Tampere
16 Jun, Sunday
12° C

Proakatemian esseepankki

Onnistu tiimityössäKirjoittanut: Maria Välimäki - tiimistä Eventa.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

’’Ihminen saavuttaa enemmän tekemällä yhteistyötä, kuin kilpailemalla muita vastaan’’ – Allan Fromme

 

ALKUUN

Valitsin kirjan Onnistu tiimityössä, sillä tiimimme on tällä hetkellä murroksessa. Osa on valmistumassa jouluna ja loput jatkavat tiimiytymistä vielä yli vuoden verran. Halusin perehtyä tiimin periaatteisiin, sillä oltuani sairaslomalla koko kevätlukukauden minusta tuntuu, että on hyvä palauttaa tiimin määritelmä näin syyslukukauden alussa mieleen. En ole aikaisemmin perehtynyt kirjallisesti tiimin määritelmään, joten kirja toi minulle paljon teoreettista tietoa, josta kerron myöhemmissä kappaleissa.

 

TIIMI

Nyky-yhteiskunnassa on tilanne, jossa työtahti kiristyy ja se taas vaatii vahvasti tiimityöskentelyä. Tiimi voidaan määritellä työyhteisöksi, jotka ovat sitoutuneet työskentelemään yhdessä sovitun päämäärän saavuttamiseksi. Tiimi ei ole sama asia kuin porukka, jonka kanssa saattaa olla hauska tehdä asioita, mutta ei saada aikaan konkreettista toimintaa.

Tiimin koko voi vaihdella, mutta toimivalle tiimille voidaan antaa raamit, mikä on alle 10 henkilöä. Tämä herätti mielenkiintoni, sillä tiimissämme on tällä hetkellä 26 jäsentä. Se vaikuttaa vahvasti päätöksentekoihin ja kulttuuriin, sillä koen että mitä enemmän ihmisiä on tiimissä, sen vaikeampi on päästä yhteneviin ratkaisuihin. Toki on myös paljon kiinni siitä, minkälaisia persoonia tiimissä esiintyy.

Tiimityössä katsotaan toimintaa koko tiimin näkökulmasta, vaikka tiimillä olisi teamleader tai henkilöstöpäällikkö, tarkastellaan esimerkiksi päätöksenteossa jokaisen tiimiläisen mielipiteitä. Tätä meidän pitäisi harjoittaa enemmän tiimissämme, sillä tällä hetkellä on hiljaisempia, joiden mielipiteen eivät tule helposti esille. Lukeudun itse näihin hiljaisimpiin ja koen, että koko tiimi voisi tehdä kulttuurinmuutoksen niin, että hiljaisempia rohkaistaisiin tuomaan esiin mielipiteitä, niin kuin enemmän äänessä olevia kehotetaan antamaan hiljaisimmille tilaa. Rohkaisun kautta tiimi voisi saada lisäarvoa tuomalla yhä enemmän mielipiteitä esille. Olivat ne sitten eriäviä tai samoja.

Vuorovaikutus on hyvin tärkeä asia tiimissä. Mitä suurempi tiimi, sen hankalampaa tiimin on rakentaa luottamusta. Lisäksi saattaa syntyä vuorovaikutus ongelmia. Kuten jo aikaisemmin mainitsin meillä on 26 hengen tiimi, joka on Proakatemian suurin tiimi tällä hetkellä. Eventalle, eli osuuskunnallemme on tähän saakka tullut lisää tiimiläisiä joka vuosi, sillä olemme olleet jatkuva tiimi. Tämä on myös hankaloittanut luottamuksen syntymistä, sillä se täytyy rakentaa aina uudestaan uusien ihmisten kanssa. On ollut mielenkiintoista nähdä, miten muut tiimit ovat tiimiytyneet ja muodostuneet ollessaan yhdessä alusta alkaen pienemmällä porukalla. Vaikka uusien tulo ja suuri tiimin koko on tuottanut lisää hommia luottamuksen ja vuorovaikutuksen kanssa on se opettanut paljon tiimistä ja tiimiytymisestä. Kuinka tärkeää on luoda yhteinen kulttuuri ja sitä kautta rakentaa tiimiä paremmaksi pala palalta. Eventassa on käyty pidemmän aikaa myrskyvaihetta ja nyt vaikuttaa siltä, että pikkuhiljaa palaset alkavat loksahtelemaan paikalleen. Se näkyy yhteisessä tekemisessä sekä mielialoissa. Tiimiläiset ovat enemmän iloisempia sekä valmiimpia toimimaan yhdessä. Ehkä tämä myös johtuu siitä, että meillä on tällä hetkellä yhteinen suunta ja jokaisella alkaa muodostua oma paikkansa tiimissä. Tiimin kehittäminen on kiinni tiimin yhteistyötaidoista ja sitä olemme parhaillaan harjoittelemassa.

