkurssin raukeamista. Konkurssin rauetessa, Eemi Won Retee Oy menettää oikeusvaikutuksensa, eikä yritystä kohtaan voida kohdistaa selvitystoimia, jotka olivat mahdollisia konkurssikäsittelyssä. Samalla Eemi Won Retee Oy poistetaan kaupparekisteristä, ja liiketoiminta on sitten siinä. (Konkurssiasiamies.fi, 2020.)

Konkurssin raukeamisen sijaan pesänhoitaja voi myös esittää tuomioistuimelle, että konkurssia jatketaan, jolloin prosessi etenee. Mikäli konkurssia jatketaan, tuomioistuin määrää valvontapäivän, joka on päivämäärä, johon mennessä velkojien on ilmoitettava kaikki saatavansa velalliselta. Valvontapäivän tulee olla vähintään kuukauden ja pisimmillään kahden kuukauden päässä määräyspäivästä. Valvontapäivään mennessä ilmoitetut saatavat listataan ja tuomioistuin tarkistaa niiden aiheellisuuden. (Konkurssiasiamies.fi, 2020.)

Loppusuora ja johtopäätökset

Voi olla, että oion mutkia suoriksi mutta kuitenkin valvontapäivän jälkeen konkurssiprosessissa vain tehdään selvityksiä velallisen omaisuudesta ja velkojen määrästä sekä neuvotellaan omaisuuden jaosta. Pesänhoitajan tekemä jakoluettelo ei välttämättä mene ensimmäisellä ehdotuksella läpi, vaan velallinen tai velkoja voi riitauttaa sen, jolloin päätös siirtyy tuomioistuimelle. Tätä jatketaan, kunnes osapuolet ovat tyytyväisiä tai tuomioistuin päättää riitauttamisen. Kuitenkaan konkurssiprosessin loppupuolella ei tapahdu sen kummallisempaa. (Konkurssiasiamies.fi, 2020.)

Kaikin puolin konkurssiprosessi on todella monimutkainen ja pitkäprosessi, sillä se kestää aina vähintään useamman kuukauden. Konkurssiin yleensä johtaa huonosti hoidettu talous ja ylioptimistisesti otettu vieraspääoma. Sen vuoksi yritysten ei tule laiminlyödä taloudenhoitoaan, sillä tämän päivän huonot päätökset voivat johtaa konkurssiin parin vuoden päästä. Eli ennen kuin investoit tai otat ison lainan, mieti vielä kerran koko homma läpi. Onneksi esimerkki yritystä Eemi Won Retee ei ole menossa konkurssiin, koska sitä ei ole olemassa. Toiminimi tuskin ajautuu konkurssiin niin kauan kuin ei vierasta pääomaa oteta, ja miksi otettaisikaan.

Lähteet:

Konkurssiasiamiehen toimisto. 2020. Konkurssimenettely. Viitattu 1.2.2024. https://www.konkurssiasiamies.fi/fi/index/konkurssijayrityssaneeraus/shzygofik.html

Minilex. N.D. Konkurssikelpoisuus. Viitattu 1.2.2024. https://www.minilex.fi/a/konkurssikelpoisuus

TM Rakennusmaailma. 2024. Noin 600 rakennusalan konkurssia Suomessa vuonna 2023 – Suurimman liikevaihto 115 miljoonaa. Viitattu 1.2.2024. https://rakennusmaailma.fi/noin-600-rakennusalan-konkurssia-suomessa-vuonna-2023-suurimman-liikevaihto-115-miljoonaa/

Yritysjuristi. N.D. Pesänhoitajana toiminen konkurssissa. Viitattu 1.2.2024. https://yritysjuristi.fi/artikkelit/pesanhoitajana-toimiminen/

Kommentoi