Tampere
23 May, Thursday
21° C

Proakatemian esseepankki

Tiimimestarien Lilla kokelaatKirjoittanut: Krista Tikkanen - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Pim! Olet luova
Paavo Järvilehto
Lauri Järvilehto
Esseen arvioitu lukuaika on 10 minuuttia.

Tämän esseen kirjoittajat ovat Micaela Erola ja Krista Tikkanen. 

Akateeminen essee 3ep 

 

 

JOHDANTO 

 

Keväällä 2021, saimme molemmat mahdollisuuden osallistua Tiimimestari koulutukseen, jonka järjestäjänä toimii Tiimiakatemia Global. Tiimimestari on 1,5, vuoden mittainen valmennusohjelma, jossa opitaan tiimivalmentamisen menetelmä, teoria sekä työkalu.  

 

Meidän ryhmämme Tiimimestari 127 koostuu pääasiassa vakuutusalan ammattilaisista ympäri suomen. Välillä olemme kokeneet työskentelyn hankalaksi, sillä vakuutusalan ammattisanasto on ollut vahvasti läsnä yhteisillä valmennuskerroilla. Nyt pian vuoden jälkeen ja valmennuksen käydessä loppuun, yhteinen kieli on alkanut löytyä ja ryhmä on alkanut tuntua tutulta. 

 

Tässä esseessä keskitymme Tiimimestari 127 koulutuksen innovointi valmennuskerralle ja pohdimme ryhmädynamiikan muodostumista sekä työskentelyä yhdessä.  

 

 

JOHDANTO INNOVOINTIIN 

 

Lilla kertamme oli erilainen kuin millään muilla kerroilla. Normaalisti Lillat pitävät keskenään moniakin palavereja ennen kolmen päivän Tiimimestari rykäisyä, mutta meillä Lillat eivät olleet tavanneet kertaakaan aikaisemmin ja kaksi Lillaa päätettiin vasta samana aamuna, jolloin koulutus alkoi. Valmistautuminen oli siis vähäistä kaikilla Lilloilla, etenkin vasta valituilla, sillä se poikkesi edellisistä kerroista. Myös Tiimimestari kerta oli erilainen, sillä meillä oli oikea yritys toimeksiantajana.  

 

Innovointi kerta koostui kolmesta päivästä, niin kuin muutkin Tiimimestari kerrat. Keskiviikkona aloitettiin klo 13.00 ja päivä lopetettiin noin klo 18.00. Ensimmäisenä päivänä meille kerrottiin neljä toimeksiantajaa ja kaikki saivat jakautua oman mielenkiintonsa mukaan ryhmiin. Ryhmien keskikoko oli noin neljä henkeä, yhdessä ryhmässä oli kuusi henkeä. Toimeksiantajat tulivat omiin ryhmiin tunniksi esittelemään ongelmaansa ja vastaamaan kysymyksiin. Tämän jälkeen tiimeillä oli aikaa alkaa työstämään ratkaisujaan ja puimaan tapausta. Torstai alkoi ristipölytyksillä. Yksi tiimin jäsen jäi huoneeseen kertomaan toimeksiannostaan, ja muut kiersivät huoneita antaen vinkkejä eri toimeksiantajien ongelmiin. Tämän jälkeen tiimeillä oli viisi tuntia aikaa työstää ratkaisua ongelmaan ja tämän jälkeen tuotokset esiteltiin toimeksiantajille. Ryhmät eivät vielä tässä vaiheessa päässeet näkemään toistensa esityksiä, jotta toimeksiantajan kysymyksille jäisi enemmän aikaa. Perjantaina annettiin Lilla palaute ja tiimin palaute sekä käytiin läpi toimeksiantajan palaute työstä. Tämän jälkeen tiimit esittivät toisilleen edellisen päivän lopputuloksensa. Samalla jaettiin myös oppeja ja koppeja prosessista. Lopussa oli vielä kaikkien kolmen päivän check out.  

 

Innovoimme siis käytännössä kaksi puolikasta päivää, eli yhteensä noin kahdeksan tuntia. Tapahtuma muistutti paljon Proakatemian 12H innovointiharjoituksia sekä tiimidiiliä.  

 

 

LUOVAN TYÖN VAIHEET 

 

Luomistyöhön kuuluu viisi vaihetta, jotka kulkevat johdonmukaisessa järjestyksessä alun ideoinnista työn valmistumiseen asti (Järvilehto 2020.) 

