Tampere
26 May, Sunday
15° C

Proakatemian esseepankki

Niskalenkki arvonlisäverostaKirjoittanut: Outi Kattelus - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

SISÄLLYSLUETTELO

1 JOHDANTO

2 MIKÄ ON ARVONLISÄVERO?

3 KUKA MAKSAA ARVONLISÄVEROA?

4 MITEN YRITTÄJÄ HYÖTYY ARVONLISÄVERON MAKSAMISESTA?

4.1 Vähennysoikeus

4.2 Oma käyttö

4.3 Ajoneuvo

4.4 Alarajahuojennus

5 ARVONLISÄVERON ILMOITTAMINEN JA MAKSAMINEN

6 POHDINTA

LÄHTEET

1 JOHDANTO

 

ALV, nuo kolme pientä kirjainta, jotka saavat yrittäjän aivot solmuun välittömästi. Ja joka on kuitenkin kuluttaja-asiakkaalle vain vero, joka näkyy korkeampana tuotteen tai palvelun hintana. Näin kolmen vuoden opiskelujen jälkeen tiedän toki mikä on arvonlisävero on, mutta sitä, miten se todellisuudessa käyttäytyy ja näyttäytyy yrittäjän arjessa, en ole vielä päässyt kokemaan. Tämä johtuu siitä, että en ole erityisen paljon perehtynyt yrityksen talouteen, vaan suunnannut ennemminkin opintojani johtamisen suuntaan. Toki se ei tarkoita sitä, että minulla olisi oikeus olla tietämättä yrittäjyyteen olennaisesti liittyviä talousasioita. Nyt aionkin siis perehtyä arvonlisäveroon syvällisesti ja toivottavasti esseen avulla myös muut mahdollisesti oppivat siitä jotain uutta.

 

2 MIKÄ ON ARVONLISÄVERO?

 

ALV eli arvonlisävero on kulutusvero. Se kohdistuu tuotteiden ja palveluiden kulutukseen. (Visma, n.d..) Yleinen arvolisäverokanta on 24 % ja tätä maksetaan suurimmasta osasta tuotteita ja palveluita. Alennetusta 14 % verokannasta nauttivat elintarvikkeet, sekä ravintola- ja ateriapalvelut. Vielä pienempää 10 % verokantaa voidaan käyttää muun muassa kulttuuriin liittyvissä palveluissa, lääkkeissä, kirjoissa ja lehdissä, liikuntapalveluissa, henkilökuljetuksissa sekä majoituspalveluissa. Terveydenhoito- ja sairaanhoitopalvelut ovat arvonlisäverottomia palveluita. (Verohallinto 2020b.) Myös sosiaalipalvelut, yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut, rahoitus ja vakuutuspalvelut sekä arpajais- ja rahapelipalvelut ovat arvonlisäverotonta toimintaa. (Yrityksenperustaminen.net, 2021.)

Arvonlisävero on välillinen vero, joten sen maksaa aina ostaja. Myyjän tehtävänä on välittää tämä vero valtiolle. Koska vero on välillinen, käytännössä se tarkoittaa myös sitä, että mikäli arvonlisäveron määrä nousee, se näkyy aina kuluttajahinnoissa. Arvonlisävero näkyy valtiolla verotuloina. (Yrityksenperustaminen.net, 2021.)

 

3 KUKA MAKSAA ARVONLISÄVEROA?

 

Jokaisen yrittäjän ei kuitenkaan tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Tämä määräytyy sen perusteella, onko yritys rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi. Myös vähäinen toiminta, eli 15 000 euron liikevaihto tilikaudelta määrittää ALV:in maksamista. (Arvonlisäverolaki 1993/1501.). Kaikkien yritysten, joiden liikevaihto on yli 15 000 euroa, on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvollisiksi. Mikäli liikevaihto on alle 15 000 euroa, voi yritys halutessaan tehdä rekisteröitymisen. Rekisteröitymistä kannattaa pohtia erityisesti silloin, mikäli yritys itse, omien ostojensa vuoksi maksaa paljon arvonlisäveroa. (Verohallinto 2021d.)

 

4 MITEN YRITTÄJÄ HYÖTYY ARVOLISÄVERON MAKSAMISESTA?

 

4.1 Vähennysoikeus

 

Yrityksen ei tarvitse maksaa valtiolle veroina kaikkea arvonlisäveroa, joka on itse yritykselle maksettu. Tästä summasta voi nimittäin vähentää sen osan, jonka itse on maksanut arvonlisäveroa muille. Tätä vähennysoikeutta kuitenkin rajoittaa se, että tuotteet tai palvelut on pitänyt hankkia arvonlisävähennyskelpoista toimintaa varten. Mikäli tuotetta tai palvelua on kuitenkin käytetty myös muuhun tarkoitukseen, on siitä kuitenkin vähennettävissä prosentuaalisesti se osa, kun sitä on käytetty. Tavaran käyttö, käytetty työaika, liikevaihto tai kiinteistön pinta-ala ovat apuna näissä laskelmissa. (Verohallinto 2017.)

