Tampere
21 May, Tuesday
4° C

Proakatemian esseepankki

Psykolgian voima markkinoinnissaKirjoittanut: Ella Kantola - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 8 minuuttia.

Johdanto

Ihmiset tekevät jokapäiväisessä elämässään päätöksiä tunteiden perusteella, jotka ohjaavat toimintaamme, vaikka emme edes itse tietoisesti huomaa sitä. Yleensä nämä päätökset ja toiminnat tapahtuvat sen perusteella, että tuntisimme positiivisuuden tunnetta ja estäisimme negatiiviset tunteet. Teemme päätöksen sillä hetkellä aiemmista kokemuksista saatujen tunteiden perusteella, joiden avulla teemme päätöksiä harkitsemillemme vaihtoehdoille. Tunteiden kautta muodostuu mieltymyksiä, jotka vaikuttavat päätöksiimme. (Digimarkkinointi.fi n.d.)

Tunteisiin vetoaminen markkinoinnissa on yritysten yleinen keino vedota asiakkaisiin, joiden avulla pystytään vaikuttamaan asenteisiin ja päätöksentekoon. Tutkimuksen mukaan kuluttajat arvioivat ostopäätöksissään tunteitaan sekä kokemuksia sen sijaan, että toimisivat informaation perusteella. Tutkimusten mukaan tunteita herättävällä markkinoinnilla saavutetaan parempia tuloksia kuin informatiivisella markkinoinnilla. Erityisesti hyvin positiivisia tunteita herättävällä markkinoinnilla päästään parempiin myyntituloksiin. (Digimarkkinointi.fi n.d.)

Markkinointipsykologiaa kutsutaan myös neuromarkkinoinniksi. Neuromarkkinoinnin avulla päästään käsiksi niihin tiedostamattomiin ajatuksiin, jotka alitajuntaisesti vaikuttavat kuluttajien ostopäätöksiin. Neuromarkkinointia voidaan lisäksi hyödyntää ostokäyttäytymisen tutkimiseen ja mainonnan onnistumisen mittaamisen lisäksi myös brändin kehittämiseen ja brändiin liittyvien mielikuvien ja suosion luomiseen. (Sikanen 2021.)

Tässä tekstissä onkin tarkoitus tutustua syvemmin markkinoinnin psykologiaan. Miten markkinoinnissa hyödynnetään psykologiaa, miten psykologia voi parantaa markkinointistrategiaa, miten piilomainontaa hyödynnetään, mitkä asiat vaikuttavat meidän ostokäyttäytymiseemme ja psykologian vaikutusta brändissä sekä markkinointistrategiassa.

 

Psykologian perusteet markkinoinnissa

Psykologian hyödyntämisestä markkinoinnissa, tarkoitetaan yleensä sitä, että asiakkaiden tarpeita ja haluja ymmärretään täysin. Jotta psykologiaa pystyy hyödyntämään markkinoinnin keinona, täytyy tietää, mitkä ovat niitä asioita, jotka saavat asiakkaan valitsemaan juuri sinut. Markkinointipsykologia toimii eri tavoin eri aloilla, joten markkinoijan kannalta on hyödyllistä selvittää, mitkä keinot vetoavat asiakkaisiin eri aloilla.

Elintason noustessa kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttunut välttämättömien asioiden ostamisesta siihen, että kuluttajat ostavat aiempaa enemmän erilaisia tuotteita ja palveluita. Valintoihin ja ostopäätöksiin vaikuttavat monet tekijät, joita pitää osata hyödyntää markkinoinnissa ja myynnissä. Kuluttajien tekemiin ostopäätöksiin vaikuttavat muun muassa kulttuuriset, sosiaaliset, psykologiset ja henkilökohtaiset ominaisuudet. (Sikanen 2021.)

