Tampere
22 May, Wednesday
22° C

Proakatemian esseepankki

Digimarkkinoinnin esseesarja (1/3)Kirjoittanut: Mari-Anne Kuosa - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Digimarkkinointi
Heikki Karjaluoto
Joel Mero
Niko Lahtinen
Kimmo Pulkka
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Kirjoittanut Emmi Salminen & Marianne Kuosa

 

1 ALUSTUS KOLMEOSAISEEN ESSEESARJAAN 

 

Meillä molemmilla on alkutaival akatemialla ollut hyvin samanlainen – Emme ole oikein kumpikaan tienneet, mikä ala meitä tarkalleen ottaen kiinnostaa, ja missä haluamme kehittää asiantuntijuuttamme. Huomasimme kuitenkin molemmat noin kahden vuoden mietiskelyn jälkeen, että meitä molempia alkoi enemmän ja enemmän kiinnostamaan markkinointi. Useiden keskustelujen lopputuloksena päätimmekin, että haluamme aloittaa yhteisen projektin, ja niin syntyi Elma. 

 

Erityinen mielenkiinto markkinoinnissa meillä on digitaaliseen markkinointiin, jossa haluamme laajentaa osaamistamme sekä syventää ymmärrystämme siihen, missä tällä hetkellä piilee digitaalisen markkinoinnin voima. Teknologia kehittyy jatkuvasti, ja sen myötä myös digitaalinen markkinointi muuttuu. Haluamme pysyä ajanhermoilla nykypäivän markkinoinnissa, ja pyrkiä erityisesti kiinnittämään huomiota tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin. 

 

Alun alkaen kiinnostuksemme kohdistui sisällöntuotantoon ja sen tuomaan luovan työn mahdollisuuteen. Koska digitaalisessa markkinoinnissa on kyse niin paljon muustakin, kuin Instagram- tai TikTokpostauksista, halusimme lähteä syventämään osaamistamme back-end teknologioiden hyödyntämiseen markkinoinnissa. Varmasti moni meistä on kuullut esimerkiksi hakukoneoptimoinnista, mutta kuinka todellisuudessa tietää mitä se tarkoittaa? Meillä oli jonkin sortin käsitys hakukoneoptimoinnista ennen tämän esseen kirjoittamista, mutta nyt olemme siinä pisteessä, että voimme siirtää teoriassa oppimamme käytännön tekemiseen. Haluamme tämän esseesarjan avulla jakaa tietoa helposti ymmärrettävän tekstin kautta myös muille digimarkkinoinnista kiinnostuneille. 

 

Olemme jakaneet tämän esseesarjan kolmeen osaan, jotta sen lukeminen ja ymmärtäminen on jäsenneltyä ja selkeää. Aiheesta voisi kirjoittaa vielä paljon enemmänkin, joten kyseessä on kuitenkin vain tutustuttaminen aiheeseen pintaraapaisuna. 

 

2 JOHDANTO 

 

Esseesarjan ensimmäinen osa käsittelee digimarkkinointia yleisesti. Kelaamme myös ajassa hieman taaksepäin, ja käymme läpi digimarkkinoinnin historiaa kolmen eri markkinoinnin aallon muodossa. Esseen lopulla tarkennamme mistä back-end-teknologioissa on kyse, sekä pohdimme inbound-markkinointia käsitteenä. 

 

3 DIGIMARKKINOINTI   

Markkinointi on terminä hyvin laaja, ja siitä syystä myös sen määritteleminen on hyvin haastavaa. On täysin yrityksestä kiinni, mitä markkinoinnilla itseasiassa edes tarkoitetaan tai tavoitellaan. Entä millaiseksi yritys kokee markkinoinnin roolin ja vastuun? 

