Tampere
22 May, Wednesday
13° C

Proakatemian esseepankki

Viestinnän tehokuuri Pitstopille



Kirjoittanut: Jesse Niemi - tiimistä Kajo.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Viestinnän tehokuuri Pitstopille

 

Pitstop renkaanvaihtokonsepti on ensimmäinen suuremman luokan projekti, jonka johtamiseen kuuluu lukuisia asioita, joita sen projektipäälliköt eivät ole ennen tehneet. Näihin asioihin kuuluvat mm. markkinointi, myynti, asiakaspalvelu, rekrytointi, työntekijöiden koulutus ja viestintä. Allekirjoittaneella on edellä mainituista kokemusta ainoastaan myynnistä ja asiakaspalvelusta. Kyseessä on siis projekti, jonka lähes kaikki työtä teettävät vaiheet ovat uusia ja opeteltavia. Tästä syystä moni asia sujui hieman hapuillen ensimmäisellä sesongilla keväällä 2018. Viestintä oli yksi pahiten ennen sesonkia ja sen aikana sakanneista tehtävistä.

 

Ensimmäisen sesongin viestintä

Viestintää on tarkoitus tehdä sekä sisäisesti, että ulkoisesti. Ulkoisella viestinnällä tarkoitetaan kaikkea asiakkaille ja sidosryhmille osoitettua viestintää. (Kortesuo-Patjas-Seppänen 2014)

Sidosryhmäviestintä ja markkinointi olivat kevään sesongilla paremmassa uomassa kuin sisäinen viestintä. Tämä johtui lähinnä siitä, että viestittävää sidosryhmille oli huomattavasti vähemmän kuin projektitiimille. Lisäksi tuore kumppanuus Pirkanmaan Osuuskaupan kanssa asetettiin prioriteettilistan kärkipaikalle. Projektin tähän mennessä suurin laajennus onnistui heidän avullaan ja tästä syystä sujuva viestintä projektitiimin ja Osuuskaupan välillä oli elintärkeää, jotta yhteistyöstä jäisi heillekin hyvä maku suuhun.

Pillillä vai Pasuunalla kirja valikoitui nimenomaan Pitstopin tulevaa sesonkia varten. Kevään sesongin viestintä oli monella tapaa hyvin epäjohdonmukaista ja huonosti ajoitettua.

 

Ulkoinen viestintä

Ulkoinen viestintä asiakkaille, eli markkinointi aloitettiin kevään sesongilla liian myöhään. Markkinointi onnistui pääosin hyvin, mutta paljon enemmän olisi voitu saada aikaan, mikäli aloitus olisi tajuttu tehdä aikaisemmin. Pillillä vai Pasuunalla kirjassa painotetaankin paljon viestintäsuunnitelman tekoa. Ajoissa tehty suunnitelma helpottaa markkinoinnin toimenpiteiden aikataulutusta. Tulevalle syksyn sesongille tulisikin tehdä viestintäsuunnitelma, jonka mukaan viestintää tehtäisiin tarkasti ajoitettuina ajankohtina suunnitelman mukaisesti.

 

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelmaan tehdään aikatauluttamisen lisäksi myös suunnitelma sen rahoittamisesta. Budjetointi markkinointiin on tärkeää, jotta tiedetään mitä kaikkea voidaan realistisesti saada aikaiseksi olemassa olevilla resursseilla.

Markkinoinnin osalta Pitstopilla on viime kaudelta valmiina hyvät yhtenäiset materiaalit Titta Savolaisen tekeminä ja markkinointisuunnitelman teko onnistuu projektipäälliköiltäkin. Esimerkiksi sosiaalisen median kanavien ylläpitoon ei viime kaudella kuitenkaan riittänyt aikaa. Sosiaalisen median kanavia tulisi päivittää ahkerasti sesongin aikana, mutta myös sen ulkopuolella. Aktiivinen päivittäminen varsinkin ennen ja jälkeen sesongin sitouttaisi paremmin asiakkaita.

 

Sosiaalinen media

Sosiaalisen median päivityksiin tarvitaan henkilö, joka osaa sisällöntuotannon tekniikoita ja ymmärtää päivitysten rakenteesta tarvittavan paljon. Tällöin päivityksistä saadaan huomiota herättäviä ja kiinnostavia. Sosiaalisen median tilejä Pitstopilla on tällä hetkellä vain Facebookissa, mutta myös esimerkiksi Instagram voisi olla varteenotettava vaihtoehto sen käyttäjäkunnan vanhetessa. Sosiaalisessa mediassa myös erilaiset arvonnat, kilpailut ja asiakkaita osallistavat kampanjat tekisivät hyvää Pitstopin maineelle ja antaisivat ammattimaisemman kuvan sen toiminnasta ja nykyaikaisuudesta.

 

”Luo heimo sosiaalisessa mediassa” (Pillillä vai pasuunalla: Kortesuo, Patjas, Seppänen 2014).

Heimon luomiseen olisi pyrittävä Pitstopin sosiaalisen median asiakaskunnan kanssa viestimisessä ja koko konseptin toiminnassa. Opiskelijavetoisuus niinkin näkyvässä projektissa kuin Pitstop on asettanut sen etulyöntiasemaan sitoutuneiden asiakassuhteiden luomisessa. Moni asiakas käy Pitstopin palveltavana juuri sen takia, että opiskelijoiden ja nuorten yrittäjien tukeminen koetaan tärkeäksi. Lähes sesongin jokaisena päivänä asiakas mainitsee juuri tämän tukemisen olevan hänelle hyvin merkityksellistä. Pitstopin opiskelijatausta on siis yksi sen suurimmista valteista.