1. Kerääminen 

 Tutkimisen ja improvisaation vaihe, jossa kerätään kaikki turhaltakin tuntuva materiaali yhteen. Annetaan kaikkien ideoiden ja ajatusten tulvia, tässä vaiheessa ei ole merkitystä millaisia asioita tai ideoita tuotetaan. Kunhan se tapahtuu ja kirjaat kaiken ylös myöhempää työstämistä varten. Keräämisen vaiheessa yhteinen aivomyrsky on tärkeää, eli yhdessä ideointi. Joku saattaa heittää idean raakileen ja toinen jalostaa siitä jotain suurempaa. Innostutaan yhdessä. 

 

2. Valikointi 

 Ensimmäisen vaiheen jälkeen seuraa kriittinen valikointi, eli jyvät irrotellaan akanoista. Käydään läpi kaikki tulvineet ideat, rankataan mitkä niistä liittyvät toisiinsa, ja mitkä ovat ideoina omiaan juuri kyseiseen projektiin. 

 

3. Luonnostelu 

 Luomisen vaihe, jossa parhaista ideoista aletaan tehdä luomistyötä. Tämä vaihe on se, jossa mielikuvitus pääsee valloilleen, ja ideoita aletaan visualisoida. Vaiheessa voi auttaa mielikuvaharjoittelu, jonka avulla kuvitellaan, millaista tuotosta lähdetään työstämään, ei niinkään se millaista lopputulosta odotetaan. Eli määritellään työn suuret linjat, ei keskitytä vielä yksityiskohtiin. Luonnosteluvaiheen jälkeen, on aika antaa työn hiukan hautua, ennen seuraavaa vaihetta. 

 

4. Jalostaminen 

 Tässä vaiheessa ensimmäinen luonnos käydään läpi, mielellään kolmeen kertaan. Läpikäynnin aikana huomataan asioita ja työstetään yksityiskohtia. Muokataan ja muovataan tuotosta kriittisellä silmällä sekä arvioidaan kokonaisuutta. Tämä on vaihe, jossa muokata voi myös kerättävän palauteen pohjalta. Vaihetta on mahdollista toistaa useaan otteeseen, on kuitenkin hyvä huomata päästää jossain vaiheessa irti ja antaa työn levätä ennen siirtymistä viimeiseen vaiheeseen. 

 

5. Viimeistely 

 Loppusilaus, jossa työ käydään läpi ja tehdään pienet lopulliset muutokset. Tämän jälkeen työ on valmis julkaistavaksi. 

 

MITÄ ON LUOVUUS? 

 

Luovuutta tarvitaan innovoidessa ja brändätessä uutta. Oikeastaan luovuutta tarvitaan melkein jokaisella elämän alueella. Luovuus ei ole vain kykyä osata piirtää tai laulaa, vaan se on paljon muutakin. 

 

Luovuus on kyky ajatella uudella tavalla ja kuvitella jotain, mitä ei vielä ole edes olemassa. Luovuutta tarvitaan myös silloin, kun olemassa olevia ratkaisuja muutetaan vastaamaan uudistuneisiin tarpeisiin. Luovuus on piirtämisen ja laulamisen lisäksi muun muassa yllättävää ja ennakkoluulotonta asioidenyhdistelyä, sekä rohkeutta, riskinottoja ja uskallusta ajatella eri lailla. (Luovuus, dia 1.) 

 

Entä mitkä asiat vaikuttavat luovuuteemme? Kiire, stressi, liika kritiikki ja kontrolli syövät luovuutta. Luovuus vaatii aikaa ja luova ongelmanratkaisu vaatii pysähtymistä. Lisäksi rohkeus olla utelias edistää yleensä luovuuttamme. (Luovuus, dia 3.) 

 

Luovuus on tulevaisuuden taito. Ihmisillä tehtävä fyysinen työ vähenee ja joitain töitä pystytään korvaamaan tulevaisuudessa koneilla. Kuitenkaan ihmisen luovuutta ei voi korjata yksikään kone. Tulevaisuuden työmahdollisuudet piilevät siis päämme sisällä. (Luovuus, dia 4.) 

 

Miten luovuutta sitten voi kehittää? On olemassa erilaisia malleja ja tapoja millä luovuutta voi kehittää. Näitä ovat meille kaikille tuttuja mm. Sprint Innovationissa käyttämämme ”100” ideaa tapa, aivoriihi ja tuplatimantti. (Luovuus, dia 5.) 

