Tampere
15 Jun, Saturday
13° C

Proakatemian esseepankki

Mitä myynti on ja millainen on huippu myyjä?Kirjoittanut: Eevi Piipponen - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Huippumyyjä - Ominaisuudet ja tositarinoita
Asiakkaista ansaintaan
Myyntikirja: Menesty uuden ajan B2B-myynnissä
Tuija Rummukainen
Sirpa Hänti
Kert Kenner
Esseen arvioitu lukuaika on 9 minuuttia.

Mitä myynti on ja millainen on huippu myyjä?

 

Johdanto 

Myynti on yksi liiketoiminnan tärkeimmistä toiminnoista, mikä vaikuttaa suoraan yrityksen menestykseen. Myynnin voi ymmärtää kahdella eri tavalla ja tässä esseessä käymme läpi molemmat tavat myynnin määritelmä kohdassa. Käsittelemme myös myynnin eri tyyppejä ja niiden merkitystä liiketoiminnassa. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan myynnin määritelmää ja sen merkitystä yrityksille. Toisessa osassa keskitytään myynnin eri tyyppeihin, jotka ovat vähittäismyynti, suoramyynti ja B2B-myynti. Tarkastelemme tässä mitä nämä tyypit tarkoittavat ja miten ne eroavat toisistaan.   

Esseen tavoitteena on antaa lukijalle ymmärrys siitä mitä myynti on ja millaista myyntiä on, sekä millainen on hyvä myyjä ja huippumyyjä, mitkä näiden erot ovat, sekä opettaa lukijalle kuinka oikeanlainen myyntiprosessi toteutetaan. 

  

Mitä on myynti ja millaista myyntiä on olemassa? 

 

Myynnin määritelmä 

Perusmääritelmän mukaan myynti on kahden tai useamman osapuolen välillä tapahtuvaa vaihdattaa, jonka kohteina voivat olla tuotteet tai palvelut, joita vastaan saadaan rahaa tai muita hyödykkeitä (IteWiki, n.d.). Myyntiä monenlaista ja se voidaan myös ymmärtää monella eri tavalla. Sen määritelmä ja laajuus riippuu usein siitä, kenen kanssa asiasta puhutaan.  

Myynnin voi ymmärtää tilanteena tai pahatumana. Arkemme on täynnä erilaisia myyntitilanteita, kuten esimerkiksi hetket, kun ostamme kaupasta ruokatarvikkeita tai kioskilta kahvia. Tilanteet ovat nopeita ja ostopäätös tulee yksiselitteisessä hetkessä. (Rehn, A. 2023.) 

Toinen tapa ymmärtää myyntiä on ajattelemalla se prosessiksi. Asunnon myynti on helposti ymmärrettävä myynnin prosessi. Asuntoa myytäessä siitä täytyy ottaa esittely kuvat, kirjoittaa ja optimoida myyntiteksti ja järjestää esittelyitä. Jotkut menevät niinkin pitkälle, että sisustavat kodin täysin uudelleen tai yrittävät saada kodin tuoksumaan kotoisalta. Näissä tapauksissa myynti ei ole enää pelkästään tuotteen esille laittamista ja asiakkaan ostopäätöksiä. Näin ei voida myöskään ajatella myynnin olevan pelkästään tilanteita, vaan myös prosessi. (Rehn, A. 2023.) 

 

Myynnin merkitys liiketoiminnassa 

Myynnin merkitys liiketoiminnassa on erittäin tärkeä, sillä se on yksi liiketoiminnan keskeisistä tavoitteista kasvua tavoittelevissa yrityksissä. Ilman myyntiä yrityksillä ei olisi tuloja, eikä kasvu olisi mahdollista, saati sitten menestys. Myynti on myös tärkeää siksi, että se vaikuttaa suoraan yrityksen kannattavuuteen. Kun myynti kasvaa, liikevoitto kasvaa yleensä myös, kun taas jos myynti laskee, liikevoitto saattaa heikentyä tai jäädä kokonaan saavuttamatta. 

Myynti on erittäin keskeinen asia liiketoiminnassa ja siitä syystä on todella tärkeää, että jokainen yrittäjäksi haluava oppii myymään. Myyntiä on olemassa montaa erilaista ja tärkeää onkin löytää itselle ja yritykselle sopiva tyyli ja tapa. Seuraavaksi käsittelemme tässä esseessä erilaisia myynnin tapoja ja tyyppejä. 