 

 Markkinoinnin vastuualueena voi olla    

  1. Myynnin tekeminen tai tukeminen   
  1. Asiakasviestintä/ ja tai brändin rakentaminen   
  1. Asiakassuhteiden johtaminen   
  1. Asiakasymmärryksen hankinta ja sen jalkauttaminen yritykseen   
  1. Arvon luominen asiakkaille   

   

Markkinointi voi olla joko kaikkea tai vain sekoitus osasta yllä mainituista vastuualueista. (Karjaluoto, Lahtinen, Mero ja Pulkka 2022, 18.) Kuten voimme monen vastuualueen kautta huomata, yrityksen on tärkeää tietää ja määrittää, mitä markkinoinnilla tarkoitetaan ja mitä sillä halutaan saavuttaa. Tässä esseessä paneudumme pohtimaan markkinointia ainoastaan digimarkkinoinnin näkökulmasta – Mistä digimarkkinoinnissa on kyse, mitä kaikkea se pitää sisällään. Käymme läpi myös tutun digitaalisen markkinoinnin mallin, sekä tavoitetyyppejä, joita digitaalisessa markkinoinnissa käytetään strategian luontivaiheessa.  

 

Digimarkkinointi, internetmarkkinointi, verkkomarkkinointi, sähköinen markkinointi – Kaikki viittaavat täysin samaan asiaan: Markkinointiin, jossa käytetään elektronista laitetta tai internetiä. Alustoina internetissä tapahtuvalle markkinoinnille käytetään verkkosivuja, sähköpostia, hakukoneita, sosiaalista mediaa ja mobiilisovelluksia. (Karjaluoto ym. 2022, 17.) Tarkennuksena sinulle lukija, käytämme tässä esseessä termiä digimarkkinointi, kun käsittelemme tätä aihetta. Käymme alkuun hieman tarkemmin läpi sitä, mitä digimarkkinointi itsessään on, ja miksi se on niin tärkeä osa markkinointia nykypäivänä.    

    

Digimarkkinoinnissa on kyse digitaalisten teknologioiden hyödyntämisestä (Karjaluoto ym. 2022, 18.) Digimarkkinoinnin onnistumisen mittarina voidaan pitää sitä, että yritys saa tuotteensa ja palvelunsa halutun kohderyhmän tietoisuuteen tehokkaalla ja sitouttavalla tavalla. Digimarkkinoinnin pääasiallinen tavoite on saada ostaja itse ottamaan yhteyttä markkinoijaan (Verkkovaraani n.d).     

 

 

3.1 Digimarkkinoinnin historiaa   

 

Teknologian kehityksen alkupistettä markkinoinnin näkökulmasta katsottuna on vaikeaa sanoa, mutta merkittävä markkinointiin liittyvä digitaalinen teknologia oli 1940-luvulla keksitty tietokone. 1950-luvun viivakoodit sekä 1970-luvun pankki- ja luottokortit alkoivat myös ensimmäis kertaa kerryttämään dataa asiakkaista digitaalisessa muodossa. 1960-luvulla syntynyt internetin käyttö alkoi kiihdyttää teknologian kehitystä entisestään, kun 1980- 990 -lukujen vaihteessa kehitettiin ensimmäiset graafiset verkkoselaimet ja World wide Web (www). (Karjaluoto ym. 2022, 19.) 

  

Digimarkkinointi jaetaan kolmeen eri aikakauteen, jonka pohjalta digimarkkinoinnin historia rakentuu. Ensimmäinen aalto koskee 1990-luvun puoliväliä, kun pankkien verkkosivut, ja niihin kytkeytyneet verkkopankit, hakukoneet kuten Yahoo ja Google, sekä ensimmäiset verkkokaupat, kuten Amazon ja eBay nousivat ihmisten käyttöön. Markkinointikeinoina käytettiin bannerimainontaa, verkkosivuja itsessään, sekä sähköpostimainontaa. (Karjaluoto ym. 2022, 20.) 