 

 

KRISTAN LILLA KOKEMUS 

 

Valmennuskerta innovointi, päätin heittäytyä ja ottaa haasteen vastaan ryhtymällä pienryhmämme Lillaksi. Jokaisella Tiimimestari kerralla, valmennettavista yksi vuorollaan toimii ryhmänjohtajan roolissa ja opettelee tiimivalmennustaitoja. Jokainen on vuorollaan Lilla ja koin, että innovointikerrasta olisi tulevaisuudessa eniten hyötyä minulle. Sillä Kipinällä on tarkoitus alkaa harjoittelemaan 24H-lopputapahtumaa varten, joka järjestetään opintojen viimeisenä vuotena. Harjoittelua varten Kipinä hankkii puolivuosittain 12H-innovointeja oikeilta toimeksiantajilta. 

 

Tällä innovointikerralla mukaan tuli yrityksiä ja minun ryhmäni toimeksiantajaksi valikoitui Kalastukseen erikoistunut Tuohia verkkokauppa. Toimeksiantajan tehtävä oli varsin laaja annettuun työskentely aikaan, ryhmän kokoon sekä informaatioon nähden.  

 

Toimeksianto 

 

Verkkokauppa 

 • Asiakaskokemuksen parantaminen 
 • Verkkokaupan havainnointi ja kehittäminen 

Uusi Tuote 

 • Tuotteen tuleminen markkinoille 
 • Markkinoinnin hyödyntäminen 

Sosiaalinen media 

 • Sosiaalisen median kehittäminen 

Ali Baba 

 • Uusien myytävien tuotteiden etsiminen 

 

Aloimme suorittaa tehtävää, neljän hengen ryhmässä ja heti alkuun huomasimme, että työskentelyajan ja ryhmäkoon kanssa tulee olemaan haastetta. Sillä tehtävän ensimmäinen tunti kului jo pelkästään siihen, että ryhmämme toinen puoli tutki toimeksiantajan verkkokauppaa ja toinen puoli sosiaalisen median alustoja. 

Lillana huomasin, että tehtävän laajuutta piti rajata ja oli luonnollista keskittyä siihen minkä olimme jo aloittaneet, sillä tiimini tuntui motivoituvan näistä aihealueista. 

 

Ensimmäisen tutkimukseen käytetyn tunnin aikana muodostimme kysymyksiä toimeksiantajan vierailua varten, joiden avulla suoritimme hänelle haastattelun.  

Haastattelun aikana verkkokaupan haasteeksi nousi se, miten sivustolla vierailleet käyttäjät, saataisiin johdatettua tuoteselauksesta lopulliseen ostopäätökseen?  

 

Verkkokaupan tavoite tulevaisuudessa on laajentaa menekkiä siihen suuntaa, että nykyinen harrastustoiminta muuttuisi liiketoiminnaksi. 

Koska yksikään ryhmämme jäsenistä ei tunne kalastamisen hienouksia kovinkaan hyvin, oli ummikoiden ensin selvitettävä, 

 

 • Verkkokaupan päätuote ja miten sitä käytetään? 
 • Miten tuote eroaa saman tyyppisistä kilpailijoista? 
 • Miten kilpailijat ovat hyödyntäneet omaa samantyyppistä tuotettaan verkkokaupassaan? 
 • Koko tuotevalikoiman laajuus ja miksi juuri kyseiset tuotteet ovat valikoimissa? 
 • Mikä on verkkokaupan tämänhetkinen myyntivolyymi? Entä päätuotteen? 
 • Harrastuksen kausimahdollisuudet 
 • Kohderyhmä, jolle tuote on suunnattu 
 • Kuka tuottaa markkinointiin sisällön? 
 • Sidosryhmät ja yhteistyökumppanit 

 

Toimeksiantajaa haastattelemalla saimme mielestämme hyvän käsityksen verkkokaupan toiminnasta, jonka jälkeen päätimme toteuttaa kyselyn verkkokaupan kohderyhmälle. Kyselyssä keskityimme siihen, millaisena käyttäjäkokemuksena verkkokauppa koetaan asiakkaan silmin. 

