Tampere
25 May, Saturday
23° C

Proakatemian esseepankki

SijoittaminenKirjoittanut: Arttu Vitikainen - tiimistä Kajo.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Sijoita ja turvaa tulevaisuuttasi!

 

 

Mitä sijoittaminen on?

 

Sijoittaminen tarkoittaa erilaisten rahoitusvälineiden kuten pörssinoteerattujen julkisten osakeyhtiöiden osakkeiden ostoa, hallussapitoa ja myyntiä. Pörssinoteerattujen osakkeiden lisäksi sijoituksen kohteena voivat olla muut listaamattomat osakeyhtiöt, jossa käydään kauppaa ilman välitysapua. Muita sijoituskohteita ovat esimerkiksi kiinteistöt, raaka-aineet, erilaiset rahasto- osuudet ja arvopaperit. Sijoittamisen yleisimpiä syitä ovat taloudellinen riippumattomuus ja oman tai lapsen tulevaisuuden turvaaminen.

 

Sijoittaminen saattaa kuulostaa monimutkaiselta ja siksi siihen liittyy aina pelkoja. Merkittävin ja suurin pelko on rahojen menettäminen pörssin ajauduttua konkurssiin. Sijoittaessa on siedettävä riskejä, pörssimarkkinoilla on välillä heikompia ajanjaksoja. Osakekurssit ovat herkkiä heilahduksille ja ne elävät päivittäisen markkinatilanteen mukaan. Esimerkiksi yritysten voittojen paraneminen/heikkeneminen, työllisyys, koron nousu tai lasku ja inflaatio vaikuttavat osakekursseihin nousevasti tai laskevasti.

Rahojen makuuttaminen pankkitilillä ei ole kuitenkaan kannattava vaihtoehto, sillä esimerkiksi inflaatio eli rahan arvon laskeminen syö säästöjen arvoa. Voit hyödyntää korkoa korolle-ilmiön sijoittamalla ylijäämäinen raha osakkeisiin tai rahastoihin. Korkoa korolle-ilmiö tarkoittaa sitä, että pääomalle saatu korkotuotto kasvattaa lisää pääomaa eli toisin sanoen kasvanut korko kasvaa lisää korkoa.

 

Sijoittaminen vaatii aina asianomaiselta perehtymistä, koska ilman tietoa ja taitoa on mahdotonta sijoittaa menestyneesti. Tietoa saa sijoituskirjoista, netistä, ilmaisista seminaareista ja erilaisista sijoituskerhoista tai -säätiöistä. Taito karttuu kokemusten kautta ja kokeilemalla sijoittamista käytännönläheisesti oppia kertyy automaattisesti lisää.

 

 

Mikä pörssi on?

 

Pörssi on sähköinen markkinapaikka, jossa ostetaan ja myydään osakkeita, valuuttoja, raaka-aineita, futuureita ja optioita. Pörssi on säännelty ja organisoitu julkinen kaupankäyntipaikka, jota valvoo Finanssivalvonta. Suomessa pörssitoimintaa harjoittaa NASDAQ Helsinki, joka on osa kansainvälistä harjoittava NASDAQ-konsernia. Helsingin pörssissä käydään kauppaa klo 10.00-18.25.

 

’’Pörssissä noteeratuille hyödykkeille määräytyy pörssikurssi kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kaupankäynti pörssissä perustuu välittäjien pörssiin toimittamiin asiakkaidensa osto- ja myyntitoimeksiantoihin. Pörssin toimintaa säätelee lainsäädäntö, joka määrittelee mm. pörssinoteeratuille yrityksille velvollisuuksia.’’  (Nordnet, sijoituskoulu).

 

Pörssi myöntää sijoituspalveluyrityksille, sijoituspalveluja tarjoaville luottolaitoksille ja rahastoyhtiöille oikeudet välittää osakkeita. Välittäjäoikeudet voi myös saada henkilöt, jotka täyttävät lain ja pörssin sääntöjen vaatimukset.

