Tampere
30 May, Thursday
21° C

Proakatemian esseepankki

Toteutuuko Proakatemialla EU:n yrittäjyysosaamiset?Kirjoittanut: Linda Kivialho - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Useita lähteitä
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

Soluessee, kirjoitettu Eeva Haapamäen kanssa

 

 

JOHDANTO

 

Proakatemialla käytetty tapa oppia yrittäjyyttä herättää paljon kiinnostusta Suomessa ja ulkomailla. Kansainvälisiä vierailijoita käy akatemialla viikoittain.  Proakatemian tapa opiskella yrittäjyyttä on ollut ja on edelleen edistyksellinen. Proakatemian uudistunut visio on olla uuden yrittäjyyden esikuva. Eli Proakatemia aikoo vahvistaa vielä entisestään suunnannäyttäjän asemaansa.

 

Proakatemian uusi visio sisältää erilaisia taitoja, jotka ovat:

  • Planetaarisen elämän taito = ymmärtää miten luonto todella toimii.
  • Kompleksisuustaito = suoriutua tuloksekkaasti maailmassa, joka muuttuu koko ajan epäselvemmäksi ja nopeammaksi.
  • Luovuustaidot = löytää uusia ratkaisuja vanhoihin ongelmiin sekä uusia uusiin ongelmiin.
  • Tunneälytaidot = erilaisuuden ymmärtäminen sekä hyödyntäminen ihmisten kanssa yhdessä.
  • Verkostoituminen = tuloksekas verkostoituminen muiden alan ammattilaisten kanssa.

 

Kaikki nämä taidot liittyvät siihen millaiseksi työelämän ajatellaan muuttuvan. Työurista uskotaan tulevan entistä monimuotoisempia ja yksilöllisempiä. Näissä työelämän muutoksissa tarvitaan tiettyjä valmiuksia jo nyt ja varsinkin tulevaisuudessa.  Työelämässä tullee korostumaan edellä mainittujen taitojen lisäksi tiimityöskentelytaidot, osaamisen ajan tasalla pitäminen, yhdessä tekeminen, itsetuntemus, verkostoituminen ja sisäinen yrittäjyys. Työelämä muuttuu jatkuvasti, eikä nykyinen koulutusjärjestelmä pysty tarjoamaan riittävissä määrin työelämäläheistä opiskelua. (Arola, 2017, 7.). Proakatemialla opiskelu on hyvin työelämäläheistä ja näin ollen se vastaa moniin ajankohtaisiin haasteisiin.

 

Opiskelijoiden asenne yrittäjyyteen on myös muuttunut positiivisemmaksi ja se nähdäänkin yhä useammin vaihtoehtona työllistymiseen. Ammattikorkeakoulujen tulisi pystyä tukemaan tätä kehitystä entistä vahvemmin. Ongelmana yrittäjyyden ja opiskelun yhdistämisessä voi olla se, että yritysidean kehittäminen ja edistäminen voivat viivästää opintoja. (Kotila & Mäki, toim. 2015, 35- 37.) Tällaista tapahtuu lähinnä silloin, kun yrittäjyyttä ei ole selkeästi integroitu opintoihin. Proakatemialla kuitenkin opetussuunnitelma kuitenkin mahdollistaa opiskelijan innostumisen ja heittäytymisen yritysideansa kehittämiseen, eikä se vaaranna opintojen loppuun saattamista. Päinvastoin.

 

EU:n tasolla tarve yrittäjyysosaamisiin ja yrittäjyyskasvatukseen on huomioitu.  EU on määritellyt elinikäisen oppimisen avaintaidot ja yksi kahdeksasta avaintaidosta on yrittäjyys ja aloitekyky (Key competences for lifelong learning 2006, 13). Euroopan komission EntreComp -raportti vuodelta 2016 määrittelee yrittäjyystaidot hyvin yksityiskohtaisesti. Julkaisussa kuvataan viitekehys, jonka avulla voidaan tarkastella, millaisia tietoja, taitoja ja asennetta yrittäjyys vaatii ja miten näiden taitojen kehittymistä voidaan arvioida. EntreComp on syntynyt vastauksena Euroopan kansalaisten ja organisaatioiden tarpeelle lisätä yrittäjyysosaamista. Yleensä yrittäjyyden kompetenssit nähdään aloitekykynä ja yrittäjyytenä. EntreCompin viitekehyksessä yrittäjyystaitoja pyritään ymmärtämään syvemmällä tasolla, ja siksi aloitekyky on vain yhtenä osana yrittäjyystaitoja. EntreCompin rajoitteina on sen testaamattomuus käytännössä, joka onkin seuraava askel sen käyttöönotossa. (Euroopan komissio 2016, 6-9.)

