Tampere
19 May, Sunday
22° C

Proakatemian esseepankki

Hallitus operatiivisen johdon apunaKirjoittanut: Maria Eskola - tiimistä Eventa.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Hallitus operatiivisen johdon apuna

 

Esseessä Maria Eskola ja Jasmiina Servo pohtivat hallituksen, HR:n ja BL:n työskentelyn merkitystä Eventa toiminnassa. Maria toimi viime kaudella (1.5. – 30.9.2018) HR:nä ja Jasmiina toimii nykyisessä hallituksessa. Kuinka paljon olisikaan auttanut Marian HR-kaudella, jos hallituksen roolisi olisi ollut enemmän kuin “kumileimasin”? Millaisia ongelmia hyvä hallitustyöskentely olisi estänyt? Millaista ylipäätään on menestynyt hallitustyöskentely?

 

Eventan johtamisesta

 

Marian ja Jasmiinan aloittaessa tammikuussa Eventassa, johtaminen oli lähes täysin silloisen BL:n Hermannin hoidossa. BL:n eli Business Leaderin rinnalla toimi pienessä roolissa myös HR eli henkilöstöpuolen johtaja. BL johti Eventaa esimerkillisen hyvin, vaikka siinä on omat riskinsä, kun johto keskittyy vain yhdelle ihmiselle. Silloinen hallitus allekirjoitti sen, mitä BL tulostettuna toi eteen. Kun johtotehtävät laitettiin päättyvien kausien vuoksi kiertoon, Maria aloitti HR:n työt ja Konsta BL:n pestin. Konstalla oli hieman suurempi vastuu johtamisesta BL:n toimesta käsin, mutta pitkälti Maria ja Konsta hoitivat kaiken johtamisen yhdessä. Heidän yhteisen johtokauden aikana valittiin uusi hallitus.

 

Hallituslaisten valitseminen

 

Puheenjohtaja on hallituksen avainhenkilö. Hän huolehtii hallituksen keskustelusta ja päättää suunnasta. Puheenjohtaja huomioi hallituksen työskentelevän monipuolisesti ja perehdytetysti. Puheenjohtajan vastuulla on huolehtia tiimin toimivuudesta ja jäsenten osaamisen hyödyntämisestä. Yrityksen omistajien hyväksyessä puheenjohtajaksi pääomistajan, toimitusjohtajan tai aina puheenjohtajana toimineen, ei hallitus työtä johdeta välttämättä edellä mainitulla tavalla. Omistajien ristiriidat tulisi pitää poissa hallituksesta, jotta ne eivät rampauttaisi sen työskentelyä. (Salminen, 2018.)

 

Viime keväänä Eventalla oli hallitus, joka ei tehnyt varsinaisia hallituksen tehtäviä lukuun ottamatta asiakirjojen allekirjoittamista. Hommat takkusivat ja paitsi moni tiimin jäsen niin myös hallituksen jäsenet itse kokivat olevan hyödyllistä vaihtaa hallitus uuteen. Näin koki myös silloisen hallituksen puheenjohtaja. Uutta hallitusta kohtaan nousi varovaisesti ja toiveikkain mielin ajatuksia uusien tuulien mahdollisuuksista. Puheenjohtajaksi valittiin Samuel. Jasmiina toimii varapuheenjohtajana. Lisäksi hallituksen jäseniä ovat Teemu ja Hermanni. Omistajien ristiriitojen pitäminen poissa hallituksesta on mielenkiintoinen haaste, koska kaikki hallituksessa olevat ovat tällä hetkellä osuuskunnan jäseniä yhtä suurella omistusosuudella eikä hallituksemme koostu yrityksen ulkopuolisista ihmisistä. Teemu ja Hermanni tosin valmistuvat pian ja ovat ilmoittaneet olevansa halukkaita olemaan Eventan hallituksessa mukana vielä valmistumisen ja yrityksestä jäämisen jälkeen. Tämä tuo meille varmasti hallitukseen uudenlaista otetta ja näkökulmia toimintaan.