 

Myynnin tyypit 

 

Vähittäismyynti 

Vähittäismyynnillä tarkoitetaan tuotteiden tai palveluiden myymistä loppukäyttäjinä toimiville yksityishenkilöille eli kuluttajille henkilökohtaiseen käyttöön. Vähittäismyyntiä voidaan näin ollen kutsua myös B2C (Business-to-Consumer) myynniksi. Määrittävä tekijä myynnin tyypissä on loppukäyttäjä, sekä myyntikanava ja myyntitapa. (Mäkinen, N. 2022.) 

Vähittäismyynti tarkoittaa yleensä tuotteiden tai palveluiden myyntiä suoraan kuluttajalle suuremmassa kaupassa, kuten tavaratalossa, supermarketeissa tai verkkokaupassa. Toimijat voivat olla isoja maailmanlaajuisia ketjuja tai keskisuuria toimijoita. Vähittäismyynti käyttää usein perinteisiä mainonnan- ja markkinoinnin taktiikoita asiakkaiden houkuttelemiseksi. Vähittäismyynti on tärkeä osa kuluttajamarkkinoita ja se kattaa laajasti tuotteita, kuten elintarvikkeita, vaatteita, elektroniikkaa, kodinkoneita ja palveluita. (Chat GTP) 

Helposti ymmärrettävä ja kuvaava esimerkki vähittäismyynnistä ovat ruokakaupat. Ne myyvät päivittäistavaroita suoraan kuluttajille. Yleensä ruokakaupat ostavat tuotteensa joko tukusta tai suoraan valmistajalta ja myyvät ne sitten kuluttajille omissa myymälöissään. Myynnin toteuttavat kauppaan palkatut työntekijät, eikä näin myynti ole kovinkaan henkilökohtaista. Myynnissä on yleensä kaikkea mitä vain arkena kuluttaja voi tarvita elintarvikkeista käyttöesineisiin. 

 

Suoramyynti 

Suoramyynti on myös B2C (Business-to-Consumer) myyntiä, missä tuotteita ja palveluita myydään suoraan kuluttajille ilman minkäänlaisia välikäsiä. (Hänti S. 2021.) Suoramyynnissä käytetään vähittäismyyntiin verrattaessa henkilökohtaisempaa myyntitaktiikkaa. Suoramyynti voi sisältää myös verkkokaupan kautta tapahtuvaa myyntiä. Tämä voi sisältää tuotteiden tai palveluiden tilaamisen yrityksen verkkosivustolta tai sosiaalisen median kautta. Yleensä suoramyynnissä määrittävä piirre on se, että myyjä rakentaa suhteita asiakkaidensa kanssa ja myy tuotteita tai palveluita esittelyn kautta kasvotusten tai puhelimitse. (Chat GPT) 

Suoramyynnissä yleensä yritykset voivat veloittaa hiukan enemmän tuotteista tai palveluistaan henkilökohtaisen palvelun ja kohtaamisen vuoksi, kun taas vähittäismyynnissä yritykset voivat tarjota alhaisempia hintoja mittakaavaetujen ja suurten tuotemäärien vuoksi. 

Jotkut suoramyyntiä tekevät yritykset saattavat tarjota asiakkailleen mahdollisuutta liittyä myyntiorganisaatioonsa myyjiksi. Tätä kautta he pystyvät myymään yrityksen tuotteita myyntiprovisiota vastaan. Tai vaihtoehtoisesti he saattavat saada provision myös uusien myyjien rekrytoinnista. Tätä kutsutaan verkostomarkkinoinniksi tai monitasomarkkinoinniksi mikä on eräs suoramyynnin muoto. (Hänti S. 2021.) Jotkut tällaista myyntitapaa harjoittavat yritykset ovat saaneet kritiikkiä pyramidihuijauksena pidetyn toiminnan vuoksi, jossa yritys saa rahaa vain uusien myyjien rekrytoinnista eikä tuotteiden myynnistä. 

Suoramyynti itsessään jakautuu moneen vielä pienempään myynnin tyyppiin, kuten telemyynti eli puhelinmyynti tai verkostomarkkinointi myynti. Näin ollen esimerkkejäkin on todella monta. Valitsimme kuitenkin Tupperware yrityksen esimerkiksi tähän suoramyynnistä, sillä se on meille kaikille lapsuudesta tuttu.  