   

Toisen aallon aika alkoi 2000-luvun puolivälissä, kun sosiaalisen median palvelut kuten Facebook, Linkedin, Twitter ja Instagram syntyivät. Palveluiden synnyttyä sovelluksissa ei kuitenkaan juurikaan ollut kaupallista sisältöä, toisin kuin tänä päivänä, vaan ne ennemminkin toimivat kommunikointikanavana ihmisten välillä. Myös älypuhelimien myötä internet tuli lähemmäksi ihmisten elämää, joka loi pohjan markkinoinnin kolmannelle aallolle. (Karjaluoto ym. 2022, 23-24.) 

  

2015 vuoden tienoilla alkanut kolmas aalto siirsi internetin mobiiliin. Sisältömarkkinointi sekä sosiaalisen median alustojen muuttuminen mainosalustoiksi on kolmannen aallon perustaa. Sivustojen ja verkkokauppojen suunnittelua ensisijaisesti älypuhelimia varten kutsutaan ”mobile first” ajatteluksi, joka on kehittynyt kolmannen aallon aikana. Internetin sosiaalisen luonteen hyväksi käyttäminen kaupallisten yhteistöiden ja vaikuttajamarkkinoinnin avulla sai digitaaliseen markkinointiin uudenlaisen otteen. Kolmanteen aaltoon, jota tällä hetkellä myös vahvasti elämme, kuuluu tekoälyn ja paikannuspalveluiden kehittyminen. Markkinoinnista on saatu näiden avulla entistä kohdennettua ja yksilöidympää, jotta potentiaaliset asiakkaat onkin nyt mahdollista tavoittaa tehokkaalla tavalla. (Karjaluoto ym. 2022, 23-24.) 

 

Kuva 1. Digimarkkinoinnin kolme aaltoa. (Karjaluoto ym. 2022, 201.)

 

Näiden kolmen aallon aikana kehittynyt digitaalinen markkinointi on inspiraatio tälle esseelle. Haluamme selvittää, mitkä ovat ne keinot, kuinka digitaalista markkinointia tehdään. Mitä siis sen kaiken markkinoinnin takana on, jonka vaikutuksen alaisena me kaikki olemme päivittäin?  

 

4 BACK-END-TEKNOLOGIAT 

 

Keskitymme tässä kappaleessa pohtimaan, mitä back-end teknologioilla tarkoitetaan. Kun tulevissa kappaleissa käsittelemme digitaalisen markkinoinnin keinoja, tapahtuu niistä suurin osa back-end teknologian hyödyntämisen kautta. Back-end-teknologiat mahdollistavat nykypäivän taustaprosessit, joita käytetään digitaalisen markkinoinnin mittaamisessa, kohdentamisessa ja personoinnissa. Useimmat back-end-teknologiat liittyvät datan prosessointiin ja hallintaan. Tällaisia back-end-teknologioita ovat mm. CRM-järjestelmät, analytiikkatyökalut, sekä markkinoinnin automaatio. Myös IoT (Internet of things) eli esimerkiksi älykellot, on yksi esimerkki back-end-teknologiasta. (Karjaluoto ym. 2022, 42-44.) 

 

Digitaalisen analytiikan kehittyminen on mahdollistanut jalanjälkien seuraamisen digitaalisesti. Sen avulla on mahdollista kerätä dataa asiakkaiden sosiaalisesta käyttäytymisestä – Millä sivuilla asiakas liikkuu, mitä sanoja hakukoneissa käytetään jne. Tällaisia digitaalisia analytiikan työkaluja on mm. Google Analytics sekä Brandwatch. Markkinointiteknologioita on nykypäivänä jo useita tuhansia, joten yritysten on tärkeää osata valita omiin tarkoituksiin sopivat markkinointiteknologiat. (Karjaluoto ym. 2022, 42-44.) 