Välittäjäoikeuksien myöntämisen lisäksi pörssi voi järjestää erilaisia koulutus- ja tiedotuspalveluja, jotka liittyvät arvopaperi- ja rahoitusmarkkinoiden kehittämiseen. Tarjouskirjojen ylläpito, tarjouksien täsmäyttäminen ja toteutuneiden kauppojen julkistaminen kuuluu osaksi pörssitoimintaan. (NASDAQ Helsinki)

 

Pörssin yleistä kehitystä kuvataan erilaisilla indekseillä. (Osakeliitto)

 

OMX Helsinki on markkina-arvopainotettu Helsingin pörssin yleisindeksi. Indeksi sisältää kaikki Helsingin pörssiin listatut osakkeet. Indeksi sai alkuarvon 1000 28. joulukuuta 1990.

 

OMX Helsinki Cap-indeksissä yhden Helsingin pörssin yhtiön paino indeksissä voi olla korkeintaan 10 % indeksin markkina-arvosta.

 

OMX Helsinki Cap GI on Helsingin pörssin tuottoindeksi, joka sisältää myös osingot. Yhden yhtiön maksipaino kyseisessä indeksissä voi olla korkeintaan 10 % indeksin markkina-arvosta.

 

OMX Helsinki 25-indeksi on markkina-arvopainotettu indeksi, joka sisältää 25 vaihdetuinta Helsingin pörssin osaketta, jonka osakkeiden tarkastelujakso 6 kk. Yhden yhtiön maksimipaino kyseisessä indeksissä on rajattu 10 prosenttiin.

 

Pörssiyhtiöt jaetaan toimialojen ja niiden koon mukaan. Helsingin pörssissä toimialoja on kymmenen: Öljy ja kaasu, teollisuustuotteet ja -palvelut, terveydenhuolto, tietoliikennepalvelut, rahoitus, perusteollisuus, kulutustavarat, kulutuspalvelut, yleishyödylliset palvelut ja teknologia. Kokokriteerinä on markkina-arvo eli kuinka arvokas yhtiö on. Markkina-arvo saadaan kertomalla osakekurssi osakkeiden lukumäärällä. Arvokkaimmat yhtiöt ovat usean kymmenen miljardin euron arvoisia ja pienemmät vai muutama miljoonaa. Pörssiyhtiöitä luokitellaan seuraavasti:

Large cap eli suuret yhtiöt, joiden arvo on vähintään miljardi euroa. Small cap eli pienet yhtiöt, joiden markkina-arvo on alle 150 miljoonaa euroa. Mid cap eli keskisuuret yhtiöt, joiden markkina-arvo jäävät miljardin ja 150 miljoonan euron väliin. (Pörssisäätiö)

 

 

Sijoitusmuodot

 

Sijoitusmuotoja on olemassa lukemattomia riippuen halutusta riskistä ja oman panoksen merkityksestä. Alla on listattuna muutamia yleisimpiä.

 

Osakesijoittamisessa on kysymys yrityksen osakkeen ostamisesta. Sijoittaja ostaa osuuden tietystä yrityksestä. Voittoa osakesijoittamisesta voi kertyä kahdella tavalla 1) Yritys maksaa osinko osakkeenomistajille 2) osakkeen arvo nousee ja sijoittaja onnistuu myymään sen kalliimmalla.

Osakkeiden ostaminen ja myyminen tapahtuu pörssissä, josta sijoittaja voi ostaa pörssiin listautuneiden yritysten osakkeita. Edellä mainittuja kutsutaan julkisiksi osakeyhtiöiksi. Osakkeiden ostamisen voi suorittaa suoraan kotikoneelta. Pankki ohjaa ostotarjouksen pörssiin ja hoitaa tarvittavat toimenpiteet, mikäli joku on halukas myymään osakkeitaan.