Kulttuurillisia tekijöitä ovat kuluttajan ympäristöstä tulevia vaikutuksia. Niitä ovat esimerkiksi arvot, käsitykset ja mielihalut, jotka määräytyvät perheen, sosiaaliluokan ja kulttuurien muodostamiin käyttäytymismalleihin. Sosiaalisiin tekijöihin voidaan laskea henkilöitä tai ryhmiä, joiden mielipidettä kuluttaja arvostaa. Näitä ovat esimerkiksi läheiset ihmiset, kuten perhe ja ystävät sekä kollegat ja sosiaaliset verkostot. Näillä ryhmillä saattaa esiintyä tiettyjä käyttäytymismalleja, jotka ohjaavat kuluttajan tekemiä valintoja. (Sikanen 2021.)

Psykologiset tekijät yhdistyvät helposti sosiaalisiin tekijöihin, sillä psykologinen käyttäytyminen on sosiaalisten ja psykologisten tekijöiden yhteisvaikutusta. Niinpä psykologisiin tekijöihin vaikuttavat vahvasti sosiaaliset tekijät, mutta myös kuluttajan omat tarpeet, käsitykset, motivaatio, uskomukset sekä asenteet. Henkilökohtaisiin tekijöihin voidaan laskea kuluttajan Ikä, mieltymykset, sukupuoli, tulot, koulutus, perheen koko, elämäntapa, asuinpaikka, kieli ja persoonallisuus. (Sikanen 2021.)

 

Psykologia markkinointistrategiana

Psykologia on tehokas markkinointistrategiana, koska se keskittyy ymmärtämään kuluttajien mieltymyksiä, tarpeita ja käyttäytymistä. Ymmärtämällä kuluttajien mieltymyksiä ja käyttäytymistä markkinoijat voivat kehittää tehokkaampia markkinointistrategioita ja luoda syvempiä suhteita asiakkaisiinsa.

 

Brändeihin ja yrityksien imagoihin liitetään mielikuvia, jotka ovat muodostuneet kuluttajien omien näkökulmien kautta, joihin yritys pystyy osittain vaikuttamaan markkinoinnilla. Brändin rakentaminen psykologisen profiloinnin avulla voi auttaa luomaan vahvemman ja emotionaalisesti sitouttavamman suhteen kuluttajiin. Suhteen luominen kuluttajia kohtaan on tärkeää, sillä kuluttajat ovat nykyään enemmän kiinnostuneita yritysten brändin arvoista sekä heidän toimintatavoistaan. (Sikala 2021.)

 

Tuotteen houkuttelevuutta voidaan lisätä esimerkiksi hintastrategialla tai väripsykologialla. Hintastrategialla pyritään vaikuttamaan psykologisesti jonkin tuotteen hinnoitteluun esimerkiksi numeroilla tai alennuksella, mikä voi laukaista kuluttajassa kiireellisyyden tunteen tuotteen hankkimisesta. Myös esimerkiksi hintojen merkitseminen ilman valuuttamerkkiä, voi vaikuttaa kuluttajan ostopäätökseen myönteisesti. Väripsykologialla taas pyritään synnyttämään kuluttajissa tiettyjä haluja ja mielikuvia käyttämällä tiettyjä värejä esimerkiksi pakkauksissa. Omanlaatuisen pakkauksen ansioista kuluttaja voi erottaa tuotteen muista vastaavanlaisista kilpailijoista esimerkiksi kaupan hyllyltä. (Sikala 2021.)

 

Psykologinen sitoutuminen on yksi psykologisen markkinoinnin keinoista. Psykologisen sitoutumisen tarkoituksena on saada asiakas suostumaan pieniin pyyntöihin, esimerkiksi kuukausikokeiluun, jolloin kynnys alkaa palvelun tilaajaksi laskee. Myös sosiaalista todistusvoimaa voidaan hyödyntää kuluttajamarkkinoinnissa. Siinä tarkoituksena on sisällyttää erilaisia suosituksia, arvosteluita ja tietoa tuotteesta tai palvelusta.

