Tampere
20 Jun, Thursday
14° C

Proakatemian esseepankki

Kannattava liiketoimintaKirjoittanut: Milana Itäpää - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Mitä kannattava liiketoiminta tarkoittaa? 

Yksinkertaistettuna yrityksen kannattavuus tarkoittaa sitä, että sen tuotot ovat suuremmat kuin sen toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Kannattavuus on ehkä oleellisin ja tunnetuin liiketoiminnan perusehto vakavaraisuuden ja likviditeetin ohella. 

Yrityksen kannattavuus on kuitenkin monen tekijän summa, eikä yrityksen taloudellisesta kestävyydestä eli kannattavuudesta voida tehdä täysin suoria johtopäätöksiä pelkästään yrityksen liiketuloksen perusteella. 

Liiketoiminnan olemassaolon ja jatkuvuuden elinehto on yrityksen kannattavuus, minkä vuoksi yrityksen kannattavuuslaskelma tulee laatia huolellisesti ennen liiketoiminnan aloittamista. 

Tyypillistä on, että yrityksen kannattavuutta parannetaan jatkuvasti vaikuttamalla siihen liittyviin tekijöihin – esimerkiksi lisäämällä myyntiä, karsimalla kustannuksia ja muuttamalla hinnoittelua tai valikoimaa. 

Esimerkiksi tieto siitä, että yrityksen liiketulos eli liikevoitto on 40 000 euroa, ei riitä antamaan kuvaa siitä, onko toiminta ollut kannattavaa. Pienelle yksityisomisteiselle yritykselle tällainen tulos voi olla erittäin hyvä, mutta jos kyseessä on kansainvälinen yritys, jolla on miljoonia pääomaa, niin 40 000 € ei välttämättä ole imarreltava tulos tälle yritykselle. 

Tästä syystä yhtiön kannattavuutta laskettaessa on otettava huomioon yhtiön toimintaan sitoutuneen pääoman määrä, riskitaso ja liiketoiminnan laajuus. 

 

Kiinnitä huomioita näihin tunnuslukuihin 

Erityisesti liikevoittoprosentti sekä oman pääoman ja sijoitetun pääoman tuottoprosentti ovat tärkeitä yrityksen kannattavuuden mittareita, joiden avulla voidaan arvioida yrityksen kannattavuutta. 

Liikevoittoprosentti 

Liikevoitto kertoo, kuinka paljon voittoa yritykselle jää liikevaihdosta, kun liiketoiminnasta aiheutuneet kustannukset on vähennetty, mutta ei vielä veroja, korkoja tai muita eriä. 

Liikevoittoprosentti puolestaan kuvaa liikevoiton suhdetta liikevaihdon määrään. Englanniksi termi on EBIT% (tulos ennen korkoja ja veroja). 

Liikevoittoprosentti = 100 * ( liiketulos / liikevaihto ) 

Liikevoitto eli liiketulosprosentti soveltuu hyvin saman toimialan yritysten keskinäiseen vertailuun. 

Oman pääoman tuottoprosentti (ROE) 

Return on equity eli oman pääoman tuottoprosentti on etenkin sijoittajien sekä yrityksen omistajien tärkeimmistä tunnusluvuista. Se kertoo yrityksen suhteellisesta kannattavuudesta –  kuinka paljon yritykseen sijoitetulle omalle pääomalle saadaan tuottoa aikaiseksi. 

Oman pääoman tuottoprosentti = 100 * ( liiketulos (12 kk) / oikaistu oma pääoma ) 

Laskennassa käytetään yrityksen 12 kuukauden nettotulosta ja jos tilikausi on lyhyempi, nettotulos jaetaan tilikauden kuukausien lukumäärällä ja kerrotaan luvulla 12. Oikaistu oma pääoma sen sijaan, on tilikauden alun ja lopun keskiarvo. 

20 %:n oman pääoman tuottoa pidetään hyvänä lukuna, kun taas alle 5 %:n tuottoa pidetään huonona.  