 

TIIMIÄLY

Tiimityö on mahtava mahdollisuus tehostaa työntekoa ja toimintaa. Tiimiäly koostuu tiimin kyvystä hahmottaa yhdessä ja ratkaista monimutkaisia ongelmia. Tämä syntyy hyödyntäen jokaista tiimin jäsentä erilaisten kokemusten ja osaamisen kautta. Vaikka tiimissä saattaa olla hyvinkin fiksuja ja asiakokonaisuuksia hahmottavia yksilöitä, menee tiimiäly aina sen älykkään yksilön edelle. Tiimissä tarvitaan erilaisia ihmisiä. Jos tiimissä olisi täysin samankaltaisia ihmisiä, ei päästäisi kovinkaan pitkälle. Tarvitaan ideoijia, introvertteja, ekstroverttejä, viimeistelijöitä, puuhastelijoita ja paljon muita, jotta tiimi pääsisi huipputiimi vaiheeseen. Tiimissämme löytyy myös introvertteja, ja tiimistä pitäisi muokata sellainen, että myös introvertit pystyisivät toimimaan tiimin täyspainoisina jäseninä.

 

HUIPPUTIIMIN TUNNUSMERKIT

Huipputiimi on tiimi, jossa puhalletaan yhteen hiileen. Tällaisessa tiimissä työt ja tehtävät etenevät sovitun aikataulun mukaisesti ja ristiriitoihin ei jäädä jumiin vaan niitä osataan ratkaista hyvin. Henkilökohtaiset loukkaukset ja riidat jätetään huipputiimin ulkopuolelle. Koen, että meillä on tiiminä vielä matkaa huipputiimiin. Nyt kun olemme saaneet yhteisen suunnan projektien suhteen, voimme konkreettisesti harjoittaa tiimitoimintaa ja tätä kautta Eventa ei ole enää vain laskutusalusta. Odotan innolla yhteisiä flow tiloja ja sitä, mitä kaikkea voimme saada yhdessä aikaan. Olemme myös alkaneet keskittyä positiiviseen ajatteluun, joka on ainakin syksyllä ollut hieman hukassa. Oltuani poissa kevään olen vain kuullut huhuja, että ilmapiiri on ollut enemmän negatiivissävytteistä. Mutta tästäkin suunta ylöspäin ja harjoittamaan positiivisen kautta palautteenantoa sekä muuta vuorovaikutusta. Niin kuin Onnistu tiimityössä kirjassakin mainitaan: positiivinen työilmapiiri ja tulokset herättävä mielenkiintoa ja ihailua (Onnistu tiimityössä s.31)

Meillä Eventassa on vielä matkaa huipputiimin määritelmään, mutta mikä tuo määritelmä oikein on? Huipputiimin tunnuspiirteet ovat seuraavat:

– Yhteinen päämäärä

– Sitoutuminen ja yhteisvastuu tiimistä ja sen tuloksista

– Hyvä yhteishenki

– Avoin ja rehellinen palaute

– Jäsenten välinen tasa-arvo

– Positiivinen tiimihenki

– Kehityshalu ja pyrkimys jatkuvasti parantaa tiimin toimintaa

– Erilaisuuden arvostaminen

– Yksilön suoritusta tukeva ilmapiiri

– Keskinäinen sitoutuminen ja luottamus tiimiin

– Muutoskyky

Huipputiimi on tasapanossa erityisosaamisen ja moniosaamisen välillä. Tiimityössä edellytetään, että tiimin jäsenten tehtävät ja osaaminen tunnistetaan. Lisäksi tulisi hahmottaa tiimin kokonaisuus. Tiimiä ei voi rakentaa valmiiksi ennakkoon, vaan se muotoutuu erilaisten kokeilujen ja ajan kanssa. Tiimin kehittyessä huipputiimiksi myös vastuualueet sekä roolit muotoutuvat sen mukaan. Huipputiimissä ei keskitytä huonoihin palavereihin, jolloin palaverit ovat ennalta suunniteltuja.