Sitoutuneista asiakkaista on helpointa luoda heimo, sillä heillä itsellään on sisäinen motiivi käydä juuri Pitstopin palveltavana ja tietynlainen tunneside on luotu yrityksen ja asiakkaan välille. Heimon valttina on myös, että se puolustaa aina omiaan. Huono julkinen palautekaan ei horjuta asiakkaiden uskoa toimintaan, jos he ovat itse saaneet hyvää palvelua. Myös suosittelumarkkinointi on yksi heimon syntymisen eduista. Toimintaan tykästynyt ja siihen tunnesiteen rakentanut asiakas kertoo mielellään yrityksestä myös eteenpäin tuttavilleen.

 

Viestintä johtamisen välineenä (sisäinen)

Sisäinen viestintä oli ehkä sesongin suurimpia haasteita. Ajanpuutteen takia useita tärkeitä tiedotuksia esimerkiksi työajoista jouduttiin lähettämään työntekijöille edellisenä iltana ennen seuraavan päivän työvuoroja. Se oli sekä projektipäälliköille, että renkaita vaihtavalle tiimille valtava taakka. Se loi luottamuksen puutetta ja turhautumista projektitiimiin, jonka työolot eivät ensimmäisellä sesongilla muutenkaan olleet kaikilta osin ihanteelliset.

 

Tulevalla kaudella työntekijöitämme palkataan varmasti myös Proakatemian ulkopuolelta. Tähän syynä on toiminnan laajentaminen ja työpäivien jakaminen kahteen osaan ylimääräisten virheiden välttämiseksi. Kun työntekijöitä tulee ulkopuolelta, ei heiltä voi odottaa samantasoista sitoutumista ja hyvää tahtoa kuin Proakatemian kanssaopiskelijoilta. Tästä syystä kaikki sisäisen viestinnän toiminnot tulee toteuttaa ammattimaisemmin. Sisäiseen viestintään ja työntekijöiden johtamiseen valitaan vastuuhenkilö ja asiat aikataulutetaan tarkasti, jotta työntekijät eivät joudu kohtaamaan yllättäviä muutoksia, joihin sopeutumista heiltä ei voida vaatia.

 

 

Arvot, visio ja missio

 

Pitstopin renkaanvaihtokonseptille saatiin muutamia viikkoja aikaisemmin mentori. Mentoriksi löydettiin Proakatemialta valmistunut henkilö, joka on johtavassa asemassa autoihin liittyviin palveluihin erikoistuneessa yrityksessä. Mentorilla onkin ollut antaa jo ensimmäisten tapaamisten tuloksena arvokkaita neuvoja ja pointteja, joista ammentaa uusia näkökulmia Pitstopin toimintaan. Yksi ensimmäisistä tehtävistä, joita mentori antoi, oli luoda projektille arvot, visio ja missio. Myös Pillillä vai Pasuunalla kirjassa käydään näitä aiheita läpi.

 

Selkeiden arvojen, vision ja mission määrittäminen on tärkeää eritoten projektipäälliköiden näkökulmasta. Arvoja ja tulevaisuuden tavoitteita selvitettäessä saadaan selkiytettyä, mihin suuntaan projektia halutaan kehittää ja millaisin askelin tavoitteita kohti tulee lähteä kulkemaan.

 

Arvot, visio ja missio ovat parhaassa tapauksessa tulevaisuudessa ohjenuora myös kaikille työntekijöille ja muulle henkilöstölle joita projekti työllistää. Parhaassa tapauksessa hyvin pohditut ja toimintaa ohjaavat arvot antavat työlle merkityksen myös niille, jotka eivät ole omistussuhteessa projektiin. Kun työntekijä kokee, että hän ei vain suorita työtä, vaan myös mahdollistaa toimivat arvot koko työyhteisössä, nousee motivaatio tehtyä työtä kohtaan merkittävästi.

 

Kaikilla Pitstop projektin kolmella päälliköllä on yhteinen halu ja unelma kehittyä osaavaksi ja hyväksi johtajaksi sekä työnantajaksi. Tästä syystä tuleva syksyn sesonki ulkopuolisten työntekijöiden kanssa on ehkä projektin tähän mennessä suurin haaste. Se on kuitenkin myös suuri onnistumisen mahdollisuus. Jos syksyn sesongissa viestinnässä ja työnjohtamisessa onnistutaan hyvin, voi siitä opittuja taitoja hyödyntää varmasti myös tulevaisuuden työ- ja vastuurooleissa. Juuri tästä Proakatemiassakin parhaimmillaan on kyse. Valtavasta oppimisesta ja kehittymisestä. Tuleva syksyn urakka osoittaakin, kuinka paljon oppia edellisestä sesongista on sisäistetty ja mitkä asiat vaativat vielä hiomista. Yhtä kaikki, projektitiimi vaikuttaa olevan valmis haasteeseen.

Ilma viilenee, on aika ottaa pulttipyssyt esiin.

Kommentoi