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) 

Return on capital employed sanoista muodostuva lyhenne ROCE tarkoittaa yritykseen sijoitetun pääoman tuottoprosenttia. Laskukaava muodostuu seuraavalla tavalla: 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti = 100 * ( nettotulos + rahoituskulut + verot 12 kk) / sijoitettu pääoma keskimäärin.  

Sijoitettu pääoma sisältää oman pääoman ja korollisten velkojen yhteenlasketun keskiarvon tilikauden alusta ja lopusta.  

Sijoitetun pääoman vähimmäistuotto katsotaan koroksi, jonka yritys maksaa velkapääomasta. Tienatakseen enemmän rahaa kuin lainojen kustannukset, olisi tietysti toivottavaa, että yrityksen pääoman tuotto olisi huomattavasti korkeampi kuin sen lainoista maksama korko. 

ROI eli return on investment ja ROCE 

ROI eli return on investment ja ROCE saatetaan usein sekoittaa keskenään, sillä ne kuvaavat samankaltaisia asioita. Erona näiden välillä on, että ROI ei ota huomioon ajanjaksoja. Sitä käytetään joustavammin ja sitä käytetään usein mittaamaan jonkin yhden tietyn sijoituksen tuottoprosenttia.  

Quick Ratio eli maksuvalmiussuhde 

Quick ratio eli maksuvalmiussuhde (tunnetaan suomeksi myös nimellä happotesti) havainnollistaa yrityksen maksuvalmiutta tai kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloistaan. Voimme puhua myös taloudellisesta puskurista.  

EBITDA (Earnings Before Interest & Taxes, Depreciation & Amortization) 

EBITDA tarkoittaa käyttökatetta eli liiketulosta tai liikevoittoa ennen rahoituskuluja, veroja ja poistoja. EBT-tunnusluvut liittyvät kiinteästi yrityksen kannattavuuteen. 

 

Yrityksen kannattavuuden laskeminen 

Kannattavuuslaskelman tekeminen on osa yhtiön sisäistä kirjanpitoa. Tarkkojen laskelmien tekeminen tukee sisäistä päätöksentekoa ja lisää yrityksen kannattavuutta. Kannattavuuden laskemiseen käytetään erilaisia laskelmia, jotka ovat: 

  • Kustannuslaskelma – yrityksen toiminnasta aiheutuvien kustannusten laskenta 
  • Katetuottolaskelma – tuotteiden kannattavuus, asiakasmäärä ja myyntitavoitteet 
  • Hinnoittelulaskelma – tuotteiden kannattavan myyntihinnan laskeminen 

Kattavan kannattavuuslaskelman tekeminen auttaa saamaan ulkopuolista rahoitusta ja antaa yritykselle selkeämmän kuvan tulevaisuudesta, kun budjetointi osuu nappiin ja tavoitteet ovat riittävän korkealla niiden saavuttamiseksi. Kannattavuuslaskelma voidaan tehdä yksinkertaisesti esim. Excel-ohjelmistolla. 

 

Näin parannat yrityksen kannattavuutta 

Kannattavuuden arviointi ja kehittäminen tulee tehdä yrityksen toimesta jatkuvana prosessina. Yrityksen kannattavuutta voidaan parantaa esimerkiksi seuraavilla toimenpiteillä: 