 

Osakerahastot ovat pankin yllä ylläpitämiä osakesalkkuja, joita hoitaa pankin tehtävään määrittämät ammattilaiset. Sijoittajan on mahdollista ostaa arvo-osuuksia tästä salkusta. Tämä on osakesijoittamista riskittömämpi muoto, sillä sijoittamisen hoitaa alan rautainen ammattilainen. Rahastot ovat myös pitkän aikavälin tuotoiltaan usein positiivisia.

 

Asuntosijoittamisessa sijoittaja ostaa yhden tai useamman asunnon, joihin hän pyrkii saamaan vuokralaisen. Tässä sijoitusmuodossa tuotto muodostuu vuokralaisen maksamasta vuokrasta, sekä mahdollisesta asunnon arvonnoususta.  Asuntosijoittamisen riskinä on kuukaudet, jolloin asunto on tyhjillään sekä mahdolliset remontit. Joillain alueilla asuntojen arvot myös saattavat laskea.

Yllä mainittujen lisäksi Suomessa yleistä on metsäsijoittaminen. Tämä johtuu pääosin vanhemmilta perintönä saaduista metsäpalstoista. Hyvin hoidettu metsä tuottaa tulosta isohkoja summia noin kymmenen vuoden välein, mutta vaatii myöskin hoitoa joka vuosi. Tämän takia metsäsijoittaminen on usein myös harrastus, sillä metsäomistajan on huolehdittava metsänhoidosta. Metsäsijoittamista voidaan pitää turvallisena sijoitusmuotona, sillä metsäteollisuuden uskotaan pysyvän Suomessa vielä pitkään.

 

Ennen sijoittamisen aloittamista on hyvä rauhassa tutustua itseä kiinnostaviin sijoitusmuotoihin ja miettiä valmiiksi ajallinen- ja rahallinen panos, minkä sijoitukselleen on valmis antamaan. Itselle tuntemattoman sijoitustoiminnan aloittaessa on usein kannattavaa pyytää tukea alan ammattilaiselta. Varsinkin pankit tarjoavat mielellään sijoitusneuvontaa.

 

 

Lyhyesti verotuksesta

 

”Osakkeiden myyntivoitto verotetaan pääomatulona.  Myyntitappiot vähennetään kaikista pääomatuloista. Ennen vuotta 2016 syntyneet myyntitappiot vähennetään kuitenkin vain myyntivoitoista, ei kaikista pääomatuloista.

 

Myyntivoiton tai -tappion määrä lasketaan niin, että myyntihinnasta vähennetään ostohinta (hankintahinta). Myyntivoitto verotetaan pääomatulona. Pääomatulojen veroprosentti on 30 %. Yli 30 000 euron pääomatuloista maksetaan veroa 34 %.

 

Myyntihinnasta voi vähentää voiton hankkimiskulut, esimerkiksi välityspalkkiot ja toimitusmaksut. Reaaliarvon muutokset eivät vaikuta voiton ja tappion laskemiseen, vaan myyntihintana ja hankintahintana käytetään tässä yhteydessä aina nimellisarvoa.

Jos olet hankkinut saman yhtiön osakkeita useassa erässä samalle arvo-osuustilille, osakkeiden myyntijärjestykseksi katsotaan sama järjestys, jossa osakkeet on saatu. Vanhimmat jäljellä olevat osakkeet myydään siis aina ensin. Myynnin yhteydessä myyntihinnasta vähennetäänkin osakkeiden ostohinnat siinä järjestyksessä, kun osakkeet on hankittu. Tätä kutsutaan ns. FIFO-periaatteeksi (first in – first out).

 

FIFO-periaatetta sovelletaan arvo-osuustilikohtaisesti. Jos osakkeen hankkimiseen on käytetty muuta valuuttaa kuin euroja, ostohinta lasketaan muuntamalla valuutan arvo euroiksi hankintapäivän vaihtokurssin mukaan.

