Tampere
19 May, Sunday
10° C

Proakatemian esseepankki

Tiimiytymisen tärkeysKirjoittanut: Eevi Piipponen - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Yhteisöohjautuvuus: yhdessäohjautuva tiimi
Karl-Johan Spiik
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Tiimiytymisen tärkeys

 

Johdanto

Aiheeksi valikoitui tiimiytymisen tärkeys, sillä olen henkilöstötiimin vetäjä ja tulevan kevään aikana tehtäviini kuuluu saada tiimistämme tiiviimpi. Aihe on siis todella merkittävä yhteisen tulevaisuutemme kannalta.

Tiimiytyminen on laaja käsite ja sitä voidaan toteuttaa hyvin monella eri tapaa. Esseessä otan kantaa siihen millaisia hyötyjä tiimiytymisellä on, miten meidän tiimimme on sitä tähän mennessä toteuttanut sekä miten tiimiydymme tulevaisuudessa.

Tiimiytyminen on hyvin tärkeää ja koen omaavani suuren vastuun siinä, että edesautan tiimimme hyvinvointia sekä psykologista turvallisuutta. Hyvän ryhmäytymisen myötä, saamme vakaan pohjan tulevaisuudelle sekä se auttaa jokaista kehittymään yksilönä ja tiiminjäsenenä.

 

Mitä tiimiytyminen on?

Tiimiytyminen tarkoittaa ryhmäytymistä. Kiteytettynä se tarkoittaa yhdessä tekemistä, tutustumista sekä oppimista muista tiiminjäsenistä. Ryhmäytymistä voi toteuttaa hyvin monella eri tapaa, tärkeintä kuitenkin se, että sitä toteutetaan tarpeeksi ja monipuolisesti. Tiiminjäsenet kehittyvät yksilöinä jatkuvasti, joten toistuva tiimiytyminen saa henkilöiden uudetkin vahvuudet sekä heikkoudet esille. Ryhmäytymisen monipuolisuuden avulla taas päästään tutustumaan tiiminjäseniin syvemmin.

 

Miksi tiimiytyminen on tärkeää sekä mitkä ovat tiimiytymisen hyödyt?

Ryhmäytymisen tarkoituksena on lisätä tiiminjäsenten keskinäistä luottamusta, psykologista turvallisuutta, rohkeutta, onnellisuutta sekä sitä, että jokainen tuntee kuuluvansa tiimiin sellaisena kuin on. Tiimiytymisen tärkeytenä on ymmärtää millaisia tiimin henkilöt ovat ja mistä he tulevat. Jokainen tiiminjäsen on erilainen ja tiimiytymisen myötä jokaisen luonteenpiirteet saadaan paremmin esille.

Onnistuneen ryhmäytymisen myötä tiimijäsenille kehittyy luottamus. Luottamus on todella merkittävä asia, sillä sen seurauksena tiiminjäsenten välille tulee avointa keskustelua, minkä avulla päästään kehittämään uusia ideoita sekä menetelmiä. Luottamuksen merkitys konflikti hetkinä on tuottaa turvallisuuden tunne siitä, että keskustelu palautuu normaalille tasolle. Ilman erimielisyyksiä ei uusia ideoita haasteta ja ovat näin ollen keskeneräisiä. Luottamuksen avulla uskalletaan kertoa omia mielipiteitä ja ideoita, ei myöskään pelätä virheitä tai toisten varpaille astumista. Luottamuksen myötä uskalletaan luottaa siihen, että jokainen pitää tietyt asiat itsellään sekä hoitaa omat työtehtävänsä laadukkaasti. Koen luottamuksen vaikuttavan myös oppimiseen. Luottamuksen myötä välillemme muovautuu turvallinen ympäristö, jossa voi rauhassa tehdä virheitä ja sitä myötä oppia. Eli luotetaan tiimiin ja yksilön oppimisprosessiin.

Tiimiytymisen myötä opitaan tuntemaan millaisia tiiminjäsenet ovat ja mistä he tulevat. Sen seurauksena ihmisten välille alkaa muodostua arvostusta sekä kunnioitusta muita kohtaan. Kunnioituksen avulla toisten tuomitseminen jää vähemmälle ja annetaan helpommin tilaa muiden ideoille sekä ajatuksille. Kunnioituksen kehittymisen myötä palautteen antaminen sekä vastaanottaminen helpottuu.

Psykologinen turvallisuus pohjautuu luottamukseen ja tarkoittaa työyhteisöä, jossa jokainen tuntee itsensä tervetulleeksi sekä arvostetuksi. Psykologisen turvallisuuden myötä, tiimin kesken uskalletaan kertoa omia ajatuksia ja mielipiteitä, kyetään ratkaisemaan ristiriitoja sekä konflikteja rakentavasti ja siedetään epämukavia keskusteluja sekä tilanteita. Tällä hetkellä koen vaikeimmaksi kehityksen kohteeksi tiimimme välisen tasa-arvon sekä sen, että kaikkien ääni saataisiin kuuluviin. Vaikka kaikkien mielipiteet kuunnellaan, niitä ei aina huomioida tai edes kunnioiteta. Vahvat persoonat ajavat helposti ajatuksiaan sekä mielipiteitään eteenpäin ja tähän on tultava jonkinlainen muutos. Koen kuitenkin ajan auttavan asiaan.