 

Vähennysoikeus ei ole käytössä, mikäli ostot liittyvät kodin ja työpaikan välisiin matkakuluihin, edustuskuluihin tai asunnon tai harrastustilan kuluihin. (Verohallinto 2017.) Vähennysoikeus on käytössä esimerkiksi pikkujouluihin liittyen, mikäli ne pidetään työnantajan määräämänä aikana, työnantajan määräämässä paikassa ja ne koskevat koko henkilökuntaa. On kuitenkin huomattava, että mikäli myös puolisot osallistuvat tilaisuuteen, heidän osuutensa ei ole vähennyskelpoista. (Yritystulkki.fi n.d.)

 

Yksi merkittävä tekijä vähennysoikeuden saamisessa on myös se, että myyjä on itse arvonlisäverovelvollinen. (Verohallinto 2017.) Myöskään ilman laskua vähennystä ei ole mahdollista tehdä. Tästä laskusta täytyy myös näkyä siihen liittyvä arvonlisävero. (Yritystulkki.fi n.d.)

 

4.2 Oma käyttö

 

Mikäli yritykselle kuulunut oma tuote tai palvelu otetaan omaan käyttöön, se käyttäytyy arvonlisäveron kannalta samoin, kun se myytäisiin ulkopuoliselle. Vähäisessä käytössä tilanne on kuitenkin toinen, sillä arvonlisäverovelvollinen, luonnollinen henkilö voi käyttää 850 euron arvosta tavaroita tai palveluita. Tämä ei siis koske kaikkia yrityksiä, vaan nimenomaan luonnollisia henkilöitä. (Verohallinto, 2011.)

 

4.3 Ajoneuvo

 

Yritys voi hankkia käyttöönsä ajoneuvoja, mutta arvonlisäveron kannalta siihen liittyy rajoituksia hankintahinnan ja käyttökustannusten osalta. Paketti- tai henkilöauton käyttökustannuksia voi vähentää, mikäli ajoneuvoa käytetään ainoastaan vähennykseen oikeuttavan liiketoiminnan käyttöön. Tarkkana on kuitenkin oltava, sillä vähäinenkin yksityiskäyttö kumoaa koko vähennysoikeuden. Ajopäiväkirjan täyttäminen on edellytys vähennysoikeudelle ja siitä täytyy löytyä ennalta määritellyt tiedot. Päiväkirjan avulla on myös osoitettava, että yksityisajoja ei ole ollut. Polttoaineita, huoltotöitä tai varaosia ei voi milloinkaan vähentää. (Verohallinto, 2019.)

 

4.4 Alarajahuojennus

 

Yrityksen on mahdollista saada alarajahuojennus silloin, kun yrityksen liikevaihto on alle 30 000 euroa. Tämän lisäksi täytyy kuulua ALV-rekisteriin. Kun yrityksen liikevaihto on yli 15 000 euroa ja alle 30 000 euroa, yrityksen on mahdollista saada osa arvonlisäverosta huojennuksena. Mikäli liikevaihto on puolestaan alle 15 000 euroa, saa yritys koko arvonlisäveron huojennettuna. Yrityksen koko liikevaihtoa ei kuitenkaan lasketa mukaan yrityksen liikevaihtoon, sillä siinä ei huomioida muun muassa tilikauden negatiivista arvonlisäveroa tai ulkomaisia yrittäjiä, joilla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa. Kaikilla aloilla alarajahuojennus ei yksinkertaisesti ole käytössä ja näitä ovat esimerkiksi käyttöomaisuuden myynti ja palveluiden myynti Suomen ulkopuolella. (Verohallinto 2021a.)

 

Alarajahuojennusta haetaan erillisellä arvonlisäveroilmoituksella ja on arvonlisäverokaudesta riippuvaista, haetaanko huojennusta kuukausittain, kvartaaleittain vai kerran vuodessa. (Verohallinto 2021a.) Normaalisti arvonlisäverokausi on kuukauden mittainen, mutta yritys voi hakea myös pidempää kautta koko tilikauden liikevaihdosta riippuen (Verohallinto 2020a). Mikäli ilmoitus alarajahuojennusta varten on jätetty tekemättä tai se on tehty liian pienenä, yrityksellä on mahdollisuus kuitenkin saada palautusta, mikäli hakemus tehdään kolmen vuoden kuluessa siitä vuodesta, mitä huojennus koskee. (Arvonlisäverolaki 1993/1501.)

 

5 ARVONLISÄVERON ILMOITTAMINEN JA MAKSAMINEN

 

Arvolisäverojen määrä täytyy itse ilmoittaa verokausittain verohallinnolle ja se tapahtuu täyttämällä arvonlisäveroilmoitus. Tämä ilmoitus on tehtävä myös silloin kun yrityksellä ei ole lainkaan arvonlisäverollista toimintaa. Arvonlisäveroilmoituksen eräpäivä on jokaisen kuukauden 12. päivä, mikäli verokausi on kuukauden mittainen. Myös arvonlisävero täytyy maksaa tuona päivänä, ellei se osu viikonlopulle tai arkipyhälle, jolloin eräpäivä on seuraava arkipäivä. Arvonlisäveroilmoitus ja -maksu tulee tehdä aina edellistä kuukautta edeltävästä kuukaudesta. Nämä tiedot on tärkeää ilmoittaa ajoissa, sillä muuten on maksettava myöhästymismaksua. Mikäli arvonlisävero myös maksetaan myöhässä, siitä tulee maksaa viivästyskorkoa. (Verohallinto 2021b.)