 

EntreComp -viitekehystä voidaan soveltaa muun muassa jokaisen henkilökohtaiseen kehitykseen, aktiiviseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen, ammatilliseen kehitykseen ja erityyppisten yritysten perustamiseen.  Viitekehyksen pohjalta on mahdollista kehittää yrittäjyyttä kehittäviä opetussuunnitelmia. (Euroopan komissio 2016, 6.) Proakatemia toteuttaa monia EntreCompin käytänteitä jo valmiiksi. Proakatemia on nyt 20-vuotias, joten se on toiminut uudisraivaajana koulutusmaailmassa jo pitkän aikaa.

 

EntreComp -viitekehyksen mukaan yrittäjyys on sitä, kun tartut tilaisuuksiin ja ideoihin ja muu nnat ne arvoksi toisille. Luotava arvo voi olla taloudellista, kulttuurista, sosiaalista tai yhteiskunnallista. (Euroopan komissio 2016, 10). Yrittäjyyttä on yritetty määritellä hyvin erilaisilla tavoilla, mutta yhtä yhtenäistä linjaa ei ole globaalisti tai edes EU:n tasolla aiemmin pystytty muodostamaan. EntreComp tarjoaa siihen kuitenkin toimivan ja uuden ajan yrittäjyyteen sopivan tavan.

 

 

OPPIMISEN KÄYTÄNNÖT PROAKATEMIALLA JA ENTRECOMP-VIITEKEHYS

 

Proakatemia toteuttaa EntreCompin kaikkia kolmea eri osa-aluetta (Kuvio 1). Proakatemiassa harjoitettava autenttinen yrittäjyys vaatii toteutuakseen kykyä luoda ideoita ja tarttua tilaisuuksiin (Ideas & opportunities), käyttää erilaisia resursseja (resources) ja viedä ne käytäntöön (Into action).  Mahdollisuuksiin tarttuminen, arvon luominen ja strateginen päätöksenteko ovat olennaisia osia yrittäjänä toimimisessa kuten EntreCompin ideat & mahdollisuudet -osaamiskohdassa kuvataan. Lisäksi resurssien käyttäminen oman sisäisen motivaation luomisessa ja muiden kanssa yhteistyössä toimimisessa näkyy Proakatemian toimintatavoissa.

 

Ideas & opportunities –kohdan toteutumista Proakatemiassa ohjaa Hops eli henkilökohtainen opetussuunnitelma, joka on kaikille akatemialla opiskeleville sama. Hopsin mukaan opiskelijoiden tulee osallistua erilaisiin seminaareihin ja tavata eri alojen asiantuntijoita. Näissä tilanteissa väistämättä syntyy uusia ideoita. Tiimien toimintaan kuuluu erilaiset innovaatiohaasteet kuten vaikkapa 12H, jossa 12 tunnin aikana on tarkoitus ratkaista jonkun yrityksen oikea ongelma. Tätä varten tiimin täytyy kehittää innovaatiotaitojaan ja yhdessä työskentelyä. Näissä haasteissa myös luovuus on tärkeää ja sitä voidaan kehittää. Jokaisella tiimillä täytyy olla oma visio ja oikean yritystoiminnan kehittäminen vaatii ideoiden ja mahdollisuuksien huomaamista ja kehittämistä.