Tiimiytymisen myötä on syntynyt luottamusta, turvallisuutta ja kunnioitusta muita ihmisiä kohtaa. Kun jokainen kokee olonsa hyväksi tiimissä, alkaa kehittymään rohkeutta. Rohkeudella ihmiset tuovat helpommin erilaisia näkökulmia ja mielipiteitä erilaisiin asioihin. Rohkeudella myös puututaan tiimihengen ongelmiin ja osataan puolustaa itseä vaikeissa tilanteissa. Jos olet yksin erimieltä asiasta ja kaksikymmentä muuta ihmistä ovat mielipidettäsi vastaan, tarvitaan tässä kohtaa äärimmäistä rohkeutta, jotta pystyy perustelemaan näkökulman paremmin. Kuitenkin näkökulman perusteleminen voi johtaa mielettömiin lopputuloksiin, joten se välillä todellakin kannattaa. Joissakin tilanteissa huonosta itsetunnosta kärsivät ihmiset voivat nujertaa toisia alaspäin ilman syytä tai esimerkiksi pistää omat virheensä jonkun toisen taakaksi, näissäkin tilanteissa rohkeus pitää puolesi ja näin vältyt väärinkäsityksiltä.

Onnistuneen ryhmäytymisen myötä tiiminjäsenten välille syntyy iloa ja onnellisuutta. Ilolla on merkitystä motivaatioon, sekä tuottavuuteen. Palaverit ja projektien suunnittelu on huomattavasti tehokkaampaa, kun ihmiset ovat hyvällä tuulella. Ilolla sekä onnellisuudella on merkitystä myös jokapäiväiseen ilmapiiriin ja siihen millaisilla fiiliksillä ihmiset tulevat akatemialle.

 

Ryhmäytyminen aiemmin sekä tulevaisuudessa

2022 syksyllä Proakatemialle saapui 51 toisilleen täysin tuntematonta henkilöä. Ilman ryhmäytymistä emme olisi tässä. Tiimistämme alkoi pikkuhiljaa muodostua porukoita mielenkiinnon kohteiden sekä luonteiden perusteella. Tiimiytymisen myötä kaikki pääsivät niin vapaaehtoisesti kuin pakotetusti tutustumaan muihin. Monipuolisen sekä toistuvan tiimiytymisen myötä 51 tiiminjäsentä tuli varsin nopeasti tutuksi toisilleen. Myös oma-aloitteisuus on merkittävää. Mitä enemmän tutustut muihin ja olet sosiaalinen, sitä enemmän tiimistä saa irti. Oma-aloitteisuudellaan osoittaa samalla arvostusta sekä kunnioitusta muita ihmisiä kohtaan. Vaikka itselle tuntuisi pieneltä teolta kysyä toisen kuulumisia, voi se merkitä toiselle osapuolelle todella paljon.

Viime syksyn opiskelut päättyivät tiimijakoihin ja tammikuussa palattiin koulun ääreen uuden tiimin kanssa. Aloimme välittömästi suunnittelemaan tulevaa osuuskuntaamme, joten ryhmäytyminen jäi varsin vähälle. Vasta noin kuukausi myöhemmin henkilöstötiimi valittiin ja suunnittelu saatiin aluille. Ensimmäisenä tehtävänä oli kehurinki. Kehuringin tarkoituksena oli tuoda esille tiiminjäsenten vahvuuksia sekä samalla vahvistaa jokaisen tunnetta siitä, että on hyvä jossakin. Vahvuuksien esiintuomisella, saadaan työstämme mahdollisimman tehokasta. Esimerkiksi nopeiden työtarjousten toteuttaminen on tehokkaampaa, kun tiedetään, kuka on hyvä missäkin asiassa.

Tulevana keväänä toteutamme henkilöstötiimin kanssa yksinkertaisia tiimiytymis kertoja, kuten piknikkejä, jossa saadaan vaihdeltua omia kuulumisia ja ajatuksia Proakatemian ulkopuolisesta elämästä. Tämän lisäksi suunnitteilla on mm. erilaisia urheilukertoja, jossa päästään vahvistamaan kilpailuviettiä sekä harjoitellaan samalla minkälaisia voittajia/häviäjiä tiimimme jäsenet ovat. Tarkoituksena on sukeltaa pintaakin syvemmälle ja tätä varten kehittelemme helposti lähestyttäviä, mutta syventäviä harjoitteita. Tutustumisen lisäksi, järjestämme henkilöstötiimin kanssa hauskanpitoa, mikä samalla rentouttaa, että juhlistaa onnistumisiamme.

 

Pohdinta

Koen tiimiytymisen tärkeäksi asiaksi, ja sillä on positiiviset sekä pitkälle kantavat vaikutukset. Tiimiytyminen ei ole helppoa ja välillä on haastavaa keksiä menetelmiä, joilla pystyttäisiin ratkaisemaan tiimimme kehityskohteita. Loppujen lopuksi tiimiytyminen on hauskaa sekä rentouttavaa, mitä varmasti tarvitsemme. Tällä hetkellä tiimimme yhteishenki on hyvällä mallilla, mutta kevään tavoitteena on saada yhdessä tekemisestämme vieläkin parempaa.

 

 

Lähteet

 

Spiik, K. 2022. Yhteisöohjautuvuus: Yhdessä ohjautuva tiimi. Äänikirja. Karlex

Levanto, S. 2022.  Psykologinen turvallisuus – miten sitä voi vahvistaa? Ilmarinen, 19.4.2022.

Kommentoi