 

 • Onko verkkokauppa entuudestaan tuttu? 
 • Onko sivusto selkeä käyttää? 
 • Onko tuotteet kiinnostavia? 
 • Löytyykö tuotteista tarpeeksi informaatiota? 
 • Päätyikö tuotteita ostoskoriin? 
 • Suosittelisitko kaverillesi? 
 • Lisätietoa, miten asiointi sujui? 

 

Kohdensimme kyselymme kalastusta harrastaviin aikuisiin, jotka antoivat meille arvokasta dataa verkkokaupan kehittämistä varten. Koimme, että kyselymme oli sopivan mittainen, sillä myös vapaansanan kentät saivat vastaajamme aktivoitumaan ja kirjoittamaan mietteitään verkkokaupan sisältöön liittyen. 

 

Valmennuskerran ohjelmaan kuului tiimien välinen ristipölytys, jossa innovointiin yhdessä toistemme toimeksiantoihin ideoita ja ratkaisuehdotuksia. Saimme tästä sessiosta paljon tukea omille ajatuksillemme verkkokaupan kehittämiseen liittyen, uusia ideoita sekä konkreettisia parannusehdotuksia verkkosivuja varten. 

 

Omien havaintojemme, ristipölytys session, kilpailijakartoitusten sekä kyselystä kerätyn datan perusteella aloimme listata asioita, joita kehittämällä verkkosivujen toimivuutta asiakkaalle voitaisiin parantaa.  

 

Ryhmädynamiikka 

 

Ryhmäni jäsenet olivat hyvin rauhallisia ja itsenäisiä työskentelijöitä, joilta oli hyvä aika ajoin tiedustella sen hetkisiä ajatuksia tehtävään liittyen. Huomasin myös, että ryhmää motivoidakseni, positiivista energiaa tehtävän ympärille oli tarpeellista luoda sekä huomioida ryhmän jäsenten vahvuuksia, kannustavaan sävyyn.  

 

Päivän kuluessa oli aloitettava työstämään lopullista esitystä toimeksiantajaa varten. Ryhmästämme ei heti tahtonut löytyä henkilöä, joka suostuu avaamaan koneelleen Power pointin, esityksen työstämistä varten. Jouduimme käymään hiukan kiivastakin keskustelua siitä, kuinka vastuualueiden tulisi jakautua ryhmän jokaiselle jäsenelle. Sillä osa kieltäytyi täysin ottamaan vastuuta esityksen visuaalisesta toteutuksesta, tämä tuli itselleni hiukan yllätyksenä ja jouduin todella pohtimaan, miten tästä tulen etenemään Lillan roolissa. Lopulta kannustamisen, sekä, rohkaisemisen kautta, yksi ryhmämme jäsen suostui tehtävään ja antautui pois omalta mukavuusalueeltaan.  

 

Edellä mainittua tunnetta ja tilannetta kuvasi hyvin kohta lukemastani kirjasta Pim! Olet luova, jossa kerrotaan luovuuteen liittyvistä prosesseista. Luovaan prosessiin kuuluu myös epätoivo, sillä ongelman ratkaisu ja innovointi eivät ole ainoastaan yhdessä tapahtuvaa innostunutta ideointia. Työskentelyn jatkaminen on siitä huolimatta tärkeää, sillä ratkaisu tulee löytymään ennen pitkää, vaikka se saattaa hetkittäin vaikealta tuntua (Järvilehto 2020). 

 

 

MICAELAN LILLA KOKEMUS 

Olin ilmoittautunut heti asiakkuudet kerran jälkeen valmentaja Tatulle, että haluaisin olla innovointi kerrassa Lilla. Käytännössä minun oli pakko olla tällä kerralla Lilla, sillä olin menossa ristipölyttämään viimeisen kerran eri tiimin kanssa, enkä ollut vielä päässyt Lillaksi aikaisemmin omassa ryhmässä. Uskoin tietäväni innovoinnista ja brändäyksestä jotain, sillä niitä aiheita oli ehditty jo hieman harjoitella ja opiskella Proakatemialla. Lähdin siis avoimin mielin matkaan, mutta valmistauduin kuitenkin Lilla kertaani lukemalla ja katselemalla materiaalia netistä aiheeseen liittyen. Kuten jo Krista ylempänä kirjoitti, innovointi kerta oli siitäkin mielestä mielenkiintoinen, että me valmistaudumme kaikki Proakatemialle 24H haasteeseen ja reenamme niitä ennen oikeaa h-hetkeä. 