Ostohinnan ja voiton hankkimiskulujen sijaan myyntihinnasta voidaan vähentää niin sanottu hankintameno-olettama. Hankintameno-olettama on aina vähintään 20 % myyntihinnasta. Jos olet omistanut osuuden yli 10 vuotta, myyntihinnasta voi vähentää 40 %. Hankintameno-olettaman lisäksi ei enää saa vähentää todellista ostohintaa ja kuluja, vaan hankintameno-olettama on vaihtoehto niiden vähentämiselle.”

 

Yllä mainittu on suora lainaus vero.fi sivuilta 4.10.2018. Tässä kohdassa on käsiteltynä vain osakkeiden verotusta. Vero.fi sivustoilla on muihinkin sijoitusmuotoihin liittyen hyvää informaatiota verotuksesta, sekä ulkomaankaupoista. Verotukseen liittyvissä tapauksissa kannattaa aina turvautua ammattilaisten tietoon varsinkin, jos sijoittaa opiskelujen aikana, milloin myös kela tarkkailee sijoituksista saatavia tuottoja.

 

 

 

Ethän laittaa kaikkia munia samaan koriin

 

Hajauttaminen tarkoittaa varojen sijoittamista useisiin eri sijoituskohteisiin yhden tai vain muutaman kohteen sijasta. Hyvin hajautetut sijoituskohteet on lisäksi valittu tarpeeksi laajalta skaalalta, esimerkiksi eri toimialoilta ja maantieteellisiltä alueilta. Tällä toiminnalla pyritään luomaan salkku, joka kestää mahdollisimman hyvin talouden vaihtelua. Tällöin toisen sijoituksen tuotto tukee toisen sijoituksen mahdollista tappiota. Tämä myös vähentää sijoituksen mahdollista riskiä ja tekee salkun käyttäytymisen arvioimisesta helpompaa.

Sijoittamalla itse suoraan osakkeisiin tehden näin itse valinnat sijoituskohteista. Näin ollen toki olet myös itse vastuussa hajauttamisen riskeistä. Helpompi ja turvallisempi tapa on sijoittaa suoraan rahastoihin, jolloin vastuu rahaston sijoitus hajauttamisesta on rahastonhoitajalla. Tällöin sinun tarvitsee vain itse valita sopiva riskitaso.

 

 

Tunnusluvut

 

Osakesijoittamisessa on hyvä huomioida yrityksen tunnusluja, mitä tarkkailemalla pystyy arvioimaan sijoituksen kannattavuutta. Alla on listattuna joitakin tunnuslukuja:

 

P/E: Osakkeen hinta / osakekohtainen nettotulos: Yksi yleisimmistä mittareista arvottamaan yhtiön halpuutta tai kalleutta. Kertoo nykyisen tulostason vastaavuudesta markkina-arvoon.

P/S: Markkina-arvo / liikevaihto: Mittari, joka määrittää yhtiön myynnin suhteessa sen markkina-arvoon. Jos luku on pieni, niin yhtiö on halpa suhteessa tuottamaansa liikevaihtoon. Liikevaihto tosin ei kerro yhtiön kannattavuudesta.

EV/EBITDA: Arvotuskerroin, joka huomioi myös velat ja likvidit varat. Tätä on hyvä käyttää P/E luvun lisänä, koska P/E luku ei kerro yhtiön velkaantuneisuudesta.

Nettotulos %: (Nettotulos / liikevaihto)*100: Ilmaisee nettotuloksen suhteessa liikevaihtoon.

Käyttökate %: (Käyttökate / Liikevaihto)*100: Ilmaisee käyttökatteen (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI): Nettotulos + korkomenot + verot / sijoitettu pääoma keskimäärin

Omavaraisuusaste: Omat varat / taseen loppusumma. Ilmaistaan yleensä prosentteina.  Kertoo, kuinka suuri osuus yrityksen varoista on rahoitettu omalla pääomalla. Suuri luku kertoo vähäriskisyydestä ja antaa toimintaan liikkumavaraa.