 

Värien Merkitys Markkinointiviestinnässä

Ajatelkaamme hetki maailmaa, joka olisi pelkästään mustavalkoinen: se olisi kuin elämä ilman mausteita – tarpeellista ravintoa kyllä, mutta ilman makuelämyksiä. Värien rooli markkinoinnissa on verrattavissa juuri näihin elämän mausteisiin: ne eivät ainoastaan lisää esteettistä iloa arkeemme, vaan toimivat myös kriittisenä kommunikaation välineenä, jolla on kyky ohjata kuluttajien tunteita ja päätöksentekoa alitajuisella tasolla. Pureudumme nyt syvälle siihen, miten eri värit, alkaen punaisen energisestä säteilystä aina sinisen luotettavuuden auraan, muodostavat siltoja brändien ja kuluttajien välille, herättäen tunteita ja luoden mielikuvia, jotka ohjaavat kuluttajien käyttäytymistä, jopa niin paljon, että ‘’ Tehokas värien käyttö markkinoinnissa saattaa parantaa brändin tunnistettavuutta jopa 80 %, mikäli samoja värisävyjä käytetään niin pakkaussuunnittelussa kuin logossakin’’ (Haippi mainostoimisto 2022). Tarkastelemme, kuinka maailman innovatiivisimmat brändit käyttävät värejä strategisesti viestiäkseen arvojaan ja houkutellakseen kohderyhmiään. Valmistautukaa siis astumaan värikoodatun viestinnän kiehtovaan maailmaan.

 

Punainen: Toiminnan ja Voiman Väri

Punainen, yksi markkinoinnin voimakkaimmista väreistä, symboloi voimaa, intohimoa ja energiaa. Se herättää vahvoja tunteita ja on erityisen tehokas herättämään huomiota. Punainen stimuloi myös fyysistä reaktiota, kuten sydämen sykkeen nopeutumista, mikä voi kannustaa impulsiiviseen päätöksentekoon ja ostokäyttäytymiseen. Esimerkiksi Coca-Cola ja Netflix käyttävät punaista väriä luodakseen voimakkaita ja tunnistettavia brändi-ilmeitä, jotka viestivät energiaa ja dynaamisuutta. Punaisen käytössä on kuitenkin oltava varovainen, sillä se voi myös viestiä vaarasta tai aggressiosta, erityisesti kun sitä käytetään liiallisesti.

 

Oranssi: Ystävällisyyden ja Luovuuden Väri

Oranssi yhdistää punaisen energian ja keltaisen iloisuuden, luoden lämpimän ja optimistisen tunnelman. Se on sosiaalinen väri, joka viestii edullisuudesta, hauskuudesta ja luovuudesta. Oranssi on erinomainen valinta brändeille, jotka haluavat olla lähestyttäviä ja ystävällisiä. Esimerkiksi Nickelodeon käyttää oranssia väriä korostaakseen leikkisyyttä ja luovuutta, kun taas Home Depot käyttää oranssia viestimään edullisista hinnoista ja tee se itse -asenteesta. Oranssin käytössä on hyvä tasapainottaa se neutraaleilla sävyillä, jottei se valtaa yleisilmettä.

 

Keltainen: Optimismin ja Huomion Väri

Keltainen on aurinkoinen ja energinen väri, joka herättää huomiota ja viestii optimismista. Se on yksi näkyvimmistä väreistä, joka erottuu hyvin sekä digitaalisessa että fyysisessä ympäristössä. Keltainen voi herättää onnellisuuden ja luovuuden tunteita, mutta myös varoitusta ja kehotusta toimintaan. McDonald’sin ja IKEAn käyttö keltaisesta hyödyntää sen kykyä herättää huomiota ja luoda lämmin, kutsuva ilmapiiri. Keltaista käyttäessä on tärkeää miettiä sen vaikutusta haluttuun viestiin, sillä liiallinen käyttö tai vääriin yhteyksiin sijoitettuna se voi herättää levottomuutta tai negatiivisia assosiaatioita.

