Tampere
19 May, Sunday
24° C

Proakatemian esseepankki

Vaikuttajamarkkinointi osana markkinointistrategiaaKirjoittanut: Rasmus Kautto - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Mistä kasvua
Digimarkkinointi
Mikko Mattinen
Karjaluoto, H
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

Tämän esseen on kirjoittanut Sofia Putkonen, Rasmus Kautto ja Helmi Kaihlanen 

 

Johdanto  

 

Vaikuttajamarkkinointi on viime vuosina noussut yhdeksi merkittävimmistä markkinointitavoista sosiaalisen median ja digitaalisen viestinnän aikakaudella. Se on strateginen lähestymistapa, jossa brändit hyödyntävät vaikuttajien, eli sosiaalisen median sisällöntuottajien, vaikutusvaltaa ja seuraajakuntaa markkinoinnissaan. Tämä markkinointimuoto on kasvanut räjähdysmäisesti, sillä se tarjoaa brändeille ainutlaatuisen mahdollisuuden tavoittaa kohdeyleisöjä uskottavasti ja autenttisesti. 

Vaikuttajamarkkinoinnissa merkittävässä roolissa on ihmisten väliset suhteet ja vuorovaikutus. Vaikuttajat rakentavat usein läheisen suhteen seuraajiinsa, ja heidän luottamuksensa voi siirtyä myös markkinoiduille tuotteille tai palveluille. Tämä tekee vaikuttajamarkkinoinnista poikkeuksellisen tehokkaan tavan saavuttaa kuluttajia ja herättää heidän kiinnostuksensa. 

Tässä esseessä tarkastellaan syvemmin vaikuttajamarkkinoinnin merkitystä, sen etuja ja haasteita, sekä parhaita käytäntöjä onnistuneiden vaikuttajayhteistöiden rakentamiseen. Lisäksi tarkastellaan ilmiön kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä, sekä sitä, miten vaikuttajamarkkinointi voi jatkossa muokata markkinointimaailmaa entistäkin enemmän. Case-esimerkkinä toimii myös Helmin ja Sofian yrityksen vaikuttajamarkkinointi, josta käsittelemme tuloksia ja pohdimme miksi vaikuttajamarkkinoinnit ovat tai eivät ole onnistuneet. 

 

Mitä on vaikuttajamarkkinointi 

 

Vaikuttajamarkkinointi on markkinointistrategia, ja se perustuu vaikuttajien kykyyn vaikuttaa ja sitouttaa yleisöönsä luomalla sisältöä, joka resonoi heidän seuraajakuntansa kanssa. Vaikuttajamarkkinoinnin käsite on laaja ja monimuotoinen, kattaa useita alustoja kuten Instagram, YouTube, TikTok ja blogit. Jokaisella alustalla on omat vahvuutensa ja erityispiirteensä, jotka on otettava huomioon suunnitellessa vaikuttajayhteistyötä. Esimerkiksi Instagram tarjoaa visuaalisen alustan, kun taas YouTube mahdollistaa syvällisemmän sisällön jakamisen. (Karjaluoto ym. 2022, 238-240). 

 

Vaikuttajamarkkinoinnin suosio perustuu useisiin tekijöihin. Sosiaalisen median kasvu on luonut valtavan markkinarakoisen, jossa yhä useammat ihmiset viettävät aikaansa ja kuluttavat sisältöä. Tämä antaa brändeille mahdollisuuden tavoittaa kohdeyleisönsä suoraan ja tehokkaasti. Myöskin perinteinen mainonta on menettänyt tehokkuuttaan, kun kuluttajat ovat tulleet entistä vastaanottavaisemmiksi autenttisille ja henkilökohtaisille viesteille. Vaikuttajat tarjoavat tämän autenttisuuden ja henkilökohtaisuuden, mikä tekee heistä tehokkaita markkinointikanavia. (Karjaluoto ym. 2022, 238-240). 