 

Tunnusluvut ovat oivallisia apukeinoja sijoitussuunnittelussa. On silti syytä muistaa, että ne eivät annat valmiita vastauksia vaan lopulta ratkaisun tekee aina sijoittaja itse. Parhaaseen lopputulokseen pääsee käyttämällä arvioinnissa useita mittareita.

Näin aloitat osakesijoittamisen

 

 

Aloita sijoittaminen pienellä summalla ja seuraa kurssin vaihteluita. Alkuun pääsemiseksi sinun ei tarvitse olla miljonääri, sillä miljonääritkin ovat aloittaneet nollasta.  Jos sinulla on varaa laittaa päivittäin pari euroa kuppi kahviin, niin sinulla on myös varaa sijoittaa. 20 eurolla saa ostettua rahasto-osuuksia ja muutamalla satasella pääset jo pörssiosakkeiden käsiksi.

Mitä nuorempana aloitat, sen parempi. Nuorena uskaltaakin ottaa riskejä ja riskioton myötä on mahdollista saada hyvät tuotot sijoitetulle rahalleen. Vanhempana on oltava maltillisempi ja sijoitettava vähäriskisimpiin kohteisiin. Osakkeisiin kannattaa sijoittaa sillä pitkällä aikavälillä ne tarjoavat parhaimmat tuottomahdollisuudet rahoillesi. Olipa sijoittamisen motiivisi millainen tahansa, ota ensin selvää millainen sijoittaja pohjimmiltasi olet. Miksi sijoitat, kuinka pitkälle aikavälille ja millaisia riskejä olet valmis ottamaan? Kun tavoite on selvillä, sijoitussuunnitelman laatiminen on täten helpompaa. Äkkirikastuminen tuskin yhdessä yössä tapahdu, sillä mahdollinen vaurastuminen tulee suunnitelmallisuudesta ja pitkäjänteisestä sijoittamisesta.

 

Sijoitussuunnitelma

 

Sijoitussuunnitelmaa tehdään ennen sijoittamisen aloittamista ei sen jälkeen. Hyvässä sijoitussuunnitelmassa löytyy nämä seuraavat asiat:

 

Nykytilanne– millainen taloudellinen tilanteesi on tällä hetkellä?

Oma budjetti– paljonko voit sijoittaa kertasummana tai kuukausittain?

Riskinsietokyky– kuinka siedät sijoitusten arvon heilahteluja ja paljonko olet valmis menettämään sijoituksia?

Sijoitustavoitteet– sijoitatko jotakin tiettyä tavoitetta varten?

Sijoitushorisontti– sijoitatko lyhyellä vai pitkällä tähtäimellä?

 

Tässä yksi esimerkki sijoitussuunnitelman, jota voi käyttää. https://www.nordnet.fi/download/18.52b5574d15b4d043c1721da1/1500537088029/sijoitussuunnitelman+laatiminen+forms.pdf

 

 

Välittäjä

 

Kun sijoitussuunnitelma on laadittu, tarvitset välittäjän. Välittäjinä ovat kaikki pankit ja pankkiiriliikkeet sekä yksityiset osakevälitykseen erikoistuneet toimijat. Suosituin osakevälitykseen erikoistunut toimija Suomessa on ruotsalainen rahastoyhtiö Nordnet. Näiden yritysten meklarit tekevät sijoittajien kaupat pörssissä.

