Tampere
24 May, Friday
25° C

Proakatemian esseepankki

Nuorten työntekijöiden johtaminenKirjoittanut: Viljami Hietaharju - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Johdanto

Aloitin tiimiyritys Motiven business leaderina kesäkuun alussa. Halukkuus johtamisen kokeiluun oli syntynyt kevään aikana, sillä edellisenä syksynä en ollut kyseisestä roolista kiinnostunut.

Uuden roolini myötä syntyi halu johtamisen teoriaan tutustumiseen. Minua kiinnostavat erityisesti millaiset teemat yhdistävät hyviä johtajia ja kuinka työntekijän ikä vaikuttaa siihen, millaisia piirteitä johtajassa arvostetaan.

Esseen pääasiallinen lähde on Atalent rercruiting -yrityksen toteuttama aineistoanalyysi, joka on osa laajempaa tutkimuskokonaisuutta.

Tutkimuksen taustaa

Artikkelin perustana oli kyselytutkimus, joka toteutettiin Suomessa vuonna 2018. Kyselyssä kartoitettiin nuorten ammattilaisten kokemuksia rekrytoinnista ja johtamisesta. Julkaisun tulokset perustuvat kyselytutkimuksen avoimeen kysymykseen ”Millaista on hyvä johtajuus ja esimiestyö?”. Vastauksia kysymykseen oli tullut 1263. Kyseisen kysymyksen vastaukset teemoitettiin 48 eri johtamisen teemaan.

Vastaajista suurin osa (89,9 %) opiskeli tai oli opiskellut korkeakoulussa. Enemmistö (47,6 %) opiskeli tai oli opiskellut kaupallisen alan tutkinnon, 59,5 % ilmoitti olevansa töissä täysipäiväisesti tai osa-aikaisesti ja 65 % vastaajista oli miehiä.

Johtamisen teemat

Tutkimuksessa eritellyt 48 eri teemaa tiivistettiin kymmeneen johtamisen ja esimiestyön teemaan, joita nuoret ammattilaiset arvostavat esihenkilössään. Hyvän johtajuuden teemoja olivat (suosituimmasta vähiten suosittuun) hyvät kommunikaatiotaidot, kannustaminen, molemminpuolinen palaute, alaisten tukeminen, vastuu ja vapaus, molemminpuolinen luottamus, empatiakyky, tasapuolinen kohtelu, läsnäolo ja lähestyttävyys sekä kehittymisen tukeminen.

Tutkimuksessa arvioitiin näiden tulosten perusteella nuorten ammattilaisten arvostavan erityisesti esihenkilötyön pehmeitä arvoja, eli he toivoivat esihenkilöltään empatiakykyä, hyviä kommunikaatiotaitoja sekä aitoa tahtoa auttaa heitä menestymään.

Nuoret haluavat esihenkilön, joka luottaa alaistensa osaamiseen ja antaa vastuuta sekä vapautta toteuttaa työtä parhaaksi katsomallaan tavalla. Artikkelissa huomautetaan, että yksikään teemoista ei paikkaa toisia, vaan ne luovat yhdessä perustan hyvälle johtajuudelle. Seuraavaksi käsittelen viittä suosituinta artikkelissa esille nostettua teemaa.

Suosituin kyselytutkimuksessa esille noussut teema oli hyvät kommunikaatiotaidot. Kommunikaatiotaidot pitävät sisällään alaisten kuuntelun ja aidon kiinnostuksen heidän hyvinvoinnistaan, mielipiteistään ja kehitysideoistaan. On myös tärkeää, että kommunikaatio toimii molempiin suuntiin. Esihenkilön on tärkeää jakaa tietoa johtoryhmän tekemistä päätöksistä sekä asetetuista tavoitteista.

Kannustaminen oli toiseksi suosituin teema. Nuoret toivovat esihenkilöltään kannustavaa otetta yleisesti sekä erityisesti kannustusta toivottiin itsensä haastamiseen sekä vastuun ottamiseen.

Molemminpuolinen palaute oli tutkimuksen kolmas teema. Nuoret haluavat kehittyä työssään ja esihenkilöltä saatu palaute on tärkeä osa oppimisprosessia. Nuoret kokevat, että palautteen tärkein tehtävä on auttaa heitä kehittymään. Palautteen luonteen tulisi olla avointa ja rehellistä. Hyvä esihenkilö ei myöskään pelkää pyytää palautetta omasta toiminnastaan.

Seuraava teema oli alaisten tukeminen. Tämä teema kulkee mielestäni käsi kädessä kannustamisen kanssa. Nuorten mukaan hyvä esihenkilö on rinnastettavissa valmentajaan, joka haluaa pelaajiensa onnistuvan sekä yksilöinä, että joukkueena. Nuoret toivovat johtajalta tukea myös henkilökohtaisten haasteiden kanssa.

Viides teema oli vastuu ja vapaus. Nuoret toivovat esihenkilön asettavan tavoitteet yhdessä työntekijöiden kanssa, jakavan vastuuta sekä antavan alaisilleen vapauden toteuttaa työnsä heidän itse parhaaksi näkemällään tavalla. Nuoret eivät siis arvosta mikromanageerausta, vaan pitävät sitä merkkinä luottamuksen puutteesta. Mikromanageerauksen puuttuessa, on tärkeää, että kommunikaatio on avointa ja työntekijät kokevat voivansa pyytää apua esihenkilöltään.

Tutkimuksen johtopäätöksissä painotettiin esihenkilötyön haastavuutta ja kokonaisvaltaisuutta. Itsensä jatkuva kehittäminen ja omien vahvuuksien sekä heikkouksien tunnistaminen ovat todella tärkeitä ominaisuuksia johtajalle.

Pohdinta

Arvostan itse samankaltaisia asioita johtajassa, kuin mitä kyselytutkimuksessa oli noussut esille. Pyrin myös itse toimimaan samankaltaisesti business leaderin asemassa.

Koen, että johtajan tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluu alaisten kunnioittaminen sekä pyrkimys kehittyä johtajana jatkuvasti. Jatkossa olisi mielenkiintoista nähdä, kuinka tutkimuksissa esille nostetut teemat vaikuttavat yrityksen menestykseen taloudellisesti mitattuna.

Lähteet

A-talent recruiting. Nuorten ammattilaisten johtaminen. Kyselytutkimus. 2019. https://cdn.sanity.io/files/ndpi9ydl/production/0b7b28e060a0cc963055711b06b607937784fde5.pdf

Kommentoi