Tiimi siis kehittyy koko ajan. Mikäli halutaan huipputiimi vaiheeseen on tiedostettava tiimin eri vaiheita. Ne ovat:

 1. Perustamisvaihe
 2. Myrskyvaihe
 3. Oppimisvaihe
 4. Suoritusvaihe
 5. Huipputiimivaihe
 6. Hajoamisvaihe

Eventan kanssa olemme tällä hetkellä mielestäni myrskyvaiheen jälkeisellä oppimisvaiheella. Joulun aikaan tiedossa on hajoamisvaihe, sillä osa tiimiläisistä valmistuu. Nähtäväksi jää, pääsemmekö koko tiimin voimin huipputiimivaiheeseen ja onko sinne halua päästäkään. Uskon, että jokainen tiimiläinen haluaisi olla huipputiimissä, jossa asiat sujuisivat, mutta sen eteen täytyy tehdä töitä.

Tiimityön kehittymistä haittaavia asioita on kirjan mukaan seuraavat:

 1. Kilpailun ylikorostuminen talouselämässä
 2. Tiimitoiminnalla tavoiteltavien hyötyjen epäselvyys
 3. Johdon haluttomuus muutoksiin
 4. Asiantuntijoiden halu säilyttää itsenäisyytensä

 

HYVÄ TIIMILÄINEN

Tiimiytyminen vaatii panosta jokaiselta. Jos jokin osapuoli ei ole sitoutunut, tiimiytyminen ei onnisu. Aitoon tiimiin ei kuulu vapaamatkustajia. Tiimi auttaa jäseniään saavuttamaan omat tavoitteensa ja sen voima perustuu erikoistumiseen. Olen itse hyvin vahvasti työhyvinvoinnin puolesta puhuja, jolloin minulla on siltä osin paikka tiimissä. Vaikka en omista nimellistä titteliä, koen että minusta on jotain hyötyä tiimille tällä hetkellä. Toki täytyy ottaa huomioon se, että teen vielä kevennettyä päivää. Tämäkin tulisi ottaa tiimissä huomioon, sillä se vaikuttaa siihen, minkälaisia tehtäviä voin ottaa vastaan ja mitä haluan ottaa vastaan. On myös tärkeää ottaa huomioon se, mitä tiimi haluaa minulta. Voiko jossain vaiheessa tulla sellainen tilanne, että tiimi ei perustakaan hyvinvointiin (mikä on hyvin epätodennäköistä) ja minun täytyy etsiä itselleni uusi paikka tiimistä. Tai pahimmassa tapauksessa jättää tiimi taakseni. En usko näin tapahtuvan, sillä luotto siihen, että tiimi auttaa jokaista joka apua pyytää on kova. Mutta sekään ei ole itsestään selvyys.

 

HYVÄ TIIMILÄINEN

No mitä sitten on olla hyvä tiimiläinen? Hyvällä tiimiläisellä on tiimin pelisäännöt hallussa. Eventassa on vielä tekemistä sen suhteen, että saisimme yhteiset pelisäännöt rakennettua. Toivon, että seuraavassa mökkipajassa pääsisimme juurikin näiden aiheiden pariin ja pureuduttaisiin niihin kunnolla. Kyse on siitä mitä tiimi tarvitsee toimiakseen ja se on mielestäni hyvin tärkeä kysymys.

Tiimin jäsenten tulisi olla myönteisiä muita tiimiläisiä kohtaan, se on elinehto tiimin toimintakyvylle. Jokaisen kanssa tulisi pystyä työskentelemään ja katsoa inhimillisyyden nimissä virheiden ja huonojen puolien läpi. Toki palautetta saa ja täytyy avoimesti antaa, mutta sen tulisi olla rakentavaa, ei lyttäävää. Jokaisen tiimiläisen tulisi ottaa vastuu omasta rehellisyydestään. Rehellisyys on luottamuksen pohja ja se kasvaa yhteisen tekemisen myötä. Rehellinen tiimin jäsen toimii kuten puhuu. Hyvät vuorovaikutustaidot tuovat tiimiin lisää luottamusta.