 

Vihreä: Kasvun ja Harmonian Väri

Vihreä on luonnon väri, joka symboloi kasvua, tasapainoa ja uudistumista. Se on laajalti hyväksytty ja miellyttävä väri, joka tuo mieleen terveyden, rauhan ja ekologisuuden. Vihreä on valinta yrityksille, jotka haluavat korostaa kestävyyttä ja ympäristötietoisuutta. Starbucks ja Whole Foods käyttävät vihreää viestiäkseen sitoutumisestaan ympäristöystävällisiin käytäntöihin sekä laatuun. Vihreän sävyjä valittaessa kannattaa huomioida brändin arvot ja kohderyhmä, sillä tummemmat sävyt viestivät vakavuudesta ja kestävyydestä, kun taas vaaleammat sävyt tuovat esiin nuorekkuutta sekä innovatiivisuutta.

 

Sininen: Luottamuksen ja Vakauden Väri

Sininen on yksi käytetyimmistä väreistä markkinoinnissa, erityisesti teknologia- ja finanssialalla. Se viestii luotettavuudesta, turvallisuudesta ja rauhallisuudesta. Sininen voi rauhoittaa ja herättää luottamusta, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan brändeille, jotka haluavat välittää vakautta ja luotettavuutta. Esimerkiksi IBM, Dell ja American Express käyttävät sinistä vahvistaakseen brändinsä luotettavaa ja ammattimaista kuvaa. Sinisen sävyillä on merkitystä: tummemmat sävyt viestivät voimasta ja luotettavuudesta, kun taas vaaleammat sävyt tuovat esiin vapauden ja rauhallisuuden.

 

Musta: Eleganssi ja Voimakkuus

Musta väri markkinoinnissa edustaa voimaa, eleganssia ja yksinkertaisuutta. Se on suosittu valinta luksusbrändeille, kuten Chanel ja Mercedes-Benz, jotka haluavat välittää kuvaa ylellisyydestä, auktoriteetista ja ajattomuudesta. Musta luo vahvan kontrastin muiden värien kanssa, mikä tekee siitä tehokkaan välineen brändin erottumiseen ja tuotteiden korostamiseen. Kuitenkin, mustan käyttö vaatii harkintaa, sillä se voi myös viestiä negatiivisuudesta ja surusta, erityisesti kulttuureissa, joissa väri liitetään suruun ja menetykseen.

 

Valkoinen: Puhtaus ja Yksinkertaisuus

Valkoinen väri markkinoinnissa symboloi puhtautta, viattomuutta ja yksinkertaisuutta. Se on yleisesti käytetty taustavärinä, sillä se tuo esiin muiden värien kirkkauden ja tekee visuaalisesta ilmeestä raikkaan ja selkeän. Valkoista käytetään myös viestimään uuden alun tunteesta ja tarjoamaan kuluttajille tunne rauhasta ja järjestyksestä. Esimerkiksi Apple ja Tesla hyödyntävät valkoista luodakseen puhtaan ja modernin brändi-ilmeen. Liiallinen valkoinen voi kuitenkin luoda steriilin ja etäisen vaikutelman, joten sen tasapainottaminen muiden värien kanssa on tärkeää.

 

Harmaa: Neutraalius ja Tasapaino

Harmaa väri markkinoinnissa edustaa neutraaliutta, tasapainoa ja kypsyyttä. Se on erinomainen valinta yrityksille, jotka haluavat välittää ammattimaista ja hillittyä kuvaa ilman liiallista emotionaalista latausta. Harmaata käytetään usein taustavärinä tai yhdistettynä kirkkaampiin väreihin luomaan tasapainoista ja hienostunutta visuaalista ilmettä. Esimerkiksi Apple ja Toyota hyödyntävät harmaata viestimään teknologisesta asiantuntemuksesta ja luotettavuudesta. Kuitenkin liika harmaan käyttö voi johtaa tylsään ja elottomaan ilmeeseen, joten sen yhdistäminen elävämpiin väreihin voi tuoda lisää dynamiikkaa brändin visuaaliseen ilmeeseen.