 

Toimeksianto ja ryhmädynamiikka 

 

Minun toimeksiantajakseni valikoitui Kukkashop Rosa. Kukkashop Rosa halusi ratkaisun yritysilmeen nuorentamiseen. Yrittäjät olivat hetken päästä jäämässä eläkkeelle ja halusivat nuorentaa ilmettään siinä toivossa, että nuoria asiakkaita tulisi lisää ja liiketoiminnan voisi myydä kannattavana. Ongelmaa siis vaikeutti se, että moni Kukkashop Rosan asiakkaista alkoi olemaan niin huonossa kunnossa vanhuutensa takia, että eivät enää päässeet ostoksille.  

 

Minulla oli todella erilainen ryhmä kuin Kristalla. Meillä oli iso ryhmä, jopa kuusi henkeä. Kaikki ryhmäni jäsenet olivat todella puheliaita ja saimme nopeasti asiaa ja ongelmaa eteenpäin. Huomasi, että ryhmästä lähestulkoon kaikki olivat innostujia ja ideoita sinkoili tauotta.  

 

Ristipölytys muiden minitiimien kanssa, mistä Krista kirjoitti aikaisemmin, ei mennyt ryhmäni mielestä mallikkaasti. Ryhmäni oli niin vauhdissa ja pullollaan ideoita, että he kokivat, etteivät saaneet mitään muilta ja antoivat vain muille. Tämä on toki ikävä kuulla, mutta haastoin ryhmääni heidän mindsetissään. Voiko oppiakkaan mitään, jos kokee olevansa valmis? Jos kokee, että keksimä ratkaisu ei kaipaa tarkastelua tai parantelua? Osa syy voi olla puolustusmekanismia tai laiskuutta, ei ehkä jaksettu nähdä vaivaa ja haastaa itseään enemmän, vaan mentiin sieltä mistä aita on matalin? En tiedä, mutta välillä tuntui tältä.  

 

Palaute 

 

Palaute Lillana olosta ja palaute ryhmälleni. Sain Lillana palautetta, sekä hyvää että kehittävää palautetta kuten olin pyytänytkin. Olin jämpti ilmoittamaan ja pitämään kiinni aikatauluista. Kerroin hyviä pointteja ja palautin ihmiset takaisin oikeaan suuntaan, jos keskustelu karkasi liikaa, mutta annoin kuitenkin keskustelun uida vapaasti eteenpäin. Kehitettävää oli, että olisi pitänyt osallistua enemmän, vaatia lisää ja vetää naruista. Minun palautteeni tiimilleni oli hieman erilainen. Hyvää oli lopputulos, se vastasi asiakkaan tarpeisiin, oli visuaalinen ja monipuolinen. Kehitettävää oli dialogissa, ja sitä oli paljon. Ryhmän 5 jäsentä puhuivat kaikki jatkuvasti päällekkäin. Yksi ei saanut lausettaan loppuun, kun toinen aloitti jo omaa juttuaan toisen päälle. Hengitys tai ajattelutaukoja ei ollut ja välillä jouduin Lillana kirjoittamaan chattiin asiani, koska en saanut yksinkertaisesti puheenvuoroa, vaikka olin monta kertaa yrittänyt. Tiimini meni myös laput silmillä kohti ensimmäistä ratkaisuideaansa. Lopputulos oli hyvä, mutta se olisi voinut olla paljon parempi, jos asioita olisi haastettu, kaiveltu syvemmin ja kyseenalaistettu. 

 

 

KOONTI JA POHDINTA 

 

Tuohia Ratkaisu 

 

Toimeksiannon ratkaisu, oli Power pointilla toteutettu visuaalinen verkkosivusto. Johon olimme koonneet tehtävät verkkosivujen parantamista sekä sosiaalista mediaa varten. Tuohia verkkosivuston yleisilme oli entuudestaan hyvin harmoninen ja nykyaikainen. Halusimme auttaa yrittäjää näkemään verkkosivut asiakkaan näkökulmasta ja siitä syystä keskityimme asioihin, jotka valmennuskerran aikana nousi esiin erilaisia tutkimuksia tehdessämme. 

