Tampere
15 Jun, Saturday
14° C

Proakatemian esseepankki

Blogiessee: Persoonat rakentavat organisaation menestyksenKirjoittanut: Marika Tuominen - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Tiimin persoonat

Ihmistuntemus on liike-elämässä yhä keskeisemmässä roolissa sekä johtoportaan että yksittäisen työntekijän näkökulmasta. Nykypäivän johtajuus vaatiikin ennen kaikkea hyvää ihmistuntemusta. Organisaation menestyksen taustalla ovat aina ihmiset. Työntekijöiden sekä heidän motiiviensa ja toimintamalliensa tunteminen auttaa johtajaa luotsaamaan paitsi itsensä, myös tiimin sekä yrityksen huipputuloksiin. Nykyään johtajat keskittyvätkin kovien tieteiden sijaan lukemaan yhä enemmän sosiaalipsykologiaa ja käyttäytymisteoriaa.

Proakatemialla perinteinen organisaatiorakenne ei päde, vaan tiimin jäsenet ovat lähtökohtaisesti keskenään tasavertaisessa asemassa. Tiimistä valitaan puolivuosittain business leader, joka toimii tiimin edustajana esimerkiksi yhteisön johtoryhmässä. Business leader ei kuitenkaan ole kuin työelämän toimitusjohtaja, vaan päätäntävalta jakautuu tasaisemmin tiimin ja business leaderin välillä. Business leaderin rooli ja vastuualueet riippuvat tiimin linjavedoista. Joissain tiimeissä business leaderin valtikka on painavampi kuin toisissa. Proakatemian tiimien epätavallisesta organisaatiorakenteesta huolimatta ihmistuntemus nousee keskeiseen asemaan tiimin dynamiikan kehitysprosessissa. Mitä paremmin tiimin jäsenet tuntevat toisensa vahvuuksineen ja heikkouksineen, sitä tehokkaampaa ja tuloksellisempaa tiimin toiminta on.

Erilaisia persoonallisuusanalyyseja hyödyntämällä voidaan kartoittaa työntekijöitä yhdistäviä ja erottavia piirteitä. Aamulehden artikkelissa (Anni Tolonen: Työntekijät voidaan jakaa neljään tyyppiin. AL 13.10.2017) työntekijät jaoteltiin karkeasti neljään eri kategoriaan mm. DISC-analyysin ja nykypäivän huippujohtajien haastatteluiden pohjalta. Asiantuntemustaan persoonallisuustyyppien analysointiin artikkelissa antoivat Vincitin Mikko Kuitunen, DNA:n viestintäjohtaja Vilhelmiina Wahlbeck, Ilveksen päävalmentaja Karri Kivi, hyvinvointibisneksen guru Jutta Gustafsberg sekä Aalto-yliopiston professori Jarno Limnell.

Henkilöstön jakaminen erilaisiin työntekijätyyppeihin saattaa auttaa hyödyntämään erilaisten persoonien vahvuuksia tiimeissä, mutta toisaalta ihmisiä ei voida suoraviivaisesti lokeroida yhteen persoonakategoriaan. Johtajille ihmistuntemus voi antaa avaimia esimerkiksi palautteenantomenetelmän valitsemiseen ja erilaisten pientiimien muodostamiseen.

 

Tiimin 4 eri persoonallisuustyyppiä

Intohimoinen työntekijä

Intohimoinen työntekijä on tulosorientoitunut innokas suorittaja, joka antaa työlleen paljon ja saa työstään paljon. Tämän persoonatyypin edustaja on elementissään ongelmanratkaisussa ja innovoinnissa, haastaa työyhteisöään ja uskaltaa ottaa riskejä. Intohimoinen työntekijä on sisukas ja periksiantamaton. Epäonnistumiset hän osaa kääntää vahvuudeksi. Sosiaalisissa tilanteissa intohimoinen työntekijä ottaa tilan haltuun ja saattaa herkästi jyrätä ideoillaan hiljaisemmat persoonat.

 

Joukkuepelaaja

Joukkuepelaaja on uraorientoitunut innostuja, mutta ei yhtä järkkymätön etenijä kuin intohimoinen persoonatyyppi. Joukkuepelaaja tuntee omat rajansa ja pysyttelee mielellään mukavuusalueellaan. Tämä persoonatyyppi osaa joustaa ja sopeutuu muutoksiin hyvin, vaikkei muutoksia kaipaakaan. Joukkuepelaaja tulee hyvin toimeen kaikkien kanssa ja tarvittaessa toimii sovittelijana tiimin jäsenten välillä. Joukkuepelaaja osaa ottaa palautetta vastaan ja uskaltaa astua esiin sosiaalisissa tilanteissa.