Tupperwarella on yli kolme miljoonaa konsulttia eli myyjää ympärimaailmaa. Se on alun perin Yhdsyvalloista lähtöisin oleva yritys, joka parhaiten tunnetaan sen uudelleen käytettävistä muovisista säilytysastioista. Tupperware käyttää verkostomarkkinointia myynnissään, mikä on henkilökohtainen myyntitapa, jossa myyjä esittelee tuotteita ja myy niitä suoraan asiakkaille ilman välikäsiä. (Tupperware, n.d.) 

Tämä tapahtuu yleensä Tupperware-kutsuilla, jotka järjestetään joko myyjän omassa kodissa, jonkun asiakkaan kodissa tai jossain muissa tiloissa. Kutsujen tarkoituksena on esitellä Tupperwaren tuotteita ja myydä niitä asiakkaille. Myyjät saavat näistä myynneistä myyntiprovisiota, joten heidän kannattaa yrittää saada mahdollisimman paljon myyntiä. Joten tämä kannustaa heitä esittelemään tuotteita mahdollisimman hyvin ja tekemään myyntiä ahkerasti. 

 

B2B (Business-to-Business) myynti 

 

B2B (Business-to-Business) myynnillä tarkoitetaan yritysten välistä kauppaa, missä yritys myy tuotteita tai palveluita toiselle yritykselle. B2B-myynti eroaa aikaisemmasta B2C myynnistä eli kuluttaja myynnistä siten, että se keskittyy yritysten välisiin kauppoihin eikä suoraan kuluttajiin. B2B-myynti vaatii yleensä pidemmän ja monimutkaisemman prosessin kuin B2C-myynti, sillä yritysten välillä tehtävät kaupat ovat yleensä suuremman kokoluokan kauppoja ja vaativat enemmän neuvottelua ja sopimuksien tekoa. B2B-myyntiin liittyy usein myös jälkimarkkinointi ja asiakassuhteiden ylläpito, sillä yritykset haluavat yleensä luoda pitkäaikaisia ja luotettavia kumppanuuksia. (Mäkinen, N. 2022.) 

B2B myynnistä on myös monenlaisia esimerkkejä, sillä kaikki yritysten välinen kauppa on B2B myyntiä, mutta tähän esimerkiksi otimme tiimimme Mon Trésor projektin piknikkien myynnin yrityksille. Mon Trésor tarjoaa piknikkejänsä niin kuluttajille kuin yrityksille, mutta tässä esimerkin vuoksi tutkailemme vain yritykselle tapahtuvaa myyntiä. Tässä tapauksessa Mon Trésor myy piknik palveluitaan yrityksenä muille yrityksille esimerkiksi virkistyspäiviin ja yritystapahtumiin aktiviteetiksi. Tässä tapauksessa palvelun ostava taho on yritys, joka voi sitten tarjota sen työntekijöilleen tai muulle omalle loppuasiakkaalleen, esimerkiksi tapahtumakävijöille.  

 

Myynnin johtaminen 

 

Myynnin johtamisen keskeisin tehtävä on rakentaa yritykselle tehokas myyntikoneisto, ulosmitata siitä parhaimmat tehot ja kehittää sitä jatkuvasti. Laadukas myyntikoneisto on merkittävin tulevan menestyksen määrittelijä. (kasvujohtaminen.com) Myynnin johtaminen on erittäin tärkeää liiketoiminnassa. Hyvä myynnin johtaja asettaa realistiset ja haastavat tavoitteet, rakentaa tehokkaan myyntistrategian ja varmistaa, että myyntitiimin jäsenet ovat hyvin koulutettuja ja motivoituneita. Myynnin johtamisessa on myös tärkeää käyttää mittareita ja antaa myyjille palautetta heidän suorituksestaan ja tukea heitä kehittymisessään. 

Onnistunut myynnin johtaminen johtaa myyntitiimin parempaan suorituskykyyn, kasvattaa myyntiä ja parantaa yrityksen tuloksia. Myynnin johtaminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista, ja se vaatii jatkuvaa kehittymistä ja sopeutumista muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Hyvä myynnin johtaja on valmis haasteisiin ja pyrkii aina kehittämään omaa ja tiiminsä osaamista. 