 

 

Etusivu 

 

 • Tervetuloa Tuohia kalastuksen verkkokauppaan, sillä alkuperäisiltä sivuilta puuttui tyystin tieto, millaisesta verkkokaupasta on kyse. 
 • Päätuote; Viikin raksi ja kuvaus aidosta käsityöstä, artesaanituotteesta, joka aiemmin ei erottunut etusivusta millään tavalla 
 • Hissipuhe; tuote on testattu, ja se on sijoittunut, erälehden parhaimpien otti vieheiden joukkoon. 
 • Business WhatsApp painike, jolla yhteydenotto tehdään asiakkaalle helpoksi. Sillä yrittäjä kertoi olevansa hyvin tavoitettavissa. 
 • Ajankohtaisuuden lisääminen ja kausikalastuksen huomioiminen. Sillä sivuilta ei löytynyt ajankohtaisuusosiota, jossa suositeltaisiin valikoimassa olevia ja kausikalastukseen sopivia tuotteita. Tärkeä huomioida myös uutta tuotetta lanseerattaessa. 

 

Verkkokauppa 

 

 • Päätuotteen; Viikin raksin selkeä esiin nostaminen 
 • Sisältömarkkinoinnin tuottaminen parempilaatuisena ja monipuolisemmin tuotteiden yhteyteen. Käyttäjät toivoivat: lyhyitä opasvideoita, otti videoita tilanteista sekä käyttöä erilaisissa vesissä. 
 • Paremmat tuotetiedot tuotteiden yhteyteen kuten, materiaali, paino, takuuaika, ja millaiselle kalalle/vesistöön on tarkoitettu?  
 • Tuotetta klikattaessa selkeät saatavuustiedot sekä toimitusaika tuotteen yhteyteen. 
 • Ruuanlaittoon tarkoitetun savustimen erilaiset käyttömahdollisuudet sekä myyvämpi sisältömarkkinoinnin video. 
 • Laadukkaan tuotevalikoiman laajentaminen, käyttäjät kuvailivat suppean segmentin verkkokaupaksi, joka saattaa muodostua kynnykseksi tilauksen tekoa harkittaessa. 
 • Uuden tuotteen tullessa myyntiin, verkkokaupassa asioivalle tarjoaa “saatat tarvita myös tätä” 

 

Yleisiä huomioita verkkosivuille 

 

 • Hakukoneoptimoinnin huomioiminen sisällössä, sillä sivustoa ei esimerkiksi löytynyt hakusanoilla: kalastuskauppa, viehe, uistin. Halutut hakusanat olisi hyvä toistua useampaan kertaan sivuston sisällössä. 
 • Yrityksen yhteystiedot linjaan, jokaiseen palveluun, jotta Google määrittää sivuston luotettavaksi 

 

Sosiaalinen media 

 

 • Selkeät nappulat, verkkosivuilta siirtymisessä sosiaaliseen mediaan. Facebook, Instagram, mahdollisesti Tiktok (lyhyin tempaavin videoin) 
 • Instagramiin lyhyet kuvaukset yrityksestä, sekä aktiivinen verkkosivuosoite. 
 • Turhat # pois kuvauksesta ja tilalle sellaisia, joista yritys oikeasti hyötyy markkinoinnissaan 
 • Näkyvyyden lisääminen somevaikuttajilla, jotka kalastuksen parissa toimivat. Esimerkkeinä Jasper Pääkkönen, Peltsi Peltonen, Kari Hietalahti jne. 
 • Hyötyminen markkinoinnista arvontojen kautta, #tuohia #viikinraksi “postaa oma kalasaaliisi ja osallistut kuukauden Viikin raksi arvontaan”  
 • Aktiivinen somen ja Storyen käyttö. 
 • Markkinoinnissa mahdollisena uutena kulmana retkeilyn lisääntyminen 

 

Palaute 

 

Toimeksiantajamme antaneen palautteen perusteella, hän olisi toivonut laajempaa tuotosta käytössä olleeseen aikaan nähden. Palautetta läpi käydessämme, pohdimme yhdessä tiimini kanssa tehtävän antoa sekä sen laajuutta, mahtoiko toimeksiantajalla olla käsitys meillä käytössä olleesta työajasta. Koimme oikeaksi ratkaisuksi sen, että teimme selkeän rajauksen mitä kulmia tehtävänannosta lähdemme työstämään valmiiksi asti. Jotta lopputuloksesta tulee mahdollisimman hyvä annettuun aikaan nähden.  