 

Kuljemme värikkään matkamme päätökseen, rikastuneina uudella ymmärryksellä värien merkityksestä sekä valtavasta voimasta markkinoinnin psykologiassa. Värit eivät ole vain satunnaisia valintoja tai pelkkiä visuaalisia koristeita, vaan ne ovat syvällisiä psykologisia välineitä, jotka muokkaavat brändien ja kuluttajien välistä dialogia. Värit ovat kuin kulttuurin ja psykologian risteyksessä seisovia majakoita, jotka ohjaavat kuluttajien tunteita ja käyttäytymistä, herättäen mielikuvia ja assosiaatioita, jotka voivat olla ratkaisevia ostopäätöksen hetkellä. Olemme oppineet, että taitava värien käyttö markkinoinnissa ei ainoastaan paranna brändin visuaalista houkuttelevuutta, vaan myös syventää ymmärrystämme siitä, miten kuluttajat kokevat ja suhtautuvat brändiin. Värien käyttö markkinoinnissa on siis sekä taidetta, että tarkkaa tiedettä. Niinpä, kun seuraavan kerran kohtaatte brändin, joka vetoaa teihin värien kautta, pysähtykää hetkeksi pohtimaan niiden taustalla olevaa viestiä. Värien maailma on loputtoman laaja ja monimuotoinen – ja sen tutkiminen avaa uusia näkökulmia niin markkinoinnin kuin kuluttajienkin ymmärtämiseen.

 

 

Erilaisten Markkinointistrategioiden Psykologiset Vaikutukset

 

Mainonnan psykologiaa

Mainonnan psykologinen vaikutus on monitahoinen ja kiehtova aihe, joka tutkiskelee kuinka mainokset vaikuttavat kuluttajien tunteisiin, ajatuksiin sekä käyttäytymiseen. Psykologian näkökulmasta mainonta ei ole vain tiedon välitystä tuotteesta kuluttajalle, vaan se on prosessi, joka pyrkii luomaan ja muokkaamaan kuluttajien mielikuvia ja asenteita, usein tavoitellen syvällisempää emotionaalista yhteyttä brändin sekä kuluttajan välille. Tämän prosessin ymmärtäminen vaatii reippaasti syvällistä tutkimusta ja analyysia siitä, kuinka ihmiset prosessoivat tietoa, tekevät päätöksiä ja miten heidän käyttäytymiseensä voidaan vaikuttaa.

Mainonnan psykologisen vaikutuksen ymmärtämiseksi on tärkeää tutkia esimerkiksi kuluttajapsykologiaa, sosiaalipsykologiaa ja neuromarkkinointia. Kuluttajapsykologia keskittyy siihen, kuinka yksilöt tekevät ostopäätöksiä ja miten heidän asenteensa ja mieltymyksensä muotoutuvat. Tässä kontekstissa mainonnan rooli on merkittävä, sillä se voi vaikuttaa suoraan näihin asenteisiin ja mieltymyksiin käyttäen hyväkseen erilaisia psykologisia periaatteita, kuten toisto, vastavuoroisuus, sosiaalinen todistusvoima sekä mielihyvän periaate. Esimerkiksi toiston käyttö mainonnassa voi lisätä brändin tunnistettavuutta ja muistettavuutta, mikä puolestaan voi johtaa suurempaan mieltymykseen brändiä kohtaan, kuten Robert Zajoncin “altistumisen lisääntymisen” teoria esittää.

Sosiaalipsykologia puolestaan tutkii, kuinka yksilöiden käyttäytymiseen vaikuttavat heidän sosiaaliset suhteensa sekä ympäröivä kulttuuri. Markkinointi hyödyntää tätä ymmärrystä luomalla mainoksia, jotka resonoi kuluttajien sosiaalisten identiteettien ja ryhmäkuuluvuuksien kanssa. Brändit pyrkivät luomaan kuvaa, jonka kuluttajat kokevat sosiaalisesti haluttavaksi ja mikä kannustaa heitä ostamaan tuotteita osana haluamaansa sosiaalista identiteettiä.

Neuromarkkinointi on uudempi tutkimusalue, joka tutkii, kuinka kuluttajien aivot reagoivat mainontaan ja brändäykseen. Käyttämällä aivokuvantamistekniikoita, tutkijat voivat nähdä, mitkä aivojen osat aktivoituvat vastauksena tiettyihin mainoksiin. Tämä antaa arvokasta tietoa siitä, miten emotionaaliset reaktiot, kuten ilo, yllätys tai halu, syntyvät ja kuinka ne voivat ohjata kuluttajien käyttäytymistä. Kuulostaa melko utopistiselta ja todennäköisesti tulee olla neurokirurgi tällaisia tutkimuksia suorittaakseen, mutta onneksi nykypäivänä on helposti saatavilla päivitettyä tutkimustietoa, jota pääsemme hyödyntämään omassa markkinoinnissamme.