Vaikuttajamarkkinointia voidaan tehdä monin eri tavoin, mutta yleisimpiä lähestymistapoja ovat sponsoroidut sisällöt, yhteistyövideot tai -julkaisut, arvonnat ja tapahtumat. Brändit voivat valita yhteistyössä olevan vaikuttajan sen perusteella, millainen kohdeyleisö hänellä on ja miten hyvin se sopii brändin tuotteisiin tai palveluihin. On tärkeää, että vaikuttajan ja brändin arvot ja tavoitteet ovat linjassa keskenään, jotta yhteistyö näyttää luonnolliselta ja uskottavalta. Tähän liittyy myös vaikuttajamarkkinoinnin ongelmat – on olemassa riskejä liittyen vaikuttajien aitouteen ja rehellisyyteen, sekä mahdollisiin mainonnan läpinäkyvyyteen liittyviin kysymyksiin. Lisäksi, vaikka vaikuttajamarkkinointi voi olla tehokasta, sen menestys riippuu suuresti oikeanlaisen vaikuttajan valinnasta ja yhteistyön suunnittelusta. (Karjaluoto ym. 2022, 238-240). 

Vaikuttajamarkkinoinnin tehokkuutta voidaan mitata monin eri tavoin, kuten seuraajien määrän kasvuna, sitoutumisasteena tai suorana myyntinä. Brändit voivat hyödyntää analytiikkaa ja seurantatyökaluja arvioidakseen kampanjoidensa menestystä ja oppiakseen paremmin yleisöstään ja sen reaktioista. (Karjaluoto ym. 2022, 238-240). 

 

Vaikuttajamarkkinoinnin keinoja 

 

Vaikuttajamarkkinointi markkinoinnin keinona hyödyntää sosiaalisen median vaikuttajien omaa suhdetta yleisöön sekä vaikuttajan niin sanottua auktoriteettia, markkinoijan tavoitteiden saavuttamiseksi. Vaikuttajamarkkinointia voidaan tehdä yhdistelemällä useita eri sosiaalisen median kanavia sekä keinoja. Suomessa on julkisuuden henkilöiden lisäksi kymmeniä tuhansia sisällöntuottajia. Vaikuttajamarkkinoinnin keinoja, kanavia sekä vaikuttajien valintaa suunnitellessa tulee aina ottaa huomioon, miksi ylipäätään halutaan tehdä vaikuttajamarkkinointia. Mitkä ovat kampanjan tavoitteet. (Troot 2023).  

Vaikuttajamarkkinoinnin vahvuus markkinoinnin keinona on itse vaikuttaja ja hänen luomat ideansa, joita voidaan yhteistyössä toteuttaa. Heikkoutena voidaan pitää “mukana matkassa” tyylisiä vaikuttajakampanjoita, jotka jättävät kylmäksi niin loppuasiakkaan kuin myös tilaaja yrityksen. Vaikuttajamarkkinoinnissa on tärkeää hahmottaa kyseisen vaikuttajan yleisö(kohderyhmä), yleisön koko ja sen vaikuttavuus. Vaikuttajamarkkinointi kampanjoita voidaan tehdä, joko yhteistyössä suoraan itse vaikuttajan kanssa tai hyödyntämällä vaikuttajamarkkinointitoimistoja. (Mattinen 2019, 120). 

 

Erilaisia vaikuttajamarkkinoinnin keinoja: 

Sisältöyhteistyö 

Kaikista yleisin vaikuttajamarkkinoinnin keino on sisältöyhteistyöt. Tässä yritys maksaa vaikuttajalle yrityksen palvelun tai tuotteen mainostamisesta omalle yleisölleen. Ensin laaditaan raamit yrityksen ja vaikuttajan kanssa yhteisesti ennen kuin sisällöntuotanto prosessia aloitetaan. Tällöin yritys pääse vaikuttamaan luotavaan sisältöön. Vaikuttajat yleensä tuntevat oman yleisönsä parhaiten, jonka takia yritykset antavat usein raamit projektille, mutta vaikuttaja itse toteuttaa sisällöntuotannon omalla tyylillään, jotta lopputulos puhuttelee parhaiten kyseistä yleisöä. Näin saadaan luotua mahdollisimman aito ja yleisöä palveleva julkaisu. Sisältöyhteistöissä on paljon erilaisia kanava vaihtoehtoja missä yhteistyöt julkaistaan. Tämä riippuu usein vaikuttajista ja heidän käyttämistään sosiaalisen median alustoista. Yleisin sisältöyhteistyön toteutus tapa on tuottaa sisältöä, jossa vaikuttaja käyttää itse tuotetta tai palvelua ja suosittelee sitä yleisölle. (Troot 2023). 