 

Resources –kohta toteutuu Proakatemialla siten että sen sisältämä Self-awareness & self-efficacy kehittyvät pajatuntien, oppimissopimusten ja soveltuvan kirjallisuuden kautta. Akatemialla on tapana lukea paljon itsensä johtamiseen liittyvää kirjallisuutta. Nämä kirjat kehittävät käsitystä siitä, millainen kukin on ja millaisia taitoja tarvitsee, miten motivaatio syntyy ja miten voi onnistua pääsemään tavoitteisiinsa. Akatemialla on jokaisella yhteensä kahdeksan tuntia viikossa workshop-tyylisiä pajoja, joissa dialogin keinoin yhdessä tiimin kanssa opetellaan jotakin uutta asiaa. Näissä tilanteissa jokainen oppii, mitä hänellä on annettavaa muille, miten ollaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja miten opitaan yhdessä ja saadaan resurssit käyttöön. Oppimissopimus on kirjoitelma, joka akatemialla kirjoitetaan puolen vuoden välein. Se lisää itsetietoisuutta ja päämäärätietoisuutta, koska siinä kirjataan aina ylös se mistä on tullut, minne on menossa ja miten aikoo sinne päästä. Siinä siis määritellään tavoitteet ja keinot. Resources –kohtaan kuuluu vielä Mobilising resources ja mobilising others. Proakatemian tiimien toiminnassa nämä näkyvät liiketoiminnan onnistumisessa. Jos liiketoiminta on onnistunutta, on onnistuttu ottamaan resursit käyttöön. Financial & economic literacy toteutuu osuuskuntaa, sen hallintoa, kirjanpitoa ja asiakkuuksia käytännössä hoidettaessa.

 

Entrecompin Into action –taidot toteutuvat yritystoiminnassa. Kun opintoihin olennaisena osana kuuluu, että iso osa opinnoista tulee olla oikeita aitoja asiakasprojekteja, joista tulee liikevaihtoa, on seurauksena opittujen asioiden toimeenpano käytäntöön. Opiskelija ei voi olla asioita vierestä seuraava passiivinen osallistuva, vaan hänen täytyy olla oma-aloitteinen (taking the initiative), toiminnan pitää olla suunniteltua (planning and management) ja osuuskunta toiminta vaatii työskentelyä muiden kanssa (working with others). Lisäksi yritystoimintaan olennaisena osana oleva kuuluu epävarmuuden sieto ja riskin otto (coping with ambiguity, uncertainty &risk). Liiketoimintaa ajatellen kokemuksesta oppiminen (learning through experience) on tärkeää jatkuvan toiminnan parantamisen kannalta. Proakatemialla kerätään ja annetaan palautetta kaikesta mitä tehdään ja se auttaa kehittymisessä.

 

KUVIO 1. EntreComp-mallin osaamisalueet ja osaamiset (Euroopan komissio 2016, 11)

 

 

PROAKATEMIAN UUDEN VISION TAIDOT ENTRECOMP-VIITEKEHYKSEN MUKAAN

 

EntreComp määrittelee yrittäjyysosaamisalueiden taitotasojen (Kuvio 2) kehityksen niin, että vastuun kantaminen on määrittelevä tekijä. Sen kehittyminen on olennainen osa taitotasoilta siirtymisessä seuraavalle. Proakatemialla toteutetaan pääosin Advanced-tasoa ainakin tiimitasolla, vaikka yksilötasolla kehitys voikin olla hyvin monimuotoista. Ikähaarukka on meillä hyvin laaja, eikä lähes 30 vuoden erotus nuorimman ja vanhimman tiimiläisen välillä ole mitenkään tavatonta. Myös työtaustat ovat hyvin erilaisia, sillä osa tulee suoraan toisen asteen koulutuksesta ja osalla on pitkä työura jo takana tai he ovat toimineet yrittäjinä ennenkin. Kaikki eivät ole tottuneet kantamaan vastuuta ja toisille se taas on ihan arkipäivää. Näistä erilaisista ihmisistä muodostuu kuitenkin tiimi, joka on enemmän kuin osiensa summa.

 

KUVIO 2. EntreCompin taitotasotaulukko (Euroopan komissio 2016, 16)

 

Tiimiyrittäjyydessä olennaista on se, että osaa kantaa vastuuta yksin ja yhdessä muiden kanssa. Teemme yhdessä päätöksiä, pyöritämme omaa yritystoimintaamme ja harjoitamme erilaista liiketoimintaa projektien muodossa. Tämä opettaa aika paljon siitä, minkälaista on kantaa vastuuta yhdessä muiden kanssa. Jokainen, joka valmistuu Proakatemialta, tietää, minkälaisia haasteita aiheeseen liittyy ja minkälaisia ratkaisuja asioihin voidaan soveltaa.