 

Hallituksen tehtävät

 

Hallituksen tulisi auttaa yritystä rakentamaan kestävää kilpailuetua, joka toimii tänään ja kestää tulevaisuudessa. Kilpailuedun lähteiden ja yrityksen liiketoimintamallien tulee uusiutua, jotta pitkän aikavälin menestykseen voidaan päästä. Menestyvässä yrityksessä hallitustyöskentelyn painopiste on tulevaisuudessa. Asiat ovat kuitenkin huonosti, jos tämän päivän ongelmat lakaistaan maton alle tai unohdetaan. Parhaimmillaan hallitus on yrityksen strateginen resurssi. Hallituksella on tässä tapauksessa monenlaista osaamista yrityksen johtamisesta ja käytänteistä. Tällainen hallitus kykenee haastamaan rakentavasti johdon kysymyksillään ja arvioimaan johdon vastauksia. (Eloranta 2018, 18.)

 

Hallituksen tulee seurata toimialaa ja sen muutoksia, tehdä päätöksiä, valvoa johdon toimintaa käydä dialogia johdon kanssa ja keskenään yrityksen strategisista haasteista unohtamatta innostaa ja kannustaa johtoa sekä koko henkilöstöä. Hallituksen tulee päätöksenteossaan huolehtia harkinnan kohteena erilaisten vaihtoehtojen lukuun ottamista. Huomioon on otettava sellaisetkin ehdotukset, jotka johto on hylännyt. (Eloranta 2018, 19.) Eventan uusi hallitus lähti liikkeelle melko hitaasti. He tapasivat muutamia kertoja keskustellakseen vastuualueista, uusien osuuskunnan jäsenten hyväksymisestä sekä taloustiimin vaatimista pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista.

 

Strategisella hallituksella on kolme erilaista roolia; valvova, osallistuva/yhdessä luova tai tukeva. Rooliin vaikuttaa, missä tilanteessa yritys on parhaillaan. Jos yrityksen tilanne on yksinkertainen ja selkeä, hallitukselta riittää valvova rooli. Strategian rakentaminen on tällöin vahvemmin toimitusjohtajan tontilla ja hallitus katsoo päälle. Hallitus luo eniten arvoa haastavissa ja kaoottisissa tilanteissa. Tässä tapauksessa hallitusta tarvitaan kaikissa kolmessa roolissa. Hallitusta tarvitaan muuttamaan ja mukauttamaan yhtiön strategiaa ja toimintaa nopeasti. (Cossin & Metayer 2014.) Hallitukselle ei tarvitse tuoda pelkästään valmiita päätösehdotuksia. Hallitukselle voidaan tuoda rehellisesti ongelmia, joihin ei saada otetta. Hallitus voi käyttää aikaa yhdessä ongelman ymmärtämiseen ja ratkaisemiseen. (Keränen 2018.) Hallituksen pyörät lähtivät Eventan rahallisen kriisin yhteydessä kunnolla pyörimään. Kokoonnuimme uudestaan ja jaoimme vastuualueet uudelleen. Kuumin käsiteltävä asia oli ehdottomasti Eventan talous. Hallitus alkoi pohtia ratkaisuja yhdessä talouspäällikön ja muun taloustiimin kanssa. Eventan Opex ja kassavirtalaskelma loppuvuodelle 2018 esitettiin ensin taloustiimille ja sitten koko Eventalle. Samaan aikaan päätimme tulla juttelemaan viikkopalaverissa koko tiimille siitä, mihin suuntaan hallitus haluaa olla viemässä Eventaa tulevaisuudessa. Halusimme näyttää, että olemme täysillä mukana tekemässä Eventalle parempaa tulevaisuutta. Tämä tapahtui lokakuussa ja oli vasta ensimmäinen kerta koko vuonna, kun hallitus oli edes valvova, nyt oikeastaan jopa yhdessä luova.