PR ja ansaittu media 

Vaikuttajia voidaan hyödyntää PR-tuotelähetysten lisäksi myös tehokeinona tiedotteissa. Tällainen tulokulma vaati kuitenkin mediaa kiinnostavan teeman. Tällöin vaikuttaja tuodaan osaksi brändin tai tuotteen tarinaa, jolloin vaikuttaja on keskeisessä roolissa tiedotteen luomisessa. Tällaisesta keinosta esimerkkinä voidaan pitää yhteistöitä, joissa vaikuttajat ovat olleet mukana tuotekehitys tai suunnitteluprosessissa. (Troot 2023). 

Afflilate-markkinointi 

Kyseinen keino on suoraviivainen suoraan tuotteiden myyntiä edistävä tapa, jossa vaikuttajan auktoriteettia sekä hänen kanaviaan käytetään erilaisten tarjouskoodien ja affliatelinkkien jakamiseen vaikuttajan yleisölle. Linkkien tai tarjouskoodien kautta tulleita kauppoja voidaan seurata, jolloin yhteistyön tulokset ovat selkeästi mitattavissa. Vaikuttajalle maksetaan usein tulosperusteisesti, sen mukaan komissiota, kuinka paljon esimerkiksi linkkien kautta on myyty tuotteita. Vaikuttajille voidaan myös tarjota jokin taattu pohjapalkkio komission lisäksi. (Troot 2023). 

Lisenssituotteet 

Kyseisessä yhteistyö keinossa vaikuttaja sekä brändi luo yhdessä uuden tuotteen tai tuotesarjan. Esimerkkinä Prisman Antti Tapani –vaatemerkki, joka toteutettiin yhdessä Antti Tuiskun kanssa. Kyseinen mallisto nostatti onnistuneesti koko Prisman vaateosaston myynti määriä. Toinen esimerkki on sosiaalisen median vaikuttaja Lakon sekä Jack&Jones:in välinen yhteinen vaatemallisto. (Troot 2023). 

Myynninedistäminen 

Tällä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla yrityksen jälleenmyyjiä saadaan motivoitua myymään yrityksen tuotteita. Myynninedistämisessä vaikuttajia voidaan hyödyntää, esimerkiksi yhteistyössä, jossa luodaan video, missä vaikuttaja kertoo brändin ja vaikuttajan välisestä yhteistyöstä. Tämän tarkoituksena on saada jälleenmyyjiä myymään yrityksen tuotteita. (Troot 2023). 

 

Kasvuhakkerointi vaikuttajamarkkinoinnin näkökulmasta 

Kasvuhakkerointi kostuu kolmesta pääteemasta virheiden tekeminen, siilojen purkaminen ja tiivis kokeileminen. Scott Cuporia lainaten kasvuhakkerointi on erityisen tärkeä menetelmä kaikille kuluttajaliiketoimintaa tekeville yrityksille. Kasvuhakkeroinninmenetelmällä pyritään luomaan nopeaa toimintaa ja yhdistämään eri kokeiluja. Tämän avulla asioita tapahtuu, jopa päivittäin sekä oppimista tapahtuu jatkuvalla syötöllä. Yhteenvetona kasvuhakkeroinnin tarkoituksena on tuottaa nopeasti näkyviä tuloksia, muuttaa asiakkailta saatu palaute systemaattisesti euroiksi ja lisätä saumatonta yhteistyötä yrityksen henkilöstön välillä. (Mattinen 2019, 95). 