 

LOPUKSI

Tiimityö on parhaimmillaan hauskaa, energisoivaa sekä työniloa lisäävää. Toivoisin kovasti, että tiimimme pystyisi kokoamaan sellaisen ilmapiirin ja kulttuurin, jossa nämä aspektit tulisivat esille jokapäiväisessä työskentelyssämme. Olemme jo matkalla sinne, joten ei muuta kuin innolla kehittämään Eventasta huipputiimiä!

 

’’Yksin voimme tehdä niin vähän, mutta yhdessä niin paljon’’ Helen Keller

Kommentit
 • Maria Eskola

  Kiitos tästä Marzi <3 Oon ekasta Proakatemiapäivästä lähtien kokenut tosi helpoksi ja kivaksi jutella sun kanssa! Mutta tosiaan, tiimissä olet ollut hieman hiljaisempi; siksi olikin erittäin mielenkiintoista lukea sulta kirjoitus tiimityöstä – miten sinä koet Eventan.
  Listauksessa tiimityön kehittymistä haittaavista asioista silmät avautui haittaan "Tiimitoiminnalla tavoiteltavien hyötyjen epäselvyys". Kolahti. Mietin vielä pari kuukautta sitten, että todellakin haluan antaa itsestäni kaiken tälle tiimille ja katsoa mihin se johtaa. Mulla oli joku mystinen usko siitä, että johonkin hienoon tämä johtaa. Ja vähintään siihen, että oppii aivan tajuttomasti.
  Mutta tää on mulle itselleni liian epämääräinen hyöty, usko siihen horjuu välillä. Ja kun katson Eventaa, luulen etten ole ainoa (esimerkiksi tavoitepajassa, jossa puhuimme rahanjaosta aistin tällaista). Asiaan heränneenä aionkin kysellä asiasta Eventalaisilta ja toivottavasti inspiroidun muiden vastauksista. Osaan itsekin sanoa, että TÖNÖn kaltaiseen isoon ja mahtavaan projektiin en olisi ikinä pystynyt ilman Eventaa. Mutta tämä ei riitä, haluan tietää vielä muitakin hyötyjä. Torstain pajassa puhumme Eventan tulevaisuuden visiosta ja toivon, että sen keskustelun jäljiltä näemme kaikki myös tiimitoiminnan hyödyt entistä kirkkaammin.

  9.10.2018
 • Maria Eskola

  Kiitos tästä Marzi <3 Oon ekasta Proakatemiapäivästä lähtien kokenut tosi helpoksi ja kivaksi jutella sun kanssa! Mutta tosiaan, tiimissä olet ollut hieman hiljaisempi; siksi olikin erittäin mielenkiintoista lukea sulta kirjoitus tiimityöstä – miten sinä koet Eventan.
  Listauksessa tiimityön kehittymistä haittaavista asioista silmät avautui haittaan "Tiimitoiminnalla tavoiteltavien hyötyjen epäselvyys". Kolahti. Mietin vielä pari kuukautta sitten, että todellakin haluan antaa itsestäni kaiken tälle tiimille ja katsoa mihin se johtaa. Mulla oli joku mystinen usko siitä, että johonkin hienoon tämä johtaa. Ja vähintään siihen, että oppii aivan tajuttomasti.
  Mutta tää on mulle itselleni liian epämääräinen hyöty, usko siihen horjuu välillä. Ja kun katson Eventaa, luulen etten ole ainoa (esimerkiksi tavoitepajassa, jossa puhuimme rahanjaosta aistin tällaista). Asiaan heränneenä aionkin kysellä asiasta Eventalaisilta ja toivottavasti inspiroidun muiden vastauksista. Osaan itsekin sanoa, että TÖNÖn kaltaiseen isoon ja mahtavaan projektiin en olisi ikinä pystynyt ilman Eventaa. Mutta tämä ei riitä, haluan tietää vielä muitakin hyötyjä. Torstain pajassa puhumme Eventan tulevaisuuden visiosta ja toivon, että sen keskustelun jäljiltä näemme kaikki myös tiimitoiminnan hyödyt entistä kirkkaammin.

  9.10.2018
Kommentoi