Tampere
17 Jun, Monday
16° C

Proakatemian esseepankki

Markkinointistrategian vaikutus kannattavuuteenKirjoittanut: Kari-Mikko Karjalainen - tiimistä Samoa.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Visuaalinen markkinointi
Tuula Nieminen
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

Akateemisen esseen kirjoittajat: Sini-Maaria Aho ja Kari-Mikko Karjalainen 

 

Viestintää ja markkinointia ei ennen välttämättä ole ajateltu strategisesti, eikä sille ole asetettu suuria tavoitteita ja sen vaikutusta myyntiin on saattanut olla vaikeaa nähdä. Monesti viestinnän tehtävät on nähty vain puhtaasti tiedottamisena, johon kuuluu esimerkiksi informaation välittämistä asiakkaille ja juuri tästä syystä viestinnän arvostus tai siihen panostaminen ei ole perinteisesti ollut korkealla tasolla. Esimerkiksi pienemmistä yrityksistä viestinnän ammattilainen saattaa puuttua kokonaan, koska viestinnän ei ole koettu tuottavan lisäarvoa yritykselle.  (Lehtonen, 2019.)  

 

Myynti on kuitenkin se, mikä ratkaisee, saadaanko liiketoiminnasta kannattavaa. Tästä syystä markkinointiviestintä tulisi nähdä yrityksissä ennen kaikkea myynnin tukitoimena. Perinteisesti markkinointi on nähty myynnin tukena ja viestintä puolestaan näistä erillisenä toimena. Nykypäivänä viestinnän ja markkinoinnin raja on kuitenkin häilyvä ja on mahdollista mitata myös viestinnän vaikutusta brändin arvoon ja liiketoimintaan. Siksi viestintää ja markkinointia kannattaa miettiä myynnin kannalta. (Lehtonen, 2019.) 

 

Markkinoinnin tehtävänä onkin siis kasvattaa yrityksen myyntiä ja markkinointisuunnitelma on käytännöllinen työkalu tuloksen kasvattamiseen. Sen avulla on helppo seurata, että markkinointi kohdistetaan oikein, toimenpiteet ovat tehokkaita ja tavoitteiden toteutumista voidaan seurata. Kun ruvetaan suunnittelemaan markkinointia työ kannattaa aloittaa yrityksen omaan liiketoimintaan, strategiaanja tavoitteisiinperehtymisellä, jotta markkinointi osataan kohdistaa oikeisiin asioihin. (Puranen, 2018.) 

 

 

Markkinoinnin suunnittelu 

 

On tärkeää, että kaikki markkinointiviestinnän elementit tähtäävät tavoitteiden mukaisen yritys kuvan ja kilpailuedun saavuttamiseen markkinoilla. Kaikkien viestinnällisten elementtien tulisi kertoa yhdensuuntaisesti yrityksestä, jotta nuo mielikuvat voisivat olla sisällöltään sitä, mitä yritys on toiminnallaan tavoittelemassa. Strateginen markkinointi alkaa siitä, että yrityksellä on selkeä ja syvä tietoisuus siitä, mikä se on ja minne se on menossa, keitä ovat sen asiakkaat ja millä tavoin heille viestitään, millaisia kilpailijoita yrityksellä on ja millaisia uhkatekijöitä yrityksen toimintaympäristössä on. (Nieminen, 2010 s. 38-39.)  

 

Kuinka saada yrityksen viestit erilaisille asiakasryhmille? Millä tavoin voisimme erottua massasta? Kuinka juuri meidän potentiaaliset segmenttimme huomaavat juuri meidän lähettämämme viestin? Miten markkinoidaan, niin että asiakkaat saadaan ostamaan juuri meidän palvelumme? Näihin kaikkiin kysymyksiin voidaan vastata strategisella markkinointiviestinnän suunnitelmalla. (Nieminen, 2010 s. 21.)  

 

Kun yritys on selvittänyt ensin, millä toimialalla toimitaan eli mitkä ovat markkinoitavat tuotteet ja palvelut sekä niitä markkinoiva toimintatapa, on saatu muotoiltua valmiiksi toiminta-ajatus. Tähän liittyy myös oleellisesti kysymys, kenelle palvelut markkinoidaan. Kun yritys on ratkaissut kysymyksen ja tietää, keitä ja millaisia asiakasryhmiä tavoitellaan, sen liikeidea on valmis. (Nieminen, 2010 s. 14.) 