Myynnin johdon tulee asettaa myynnille tavoitteet. Tavoitteiden tulee olla realistisia ja saavutettavissa olevia, mutta samalla tarpeeksi haastavia, jotta ne motivoivat myyntitiimiä saavuttamaan ne. Tavoitteiden asettamisen jälkeen on tärkeää rakentaa myyntistrategia, joka vastaa yrityksen tavoitteisiin ja brändiin.  

Myyntitiimin johtaminen edellyttää hyvää kommunikointia ja yhteistyötä. Myyntijohtajan on varmistettava, että kaikki tiimin jäsenet ymmärtävät yrityksen tavoitteet ja ovat motivoituneita niiden saavuttamiseksi. Myyntijohtajan on myös varmistettava, että myyntitiimin jäsenet ovat hyvin koulutettuja ja osaavat myydä yrityksen tuotteita tai palveluita. 

Myyntitiimin johtamisessa on tärkeää käyttää mittareita, joiden avulla voidaan seurata myyntitiimin suorituskykyä ja tuloksia. Tällaisia mittareita voivat olla esimerkiksi myyntikate, myyntimäärät, asiakastyytyväisyys ja myyntitiimin jäsenten tavoitteiden saavuttaminen. Mittareiden avulla voidaan arvioida myyntitiimin suorituskykyä, tunnistaa kehityskohteita ja muuttaa tarvittaessa myyntistrategiaa. 

Myyntitiimin johtamisessa on tärkeää myös antaa myyjille palautetta heidän suorituksestaan ja tukea heitä kehittymisessään. Myyjille voidaan antaa palautetta esimerkiksi myynnin mittareiden avulla, ja heitä voidaan kehittää koulutuksilla ja valmennuksilla. Hyvä johtaja tukee myyjien henkilökohtaista kehittymistä ja auttaa heitä saavuttamaan omat tavoitteensa. (Kenner, Leino 2020) 

  

  

Myyntiprosessi  

  

Myyntiprosessi on rutiini, jolla varmistetaan myyntityön järjestelmällisyys. Prosessin vaiheita ovat esimerkiksi prospektointi, kontaktointi, tarpeiden kartoitus, tarjouksen tekeminen, neuvottelu ja klousaaminen. Prosessi alkaa asiakkaan löytämisestä ja päättyy asiakkuuden luovuttamiseen asiakkuudesta vastaavalle henkilölle. Myyntiprosessin kauneus on siinä, että se automatisoi myyjän työssä toistuvia asioita ja paljastaa prosessista kohtia, jotka kaipaavat kehittämistä. Myyntiprosessi sisältää useita vaiheita, joista jokainen on tärkeä osa onnistunutta myyntiä. Jokaisessa myyntitilanteessa prosessi voi olla erilainen. Prosessia kannattaa jokseenkin noudattaa, mutta pitää pystyä myös mukautumaan tilanteen ja asiakkaan takia. Myyntiprosessi on jatkuvaa toimintaa, jossa myyjä pyrkii ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja kehittämään asiakassuhteita. Onnistunut myyntiprosessi johtaa asiakkaan tyytyväisyyteen, tilauksiin ja liiketoiminnan kasvuun. (vainu.fi 2019) 

Myyntiprosessin ensimmäinen vaihe on prospektointi, jossa myyjä etsii potentiaalisia asiakkaita ja arvioi heidän tarpeensa ja kiinnostuksensa. Prospektointi voi tapahtua eri tavoilla, kuten puhelinmarkkinointina, verkostoitumisena, markkinoinnin kautta tai olemassa olevien asiakkaiden suositusten avulla. (vainu.fi 2019) 

Kun myyjä on löytänyt potentiaalisia asiakkaita, seuraava vaihe on kontaktointi. Kontaktointi on henkilökohtainen yhteydenotto, joka auttaa myyjää saamaan enemmän tietoa asiakkaan tarpeista ja odotuksista. Kontaktointi voi tapahtua eri tavoilla, kuten puhelimitse, sähköpostitse tai kasvotusten. (vainu.fi 2019) 

Tarpeiden kartoitus on todella tärkeä vaihe, sillä myyjä selvittää asiakkaan tarpeet ja odotukset. Tämä vaihe auttaa myyjää ymmärtämään asiakkaan tarpeita ja tarjoamaan ratkaisuja, jotka vastaavat niitä. Myyjän on oltava taitava kuuntelija ja asiantuntija, jotta hän pystyy selvittämään asiakkaan tarpeet. (vainu.fi 2019) 