 

Aina ei kuitenkaan tarvitse olla maksumiehenä. Oma-aloitteisia veroja saatetaan myös palauttaa, mikäli yrityksellä on enemmän vähennettäviä arvonlisäveroja kuin maksettavaa arvonlisäveroa. Tätä kutsutaan negatiiviseksi arvonlisäveroksi. Palauttaminen edellyttää sitä, että erääntyviä veroja tai muita saatavia ei ole tiedossa. Verohallinto maksaa palautukselle myös hyvityskorkoa. (Verohallinto 2021c.)

 

6 POHDINTA

 

Siinä on nyt iso pläjäys liittyen arvonlisäveroon. Silti sain nostettua esiin vain pienen osan yrittäjälle tärkeistä asioista arvonlisäveroon liittyen. Asioihin tulisi perehtyä paljon suuremmalla tarkkuudella, kun yrityksen toimiala on tiedossa. Kuten lakiin liittyvät, myös veroihin liittyvät asiat sisältävät paljon poikkeuksia ja vielä poikkeuksen poikkeuksiakin. Mikäli itse olisin perustamassa yritystä, haluaisin paljon konsultaatiota sellaiselta henkilöltä, joka on myös perehtynyt näihin asioihin. Pienenä ihmisenä tuli melko orpo olo pykäläviidakossa, vaikka nyt perusasiat ovatkin jo hallussa. Arvonlisävero ei tunnu enää samanlaiselta peikolta, joka se oli vielä aikaisemmin. Isona oivalluksena se, että arvonlisäverosta on yritykselle oman näkemykseni mukaan ainoastaan hyötyä, kuluttajahan se on, joka kaiken maksaa.

 

LÄHTEET

 

Arvonlisäverolaki. 30.12.1990/1501.

 

Yrityksenperustaminen.net, 2021. Arvonlisävero 2021. Ota arvonlisävero haltuun – lue selkokielinen ALV-opas. Verkkosivu. Julkaistu 2021. Luettu 19.4.2021. https://yrityksen-perustaminen.net/arvonlisavero/#mikaalv

 

Verohallinto 2011. Tavaran tai palvelun ottaminen omaan käyttöön. Verkkosivu. Päivitetty 25.1.2015. Luettu 19.4.2021. https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/tavaran-tai-palvelun-ottaminen-omaan-kayttoon/

 

Verohallinto 2017. Arvonlisäveron vähennys ostoista. Verkkosivu. Päivitetty 10.5.2017. Luettu 19.4.2021. https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/arvonlisaveron-vahennys-ostoista/

 

Verohallinto 2019. Ajoneuvon ja sen käyttökulujen arvonlisävero. Verkkosivu. Päivitetty 27.2.2019. Luettu 19.4.2021. https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/ajoneuvon-ja-sen-kayttokulujen-arvonlisavero/

 

Verohallinto 2020a. Arvonlisäveron verokausi ja sen muutokset. Verkkosivu. Päivitetty 2.12.2020. Luettu 19.4.2021. https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/ilmoitus-ja-maksuohjeet/verokauden-muutos/

 

Verohallinto 2020b. Arvonlisäveroprosentit. Verkkosivu. Päivitetty 24.4.2020. Luettu 19.4.2021. https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/arvonlisaveroprosentit/

 

Verohallinto 2021a. Arvonlisäveron alarajahuojennus. Verkkosivu. Päivitetty 1.1.2021. Luettu 19.4.2021. https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/alarajahuojennus/

 

Verohallinto 2021b. Arvonlisäveron ilmoitus- ja maksuohjeet. Verkkosivu. Päivitetty 3.2.2021. Luettu 19.4.2021. https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/ilmoitus-ja-maksuohjeet/

 

Verohallinto 2021c. Arvonlisäveron, valmisteveron ja muiden oma-aloitteisten verojen palautuksen maksaminen. Päivitetty 1.2.2021. Luettu 19.4.2021. https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/omaaloitteiset-verot/palautuksen-maksaminen/

 

Verohallinto 2021d. Pienen yrityksen ALV – vähäinen liiketoiminta on arvonlisäverotonta. Verkkosivu. Päivitetty 21.1.2021. Luettu 19.4.2021. https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/vahainen-liiketoiminta-on-arvonlisaverotonta/

 

Visma n.d. ALV – Mikä on ALV? Verkkosivu. Luettu 19.4.2021. https://www.visma.fi/epasseli/kirjanpidon-sanakirja/a/alv/

 

Yritystulkki.fi. n.d. Alv:n vähentäminen. Verkkosivu. Luettu 19.4.2021. https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/oulu/toimiva-yrittaja/verotus/arvonlisavero/alvn-vahen/

 

 

 

Kommentoi