 

 

“Markkinoinnillinen liikeidea vastaa kysymyksiin: mitä? kenelle? miten? millä mielikuvilla?”

 

 

Markkinointisuunnitelman ei tarvitse olla monimutkainen tai pitkä, mutta siinä tulisi olla tietoja markkinoinnin aikatauluista, vastuualueista, markkinoista ja kilpailijoista, toimenpiteistä ja niiden tavoitteista sekä kehittämisestä. Pääasia on, että markkinointisuunnitelma tehtäisiin järjestelmällisesti ja sitä päivitettäisiin jatkuvasti. (Puranen, 2018.) 

 

 

Yrityksen markkinoinnin suunnittelun ja johtamisen viisi askelta: 

 

 • TILANNEANALYYSI – missä olemme nyt ja miksi? 
 • TAVOITTEET JA PÄÄMÄÄRÄT – missä ja mitä haluamme olla? 
 • STRATEGIA – miten pääsemme sinne? 
 • TAKTIIKKA ELI OPERATIIVISET TOIMENPITEET- millä yksilöllisillä keinoilla saavutamme tavoitteet? 
 • TOIMINTA JA KONTROLLI – millä erityisaktiviteeteilla saavutamme taktiset tavoitteet? Kuinka tiedämme saavuttaneemme tavoitteet? 

 

 

Tärkeä osa markkinointisuunnitelmaa on päättää mitä kohderyhmää tai kohderyhmiä yrityksen markkinoinnilla lähdetään tavoittelemaan. Asiakassegmentointi on erittäin tärkeä vaihe. Se on kaiken alku, sillä kohderyhmää ei voi päättää ilman segmentointia ja strategioita taas ei kannata luoda ilman valittua kohderyhmää. (Puranen, 2018.) Myös koska asiakkaat ovat nykyään hyvin laatu- ja hintatietoisia, on tärkeää ratkaista palveluiden suuntaaminen oikeille segmenteille. Markkinoinnillisen liikeidean sisäistäminen ja käyttäminen on kaiken liiketoiminnan ydin. Tästä syystä siis yrityksen markkinoinnin koko konseptin lähtökohtana tulisi aina olla palveluiden lisäksi myös asiakassegmentit. (Nieminen, 2010 s. 15.) 

 

Markkinointistrategia 

 

Yrityksesi tarvitsee tavoitteita, jotta toiminta on kannattavaa. Tavoitteiden asettaminen on tärkeä osa markkinointistrategiaa. Markkinointistrategia antaa vastauksen siihen, miten yrityksen tavoitteisiin aiotaan päästä. Jos tavoitteena on esimerkiksi myynnin kasvattaminen, strategia määrittää, millä keinoilla tämä tavoite halutaan saavuttaa. Hankkimalla uusia asiakkaita? Kasvattamalla olemassa olevien asiakkaiden kertaostoja vai sillä, että asiakas ostaa useammin? Lisäämällä tuotevalikoimaa? Valtaamalla uusia markkinoita? Laajentamalla uusiin asiakasryhmiin? (Puranen, 2018.) 

 

Lisäksi yrityksesi markkinointistrategian olisi hyvä vastata seuraaviin kysymyksiin: 

 • Mitä kohderyhmiä tavoittelet? 
 • Mitkä ovat kohderyhmäsi tarpeet? 
 • Millä keinoilla erotut kilpailijoista? 
 • Millainen on kasvustrategiasi? 
 • Miten hinnoittelet tuotteesi/palvelusi? 
 • Kilpailetko laadulla, hinnalla vai kenties ylivoimaisella asiakaskokemuksella? 

 

Näihin kaikkiin kysymyksiin vastaamalla syntyy markkinointistrategia.  (Puranen, 2018.) 

 

Markkinoinnin liittäminen yrityksen arvoon ja visioon 

 

Koska markkinointi ja viestintä sisältää laajan kirjon erilaisia toimintoja, kuten tavaroiden ja palvelujen tuottamisen, niistä tiedottamisen ja myymistä, on hyvä pysähtyä tarkastelemaan, millainen arvo yrityksen ja sen tuotteiden tunnistamisella on markkinoinnin tulosten eli tuotteiden myynnin kannalta. (Nieminen, 2010 s.8-9.) Kannattaakin siis mitata ennen kaikkea markkinointiviestinnän tuottamaa arvoa yritykselle. Esimerkiksi medianäkyvyys ja rohkeat keskustelunavaukset auttavat yritystä profiloitumaan oman toimialansa johtavaksi asiantuntijaksi ja sitä kautta lisäävät brändin arvoa ja myyntiä. Hyvin tehdyllä markkinointiviestinnällä on siis oikeasti vaikutusta. (Lehtonen, 2019.) 