 

Parastahan Proakatemialla on se, että jokainen kasvaa tiimin mukana. Aluksi on hyvin todennäköistä, että vahvat pelaajat vetävät muita tiimiläisiä perässään kehittääkseen tiimin toimintaa. Kuitenkin tilanne tasaantuu kolmen vuoden aikana. Tiimin kyky kantaa vastuuta omista päätöksistään yhdessä muiden kanssa näkyy siinä, että liiketoimintaa kehitetään ja rahaa tehdään enemmän. Kaikki oppivat toisiltaan, eikä inspiroitumista muiden menestyksestä voi oikein välttää.

 

Mielenkiintoista EntreCompissa ja sen taitotasotaulukossa on se, että olennaisena tekijänä yrittäjyydessä nähdään arvon luominen toisille. Käytännössä uuden ajan yrittäjänä se on hyvin olennainen tekijä palveluiden ja tuotteiden luomisessa. Meidän tulee ymmärtää, miten luonto todella toimii ja miten olemme osa sitä, eli Planetaarisen elämän taito sekä Entrecompin Ethical & sustainable thinking. Tähän liittyy myös suoriutuminen tuloksekkaasti maailmassa, joka muuttuu koko ajan epäselvemmäksi ja nopeammaksi, eli Kompleksisuustaidot, joka sopii yhteen Entrecompin Coping with ambiguity, uncertainty & risk -taidon kanssa. Luovuustaidot näkyvät hyvin EntreCompin taitotasotaulukossa, sillä uusien ratkaisujen löytäminen vanhoihin ongelmiin ovat tärkeä osa taitotasojen kehittymistä. Tunneälytaitojen olennaisia tekijöitä on erilaisuuden ymmärtäminen sekä hyödyntäminen ihmisten kanssa yhdessä, eikä sitä tapahdu ilman kykyä työskennellä muiden kanssa (Learning with others). Resources näkyy EntreCompissa kokonaan omana yrittäjyysosaamisalueenaan, joten voidaan ajatella, että Proakatemian uuden vision kohta verkostoituminen ei tarkoita pelkästään laajaa joukkoa ihmisiä, jotka tunnet, vaan kyse on nimenomaan siitä, kuinka osaat hyödyntää verkostoasi tuloksekkaasti. Resources-osaamisalueeseen kuuluu mm. Mobilising others ja Mobilising resources.

 

 

LOPPUSANAT

 

Proakatemia on mahdollistanut näiden EntreCompissa määriteltyjen taitojen kehittämistä yrittäjyysopiskelijoille jo 20 vuotta. Kuitenkin Euroopan Komissio on tuottanut teoreettisen viitekehyksen vasta vuonna 2016, eli 3 vuotta sitten. Proakatemialta valmistuvina opiskelijoina koemme, että olemme tietyllä tavalla etuoikeutetussa asemassa ja edelläkävijöitä, kun olemme saaneet opiskella tässä opinahjossa. Olemme oppineet juuri näitä EntreCompissa mainittuja osaamisia. Vastuun kantaminen yksin ja yhdessä muiden kanssa on tullut hyvin tutuksi. Ilmankos EntreComp tuntuu meistä tutulta, sillä se kuvaa täydellisesti sen, mitä olemme saaneet kokea Proakatemialla. Tutustuimme EntreComp-viitekehykseen tehdessämme opinnäytetyötä pedagogisista osuuskunnista, ja se aiheutti meissä suuria intohimon tunteita. Tulemme tulevaisuudessa käyttämään sitä koulutusviennissä, valmennuksissa ja muissa projekteissa.

 

 

 

 

 

LÄHTEET

 

Arola, M. (toim.) 2017. Eväitä työelämään. Kuusi tapaa lisätä korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksia. Helsinki: Sitra. Luettu 13.9.2019. https://www.sitra.fi/julkaisut/evaita-tyoelamaan/

 

Euroopan komissio. 2016. EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. Jrc Sience for Policy Report. Luettu 8.9.2019.

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework

 

Key competences for lifelong learning. 2006. Recommendation of the European parliament and of the council of 18 December 2006 on Official Journal of the European Union. Luettu 8.9.2019.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF

 

Kotila,H & Mäki, K. (toim.) 2015. 21 tapaa tehostaa korkeakouluopintoja. Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Helsinki.

Kommentoi