Kunnolla tehdyn kartoituksen jälkeen on vuorossa tarjouksen tekeminen, jossa myyjä esittelee ratkaisun asiakkaan tarpeisiin. Tarjouksen tekeminen vaatii huolellista valmistelua ja henkilökohtaista lähestymistapaa, jotta se vastaa asiakkaan tarpeita ja odotuksia. Tarjouksen on oltava selkeä, ymmärrettävä ja sisältää kaikki tarvittavat tiedot. (vainu.fi 2019) 

Tarjous ei aina välttämättä tyydytä kaikkia osapuolia, joten pitää neuvotella. Neuvottelu vaiheessa myyjä ja asiakas keskustelevat tarjouksen yksityiskohdista ja pyrkivät löytämään yhteisymmärryksen sopivasta ratkaisusta. Neuvottelu vaatii myyjän taitoa kommunikoida ja taitoa lukea asiakasta, jotta hän voi saavuttaa sopimuksen, joka on hyväksi sekä yritykselle että asiakkaalle. (vainu.fi 2019) 

Kauppa pitää aina päättää klousaamiseen, jossa myyjä pyrkii saamaan tilauksen tai sopimuksen asiakkaalta. Klousaamisvaihe on myyntiprosessin kriittisin vaihe, sillä siinä myyjän on oltava taitava neuvottelija ja vakuuttaja, jotta hän saa asiakkaan tekemään päätöksen. Onnistunut sulkeutuminen johtaa tilaukseen ja tyytyväiseen asiakkaaseen. (vainu.fi 2019) 

 

 

Millainen on hyvä myyjä? 

  

Hyvä myyjä pärjää kaikenlaisessa myyntityössä, tai ainakin tämän ajatellaan olevan lähtökohtana. Millainen hyvän myyjän täytyy olla, jotta tulosta syntyy ja asiakaspalvelu pysyy laadukkaana. Huippumyyjäksi tarvitaan muutakin, kuin hyvät käytöstavat ja energinen asenne.  

Asenne ja motivaatio ovat keskeisessä osassa myyjän roolia. Mikäli myyjä inhoaa työtään ja motivaatio on täysi nolla, on myyntityö jo lähtökohtaisesti vaikeaa ja asiakasta lannistavaa. Positiivinen, reipas ja iloinen asenne puree lähes kaikkiin kuluttajiin. Mikäli myyjä ei esimerkiksi pysty tyydyttämään asiakaan tarpeita, mutta myyjä on iloinen ja reipas, jää asiakkaalle käynnistä positiivinen mielikuva. Myyjä voi parhaimmillaan positiivisella asenteellaan piristää kuluttajan päivää, mutta myös luoda hyvän kuvan kyseisestä yrityksestä. Motivaatiolla on suuri merkitys esimerkiksi siihen, kuinka paljon myyjällä on tuotetietämystä ja kuinka hän tuntee esimerkiksi yrityksen maksumenetelmät. Motivaation avulla pääsee myös ylittämään helpommin negatiivisen palautteen ja ei-vastauksen. Hyvä myyjä ei jää vellomaan negatiiviseen palautteeseen määränsä enempää, vaan pohtii ennemmin, miten omaa toimintaa voisi parantaa ja kehittää laadukkaammaksi.  (zoner.fi 2019) 

Tavoitteellisuus ja itsensä johtaminen luo merkittävän eron myyjien tuloksen välille. Tavoitteet ohjaavat sitä kuinka paljon myyjä saa myytyä esimerkiksi päivän tai kuukauden aikana, mutta myös sitä, kuinka paljon myyjä on valmis oppimaan uusista tuotteista ja palveluista. Tavoitteiden on hyvä olla haastavia, mutta myös realistisia, jotta motivaatio ei lopu. Itsensä johtamisella viitataan enemmän siihen, kuinka myyjä hallitsee ajankäyttöään ja omaa tehokuutaan sekä suunnitelmallisuuttaan. Hyvä myyjä on myös kehittymishaluinen eli kiinnostunut uuden oppimisesta sekä omien taitojen kehittämisestä. Nykypäivänä myynnistä on olemassa paljon erilaisia webinaareja, kursseja, kirjoja, YouTube-videoita, podcast-jaksoja sekä oppaita, joista on helppoa opiskella uusia myyntiin liittyviä asioita. (zoner.fi 2019) 

