Tampere
24 May, Friday
17° C

Proakatemian esseepankki

Kaikki irti digimarkkinoinnistaKirjoittanut: Julius Viitala - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Menesty digimarkkinoinnilla
Komulainen Minna
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Kaikki irti digimarkkinoinnista 

 

JOHDANTO 

Markkinat ovat nykyään täynnä toinen toistaan hienompia innovaatioita, palveluita, teknologioita, liiketoimintamalleja sekä ratkaisuja. Moni edellä mainituista asioista kuitenkin odottaa vielä löytäjää ja harva tuote kuitenkaan löytää mahdollista asiakasta ilman minkäänlaista markkinointia. Tästä syystä tuotteita ja palveluita täytyy markkinoida. Markkinoinnin onnistumisen kannalta on kuitenkin tärkeää, että tuotteen markkinointi on suunniteltu huolellisesti ja hyvin.  

Markkinointi tarjoaa yrityksille uusia asiakkaita, kun asiakkaat löytävät tuotteesi ja palvelusi, tätä kautta markkinointi myös kasvattaa myyntiä. Myynnin kasvu myös mahdollistaa liiketoiminnan laajentamisen, tästä syystä markkinointi on kasvun avaintekijä. Hyvällä markkinoinnilla luot uusia asiakkaita, mutta myös palvelet vanhoja asiakkaita ansaitsemalla heidän luottamuksensa, milloin he päätyvät uudelleen sinun asiakkaaksesi. Hyvin toteutetulla markkinoinnilla luodaan vahvaa ja arvostettua brändiä, mikä auttaa menestymään kovassakin kilpailussa. (Ikonen, n.d.).  

Hyvin suunnitellussa ja toteutuneessa markkinoinnissa hallitaan markkinoinnin eri osa-alueet ja pystytään mukautumaan nykyhetken vaatimiin tapahtumiin ja trendeihin. Nykyään markkinointi on tärkeä ja jatkuvasti kehittyvä osa yrityksien toimintaa. Yrityksissä panostetaan yhä enemmän markkinointiin, sillä markkinointiin investoiminen kannattaa rahallisesti ja tunnettavuuden kannalta sekä lisää yrityksen kannattavuutta pitkällä tähtäimellä. (Ikonen, n.d.). 

Erityisesti digitalisaatio on tuonut markkinointiin aivan uudenlaisia osa-alueita, mitkä yrityksien olisi tärkeää hallita, jotta he pystyvät saamaan kaiken irti uudenlaisista trendeistä ja ostokäyttäytymisistä. Tässä tekstissä tarkoituksena on syventyä digitaaliseen markkinointiin, siihen miten olemassa olevia digitaalisia kanavia ja alustoja voidaan hyödyntää asiakasyhteyksien ja myynnin vahvistamisen kannalta.  

 

DIGITALISAATIO ON VAIKUTTANUT KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMISEEN 

2000-luvulla internet on muuttanut markkinointia todella paljon, minkä ansiosta yritykset pystyvät olemaan paremmin esillä potentiaalisille asiakkailleen. Kuluttajilla on nykyään enemmän valtaa, joka synnyttää uusia liiketoimintamalleja. Kulutuskäyttäytymisen muuttumisen johdosta ne yritykset, jotka onnistuvat muuttumaan markkinointiaan liiketoiminnassaan luovat itselleen selvää kilpailuetua markkinoilla. Markkinointi on digitalisaation ansiosta avainasemassa uusien mahdollisuuksien hyödyntämisessä. (Komulainen, 2018). 

Onnistuneen digimarkkinoinnin kannalta on tärkeää, se miten asiakkaat löytävät sinut internetistä. Esimerkiksi yrityksen nettisivujen kannalta on tärkeää, että hakukone- ja somekanavien optimoinnit ovat ajan tasalla, milloin saadaan hankittua ilmaista näkyvyyttä. Saavutettavuus on uusien asiakkaiden hankkimisien kannalta tärkeää, sillä se helpottaa asiakkaan ostopäätöksen tekemistä, mutta myös luo mahdollisuuden yrityksille avata uusia markkina-alueita. Erilaisien digitaalisien kanavien ja verkkokauppojen ansiosta voidaan rikkoa markkina-alueiden rajoja ja tavoittaa uusia asiakkaita sekä olla paremmin yhteydessä vanhoihin asiakkaisiin. 

Digitalisaation myötä muuttuneen asiakaskäyttäytymisen hallitsemisen kannalta yritysten täytyisi osata kuunnella erilaisissa kanavissa potentiaalisien asiakkaiden tarpeita, mutta myös houkutella uusia asiakkaita kanavien kautta. Asiakaskokemuksen laatuun tulisi silti panostaa, tapahtui se sitten digitaalisessa kanavassa tai kasvotusten. Asiakaskokemuksen parantamiseksi olisi myös hyödyllistä, että yritysten nettisivuilta olisi löydettävissä tietoa tuotteista, jotta asiakkaan ostotapahtuma olisi mahdollisimman helppo. Digitaalisia kanavia voidaan myös hyödyntää verkostojen luomisessa ja asiakkaiden kiinni pitämisessä. (Komulainen, 2018). 