 

Brändäyksen psykologiaa

Mielikuvien luominen ja ylläpito:

Brändäys pyrkii luomaan mielikuvia, jotka ovat sekä houkuttelevia että pysyviä. Mielikuvat syntyvät monimutkaisten kognitiivisten prosessien kautta, joissa yksilön aikaisemmat kokemukset, uskomukset ja odotukset yhdistyvät brändin tarjoamaan viestiin. Kun brändi onnistuu luomaan positiivisen ja vakuuttavan mielikuvan, se voi vaikuttaa merkittävästi kuluttajan päätöksentekoon. Tämä prosessi hyödyntää muun muassa klassista ehdollistumista, jossa brändin toistuva yhdistäminen positiivisiin tunteisiin ja kokemuksiin johtaa pysyvään positiiviseen asenteeseen brändiä kohtaan.

Sosiaalinen identiteetti ja ryhmäkuuluvuuden tunne:

Psykologisesta näkökulmasta brändäys tarjoaa välineitä sosiaalisen identiteetin vahvistamiseen. Tajfel ja Turnerin sosiaalisen identiteetin teoria selittää, kuinka yksilöt määrittelevät itseään osana erilaisia sosiaalisia ryhmiä ja kuinka tämä ryhmäidentiteetti vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä sekä asenteisiinsa. Brändit, jotka onnistuvat luomaan yhteisöllisyyden tunteen ja tarjoamaan kuluttajilleen mahdollisuuden ilmaista ryhmäkuuluvuuttaan, voivat luoda syvän emotionaalisen siteen kuluttajiinsa. Tämä on erityisen tehokasta, kun brändi vastaa kuluttajan henkilökohtaisia arvoja ja tavoitteita, mikä vahvistaa taas kuluttajan identiteettiä sekä lisää brändiuskollisuutta.

Emotionaalinen sitoutuminen:

Brändäyksen yksi tärkeimmistä psykologisista vaikutuksista on kyky luoda emotionaalinen sitoutuminen brändiin. Merkittävä tekijä kuluttujien ostopäätöksissä, ovat tunteet, jotka voivat muodostaa kestävän sidoksen brändin ja kuluttajan välille. Emotionaalinen sitoutuminen syntyy, kun brändi herättää merkityksellisiä ja positiivisia tunteita, kuten iloa, luottamusta tai ylpeyttä. Brändit, jotka pystyvät johdonmukaisesti herättämään ja ylläpitämään näitä tunteita, voivat luoda lojaaleja asiakassuhteita, joissa kuluttajat eivät vain palaa brändin pariin toistuvasti, vaan myös suosittelevat sitä muille.

Itseilmaisu ja peilausvaikutus:

Brändäys tarjoaa välineitä itseilmaisuun, joka on keskeinen osa yksilön psykologiaa. Brändien avulla kuluttajat voivat ilmaista itseään, arvojaan ja pyrkimyksiään. Tämä peilausvaikutus, jossa yksilö näkee itsensä heijastuvan brändin arvoista, vahvistaa yksilön ja brändin välistä suhdetta. Kun kuluttajat kokevat, että brändi edustaa heidän henkilökohtaisia arvojaan ja identiteettiään, heidän sitoutumisensa brändiin syvenee.

 

Haluatko tietää salaisuuden?

Rolex – Ei myy kelloja, se myy voimaa, eksklusiivisuutta sekä menestystä.

CocaCola – Ei myy limua, se myy onnellisuutta, hauskuutta sekä laatuaikaa.

Nike – Ei myy kenkiä, se myy motivaatiota, inspiraatioita sekä saavutuksia.

Apple – Ei myy puhelimia, se myy luovuutta, yksinkertaisuutta sekä innovatiivisuutta.