Hyvät vuorovaikutus taidot ovat niin sanotusti kaiken perusta. Sosiaalisesti taitavat ihmiset pärjäävät monessa tilanteessa ainoastaan puhelahjoilla sekä rohkeudella. Otetaan esimerkki. Myyjä tapaa asiakkaan, tuntee tuotteen, osaa myyntiprosessin täydellisesti ja ennen kaikkea tyydyttää asiakkaan tarpeen, mutta ei ole sosiaalisesti kovin lahjakas. Puhuu päälle, jättää oleellisia asioita kertomatta eikä ole jämäkkä tai iloinen puheenvuoroissaan, voi kauppa mahdollisesti jäädä tekemättä. Omia vahvuuksiaan sekä tuote tietämystään ei saa tuotua yhtä hyvin esille, jos vuorovaikutustaidot ovat huonot. (zoner.fi 2019) 

Myyjällä täytyy löytyä halu ratkaista asiakkaan ongelma eli tyydyttää asiakkaan tarpeet edes jossain määrin. Lähes aina asiakkaalla on myymälään saapuessa jonkinlainen ongelma tai tarve. Hyvä myyjä pystyy täyttämään, mutta myös ylittämään asiakkaan odotukset näissä. Välillä asiakas ei ole edes varma mitä on tulossa hakemaan ja silloin myyjän on tärkeää hahmottaa kokonaiskuva ja ratkoa ongelmia mitä asiakas ei ole välttämättä ennen ymmärtänyt huomioida. (zoner.fi 2019) 

Hyvä myyjä pyrkii myös tehokkuuteen mm. Asiakas kontaktien löytämisessä. Aika on rajallista ja onkin tärkeää pyrkiä löytämään potentiaalisia asiakkaita. Face to face myynnissä se ei aina ole helpointa, sillä aina ulkonäön tai puheiden perusteella ei voi tietää onko asiakas ostamassa ja kuinka suurella määrällä. Puhelinmyynnissä se on kuitenkin helpompaa. Jos olet myymässä esimerkiksi ikkunoidenpesu palvelua, on huomattavan paljon helpompaa löytää potentiaalisia asiakkaita etänä niin yritysmaailmasta kuin kuluttajista. Potentiaalisten asiakkaiden etsiminen on etänä tehokkaampaa, mutta myynnillistä tulosta ei välttämättä tule. Tämä huomattiin mm. 2023 vuonna järjestettävillä myyntipäivillä. Yrityskauppoja tavoiteltiin suuria määriä, sillä ajattelimme sen olevan tehokkainta. Loppujen lopuksi yksittäiset kuluttajat ostivat meiltä suuremman määrän kynttilöitä, kuin yritykset yhteensä. Eli hyvä myyjäkin voi epäonnistua niin sanottujen oikeiden kontaktien löytämisessä. (zoner.fi 2019) 

  

Millainen on huippu myyjä? 

 

Hyvä myyjä on aina hyvä myyjä, mutta millaisia piirteitä huippu myyjä omaa. Huippu myyjä osaa arvostaa ammattiaan. Hän pystyy selkä suorana ilmoittamaan olevansa myyjä, ilman että piiloutuu ammattinimikkeiden taakse, kuten tuotespesiaali tai asiantuntija. Huippu myyjät haluavat olla ammattilaisia. He analysoivat osaamistaan ja miettivät usein, missä voisivat olla vielä parempia, mitkä asiat ovat jo hallussa ja mistä voisivat oppia vielä lisää. Huippu myyjä myös puhuu asiakkaastaan kunnioittavaan sävyyn. Huippumyyjät asennoituvat myyntiin sekä heidän tuotteisiin ja palveluihin kunnianhimoisemmin. He arvostavat omaa tuotettaan tai palveluaan, riippumatta siitä, mitä he myyvät. Huippumyyjät tietävät kuinka heidän tuotteet tai palvelut tuovat helpotusta arkeen, ja osaavat perustella reilusti tuotteen hyödyn. Usein myyntitilanteessa myyjien innostuneisuus tarttuu asiakkaaseen, ja näin asiakkaalle syntyy ostovimma. Tunnetilat tarttuvat ihmisestä toiseen, ja usein vahvempi tunnetila voittaa. (Rummukainen 2008) 

 

 

Miksi valita myyntityö? 