 

Yrityksen visio ja arvot ovat olennainen osa yrityksen brändiä. Viestinnän ja markkinoinnin kannalta tärkeää on asettaa toiminnalleen sellaisia mittareita, jotka tukevat organisaation liiketoiminnallisia tavoitteita. Markkinointi saattaa esimerkiksi parantaa asiakasprofiilien laatua, sillä viestinnän avulla yrityksen visioita ja arvoja on mahdollista välittää laadukkaammin ja näin yritykseen ottavat yhteyttä paremmin kohderyhmiin sopivat asiakkaat. Moni yritys myös pyrkii viestinnällään rakentamaan omaa asiantuntija-asemaansa alalla. Brändin arvoon viestinnällä on myös suuri merkitys ja sen mittaaminen kannattaa ehdottomasti ottaa tavaksi myös markkinoinnissa. Yksittäisten toimien vaikutusta brändin arvoon on vaikea mitata, mutta toistamalla mittausta esimerkiksi vuosittain, voit seurata brändin kehitystä ja nähdä, kehittyykö se oikeaan suuntaan. (Lehtonen, 2019.) 

 

Visuaalinen markkinointi on yksi markkinoinnin väline, jonka avulla voi saada yrityksen visiota ja arvoja paremmin asiakkaan tietoisuuteen. Markkinoinnin tärkeä tehtävä on myös luoda asiakkaalle positiivista ja mielenjäävää kokonaiskuvaa yrityksestä ja sen palveluista ja näin vahvistaa yrityksen identiteettiä sekä vahvistaa asiakkaan ostohalua. 

 

Visuaalinen markkinointi näyttää ja esittelee tuotteet tai palvelut havainnollisesti, osoittaa niiden hinnat, sekä samalla esittelee yrityksen palvelutyylin ja kulttuurin, ja niihin sisältyvät arvot erilaisissa toimintaympäristöissä. Asiakas saa visuaalisen markkinoinnin kautta vahvemman kosketuksen yrityksen tuotteisiin ja palveluihin. (Nieminen, 2010 s.8-9.) 

 

Filmareiden markkinointistrategia 

Filmareiden lähtökohtana on ollut tekeminen eli kontaktoidaan ja myydään palvelua asiakkaille. Tämän takia markkinointistrategiaa ei ole tehty. Reilu vuoden kestäneen taipaleen jälkeen on vähitellen alkanut hahmottua todellinen tarve markkinoinnille ja strategialle. Yksi suurimmista myynnillisistä ongelmista on ollut tuotteiden puute – emme tiedä kenelle myymme ja mitä. Audiovisuaalisentuotannon ongelmista keskeisimpänä on ilmiö, jossa kaikki riippuu vähän kaikesta. Mikään video tai valokuva ei ole samanlainen ja ne räätälöidään aina asiakaskohtaisesti. Jos esimerkiksi myydään yhden päivän kuvauskeikka asiakkaan järjestämässä tapahtumassa tuhannella eurolla, niin toinen asiakas haluaa toimistollansa “samantyylisen”-videon, mutta lisäksi videoon palkataan näyttelijä ja pyrotekniikka ulkopuolelta. Aihe, teema ja käsikirjoitus on täysin sama, mutta koska jälkimmäinen haluaa teknisesti vaativamman tuotannon, niin se luo eriarvoisuutta ja yksittäisen videon hintaa on vaikea määrittää. Tästä syystä monet tuotantoyhtiöt eivät koe kovin suuria kasvupyrähdyksiä, kun yritysten nettisivuilla ei näy selvää hinnastoa, vaan pelkästään kohta “ota yhteyttä”. Ihmiset ovat lähtökohtaisesti mukavuudenhaluisia, ja jos tässä asia yhteydessä hinnastoa ei näy, todennäköisesti asiakas hakeutuu toisen yrityksen sivuille, josta hinnasto löytyy. 

 

Filmareiden kohderyhmä ja sen tarpeet 

Filmareiden pääsääntöinen kohderyhmä on yritysasiakkaat. Toteutamme yrityksille video- ja valokuvatuotantoja tukemaan asiakkaan omaa markkinointia ja sosiaalista mediaa. Emme ole erikoistuneet tietyille aloille, vaan asiakkaisiimme kuuluu monenlaisia yrityksiä eri aloilta.  