RedBull – Ei myy energiajuomia, se myy innostuneisuutta, seikkailuja sekä rajojen rikkomista.

Lego – Ei myy palikoiden kasaamista, se myy luovuutta, mielikuvitusta sekä ihmisten yhteyttä.

Dove – Ei myy hoitotuotteita, se myy itseluottamusta, kauneutta sekä hyvinvointia.

Tesla – Ei myy autoja, se myy innovatiivisuutta, uutta teknologiaa sekä kestävää kehitystä.

GoPro – Ei myy toiminta kameroita, se myy innokkuutta, seikkailuja sekä hetkien tallentamista.

 

 

Älä myy tuotetta, myy tunnetta! (Financeadvisor7 2024).

 

 

 

Päätelmä

Tässä esseessä käsittelimme sitä, miten psykologia vaikuttaa markkinointiin ja kuluttajien päätöksentekoprosesseihin. Tekstissä on korostettu, kuinka tunteet ohjaavat ihmisten käyttäytymistä ja päätöksentekoa päivittäisessä elämässä sekä erityisesti ostopäätöksissä. Markkinointipsykologian ja neuromarkkinoinnin avulla yritykset pyrkivät ymmärtämään ja hyödyntämään näitä tiedostamattomia ajatuksia sekä tunteita, jotta ne voivat luoda entistä tehokkaampia markkinointistrategioita ja rakentaa syvempiä asiakassuhteita.

Esseessä korostetaan, miten kuluttajien tarpeiden ja halujen ymmärtäminen on avain menestyksekkääseen markkinointiin. Ymmärrys tästä auttaa luomaan strategioita, jotka vetoavat asiakkaiden tunteisiin sekä sosiaalisiin identiteetteihin, rakentavat brändiuskollisuutta ja edistävät positiivisia mielikuvia ja asenteita. Väripsykologia, sosiaalinen todistusvoima, hintastrategiat ja muut psykologiset tekijät ovat keskeisiä työkaluja, joita markkinoiden ammattilaiset käyttävät herättääkseen tunteita, ohjaamaan kuluttajien käyttäytymistä sekä parantamaan brändin tunnistettavuutta.

Yhteenvetona voimme todeta, että psykologia todella on olennainen osa markkinointia, sillä se auttaa ymmärtämään ja vaikuttamaan kuluttajien käyttäytymiseen syvällisellä tasolla. Menestyksekäs markkinointi edellyttää jatkuvaa kuluttajien tarpeiden, toiveiden ja käyttäytymisen tutkimista sekä luovien ja tunteita herättävien strategioiden kehittämistä, jotka rakentavat positiivisia ja kestäviä suhteita asiakkaiden kanssa.

 

Lähteet

Mitä eri värit viestivät markkinoinnissa? 2022. Mainostoimisto Haippi. Viitattu 28.02.2024. https://mainostoimistohaippi.fi/blogit/mita-eri-varit-viestivat-markkinoinnissa

 

Social Identity Theory. 2024. ScienceDirect. Viitattu 27.02.2024. https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/social-identity-theory

 

Nickerson Charlotte. 2023. Mere Exposure Effect In Psychology: Biases & Heuristics. Simply Psychology. Viitattu 28.02.2024. https://www.simplypsychology.org/mere-exposure-effect.html

 

Finance Advisior7. 2024. Unveiling the Power of Brands. Youtube video. Julkaistu 17.02.2024. Viitattu 27.02.2024. https://www.youtube.com/@financeadvisor7

 

Sikanen, N. 2021. Neuromarkkinointi ja sen hyödyt. Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutusohjelma. Haaga-Helia. Opinnäytetyö. Viitattu 28.2.2024. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/414850/Opinn%C3%A4ytety%C3%B6_NS2021.pdf?sequence=2

Digimarkkinointi.fi. N.d. Tunteiden hyödyntäminen markkinoinnissa. Blogi. Viitattu 28.2.2024. https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/tunteiden-hyodyntaminen-markkinoinnissa

Sanojen voima

 

Kommentoi