Tampere
22 May, Wednesday
7° C

Proakatemian esseepankki

Tiimityön merkitysKirjoittanut: Mea Mäenhovi - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Näin selviät tiimin jäsenenä
Mari Seppänen
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.
Johdanto
Tiimityön perusta koostuu useista keskeisistä periaatteista ja tekijöistä, jotka ovat välttämättömiä tiimin menestykselle. Tiimillä tulee olla selkeä yhteinen tavoite. Jokaisen tiimin jäsenen pitäisi ymmärtää, mitä heidän odotetaan saavuttavan. Jokaiselle tiimin jäsenelle tulee määrittää selkeät roolit ja vastuut tehtävän suorittamiseksi. Tämä edistää tehokasta työskentelyä.
Tiimin jäsenten välillä tarvitaan tietenkin myös luottamusta. Jäsenten on voitava luottaa toistensa kykyihin ja sitoutumiseen tiimin tavoitteeseen. Se on lähtökohta, jota ilman tiimin tavoitetta tuskin tullaan saavuttamaan. Kaikessa on nimittäin kyse luottamuksesta, kun tiimin kesken työskennellään. Avoimuus ja tehokas viestintä ovat avaintekijöitä tiimityössä. Jokaisen tiimin jäsenen tulee olla avoin jakamaan tietoa, ideoita ja huolia. Hyvä viestintä edistää ymmärrystä ja konfliktien ennaltaehkäisyä.
Työpanos
Omalla työpanoksella on suuri vaikutus tiimissä, sillä se vaikuttaa tiimin kokonaissuoritukseen sekä dynamiikkaan. Yksittäisen tiimin jäsenen panos voi olla ratkaiseva tekijä tiimin menestyksessä. Oman panostuksen merkitys tiimissä korostuu erityisesti silloin, kun tiimi kohtaa vaikeuksia tai haasteita.
’’Monella tiimiläisellä on hukassa tiimityötaidot. He pakoilevat vastuuta tai yrittävät sieltä, missä aita on matalin. Työntekijän pitäisi ymmärtää vastuunsa tiimissä. Mitä minä tuon mukanani tähän tiimiin, jossa jokaisen meistä pitäisi voida hyvin ja tehdä työmme hyvin.’’ (Seppänen 2022, sivu 87.)
Tiimityöskentelyssä jäsenien tiimitaidot puntaroidaan. Tiimiläisten tärkeimmät taidot liittyvät luonnollisesti vuorovaikutustaitoihin. Jokaisella tiimin jäsenellä on siis syytä ymmärtää, miten oma käytös ja panos vaikuttaa koko tiimin toimintaan.
Tiimin jäsenten on oltava itsenäisiä ja kyettävä itsensä johtamiseen. Tämä tarkoittaa vastuun ottamista omasta panoksestaan ja aikataulujen noudattamista. Verrattaessa omaan tiimiin, itsensä johtamisesta on ollut paljon puhetta. Se on oleellinen osa tiimityötä, sillä jos itsensä johtaminen ei onnistu, ei onnistu myöskään muiden johtaminen tai johdettavana oleminen.
Hyvä tiimin jäsen
Hyvä tiimin jäsen hallitsee vuorovaikutustaidot, eli osaa ilmaista omat ajatuksensa selkeästi ja uskaltaa tuoda omat mielipiteensä esille. Hyvä alku on keskustella kohteliaasti ja kunnioittavasti muiden jäsenien kanssa, sekä kyky kuunnella muita. Liian vähäinen vuorovaikutus on syynä yleensä tiimeissä syntyviin ristiriitoihin. Hyvä tiimin jäsen on siis aktiivinen ja avoin uusille ihmisille ja pyrkii rakentamaan luottamuksellista ilmapiiriä. Hyvältä jäseneltä odotetaan vastuun kantamista erilaisista tehtävistä, ajankäytönhallintaa, sekä tietysti laadukasta tekemistä. Jäsen auttaa muita tiimiläisiään, suhtautuu avoimesti ja kykenee tunnistamaan myös omia heikkouksiaan. Hyvä tiiminjäsen on valmis työskentelemään yhdessä muiden kanssa ja on valmis jakamaan tietoaan ja resurssejaan. Hänellä on kyky sopeutua erilaisiin työtyyleihin ja persoonallisuuksiin. Tiimissä eteen tulee usein haasteita ja ongelmia, ja hyvä tiiminjäsen on valmis osallistumaan niiden ratkaisemiseen. Hänellä on kyky ajatella luovasti ja löytää ratkaisuja vaikeisiinkin tilanteisiin. Hyvä tiimin jäsen on joustava ja valmis sopeutumaan muutoksiin. Hän ei ole liian tiukka omien ideoidensa suhteen, vaan avoin uusille näkemyksille ja lähestymistavoille. (Seppänen 2022, sivu 87–95.)
Yhteenvetona hyvä tiiminjäsen on yhteistyökykyinen, luotettava, sitoutunut, joustava ja positiivinen henkilö, jolla on tarvittavat taidot ja halu oppia ja kasvaa. Hyvät tiiminjäsenet edistävät tiimin tehokasta toimintaa ja auttavat saavuttamaan yhteisiä tavoitteita.
Tiimin työssä jaksaminen
Tiimityössä jaksaminen on tärkeää, jotta voit ylläpitää tehokasta ja positiivista panostasi tiimin toimintaan. Pyydä apua tarvittaessa. Jos tunnet olevasi ylikuormittunut tai et selviä tehtävistäsi, älä epäröi pyytää apua tiimiltäsi. Kun luottamus vallitsee tiimissä, on myös turvallista jakaa omia tuntemuksiaan. Tiimi auttaa jakamaan taakkaa tai tarjoaa tukeaan.