 

Sopeutuva työntekijä

Joukkuepelaajan tapaan sopeutuva työntekijä mukautuu muutoksiin, vaikkei niistä erityisemmin innostukaan. Sopeutuva työntekijä on luotettava, huolellinen ja vastuuntuntoinen persoona. Selkeä työnkuva ja työn raamit luovat sopeutuvan työntekijän arkeen tasapainoa ja turvaa. Omalla mukavuusalueellaan sopeutuva työntekijä on kaikkein tehokkaimmillaan. Sosiaalisissa tilanteissa sopeutuva työntekijä on kohtelias ja huomaavainen muita kohtaan.

 

Tukipilari

Työyhteisön tukipilari tekee työnsä tunnollisesti, laadukkaasti ja säntillisesti, mutta kaipaa rajoja sekä tukea ja ohjausta työssään. Muutokset saattavat ahdistaa tätä persoonatyyppiä, eikä tukipilari poistu mukavuusalueeltaan tai ota riskejä. Tukipilari haluaa tietää mahdollisimman tarkkaan, mitä tehdään ja minkä takia.

 

Oma tiimiroolini

Proakatemialle tullessamme teimme Belbinin tiimiroolitestin, jonka perusteella nykyiset tiimimme muodostettiin. Tiimiin valittiin mahdollisimman monipuolisesti eri persoonatyyppien edustajia, jotta tiimin rakenne olisi kehityksen kannalta hedelmällinen. Belbinin tiimiroolitestissä persoonatyyppejä on kuusi, jotka voidaan jakaa vielä kolmeen eri kategoriaan: toimintaorientoituneisiin, ihmisorientoituneisiin sekä ajatteluorientoituneisiin. Sain itse persoonallisuustestissä tulokseksi implementerin, joka on testin mukaan tasapainoinen, asiat hallitseva, toiminnallinen, looginen, luonteeltaan vahva ja kurinalainen, kilpailuhenkinen ja vankkoihin rakenteisiin turvautuva käytännöllinen organisoija. Tunnistan itseni kuvauksesta täysin, vaikka toisaalta myös toiseksi vahvin tiimiroolitestin tulokseni on persoonaani kuvaava. Teamworker on Belbinin testin mukaan herkkä tiimin toiminnalle, lojaali tiimiä kohtaan, emotionaalinen tarkkailija, kiinnostunut ihmisistä ja heidän taustoistaan, sisäisen viestinnän mestari, helposti tykättävä ja suosittu, empaattinen ja kitkatilanteita välttävä. Huomaan erilaisten piirteiden korostuvan tilanteesta riippuen. Paineen alla implementerin rooli heikkenee, kun vankat rakenteet alkavat hajoilla. Loogisuuteni ja tasapainoisuuteni kärsii kovassa paineessa, samoin kuin asioiden yhtäaikainen hallitseminen. Olen hyvä organisoimaan, mutta välillä se tarkoittaa minuuttiaikataulutettua kalenteria useiksi viikoiksi eteenpäin. Stressitasojen noustessa täydelliseksi hiottu paletti alkaa rakoilla, ja kontrollin menettämisen tunne saa aikaan paniikinomaisen tunteen. Toisaalta kova paine myös siivittää hyviin tuloksiin – useimmiten parhaat innovaatiot ja ratkaisut syntyvät stressaantuneessa tilassa. Timantit hioutuvat paineessa.

Tiimiroolitestiin sekä erilaisiin persoonallisuusanalyyseihin peilaten tunnistan jo tässä vaiheessa tiimini jäsenissä vahvaa jaottelua erilaisiin persoonatyyppeihin. Uskon, että mitä pidemmälle tiimiytyminen akatemiataipaleen aikana etenee, sitä enemmän erilaiset persoonallisuudet korostuvat. Tiimissäni on myös jo tähän mennessä keskusteltu persoonien eroavaisuuksista esimerkiksi tunteiden näyttämisen suhteen. Erilaiset persoonat ovat korostuneet myös tällä hetkellä tiimissäni pinnalla olevien arvo- ja visiokeskustelujen kautta. Koen erilaisuuden olevan tiimin rikkaus. Tiimini dialogien avulla olen löytänyt erilaisia ja silmiä avartavia näkökulmia asioihin. On onni, ettemme ole kaikki toistemme kopioita. Liiketoimminan suunnittelussa ja kehittämisessä on ensiarvoisen tärkeää punnita asioita monen eri katsantokannan kautta. Kun yksi innostuu, toinen pitää jalat maassa. Ja kun joku pitää jalat maassa, toinen saa hänet innostumaan. Tiimissä jokainen tuo tiimiin omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Vahvuuksien etsiminen ja niiden hyödyntäminen voi maksimoida tuloksen sekä tiimin että yrityksen tehokkuuden kannalta.

”Kukaan ei ole täydellinen, mutta tiimi voi olla.”

Kommentoi