Tampere
29 May, Wednesday
25° C

Proakatemian esseepankki

OsaaminenKirjoittanut: Noora Hyttinen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
-
-
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Saawan yksi alkuvuoden kehutuimpia pajoja oli osaamiseen ja asiantuntijuuteen keskittyvä paja. Pajan tarve syntyi miettiessämme tiimin 24H projektitiimin kanssa tiimin osaamisen tunnistamista sekä sisäistä asiantuntijuutta. Varsinkin viimeisen Proakatemian vuoden aikana on normaalia kipuilla oman asiantuntijuutensa kanssa, sillä paineiden määrä kasvaa valmistumisen odottaessa nurkan takana. Helposti voi tuntua siltä, ettei olisi oppinut akatemian matkan aikana mitään, ei olisi asiantuntija tai kuka nyt minun osaamisestani maksaisi. Pajan tavoitteena oli pureutua tarkemmin jokaisen tiimiläisen osaamiseen sekä sitä kautta alkaa muodostamaan selkeämpää käsitystä tiimiläisten ja tiimin asiantuntijuudesta.

Alisuoriutuminen

Pajassa hypättiin ensin alisuoriutumisen käsitteeseen, ja tiimiläisten ajatuksiin alisuoriutumisesta. Kupiaksen (2014) mukaan alisuoriutumisen aiheuttajia ovat tilanteet, jossa:
– henkilö ei tunnista omaa osaamistaan tai ei osaa yhdistää sitä työympäristöönsä.
– henkilö ei luota omaan osaamiseensa.
– henkilö ei ole kiinnostunut käyttämään osaamistaan.
– henkilö on tehtävässä, jossa aiempaa osaamista ei ole mahdollista käyttää.
– muut työyhteisön jäsenet eivät tue työntekijää.
– henkilö on työyhteisössä, jossa tarvittavat resurssit ja työvälineet ovat puutteellisia.

Alisuoriutumiseen voi olla monenlaisia syitä, ja on tärkeää kyetä tunnistamaan ali- ja ylisuoriutuminen omassa tekemisessään mahdollisimman nopeasti. Jatkuva alisuoriutuminen aiheuttaa motivaation puutetta, ja voi aiheuttaa merkityksettömyyden tunnetta pidemmällä aikavälillä henkilön tekemisessä. Mikäli henkilö kokee alisuoriutuvansa arjessa, ei hän saa samalla tavoin onnistumisen tunnetta, joka aiheuttaa normaalisti arjessa mielihyvähormonien erittymisen kehossamme. Mielihyvähormonit auttavat meitä toimimaan tavoitteellisemmin, sekä vahvistavat esimerkiksi ihmissuhteitamme. Näin ollen alisuoriutumisesta voi helposti tulla ikävä oravanpyörä, jos henkilö ei tunnista alisuoriutumista ja sen aiheuttajaa.

Alisuoriutuminen voi näin ollen olla este henkilön osaamisen ja asiantuntijuuden tunnistamisessa, joka pystyisi auttamaan motivaation, merkityksellisyyden ja kykenevyyden tunteen luomisessa. Saawan pajassa alisuoriutumisesta puhuttaessa käytiin laajaa keskustelua ihmisen omien uskomusten vaikutuksista omaan suoriutumiseen. Alisuoriutumista voi siis aiheuttaa ihmisen oma negatiivinen puhe tai lannistavat uskomukset oman pään sisällä. Tällaisessa tilanteessa henkilö voikin itse kaivaa itsellensä syvempää kuoppaa alisuoriutumiseen. Aika ajoin jokaisen meistä onkin hyvä miettiä, millaisia uskomuksia meillä on itsestämme. Millaista validointia minä tarvitsen muilta omasta persoonastani tai osaamisestani?

Yksilön osaaminen & osaamisprofiili


Mukaillen lähteestä (Otala 2008, 51).
Otalan (2008, 51) mukaan yksilön osaaminen muodostuu kuudesta osa-alueesta, eli taidoista, kokemuksesta, tiedosta, henkilökohtaisista ominaisuuksista, kontakteista/verkostoista ja asenteesta/ tahdosta. Yksilön osaaminen on siis todella moniulotteinen kokonaisuus, joka jatkuvasti laajentuu ja kerrostuu.

