Tampere
19 May, Sunday
23° C

Proakatemian esseepankki

Talouden hallinnan ABCKirjoittanut: Jesse Pihkanen - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Moni mieltää yrityksen taloushallinnon vaikeaksi ymmärtää ja siksi jättäytyy usein pois taloutta koskevista päätöksistä. Talouden hallinnan ja sen ymmärtämisen ulkopuolelle jättäytyminen on iso riski, sillä toimiessasi palkkatöissä, esimiestehtävissä tai sitten yrittäjänä, on yrityksen taloutta osattava ymmärtää. Harvoin työntekijä, joka käy normaalissa palkkatyössä, haluaa edes miettiä työnantajayrityksen taloutta, koska asia ei ole työntekijän vastuulla. Esimiestasolla talouden ymmärtäminen koskettaa jo hieman, sillä monissa yrityksissä esimiesten tietoon tulee osa yrityksen luvuista. Ylemmän johdon tehtävä on saada esimies ymmärtämään yrityksen taloudellista tilannetta, jotta esimies pysyy kartalla yrityksen tilanteesta. Esimies pystyy tämän avulla ohjaamaan alaistaan kohti ylemmän johdon toivomaa suuntaa. Kun esimies osaa sisäistää yrityksen lukuja, osaa hän paremmin ohjata alaistaan. Todella monessa yrityksessä työntekijöillä ei ole tietoakaan yrityksen taloudellisesta tilanteesta, koska asia on vaikea ymmärtää ja se ei kiinnosta. Työtä tehdään usein kuukausipalkan takia. Tämän takia esimerkiksi työnjälki ja tehokkuus saattaa kärsiä. Kun tehokkuus laskee, yrityksen kannattavuus laskee. Kun yrityksen kannattavuus ja tulos laskee, seuraa irtisanomiset. Edes muutaman talouskäsitteen ymmärtäminen voi auttaa ymmärtämään oman työn merkityksen yrityksessä ja ehkä jopa estää irtisanomiset.

Jokainen liike- tai ammattitoimintaa harjoittava on toiminnasta kirjanpitovelvollinen. Tämä koskee muun muassa osuuskuntia, osakeyhtiöitä, avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä. Kirjanpitovelvollisen on laadittava tilinpäätös, jotta tilikauden tulos saadaan selville. Tilinpäätös vaihtelee yhtiömuodon mukaan, mutta se pitää aina sisällään vähintään taseen, tuloslaskelman ja niiden liitetiedostot. Tilikausi on ajanjakso, jolta yrityksen tulos on tuloslaskelman avulla selvitetty. Tilikausi on usein pituudeltaan 12 kuukautta (Ikäheimo, Laitinen E, Laitinen T, Puttonen, 2014, 19).

Yrityksen tilikauden tulos esitetään tuloslaskelman avulla. Tuloslaskelman kaavoja on kaksi, kululajikohtainen ja toimintokohtainen ja ne ovat vaihtoehtoisia. Tuloslaskelmasta käy siis ilmi yrityksen liikevaihto, liikevoitto (tappio) sekä tilikauden tulos (tappio). Liikevaihto sisältää yrityksen varsinaisen toiminnan myyntituoton. Myyntituotosta on vähennetty mm. arvonlisävero ja muut verot sekä alennukset. Tilikauden tuloksen selville saamiseksi on huomioitava myös yrityksen varastot (tavara) ja liiketoiminnan muut tuotot. Näistä kun vähennetään ostot, poistot, henkilöstökulut sekä liiketoiminnan muut kulut, saadaan selville liikevoitto tai -tappio. Liikevoittoon tai -tappioon lisätään tai vähennetään vielä rahoitustuotot(kulut), satunnaiset erät ja tilinpäätössiirrot. Tästä kaikesta vähennetään vielä vero, jotta saadaan selville tilikauden voitto tai tappio.
Otetaan lyhyeksi esimerkiksi kotimainen pörssiyhtiö Marimekko.
Marimekon vuoden 2017 liikevaihto oli 102,3 miljoonaa euroa ja liiketulos 8,4 miljoonaa euroa. Kuluja on siis ollut ja on hyvä muistaa vertailla liikevaihtoa ja liiketulosta. Lopulta Marimekon tilikauden voitoksi on muodostunut 5,7 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa pörssiyhtiössä voittoa sijoittajille, eli omistajille. Marimekon tapauksessa voittoa (ei osinkoa) per osake on ollut 0,70 euroa. Sama luku vuonna 2016 oli 0,60 euroa, joten sijoittajan näkökulmasta Marimekko on tuottanut enemmän arvoa per osake vuonna 2017 kuin 2016. Yritys on siis kasvattanut toimintaansa myös taloudellisesti (Marimekko, vuosikatsaus 2017).