Kirjassa “Mistä kasvua?” käsitellään kasvuhakkerointia tarinan kautta, esimerkkinä toimii Jell-O:n menestystarina. Aluksi Pearle Wait kehitti gelatiinista Jell-O:n, mutta hänen yrityksensä ei menestynyt, vaikka hän yritti erilaisia markkinointikeinoja. Wait yritti lisätä Jell-O:n myyntiä sekoittamalla gelatiinin joukkoon värejä, makuja ja sokeria. Tämä yksin ei riittänyt. Vuonna 1902 Frank Woodward osti Jell-O:n ja keksi tehokkaan strategian sen markkinointiin. Hän hyödynsi ilmaisia reseptivihkoja, mediamainontaa ja yhteistyötä jälleenmyyjien kanssa. Ilmaisia Jell-O reseptivihkoja jaettiin ovelta ovelle kotitalouksille. Yhden alueen kokonaan kierrettyä, siirtyivät myyjät jälleenmyyjien puoleen, joille Jell-O oli helppo myydä tämän jälkeen, kun kysyntää tuotteelle syntyi ilmaisien reseptivihkojen avulla. Tämä yhdistelmä johti Jell-O:n myynnin räjähdysmäiseen kasvuun, ylittäen miljoonan dollarin rajapyykin vuonna 1904. Tarina osoittaa, että kasvuhakkerointiin kuuluu eri strategioiden yhdistäminen, kokeileminen ja innovatiivisuus markkinoinnissa, joilla saavutetaan merkittävää kasvua liiketoiminnassa. (Mattinen 2019, 99). 

 

Kirjassa havainnollistetaan yhtä kasvuhakkerointi prosessia seuraavasti: (Mattinen 2019, 110). 

 

  1. Ideat –) 2. Rakennus –) 3. Tuote –) 4. Mittaus –) 5. Data –) 6. Oppiminen. Ja sama kaava toistuu.  

Kyseinen prosessi on mahdollista sisällyttää myös vaikuttajamarkkinoinnin näkökulmaan esimerkiksi seuraavasti: 

  1. Ideat –) 2. Sisällön suunnittelu –) 3. Valmis julkaisu –) 4. Mittaus –) 5. Data –) 6. Oppiminen. Ja sama kaava toistuu. 

Tällaisella testausprosessilla, voidaan nopeasti löytää ne keinot ja vaikuttajat, joiden kanssa saadaan haluttuja tuloksia. Ideat ovat alkuvaiheessa vain oletuksia, siitä mikä voisi toimia. Vasta sitten, kun ideat muutetaan konkreettisiksi julkaisuiksi, voidaan niiden tuloksia analysoimalla, todeta toimivatko ne oikeasti. Tuloksista eli julkaisujen datasta voidaan oppia, mitä tehdään toisin seuraavassa julkaisussa tai yhteistyössä. 

 

Testi 

Sosiaalisen median vaikuttajien yhteistyö testaus on toteutettu Sofian ja Helmin korujen verkkokauppayrityksessä. Sosiaalisen median vaikuttajien käyttö markkinoinnissa on nykyään varmasti yksi suosituimmista strategioista yrityksille kasvattaa näkyvyyttään ja sitouttaa kohdeyleisöään. Vaikuttajamarkkinointi tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa laajoja yleisöjä ja lisätä brändin tunnettavuutta. Vaikka vaikuttajamarkkinointi voi näyttää ja vaikuttaa lupaavalta, sen tehokkuus vaihtelee riippuen valitusta vaikuttajasta ja vaikuttajan seuraajakunnan sitoutuneisuudesta.  