  • Lisäämällä myyntiä kasvatetaan yrityksen katetuottoa ja tulosta, kun myynnin lisääntyessä ainoastaan muuttuvat kustannukset nousevat tulojen kanssa, samalla kun kiinteät kustannukset pysyvät samoina. Tuotteiden yksikkökustannukset laskevat, joten tulot kasvavat enemmän kuin kustannukset. Yrityksen on hyvä miettiä, yrittääkö myydä enemmän yrityksen nykyisille asiakkaille vai panostaako uusien asiakkaiden hankintaan. 
  • Hintoja nostamalla voidaan kasvattaa voittoa, mikäli hinnankorotus ei vaikuta tuotteiden myyntimääriin. Tuotteiden tai palveluiden hintojen nostaminen voi olla vaikeaa kovassa kilpailussa. Pienikin hinnankorotus vahvan tuotteen ja vankan asiakaskunnan kanssa voi merkittävästi lisätä yrityksen tuottavuutta kiinteiden kustannusten pysyessä ennallaan. 
  • Tuotevalikoiman muutoksilla pyritään korvaamaan vähemmän tuottava tuote tuottavammalla. Mielenkiintoisempi tai paremman katteen omaava tuote voi kasvattaa myyntikatetuottoa. 
  • Kustannuksia leikkaamalla eli ostosopimuksia kilpailuttamalla, parempia sopimusehtoja neuvottelemalla ja osia yrityksen toiminnasta tarkastamalla voidaan lisätä yrityksen kannattavuutta, kun tuotteet voidaan valmistaa halvemmalla ja energia- ja resurssitehokkaammin. Nykyisten yrityslainojen yhdistäminen on myös yksi tapa leikata ylimääräisiä kuluja. 
  • Pääoman käyttöä tehostamalla voidaan alentaa kustannuksia, mikä lisää yrityksen kannattavuutta. Pääoman käytön tehokkuuteen liittyvät muun muassa varastoarvon nopea kierrätys, myyntisaamiset ja niiden ulkoistaminen, tuotannon ja logistiikan tehokkuus sekä hävikin minimointi. 

 

Pohdinta: 

Liiketoiminnan tavoitteena on siis tuottaa voittoa, joka syntyy, kun tietyn ajanjakson tulot ovat suuremmat kuin saman ajanjakson kustannukset. 

Tulot – kulut = voitto 

Toisaalta liiketoiminta on kannattamatonta, kun kustannukset ovat suuremmat kuin voitot. 

Yrityksen (absoluuttisen) euromääräisen tuloksen perusteella ei ole mahdollista tehdä kunnollisia johtopäätöksiä yhtiön kannattavuudesta. Tieto siitä, että yrityksen voitto on esim. 50 000 euroa, ei sinällään vielä kerro onko tulos hyvä vai huono. 

Tulosta tulee verrata yrityksen liiketoiminnan laajuuteen, yritykseen sitoutuneen pääoman määrään ja liiketoiminnan riskiin. Jos yritykseen on sijoitettu esimerkiksi miljoonia euroja pääomaa ja liiketoimintaan liittyy korkea riski, ei edellä mainittua 50 000 euron voittoa voida pitää kovin hyvänä. Toisaalta vain omaa työtä myyvälle pienyrittäjälle, joka ei ole joutunut sijoittamaan yritykseensä paljon pääomaa, mainittu tulos voi olla hyvä. 

Voittoprosentti kertoo, kuinka paljon yrityksen voitto on suhteessa liikevaihtoon. Esimerkiksi jos yrityksen liikevaihto on 200 000 € ja voitto 50 000 €, niin voittoprosentti on 25 %. Jos sen sijaan liikevaihto on miljoona euroa, tuottaa sama tulos euroissa vain 5 % voittoprosentin. 

Kannattavuus edellyttää, että yritys tuottaa suuremman tuoton yhtiön pääomalle kuin mitä yritys itse joutuu pääomasta maksamaan. Yhtiön pääoman tuotto lasketaan suhteuttamalla yhtiön liikevoitto yritykseen sitoutuneen pääoman määrään. Liikevoitolla tarkoitetaan voittoa, josta ei ole vielä vähennetty lainojen korkoja ja veroja. 

 

Lähteet: 

https://www.capitalbox.fi/blog/yrityksen-kannattavuus 

Capital Box. Yrityksen kannattavuus – mistä se koostuu? Viitattu 19.4.2023. 

https://www.osaavayrittaja.fi/kannattavuuslaskenta/kannattavuus  

Osaava yrittäjä. Kannattavuus. Viitattu 19.4.2023. 

Kommentoi