Taseen tehtävänä puolestaan on kuvata yrityksen taloudellista asemaa tilinpäätöshetkellä. Yksinkertaisuudessaan tase tarkoittaa yrityksen omaisuuden ja sen velkojen esittämistä. Taseen avulla saa helposti selville yrityksen ominaisuuksia, kuten yrityksen koon. Tase koostuu vastaavista ja vastattavista. Näistä ensimmäinen tarkoittaa yrityksen varoja, kuten hyödykkeitä, sijoituksia tai saamisia. Vastattavaa puolestaan kertoo, miten yrityksen omaisuus on rahoitettu. Vastattavaa koostuu omasta pääomasta, tilinpäätössiirtojen kertymästä, pakollisista varauksista sekä vieraasta pääomasta. Taseessa on ilmoitettu pysyvät vastaavat ja vaihtuvat vastaavat. Pysyviä vastaavia yritys on hankkinut tavoitteenaan hyödyntää niitä pidemmän ajan kuin yhden tilikauden, näitä ovat esimerkiksi aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet sekä sijoitukset. Esimerkiksi Finnairin hankkiessa uuden lentokoneen, jota hyödynnetään useana vuonna, on kyseessä pysyvä vastaava. Aineettomia hyödykkeitä puolestaan voivat olla esimerkiksi kehittämismenot paremman asiakastyytyväisyyden vuoksi. Aineettomiin hyödykkeisiin luetaan myös esimerkiksi patentit, tavaramerkit, tekijänoikeudet sekä lisenssit.
Vaihtuvat vastaavat ovat puolestaan yrityksen hallussa yleensä vajaan tilikauden ajan, eli ovat lyhytkestoisempia. Vaihtuviin vastaaviin kuuluvat esimerkiksi vaihto-omaisuus, saamiset, rahat ja pankkisaamiset.

Vastattavaa puoli kertoo yrityksen rahoituksesta. Oma pääoma on omistajien pääomaa, jonka he ovat yritykseen sijoittaneet. Myös yrityksen aiemmin tehty voitto, jota ei ole osinkona jaettu on yrityksen omaa pääomaa. Vierasta pääomaa on velka, se voi olla lyhytaikaista tai pitkäaikaista. Vieraspääoma voi olla esimerkiksi pääomalaina, joukkovelkakirjalaina tai vaihtovelkakirjalaina, sekä rahoituslaitoksen laina. Tasetta tarkastellessa voikin siis ymmärtää yrityksen taloudellista tilannetta. Jos esimerkiksi taseessa vierasta pääomaa on huomattavasti enemmän kuin omaa pääomaa, tarkoittaa se, että yritys on velkaantunut. Sijoitusmielessä yhtiöön sijoittaminen ei välttämättä kannata, sillä yritys voi hakeutua konkurssiin, mikäli se ei pysty kattamaan vieraan pääoman lainoja. Yrityksen taloudellista asemaa voidaan tarkastella aiemmin opittujen käsitteiden avulla. Helppo tapa tulkita yrityksen pääomarakennetta on nettovelkaantumisasteprosentti. Nettovelkaantumisasteprosentti lasketaan seuraavasti: korollinen vieraspääoma – rahat ja arvopaperit. Tämä jaetaan omalla pääomalla ja lopulta kerrotaan 100, jotta saadaan oikea prosentti.
Otetaan esimerkkinä Amer Sports Oyj:n nettovelkaantumisasteprosentti vuodelta 2013. Korollista velkaa oli yhteensä 762,3 miljoonaa, rahoja ja pankkisaamisia 270miljoonaa. Jakoviivan yläpuolelle osoittajaksi saadaan siis 492,3 miljoonaa, joka jaetaan omalla pääomalla 761,3 miljoonaa. Saadaan prosentiksi 64,7%. Viitteellisiä arvoja prosenttiluvun tulkintaan: hyvä 10-60%, tyydyttävä 60-120% ja heikko yli 200% (Almatalent.fi, 24.8.2018).

Talouden ymmärtäminen on tärkeää niin työntekijän, omistajan tai sijoittajankin näkökulmasta. Vaikka et itse olisi vastuussa suoraan yrityksesi talousasioista, on hyvä ymmärtää taloushallinnon perusteet, jotta yrityksen nettovelkaantumisaste ei esimerkiksi nouse liian suureksi ja yritys ajaudu konkurssiin.

Lähteet:
Ikäheimo, Laitinen K, Laitinen T, Puttonen – Yrityksen taloushallinto tänään. Vaasan Yritysinformaatio Oy, 2014.
https://www.almatalent.fi/tietopalvelut/tunnuslukuopas/vakavaraisuus/nettovelkaantumisaste-prosentti-net-gearing (tarkistettu 24.8.2018)
https://company.marimekko.com/fi/tiedotteet-ja-julkaisut/osavuosikatsaukset-ja-tilinpaatokset/
(tarkistettu 24.8.2018)

 

Aihetunnisteet:
Kommentit
  • Janne Roivas

    Mainitsit alussa siitä, että talousasioiden vaikeus hirvittää ja niitä ei monesti sen takia edes yritetä ymmärtää. Se pitää täysin paikkaansa. On helppoa vain olla, kun tietää että palkka tulee tilille tiettynä päivänä ja joku muu hoitaa lukujen laskemisen, jolle se kuuluu.
    Muistan toimiessani ensimmäisiä kuukausia Motiven talouspäällikkönä, kun lukujen laskeminen oli vaikeaa ja vei tuntitolkulla aikaa ja käsitteitä oli vaikea ymmärtää. Tekemällä oppii ja näistä on hyötyä myös tulevaisuudessa!
    Olit esseessä ottanut mukaan pari esimerkkiyritystä, joiden lukuja kuvasit. Konkreettiset esimerkit auttavat aina ymmärtämään vaikeita asiakokonaisuuksia. Ainakin itselleni on vaikeaa päntätä tämänkaltaisia asioita, mutta esimerkkien ja käytännön kautta oppii asioita paljon paremmin ja nopeammin.

    10.9.2018
Kommentoi