    

Digiajan asiakkaat käyttävät ostoprosessissaan yhä useammin yritysten verkkosivuilla olevaa tietoa, hakukoneita, brändien omia sivustoja, varaussivustoja, muiden asiakkaiden arvosteluja ja vertailuja, verkkokeskusteluja sekä sosiaalista mediaa sen sisältöineen ja vaikuttajineen. (Karjaluoto ym. 2022, 54.) On sanomattakin selvää, että digitalisaatio on tuonut asiakkaan ostoprosessiin lisää ulottuvuutta mm. arvostelujen ja vertailujen kautta. Erityisesti sosiaalisen median vaikuttajat ovat tehokas tapa vaikuttaa tarpeen muodostumiseen potentiaalisen asiakkaan kohdalla.   

 

 

5 INBOUND-MARKKINOINTI 

 

Kun puhumme digitaalisesta markkinoinnista, on mielestämme hyvä käydä läpi, mistä inbound-markkinoinnissa on kyse. Inbound-markkinoinnilla (houkuttelumarkkinointi) tarkoitetaan sitä, että asiakkaat houkutellaan lähestymään yritystä, toisin kuin outbound-markkinointi, jossa asiakkaita lähestytään itse. Inbound-markkinointi houkuttelee asiakkaita oikean sisällön avulla oikeaan aikaan, ja näin avustaa asiakasta ostoprosessissaan. (One.com n.d) 

 

Kerroimme aikaisemmin käsitellessämme digimarkkinointia yleisesti, että sen pääasiallinen tehtävä on saada ostaja itse olemaan yhteydessä markkinoijaan. Inbound-markkinointi pyrkiikin juuri tähän. Kaikessa digitaalisessa markkinoinnissa on siis hyvin pitkälle kyse juuri inbound-markkinoinnista. 

 

6 POHDINTA 

 

Digimarkkinoinnin kehittymisen historiaan uppoutuminen oli siinä mielessä kiinnostavaa, että olemme itse päässeet elämään markkinoinnin aaltojen aikaa, ja nähnyt sivusta digitaalisen markkinoinnin muutosta. Digitaalista markkinointia katsoo kuitenkin aivan uudella tavalla nyt, kun itsellä on mielenkiinto ymmärryksen syventämiseen. Myös Back-end-teknologioiden tunteminen ja niiden hyödyntäminen tuo markkinointiin aivan uuden kulman, ja selkeän kilpailuedun markkinoilla.

 

LÄHTEET 

 

Oddy Digital. N.d. Hakusanamainonta. Viitattu 8.2.2023.  

https://oddydigital.fi/digimarkkinointi/hakusanamainonta/  

SDM. N.d. Konversio-optimointi – mitä se on? Viitattu 8.2.2023. https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/konversio-optimointi-mita-se-on 

Karjaluoto, H. Lahtinen, N. Mero, J. Pulkka, K. 2022. Digimarkkinointi. Alma Talent. https://bisneskirjasto-almatalent-fi.libproxy.tuni.fi/teos/JABBXXBTABGEE#kohta:2((20)MARKKINOINTISTRATEGIAN((20)VIEMINEN((20)K((c4)YT((c4)NT((d6)((d6)N(:5((20)Digitaalisen((20)markkinoinnin((20)keinot/piste:t1bs 

Myller, M. N.d. Verkkomainonta. Viitattu 5.3.2023. https://www.redland.fi/digimarkkinointi/verkkomainonta 

Myynninmaailma. N.d. Sisältömarkkinointi. Viitattu 11.3.2023. 

https://myynninmaailma.fi/viestinta/sisaltomarkkinointi/?utm_term=sisältömarkkinointi&utm_campaign=Viestintä&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=8921501554&hsa_cam=18267422054&hsa_grp=139648124566&hsa_ad=641884650634&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-2955157299 

One.com. N.d. Mitä on inbound markkinointi (houkuttelumarkkinointi)? Viitattu 5.3.2023. 

https://www.one.com/fi/verkkomarkkinointi/mita-on-inbound-markkinointi

Verkkovaraani. N.d. Verkkomarkkinointi. Viitattu 5.3.2023. 

https://www.verkkovaraani.fi/palvelut/verkkomarkkinointi/ 

Aihetunnisteet:
Kommentoi