 

 

Arvo-osuustili eli osakesalkku

 

Aloittelevana sijoittajana tarvitset arvo-osuustilin. Sinun on oltava pankin tai osakevälitykseen erikoistuneen toimijan asiakas. Välittäjän asiakkaana voit hakea arvo-osuustilin verkkopalvelun kautta. Mikäli sinulla ei ole voimassa olevaa asiakassuhdetta avaa arvo-osuustili käymällä välittäjän konttorissa. Arvo-osuustili on nykyään sähköisessä muodossa, jonne kirjataan kaikki omistamasi osakkeet. Yksityisille henkilöille arvo-osuustilin avaaminen on maksutonta, vaikka tilin hoidosta joutuukin maksamaan jonkun verran. Koti- ja ulkomaisten osakkeiden säilytyksestä tulee omat kulunsa, välittäjästä riippuen palvelu saa myös veloituksetta. Kaikista toteutuneista kaupankäynneistä veloitetaan välityspalkkio. (Nordnet).

 

 

Huomioi kaupankäyntikulut

 

Hyvä sijoittaja on perillä kaupankäyntikuluista. Mitä pienemmät kulut sitä paremmat tuottomahdollisuudet sinulla on. Osakkeiden ostaminen pienissä erissä ei ole kannattavaa, sillä omistamasi osakkeiden tuotot voivat jäädä kaupankäyntikulujen alapuolelle. Pörssisäätiön neuvojen mukaan osakkeita kannattaa ostaa vähintään 500 eurolla.  (Pörssisäätiö).

 

 

Näin valitset sijoituskohteet

 

Valitse sinulle sopivat sijoituskohteet sijoitussuunnitelman ja omien tavoitteiden pohjalta. Noudattamalla sijoitussuunnitelmaa et ainakaan perusta sijoituspäätöksiäsi tunteisiin vaan järkisyihin vedoten. Ennen kuin sijoitat, sinun on tunnettava sijoituskohteesi, joten ota selvää yrityksestä, jonka osakkeita aiot ostaa.

Mitä yritys tekee?

Mistä yrityksen liikevaihto syntyy?

Millainen markkina-asema yrityksellä on?

Mitkä ovat toimialan yleiset ja tulevaisuuden näkymät?

Millaiset tulosennusteet yritys on asettanut tuleville vuosille?

 

Käy läpi yrityksen tilinpäätöstiedot ja seuraa aktiivisesti yrityksen uutisointia ja tiedotteita. Tarkastele myös yrityksen tunnusluvut.

 

 

Suunnittele, hajauta, hanki tietoa

 

Kun olet sijoituskohteen valinnut ja tallettanut rahaa, niin muista suunnitelmallisuus. Hajauta sijoituksia riskien pienentämiseksi. Palaa ajoittain sijoitussuunnitelmaasi ja toimi sen mukaan. Opiskele ja hanki lisää tietoa sijoittamisesta käymällä alan tapahtumissa.

 

 

 

 

 

 

 

LÄHTEET

 

 

Aloita osakesijoittamisen 10 päivässä. Nordnet. Katsottu 30.10.2018

https://www.nordnet.fi/tapahtumat/nordnet-koulu/osakekurssi/kurssisisalto/tervetuloa.html

 

 

Osakeindeksejä. Osakeliitto. Luettu 30.10.2018

https://www.osakeliitto.fi/wp-content/uploads/2016/04/Osakeindeksit.pdf

Näin aloitat osakesijoittamisen eli nyrkkisääntöjä aloittelijalle. Pörssisäätiö. Luettu 30.10.2018

http://www.porssisaatio.fi/blog/2017/12/10/nain-aloitat-osakesijoittamisen-eli-nyrkkisaantoja-aloittelijalle/

 

Sijoittaminen- opas uteliaille. Pörssisäätiö. Luettu 29.10.2018.

http://www.porssisaatio.fi/wp-content/uploads/2014/08/sijoitusopas_2014_fin_final_low1.pdf

 

Sijoittajan yleisimmät tunnusluvut ja arvostuskertoimet. Luettu 8.11.2018.

https://www.salkunrakentaja.fi/2015/11/sijoittajan-yleisimmat-tunnusluvut-ja-arvostuskertoimet/

Aihetunnisteet:
Kommentoi