 

Mikäli olisimme keskittyneet uuden tuotteen markkinointiin, olisi se mielestämme ollut oma tehtävänsä ja ajallisesti laajan markkinointisuunnitelman tekoon olisi tarvittu lisätyöpäivä. Toimeksiantajamme toivoi meidän myös etsivän uusia tuotteita hänen verkkokauppansa tuotevalikoimaan, koimme tuon tehtävän melko haastavaksi. Sillä kalastuskokemuksemme tai ammattitaitomme ei riitä tietämään millaisia tuotteita, tai niiden ominaisuuksia toimeksiantaja pitää tärkeinä omaa verkkokauppaansa ajatellen. Palautteen käsiteltyämme, tulimme tulokseen, ettei toimeksiantaja ehkä itse osannut rajata antamaansa tehtävää riittävän tarkasti tai tiennyt millaista tuotosta meiltä annettuun työaikaan nähden odotti. Tulevaisuutta ajatellen, tämä otettakoon oppina ja mahdollisesti tiedustelemme odotuksia etukäteen. 

 

Tiimin kesken kävimme myös valmennuskerran reflektoinnin sekä palautteet läpi yhdessä. Annoin palautetta positiivisuuden kautta, eli kehuin, että lopulta jokaiselle löytyi hyvä rooli tehtävän suorittamisessa ja lopputulokseen olimme tiiminä tyytyväisiä. Sillä aikaa tehtävän suorittamiseen ei jäänyt yhtään ylimääräistä. Käsittelin myös sitä, että tuottamisen ongelmaksi meinasi nousta ihmisten kieltäytyminen tehtävän suorittamiseen liittyvistä vastuualueista. Keskusteluun nousi myös eriävät mielipiteet, sekä niiden rohkea ilmaiseminen, minkä koimme myös positiiviseksi asiaksi turvallisen ilmapiirin muodostumiseen ryhmän kesken.  

Lillana sain palautetta siitä, että tiimistäni tuntui koko valmennuskerran turvalliselta. He kokivat, että kannattelen tilannetta hyvin ja määrätietoisesti, tiedän mitä seuraavaksi on tehtävä. Tästä koin lämpimän läikähdyksen sydämessäni, uuvuttavan innovointi jakson jälkeen. Kaikki meni hyvin, Lopulta. 

 

Pohdinta 

 

Tiimimestarin innovointikerta on ehdottomasti kokemuksen arvoinen ja opin paljon erilaisten ihmisten kanssa työskentelystä. Proakatemian malli tiimityöskentelystä omassa tiimiyrityksessäni on jollain tavoin tuudittava, verrattuna tämän valmennuskerran ryhmääni. Sillä Kipinässä en ole kokenut koskaan tilannetta, jossa joku kieltäytyy täysin toteuttamasta tehtävänantoa tai pidättäytyy auttamasta ryhmää eteenpäin. Meillä apu on aina saatavilla ja mikäli sitä tohtii pyytää. Tämä kerta osoitti minulle, että välillä joutuu luovimaan eteenpäin ja herättelemään opittuja tiimivalmennustaitoja, jotta ihmiset saa motivoitua tekemään ja oppimaan uutta. 

 

Vieraillessani Tuohia verkkosivuilla, sekä seuratessani heidän Instagram-tiliään, olen havainnut, että yrittäjä on vienyt asioita listaltamme käytäntöön. Joten koen, että tarjoamamme ratkaisu ei ole mennyt hukkaan ja myös hän lopulta hyötyi kyseisestä valmennuskerrasta. 

 

 

 

Kukkashop Rosa ratkaisu 

 

Kukkashop Rosa ratkaisuna oli vuosikello. Vuosikello koski lähinnä sosiaalista mediaa ja sille perustana oli palkata uusi työntekijä, koska omistajat olivat meille ilmaisseet jo alussa, että heillä ei ole enää ylimääräiseen aikaa. Työntekijäksi suunnittelimme Rauman ammattikorkeakoululaisen palkkausta 0 tunti sopimuksella. Kirsikkana kakun päällä olisi markkinointiin suuntautunut tradenomi. Nuori saisi oman alansa töitä koulunohella, kenties opinnäytetyön aiheen ja Kukkashop Rosan omistajat kaipaamaansa nuorta verta ja apua. (Innokylä n.d.) 

 

Innovoinnin ja brändäyksen kerta oli helmikuussa, aloitimme vuosikellon tapahtumat maaliskuusta.  

Maaliskuussa alkaisi somevastaavan haku, huhtikuussa tempaukset. 

Huhtikuu: Kukkia ja munkkeja. Vapuksi sopiva tapahtuma, jossa kukkakaupasta saa kukkien lisäksi vappumunkit mukaan. 

