Tampere
19 Jun, Wednesday
17° C

Proakatemian esseepankki

Karismaattiseksi puhetaituriksiKirjoittanut: Maria Välimäki - tiimistä Eventa.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Rohkeasti puhumaan

Luonteva esiintyminen on Mari Aulangon kirjoittama teos, joka antaa lukijalle avaimia ja oppeja varmaksi sekä luontevaksi esiintyjäksi pyrkiessä. Valitsin kirjan, sillä haluan kehittää omia vuorovaikutustaitojani. Halusin lähteä hakemaan oppia perusteoksesta, joka antaisi hyvin yksinkertaisen kokonaiskatsauksen esiintymisestä, sekä sen lainalaisuuksista. Kirjassa käsitellään pääosin suunniteltuihin puheisiin sekä esityksiin valmistautumista.

 

Olet oikeutettu sekä velvollinen

Jokainen puhumiseen käyttämämme tilaisuus on vuorovaikutusta ihmisten kanssa. Kaikki vuorovaikutustilanteet ovat esiintymistä ja näin ollen hyvin olennainen osa ihmisten elämää. Jokainen on oikeutettu sekä velvollinen ja joissain tilanteissa pakotettu vuorovaikutustilanteisiin, jossa voidaan vaihtaa ideoita sekä ajatuksia. Hyvä puhuja osaa hallita yleisönsä. Tämä pätee väistämättä jokaiseen vuorovaikutustilanteeseen. Ongelma muodostuu kuitenkin silloin, jos puhuja ei osaa ensin hallita itseään.

 

Pelko ja jännittäminen

Esiintyjää voi hallita pelko tai jännitys. Nämä kaksi asiaa sekoitetaan harmittavasti toisiinsa, joka hankaloittaa jo alkupäässä itsensä hallintaa, ja sitä kautta yleisön hallintaa. Perustelut sille ovat ne, että jännitys kuuluu esiintymiseen ja kaikki kokevat sitä. Pelko taas liittyy inhimillisesti uhkaan, yleensä siihen, että pelkää menettävän kasvonsa. Nämä kaksi asiaa eroavat myös sillä, että esiintymispelko on elämän aikana opittua, kun taas jännitys luonnollinen osa ihmisen toimintaa.

 

Kehityksen kannalta on tärkeää, että sanoo sanottavansa, vaikka se tuntuisi ylitsepääsemättömältä ja vaikealta. Tämä kasvattaa itseluottamusta ja yksi korsi on kannettuna kekoon. On pystyttävä olla oma itsensä ja muiden myös antaa sille mahdollisuus. On tärkeää pystyä luottaa itseensä ja tätä kautta myös olla oma itsensä. Sallia ne kaikki virheet, joita kuvittelee itsessään olevan. Olivat ne sitten keksittyjä tai ei, omana itsenä oleminen esiintyessä on valttia. Alkuun voi olla vaikeaa unohtaa itsensä, varsinkin jos esiintymiseen liittyy pelko. Se on kuitenkin hyvin tärkeä seikka, sillä siinä tilanteessa ei olla keskittymässä itseen vaan kertomassa jostakin asiasta yleisölle. Tässä hetkessä tulee olla läsnä ja se ei myöskään onnistu, mikäli puhujan keskittyminen on omassa navassa.

 

Taitojen kehittäminen

 

Rakenne ja sisältö

Ihminen on ajattelultaan sekä käsityskyvyltään nopea. Vuorovaikutustilanteissa ongelmaksi voi muodostua ideoiden sekä ajatuksien puheeksi rakentaminen. Kieli on sidottu lineaarisuuteen, jolloin suuret kokonaisuudet eivät välttämättä pääse ulos tarkoituksenmukaisesti. Tämä voi herättää sekasortoa sellaisessa ihmisessä, joka ei ole oppinut artikuloimaan selkeästi. Viestissä tulisi olla selkeästi alku, asiasisältö sekä loppu. Asioita voi esittää sanavalinnoiltaan sekä rakenteeltaan monella tavalla. Universaalein ja tätä kautta mahdollisimman moniin vaikuttava tapa esittää asioita on oppia kertomaan asiat mahdollisimman helppoja sanoja sekä rakenteita käyttäen. Vuorovaikutuksessa on myös huomioitava sanattoman ja sanallisen viestinnän yhtäläisyys. Mikäli nämä ovat ristiriidassa toistensa kanssa, puhuja vaikuttaa usein kuulijoiden mielestä epäluotettavalta. Ihmisen eleet kertovat alitajuntaisesti ihmisen tunteista ja aikeista.