Opi tunnistamaan stressin merkit ajoissa, kuten ahdistus, ärtyneisyys tai univaikeudet. Kun huomaat stressin oireita, ota hetki hengähtääksesi ja rentoutuaksesi. Älä unohda pitää säännöllisiä taukoja työn lomassa. Lyhyet tauot voivat auttaa palauttamaan energiatasosi ja parantamaan keskittymistäsi. Oppimalla tehokkaampia tiimityöskentelytaitoja, kuten konfliktien hallintaa, tiimiviestintää ja yhteistyötä, voit parantaa tiimin dynamiikkaa ja vähentää stressiä. Jos huomaat, että olet jatkuvasti ylikuormittunut, harkitse aikataulusi ja tehtäväsi uudelleenjärjestämistä. Saatat tarvita enemmän aikaa tiettyjen tehtävien suorittamiseen tai mahdollisuutta delegoida niitä. Jaksaminen tiimityössä vaatii tasapainottelua työn vaatimusten ja oman hyvinvoinnin välillä. Kuuntele kehoasi ja mieltäsi ja ota tarvittaessa askelia parantaaksesi jaksamistasi. (Seppänen 2022, sivu 131–142.)
Tiimityön vaikeudet
Tiimityö voi olla tehokasta ja palkitsevaa, mutta samalla se tuo mukanaan monia haasteita. Kommunikointi voi osoittautua vaikeaksi, erityisesti silloin, kun tiimin jäsenillä on erilaiset kommunikaatiotavat ja -tyylit sekä kielitaidot. Tämä voi johtaa väärinkäsityksiin ja tehottomaan tiedonkulkuun. Erilaiset mielipiteet ja näkemykset voivat johtaa konflikteihin tiimin sisällä. Nämä konfliktit voivat hidastaa päätöksentekoa ja vahingoittaa tiimihenkeä. Heikko tai epäselvä johtajuus voi olla haitallista tiimin suorituskyvylle. Ilman selkeitä tavoitteita ja ohjeita tiimin jäsenillä voi olla vaikeuksia suunnata ja motivoida itseään. Kun tiimin jäsenten roolit ja vastuut eivät ole selkeästi määriteltyjä, voi syntyä sekaannusta ja päällekkäistä työtä. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti tiimin tehokkuuteen. Tiimin jäsenten motivaatio voi laskea, jos he eivät näe työnsä merkitystä tai jos tiimissä on negatiivinen ilmapiiri. Heikentynyt motivaatio voi vaikuttaa tuottavuuteen. Jos tiimillä ei ole riittävästi resursseja, kuten aikaa tai työkaluja, se voi vaikuttaa tehtävien suorittamiseen ja tulosten saavuttamiseen. Ryhmäajattelu voi estää tiimin jäseniä tuomasta esiin erilaisia näkemyksiä ja ideoita. Jäsenet saattavat noudattaa sokeasti enemmistön mielipidettä, mikä voi johtaa huonoihin päätöksiin ja innovaatioiden puutteeseen.
Jos tiimin jäsenet eivät jaa työtä tasapuolisesti ja osallistu riittävästi, se voi aiheuttaa tyytymättömyyttä ja huonontaa tiimihenkeä. Organisaation strategian muutokset, taloudelliset vaikeudet tai yllättävät kriisit voivat vaikuttaa tiimin toimintaan ja aiheuttaa haasteita. Nämä vaikeudet ovat osa tiimityötä, mutta niitä voidaan hallita ja ratkaista asianmukaisella viestinnällä, johtamisella ja yhteistyöllä. On tärkeää tunnistaa nämä haasteet ja työskennellä niiden ratkaisemiseksi tiimin tehokkuuden ja tulosten parantamiseksi. (Seppänen 2022, sivu 179–200)
Pohdinta
Käytän pohdintojeni tukena, The Power of Teamwork Youtube videota. Tiimityö on monimutkainen ja samalla äärimmäisen palkitseva käytäntö organisaatioissa ja erilaisissa projekteissa. Se vaatii yksilöiltä ja ryhmiltä taitoja, johdonmukaisuutta ja yhteistyötä, mutta sen voimat voivat olla vaikuttavia. Pohdittaessa tiimityön merkitystä ja vaikutuksia voidaan tunnistaa useita näkökohtia. Yhteenvetona tiimityö on tehokas tapa saavuttaa monimutkaisia tavoitteita ja käsitellä vaikeita ongelmia. Se perustuu yksilöiden monipuolisiin taitoihin ja tarjoaa mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen ja kasvuun. Kuitenkin sen toteuttaminen vaatii tiettyjä taitoja ja ponnisteluja, jotta voidaan voittaa mahdolliset vaikeudet ja saavuttaa yhteiset tavoitteet. Kokonaisuudessaan tiimityö voi olla voimakas väline organisaation menestykselle ja yksilöiden kehittymiselle. (The Power of Teamwork – Teamwork Motivational Youtube video, 1,30–3,40)
Lähteet
Mari Seppänen, 2022, Näin selviät tiimin jäsenenä, Helsinki, 1. painos.
FinFami. Jaana Humalto, 25.6.2018. Blogiteksti. Luettu 1.12.2023.
https://finfamilaatu.fi/toimiva-tiimityo/
The Power of Teamwork – Teamwork Motivational YouTube video. 1,30-3,40. Katsottu 29.11.2023.
Kommentoi