Toukokuu: Äiti Raumalla -kampanja. Äitienpäiväksi kampanja, jossa verkkokauppatilauksista –10 % koodilla ”äitiraumalla”. Jos kampanja toimii, voidaan somessa ottaa käyttöön alennus ja #äitiraumalla #isäraumalla #mummoraumalla #papparaumalla 

Kesäkuu: Kesän festarit. Raumanmeren juhannus –festareille kukkaseinä somekuvaukseen. Julkaisijat tägäävät #kukkashoprosa. Lisäksi ohessa voi myydä kukkaseppeleitä. 

Heinäkuu: Pitsiviikoille jalkaudutaan myymään kauniista koreista kukkarannekkeita. Kannustetaan asiakkaita tägäämään #kukkashoprosa somessa. Markkinointi ja myynti tapahtuisi pyörällä tai jalan. 

Syyskuu: Lukon pelit. ”Kukka kotiin” –myyntitempaus hallin ulko-ovien luokse. Mikäli kokeilu osoittautuu toimivaksi, voidaan jatkaa koko kauden ajan. 

Lokakuu: Hävikkikukkien hyödyntäminen. Somekampanja ”Pelasta kukat”. Erihintaisia kimppuja hävikiksi tulevista kukista.  

Joulukuu: Jouluna lanseerataan ”Ilahduta raumalaista vanhusta” -kampanja, jossa voisi ilahduttaa tuntemattomia vanhuksia värikkäillä kukilla. 

Tammikuu: Opi kanssamme: Viherkasvikoulu. Toteutus esimerkiksi Instagram livenä. Kuivakranssikoulu. Toteutus esimerkiksi maksullisena etävalmennuksena. Materiaalien nouto Kukka-Shop Rosasta. Tarjotaan myös yrityksille tyky-toimintaan. Somessa näkyvyyttä yhteistöiden kautta. 

 

Kukkashop Rosan omistaja piti todella paljon ratkaisustamme ja hänellä oli paljon tarkentavia kysymyksiä. Hän myös kertoi, että aikoi viedä monia ideoita käytäntöön ja keskustelujen aiheeksi yhtiökumppanilleen. Oli mukava tunne, kun toimeksiantaja oli niin tyytyväinen lopputulokseen. 

 

Pohdinta 

 

Lillana oleminen tuntui lähestulkoon samalle, kuin pajoissa vetäjänä oleminen. Perehdyt aiheeseen ennen pajaa. Saatat olla enemmän sivuroolissa, mutta ohjailet muita kysymyksilläsi sekä pidät huolen aikatauluista. Lillana oleminen antoi varmasti oppeja, sillä ryhmässä oli akatemia elämän ulkopuolisia ihmisiä, mikä tuotti mukavasti lisä haastetta. Uskon silti, että Lillana oleminen antaa vielä enemmän niille, jotka eivät tule akatemialta, sillä heillä saattaa olla aivan uudenlainen haaste edessään.  

 

 

 

 

 

 

Lähteet: 

Erola, M. 2022. Meitzin paperi. Tiimimestari matkan koonti.  

Erola, M. 2021–2022. Tiimimestarien muistiinpanot. 

Innokylä. n.d. Vuosikello. Luettu: 29.3.2022. https://innokyla.fi/fi/tyokalut/vuosikello 

Järvilehto, P & Järvilehto, L. Pim! Olet Luova. 2020. Jyväskylä. Tuuma. Tarvitsee käyttöoikeuden. Ellibs. Viitattu 30.3.2022. https://www.ellibslibrary.com/reader/9789523700093  

Ketonen, F. 2021. Luovuus. Mitä se on ja miksi sitä tarvitaan?: Gilbert, E. Big Magic, uskalla elää luovasti. – Uusikylä, K. Luovuus kuuluu kaikille. – Tuominen, S. Luova järkevyys. 

Partanen, J. 2020. Kirja kirjoista. Jyväskylä: Grano Oy. 

Tiimiakatemia Global. n.d. Tiimivalmentajien oma akatemia. 

Tikkanen, K. 2021–2022. Tiimimestarien muistiinpanot. 

Unelma Creative House. Tuohia verkkosivun kuva. Viitattu 29.3.2022. https://www.tuohia.com/ 

Photo by  Dstudio Bcn on Unsplash

 

Kommentoi