 

Helmin ja Sofian päätös testata neljää eri vaikuttajaa tuntui hyvältä lähestymistavalta, että näkisimme, mikä strategia toimii parhaiten juuri meidän kohdeyleisöllemme. Vaikka kaikilla neljällä vaikuttajalla oli samankaltainen arvopohja kuin yrityksellämme, heidän seuraajakuntansa koostui todennäköisesti erilaisista kohdeyleisöistä, mikä vaikutti markkinointikampanjoiden tuloksiin. Emme maksaneet vaikuttajille videoiden ja postauksen teosta, lähetimme heille jokaiselle ilmaiseksi tuotteen. Annoimme myös jokaiselle vaikuttajalle jaettavaksi seuraajillensa alennuskoodin käytettäväksi verkkokauppaan. Tätä kautta pystyimme seuraamaan montako ostoa saimme yhtä vaikuttajaa kohden. Testin tulokset eivät kuitenkaan ole niin yksiselitteiset, että näkisimme tulokset esimerkiksi vain käytettyjen alennuskoodien määrällä. Varmasti myös tulevaisuudessa tulemme saamaan vaikuttajien kautta tilauksia. 

 

Vaikuttaja 1 sekä vaikuttaja 4 Instagram-postaus ovat perinteisempiä lähestymistapoja, joita usein käytetään vaikuttajamarkkinoinnissa, erityisesti Instagramissa. Näissä postauksissa on kuva tuotteista ja teksti, jossa esitellään tuotteita ja yritystä, jonka seuraajat voivat nähdä ja reagoida siihen. Vaikuttaja 2 Instagram-mainosvideo ja vaikuttaja 3 TikTok-mainosvideo ovat vakuuttavia ja viihdyttävämpiä sisältömuotoja, jotka voivat kiinnittää katsojien huomioon tehokkaammin. 

 

Tulokset 

Tulosten perusteella voidaan päätellä, että eri sisältömuodoilla on erilaisia vaikutuksia sitoutumiseen ja konversioihin. Esimerkiksi, vaikka vaikuttaja 1 ja vaikuttaja 4 saattoivat tavoittaa suuremman yleisön Instagram-postauksillaan, vaikuttaja 2 Instagram-mainosvideo ja erityisesti vaikuttaja 3 TikTok-mainosvideo saattoivat saada enemmän sitoutumista. Vaikuttaja 1 kautta ei tullut yhtäkään ostoa. Vaikuttaja 2 kautta tuli neljä ostoa. Vaikuttaja 3 kautta tuli 1 osto. Vaikuttaja 4 kautta tuli yksi osto. 

 

On tärkeää analysoida tarkasti kampanjoiden tuloksia, kuten klikkausprosenttia, ostojen määrää ja sosiaalisen median sitoutumisasteita, jotta voidaan tehdä päätelmiä siitä, mikä strategia toimi parhaiten ja miksi. Lisäksi on hyödyllistä kerätä palautetta asiakkailta ja seuraajilta saadakseen käsityksen siitä, mikä sisältö puhutteli heitä eniten ja mikä vaikutti heidän ostopäätökseensä.  

 

Vaikka testauksen tulokset tarjoavat arvokasta tietoa, on tärkeää muistaa, että vaikuttajamarkkinointi ei ole yksinkertainen kaava. On otettava huomioon monia muita tekijöitä, kuten vaikuttajan uskottavuus, luotettavuus, seuraajien ikä ja brändiyhteensopivuus. Lisäksi markkinointistrategioiden on oltava jatkuvassa kehityksessä ja optimoinnissa vastatakseen muuttuviin kuluttajien tarpeisiin ja käyttäytymiseen sosiaalisessa mediassa.  

 

Lähteet: 

Karjaluoto, H. Lahtinen, N. Mero, J. Pulkka, K. 2022. Digimarkkinointi. E-kirja. Luettu 4.4.2024 

Mattinen, M. 2019. Mistä kasvua! Opas digiajan johtajalle. E-kirja. Luettu 2.4.2024. 

Haatainen, J. Troot. 2.5.2023. Vaikuttajamarkkinoinnin keinot. Artikkeli. Luettu 4.4.2024. https://www.troot.fi/artikkelit/vaikuttajamarkkinoinnin-keinot  

Kommentoi