Helposti miettiessämme omaa osaamistamme keskitymme vain taitoihimme tai tietoomme. Osaamista tarkastellessa olisi kuitenkin tärkeää muistaa jokainen laatikko osana omaa osaamista kokonaisuutena.

Omaa osaamista voidaan tarkastella myös oman osaamisprofiilin kautta. Oma osaamisprofiili koostuu kolmesta osa-alueesta, jonka avulla Otalan yksilön osaamisen kategorioita voidaan jäsennellä.


Mukaillen lähteestä (Psycon n.d., 2).

Tämän osaamisen kolmikentän avulla, teimme Saawan pajassa jokaisen tiimiläisen toimesta oman osaamisprofiilin. Kolmikentän jokainen osa fokusoituu hieman eri näkökulmaan osaamista.

Ammatillisella osaamisella tarkoitetaan Psycon mukaan, koulutuksen tai erilaisissa tilanteissa kerrytetyn kokemuksen kautta, syntynyttä osaamista. Tämä osaamisalue liittyy yleensä omaan ammattiin, työhön tai rooliin. Ammatillista osaamistaan voi kerryttää erilaisten koulutusten, projektien tai valmennusten avulla (Psycon n.d., s 2).

Yleisillä työelämätaidoilla tarkoitetaan Psycon mukaan, missä tahansa työssä tai ammatissa tarvittavia taitoja. Nämä voivat vaihdella ajan mukaan, eivätkä toimialan tai työtehtävän mukaan. Tällaisia taitoja voivat olla esimerkiksi erilaiset vuorovaikutus- tai verkostoitumistaidot (Psycon n.d., s 2).

Itsensä johtamisen taidoilla tarkoitetaan Psycon mukaan henkilön luontaisia taitoja, vaikkakin taitoja voi myös oppia. Jokaisella meistä on luontaista kyvykkyyttä itsensä johtamiseen liittyen, mutta näitä kykyjä on myös mahdollista vahvistaa ja lisätä. Itsensä johtamisen taitoja voi mm. muutoskyvykkyys, itsesäätelytaidot tai oppimiseen liittyvät taidot (Psycon n.d., s 2).

Mukaillen lähteestä (Psycon n.d., 6.)

Oman osaamisprofiilin kategoriat mietittyään osaamiskartoitusta voi jatkaa täyttämällä osaamisten tulevaisuusmatriisin. Tulevaisuusmatriisin ideana on sijoittaa aiemmassa osaamisprofiilissa listaamat osa-alueet matriisiin niille omasta mielestäsi sopiviin kohtiin. Tulevaisuusmatriisin ajatuksena on saada henkilö pohtimaan oman osaamisensa tulevaisuutta tarpeiden ja osaamisen kasvattamisen kautta. Tärkeää on siis miettiä millaista osaamista minulla on, millainen osaamistarve minulla on tulevaisuudessa ja kuinka osaamista on tarvetta kehittää.

Näiden työkalujen jokainen pystyy kehittämään omaa osaamistaan osana asiantuntijuutta. Näiden avulla myös tiimi pystyyn miettimään tiimin sisällä olevaa osaamista esimerkiksi projekteja suunnitellessaan.

Lähteet:
Niemelä K. 2014. Osaamisen kehittämisen mallipohja. Liiketalouden koulutusohjelma. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/70561/Osaamisen%20kehittamisen%20mallipohja%20Katriina%20Niemela.pdf;jsessionid=6A334CF333C4D818C1773066C043760Fsequence=1
Psycon n.d. Osaamisen tiekartta – Opas osaamiskartoituksen ja -strategian
tekemiseen ja hyödyntämiseen.
Tietäväinen H. 2020. Henkilöstön osaamiskartoitus Yritys X:ssä. Liiketalouden koulutusohjelma. Savonia Ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/346708/Tiet%C3%A4v%C3%A4inen_Heidi.pdf? sequence=2&isAllowed=y

Kommentoi