 

Asiasisältö

Asiasisältö on myös tärkeä. Puhujalla on oltava jotain järkevää sanottavaa. On hyvä jättää pois sellaiset teemat, jotka ovat toistuneet jo useamman kerran. Tästä pois oppiminen vaatii toisten kuuntelua, sekä heidän antaman viestin ymmärrystä. Mikäli käsiteltävää asiaa ei ymmärrä, tulee kysyä tarkennuksia. On turha jäädä arvailujen varaan. On typerää lähteä osallistumaan keskusteluun tyhjällä tiedolla, mikäli aihe on tuntematon. Tähän pätee myös sama kuin edellisessä, jos asiasta ei tiedä mitään, on siitä kysyttävä. Voi olla hankalaa siirtää oma egonsa sivuun ja myöntää oma tietämättömyytensä.

 

Karisma

Karismalla on väistämätön merkityksensä hyväksi esiintyjäksi pyrkiessä. Karismaattinen henkilö on sellainen, jolla on ymmärrystä ihmisten elämästä ja on itse vahvasti kiinni siinä. Karismaattisella henkilöllä on taipumus saada muut innostumaan asioista sen sijaan, että hän laukoo teoreettisia totuuksia. Tämä vaatii henkilöltä vahvaa näkemyksen, vision sekä ihanteen kannattelevaa ulosantia. Karismaattiset ihmiset ovat aitoja ja omia itsejään.

 

Itseluottamus

Itseluottamusta rakennetaan parhaiten omillaan pärjäämisen kautta. Kaikki asiat, jotka tuntuvat haastavilta sekä vaikeilta nostattavat itseluottamusta, mikäli niihin tartutaan kiinni ja kehitytään niissä omalla tahdilla. Tulee siis olla proaktiivinen ja jättää ulkoisten apujen odottelu sikseen. Keskittymällä vahvuuksiin heikkouksien sijaan, voi yllättäen nähdä omat osaamisensa tasapainoisessa valossa.

 

Taitojen kehittäminen on pitkäjänteistä sekä loputonta työtä. Ei riitä, että esiintyy tai antaa mielipiteensä kerran vuodessa. Kehitykselle on hyvä tehdä henkilökohtainen suunnitelma, jossa on mietittynä tavoitteet, sekä niihin pääsemiseen käytettävät työkalut.

 

Soveltaminen käytäntöön

Lähdin miettimään omia päämääriäni ja tulin siihen päätökseen, että haluan tulla karismaattiseksi, sekä selkeästi artikuloivaksi puhujaksi ja esiintyjäksi.

 

Kirjan avulla löysin omat kehityskohteeni. Minun tulee ensin ymmärtää, onko vaikeudet tällä hetkellä lähtöisin pelosta vai normaalista jännityksestä. Aion tarkkailla omaa toimintaani tietoisesti ja kiinnittää huomiota näihin vuorovaikutustilanteissa. Näin voin varmistua siitä, kumpaa lähden työstämään ensin, pelkoa vai jännitystä. Aion tehdä itselleni yhteisissä oppimishetkissä, eli pajoissa käytäviin dialogeihin suunnitelman, jonka avulla pystyn tuomaan enemmän itseäni sekä mielipidettäni esiin. Parasta oli oivaltaa, että jos ei esimerkiksi pajassa tiedä paljoa aiheesta, ei tarvitsekaan. Kuhan uskaltaa kysyä ja oppia. Usein saattaa jäädä hiljaiseksi, jos ei ole mitään sanottavaa aiheesta. Mutta silloin tulisi osata kysyä. Olla aidosti kiinnostunut käsiteltävästä aiheesta ja oppia ennakkoluulottomasti. Oman egon pönkittäminen tyhjillä lauseilla ei vie eteenpäin. On käsittämättömän hienoa, mikäli pystyy arvostamaan toisen osaamista sekä tietoa. Siinä vaiheessa saa itse ottaa kiitollisena vastaan uutta tietoa.

 

Teosta lukiessani minulle kirkastui paremmin ajatus siitä, kuinka olen ottanut vain oman hiljaisuuteni kehityksen kohteena. En ole koskaan aikaisemmin osannut vaatia äänekkäämpiä olemaan välillä hiljaa. Tämä on ehkä osittain johtunut siitä, että niin usein törmätään tilanteisiin, joissa hiljaisempia pyritään tuomaan äänensä esille hyvin äänekkäässä ryhmässä tai porukassa. Tilanteeseen hyppääminen voi olla lian suuri kynnys, mikäli kehitysvaihe on vasta alussa. Aion tuoda aihetta esille myös tiimissämme, jolloin pystymme yhdessä kehittämään toisiamme ja muokkaamaan Eventan dialogi kulttuuria parempaan suuntaan.

 

Uskon, että pikkuhiljaa näiden työkalujen kautta oppini kasvaa ja pääsen kohti tavoitteitani!

 

Lähde:

Rohkeasti puhumaan, Luonteva esiintyminen, Mari Aulanko

Kommentoi