 

DIGIMARKKINOINNIN TOTEUTTAMINEN 

Digimarkkinoinnissa on tärkeää, että markkinointi on kohdennettu monelle eri kanavalle, eri tavoilla, jotta pystyt lisäämään näkyvyyttä ja ohjaamaan asiakasta myyntitunnelissa. Asiakkaat ovat harvoin valmiita ostamaan ensikokemuksensa perusteella, jolloin monikanavainen johdatteleminen tarjoaa paremman mahdollisuuden siihen, että mahdollinen asiakas päätyy asiakkaaksi.  

Myyntitunnelin ensimmäinen vaihe on tunnettavuuden luominen yritykselle, mitä enemmän olet näkyvillä eri paikoissa, sitä paremmin kuluttajat tuntevat yrityksen ja sen tuotteen. Toisena vaiheena voidaan pitää harkintaa, pyritään vaikuttamaan asiakkaan ostopäätökseen markkinoinnilla, hyvin toteutettu markkinointi voi olla ratkaiseva tekijä asiakkaan ostopäätöksessä. Viimeisenä vaiheena on itse asiakkaalle myyminen ja asiakassuhteen hoitaminen. Hyvin toteutunut asiakaskokemus ennen ostotapahtumaa, sen aikana ja jälkeen luovat positiivista mielikuvaa yrityksestä, mikä luo uskollisia asiakkaita. (Komulainen, 2018). 

Sosiaalisessa mediassa markkinointi on todella hyvä keino olla näkyvillä ja lisäksi se on myös todella kustannustehokasta. Sitä pystyvät toteuttamaan lähes kaikki yritykset markkinointibudjetista huolimatta, joten on siis tärkeää olla sosiaalisessa mediassa näkyvillä, sillä myös kilpailijatkin ovat siellä näkyvillä. Parhaimpia sosiaalisen median kanavia on mm. Facebook, Twitter, Instagram, LinkdedIn ja viimeisimpänä todella näkyvänä sovelluksena TikTok.  

Perinteisien nettisivu ja sähköposti digimarkkinointikanavien lisäksi markkinoille syntyy jatkuvasti uusia tilaisuuksia ja paikkoja tuoda yrityksen tuotteita ja palveluita esille. Esimerkkinä uudet suoratoistopalvelut tai äänikirja sovellukset. Erilaisten markkinointikanavien seuranta-analytiikka auttaa seuraamaan markkinoinnin vaikutuksia esimerkiksi verkkokaupoissa. Tämä on arvokasta tietoa ja sitä hyödyntämällä yritykset saavat tietoa siitä, miten ja minne markkinointia kannattaa kohdentaa. (Komulainen, 2018.) 

 

POHDINTA 

Markkinoinnin merkitys korostuu erityisesti digitalisoitumisen myötä, sillä ne tuovat aivan uudenlaisia mahdollisuuksia yrityksille olla esillä. Markkinointi on osana suurempaa kokonaisuutta, jolla pyritään saavuttamaan yrityksien liiketoiminnallisia tavoitteita. Liiketoiminnallisten tavoitteiden lisäksi digimarkkinointia voidaan hyödyntää brändin vahvistamiseksi ja tunnettavuuden lisäämiseksi, ilman itse myytävän tuotteen tai palvelun myymistä.  

Digitalisaation myötä myös kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttunut ja se on painostanut yrityksiä muuttamaan heidän markkinointistrategiaansa. Kuluttajilla on nykyään enemmän valtaa, jolloin myös kuluttajat ovat osana muokkaamassa yrityksen brändiä, eikä vain yritys itsestään. Panostaminen tehokkaaseen ja laadukkaaseen markkinointiin kannattaa, jos yritys haluaa menestyä jatkuvasti kilpailevilla aloilla.  

 

 

LÄHTEET 

Komulainen, M. 2018. Menesty digimarkkinoinnilla. E-kirja. 1. painos. Helsinki: Helsingin kauppakamari. Vaatii käyttöoikeuden. https://kauppakamaritieto-fi.libproxy.tuni.fi/ammattikirjasto/teos/menesty-digimarkkinoinnilla-2018#kohta:Menesty((20)digimarkkinoinnilla  

Ikonen, O. n.d. Miksi markkinointi on tärkeää? Verkkosivu. Viitattu 14.4.2023. https://folcan.fi/miksi-markkinointi-on-tarkeaa/  

Kommentoi