 

Menestynyt hallitustyöskentely

 

Menestynyt hallitustyö edellyttää jäseniltään monipuolista osaamista, psykologista silmää ja neuvottelutaitoja. Hallituksen on hallittava liikkeenjohtamisen eri näkökulmia.  Tällaisia ovat strateginen johtaminen, laskentatoimi, juridiikka ja hyvän hallinnon pelisäännöt. Hallituksen tulee ymmärtää uusimpien teknologioiden soveltamismahdollisuuksia, toimialadynamiikan ja ansaintalogiikan muutoksia. Heidän on seurattava asiakastarpeiden kehittymistä ja tunnettava keskeisten kilpailijoiden saavutukset. Hallituksen on oltava tarpeeksi rohkea tehdäkseen oikea-aikaisia päätöksiä. Heidän on nähtävä, koska asiaa on selvitetty tarpeeksi. Koska mahdollisuuksia, riskejä ja vaihtoehtoja on riittävästi punnittu, jotta asia on kypsä päätettäväksi. Aikailu maksaa, joten rohkeus päättää on hallituksen jäsenen välttämätön ominaisuus. (Eloranta 2018, 11–12.)

 

Reflektointia johtamisesta ilman hallituksen apua

 

Eventa voisi olla menestyneempi yrityksenä tällä hetkellä, jos hallitustyöskentely olisi ollut asianmukaista alusta alkaen. Menneisyydelle ei kuitenkaan voi mitään. Jo tehtyjä virheitä tulemme parhaamme mukaan korjaamaan nyt. Samaan aikaan Jasmiinan ja muun hallituksen täytyy tehdä hallitustyöskentelystä koko ajan vain kehittyneempää. Samoja virheitä ei voida toistaa enää, vaan niistä tulee ottaa kaikki mahdollinen oppi irti. Hankalista asioista on paitsi johtotehtävissä työskentelevien myös koko tiimin mahdollisuus saada iso oppi tulevaisuutta varten. Oppirahat on nyt maksettu. Virheistä opitaan ja epäonnistumisia siedetään. Digitaalisen maailman kulttuuri edellyttää virheiden tunnistamista nopeasti, niiden dokumentointia ja resurssien nopeaa siirtämistä uusiin asioihin. (Eloranta 2018, 27.)

 

Mitä asianmukainen hallitustyöskentely olisi voinut Marian HR-kaudella muuttaa? Kauden aikana talouden strateginen johtaminen unohtui. Talous – tuo yrityksen tärkein asia. Näin suurta virhettä on vaikea myöntää ja ottaa siitä vastuuta. Eikä talouden strateginen johtaminen HR:lle kuulukaan, mutta HR:n ja BL:n tehdessä lähes kaiken johtamistyön yhdessä, olisi talouden pitänyt olla myös keskiössä. Varsinkin kun taloustiimillä oli omat ongelmansa, mistä johtuen talouden strateginen johtaminen ei ollut myöskään talouspäällikön hallussa. Talouden strategista johtamista ei mietitty kevään ja kesään aikana Eventassa ollenkaan, joka johti kriisiin syksyn aikana. Nämä ongelmat olisi tietysti vältetty sillä, että hallitus olisi ollut mukana strategisessa johtamisessa; katsonut pitkällä tähtäimellä, mitä talouspuolella pitää koko ajan tapahtua.

 

Kun hallitus on aktiivinen ja tukee yrityksen operatiivista johtoa, yritys kestää paremmin johdon henkilöiden vaihdokset. Hallitus tekee johtamista pitkäjänteisesti ja pitkälle suunniteltuna, josta BL/HR tai muu operatiivinen johto saa pohjaa omalle toiminnalleen. Johtamiseen liittyy paljon osa-alueita, jonka vuoksi johtamista on hyvä jakaa eri ryhmille ja henkilöille yrityksessä. Strateginen johtaminen on tällä hetkellä Eventassa osittain sekä hallituksella, että operatiivisella johdolla. Ja siinä riittää työtä ja opittavaa kyllä molemmille.

 

Mitä kaikkea strategia on?