 

Moni ihminen pelkää myyntityötä turhaan. Myyntityössä on jatkuvasti uusia haasteita, joten se voi olla mielenkiintoista ja motivoivaa työtä niille, jotka etsivät jatkuvasti uusia haasteita. Myyntityössä menestyminen voi johtaa palkitsevaan ansaintamahdollisuuteen. Usein myyntityöntekijät ansaitsevat provisiota myymistään tuotteista tai palveluista, joten menestyminen myynnissä voi johtaa korkeampiin tuloihin. Myyntityö voi tarjota monia kehitysmahdollisuuksia, kuten paremman kommunikointitaidon kehittämisen ja kyvyn neuvotella tehokkaasti. Nämä taidot voivat olla arvokkaita koko uran ajan. Myyntityö voi olla monipuolista, sillä myyntityöntekijöillä voi olla mahdollisuus työskennellä monien eri tuotteiden ja palveluiden kanssa. Tämä voi olla houkuttelevaa niille, jotka haluavat työskennellä monipuolisessa ja jännittävässä työympäristössä. Myyntityössä pääsee toimimaan erilaisten ihmisten kanssa ja pääsee verkostoitumaan. Myynti auttaa ymmärtämään liiketoimintaa. Myyntityössä on helppo päästä nopeasti eteenpäin. Myyntityön oppeja voi käyttää muissakin tehtävissä, jos myyntityö ei ole oma juttu. (Duunitori.fi 2017) 

 

 

 Pohdinta 

  

Myymisestä on tullut valitettavan monelle niin sanottu sanahirviö. Myyjät ajattelevat ainoastaan raha edellä, ja kunhan heidän pussissaan rahaa riittää, kaikki on okei. Tallaisestä ajatusmaailmasta olisi kuitenkin päästätettävä irti. Totta kai myyjien takaraivossa piilee ajatus rahasta, sillä siitä heidän palkkansa koostuu.  Lähtökohtaisesti myyjät auttavat kuluttajia, sekä toivovat heille helpotusta arkeen. Esimerkiksi kiinteistövälittäjät tahtovat asiakkaalle mahdollisimman ihanan kodin ja automyyjät turvallisen ja kuluttajalle sopivan ajoneuvon. 

Nykypäivänä on tärkeää ymmärtää myynnin merkitys liiketoiminnassa. Huippu myyjien kouluttaminen, sekä myyntiprosessiin tutustuttaminen auttaa huomattavasti siinä, kuinka yrityksen myynti tulee menemään.  

 

  

 

Lähteet 

 

Hänti S. 2021. Asiakkaista ansaintaan.  Alma Talent. 

Ojanperä, T., Pyyhtiä, T., Rehn, A. 2023. Vihaan myyntiä! Alma Talent. 

IteWiki, n.d. Digitalisoinnin opas/Liiketoimintaprosessit /Myynti. Viitattu 25.4.2023. https://www.itewiki.fi/opas/myynti/  

Mäkinen, N. 2022. Itsensä johtaminen B2B-myynnin etätöissä. Viitattu 25.4.2023. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/792894/Makinen_Niklas.pdf?sequence=2   

Tupperware, n.d. Yrityksen taustaa. Viitattu 25.4.2023. https://www.tupperware.fi/yrityksen-taustaa  

ChatGBT 16.4.2023. Viitattu 25.4.2023. 

https://chat.openai.com/ 

Duunitori, 2017. 5 syytä, miksi kannattaa valita myyntityö. Duunitori 25.1.2017. Viitattu 28.4.2023. https://duunitori.fi/tyoelama/mma-5-syyta-valita-myynti 

Helander, J. 7.10.2019. Myyntiprosessi: Mikä se on ja kuinka rakennat omasi. Vainu. https://www.vainu.com/fi/blogi/myyntiprosessi/ 

Kataja, J. 2019. Millainen on hyvä myyjä. Zoner 20.12.2019. Viitattu 24.42023. https://www.zoner.fi/digitaalinen-markkinointi/hyva-myyja/ 

Kenner, K & Leino, S. 2020. Myyntikirja: Menesty uuden ajan B2B-myynnissä. Alma talent. 

Rummukainen, T. 2008. Huippumyyjä. Ominaisuudet & tositarinoita. Gummerus Kirjapaino Oy. Helsinki. Yrityskirjat Oy.  

 

 

Kommentoi