 

Strategiaprosessiin kuuluu:

 • Missio
 • Visio
 • Yrityskulttuuri – arvot
 • Perusstrategian valinta
  • Differointi
  • Kustannustehokkuus
 • Ydinliiketoiminta
 • Muut strategiset valinnat
 • Liiketoiminta-alueet
 • Portfolioanalyysi
 • Strategiayhteenveto

(Hoffrén, 2018)

 

Eventa on kokenut paljon muutoksia ja tulee varmasti vielä kokemaan. Perinteisesti kun liityt osuuskuntaan, tällainen strategiaprosessi on jo pitkällä, etkä uutena omistajana siihen vaikuta niin radikaalisti. Perinteinen ajatusmalli on se, että liittyessäsi uuteen yritykseen sinusta tulee voimavara, joka vie eteenpäin jo suunniteltua strategiaa. Mutta Eventassa lähtökohta on eri, Eventa on omistajiensa summa. Eventa on omistajiensa yrittäjyysopiskeluiden tueksi perustettu osuuskunta. Aina kun jäsenet vaihtuvat – ja aina kun jäsenien henkilökohtaiset suunnat vaihtuvat, se heti vaikuttaa koko Eventan suuntaan. Niin uudet kuin vanhatkin jäsenet ovat tasa-arvoisessa asemassa ja jokaisella on yksi ääni käytettävänä demokraattisesti tapahtuvassa päätöksenteossa. Siksi tällainen strategiaprosessi ei ole Eventassa ikinä valmis, vaan se uudistuu ja muovautuu koko ajan. Eventassa on taas tänä syksynä suurien omistajamuutosten jäljiltä käyty läpi strategiaprosessin alkua: missiota, visiota ja arvoja. Strategista työtä riittää paljon, joten on todella huojentavaa, että nykyinen hallitus on ottanut tästä osan omakseen.

 

Lopuksi

 

Hyvä hallitustyö on välttämätöntä yrityksen menestykselle. Se ei tosin suinkaan riitä. Kyse on hyvästä yhteispelistä akselilla omistus – hallinto – johto – henkilöstö. Sen toimivuus on ratkaiseva tekijä yrityksen kilpailukyvylle ja menestymiselle. (Eloranta 2018, 13.) Hallituksen työn lisäksi merkittävää on se, kuinka saamme kaikki palapelin palaset loksahtamaan paikalleen. Kuinka jatkossa hallitus työskentelee yhteistyössä BL:n ja HR:n kanssa? Miten hallitus päättää asemoitua tiimiyrittäjyyden tasavertaisuuden ja “kaverijohtamisen” maailmassa? Hallituksen tulee löytää vielä voimakkaammin paikkansa ja tehtävänsä tulevan kevään aikana. Paikan ottamisessa on monia erilaisia huomioitavia seikkoja. Hallituksella on lain mukaan vastuita ja velvollisuuksia, joista on pidettävä huolta. Hallituksen tulee onnistua täyttämään velvollisuudet ottaen huomioon iso liuta muita yrityksen henkilöitä ja osia.

 

Lähteet

 

Cossin, D. & Metayer, E. 2014. How Strategic is Your Board? Julkaistu 16.9.2014. Luettu 13.12.2018. https://sloanreview.mit.edu/article/how-strategic-is-your-board/

Eloranta, J. 2018. Hallitus johdon tukena. 1.painos. Helsinki: Alma Talent.

Hoffrén, S. 2018. Talouden ja tuottavuuden johtaminen.

Keränen, R. 2018. Hallitus tuo eniten arvoa kaaoksessa. Julkaistu 29.10.2018. Luettu 29.11.2018.

https://blog.kauppalehti.fi/viivan-alla/hallitus-tuo-eniten-arvoa-kaaoksessaSalminen, I. 2018.

Omistaja, älä rampauta yhtiösi hallitusta. Julkaistu 22.11.2018. Luettu 23.11.2018. https://blog.kauppalehti.fi/vieraskyna/hhj-omistaja-ala-rampauta-yhtiosi-hallitusta

Kommentoi