 

Miten Filmarit erottuu kilpailijoista? 

Meidän vahvuutemme on tarinankerronta. Ihmisiä ei lähtökohtaisesti kiinnosta pelkästään valoshow ja ilotulitteet, vaan mieleenpainuvat tarinat. Kaikilla on ainutlaatuinen tarina kerrottavana, mutta sitä ei aina osata sanoittaa tai kertoa oikein. Filmareiden missio on tuoda nämä kertomatta jääneet tarinat kaikkien nähtäville. Tehtävä ei ole aina helppo, koska asiakkaat usein näkevät kysymyksen mitä, kun pitäisi ajatella miksi. Nykyään ei ole kovin vaikeaa myydä videota tai valokuvaa, koska maailmamme ja kulttuurimme on muovautunut niin, että jokapäiväinen sisältövirta mitä sosiaalisessa mediassa ja ympärillämme vallitsee, on kasvanut järkyttävän suureksi. Usein asiakkaan ensimmäinen ajatus on, että meilläkin täytyy olla hienoja videoita ja valokuvia, koska kaikilla muillakin on. Filmareissa uskomme vahvasti siihen, että kuka tahansa pystyy tuottamaan sisältöä, mutta sisällön merkityksen ja arvon luomiseen ei jokainen kykene. Arvon tuottaminen ja arvo myynti on kaikista tärkein osa mediatuotteiden myymisessä, ja se että asiakas syttyy idealle. 

 

Millainen on Filmareiden kasvustrategia? 

Filmareiden tulevaisuuden näkymät ja kasvustrategia vaikuttavat hyviltä. Emme voi enää puhua pelkästä Filmareiden strategiasta, koska olemme alkaneet vähitellen yhdistyä Kipinä Kiihdyttämö Osk:n Intovisio-projektin kanssa. Intovisio on suurin piirtein yhtä kauan ollut toiminnassa kuin Filmarit. Intovisio tarjoaa yritysasiakkaille brändistrategia ja markkinointikonsultointi palveluja. Yhteistyömme alkoi, kun teimme maaliskuussa Hedengren Directille kahden kuukauden instagramstrategian ja siihen tarvittavan sisällön. Keikan jälkeen istuimme Intovision kanssa alas ja aloimme suunnittelemaan pidempää yhteistyökuviota ja mahdollista yhdistymistä. Idea alkoi siitä, kun Intovisio kertoi, että heidän asiakkaansa ovat toivoneet markkinointistrategioiden ja suunnitelmien lisäksi näiden käytäntöön viemistä, mutta näin ei ole tehty koska Intovisiolla ei yksinkertaisesti ole osaamista, aikaa ja resursseja viedä suunniteltuja strategioitaan loppuun. Filmareilla asetelma on päinvastainen. Ennen kuin päästään asiakkaan kanssa siihen pisteeseen, että alkaisimme keskustelemaan videon toteutuksesta, tulee ensiksi käsitellä mitä videolla viestitään, kenelle se on tarkoitettu ja miksi se tehdään. Ei siis riitä, että kuvataan ja julkaistaan vain jotain, koska silloin haluttuihin tuloksiin ei päästä. Asiakas ei myöskään aina tiedosta, että yhdellä videolla tai valokuvalla ei pelasteta muuten puutteellista markkinointia. Koska Filmareilla ei ole resursseja ja aikaa suunnitella kokonaisvaltaisesti yritysasiakkaan markkinointia, niin Intovision osaaminen ja tekeminen osana Filmareiden toimintaa on erittäin tärkeää. Molemmat projektit ovat siirtyneet omilta osaamisalueiltaan luomaan suurempaa kokonaisuutta asiakkaille, ja tämä on koko yhteistyön ydin.  

 

Millä Filmarit kilpailevat? 

Yksi tärkeimmistä tekijöistä, jonka takia asiakkaat ovat pitäneet Filmareista, on meidän asiakaspalvelumme ja luomamme asiakaskokemus. Tuotantomme suunnitellaan aina asiakkaan kanssa, jotta molemmilla osapuolilla olisi parempi käsitys siitä, mitä ollaan tekemässä. Eri aloilta löytyy aina omanlaista termistöä, jota muut eivät ymmärrä. Tämän takia on hyvä viestiä ja keskustella asioista niin, että asiakaskin sen ymmärtää. Myös alalla vallitsevat käytänteet ja toimintamallit ovat asiakkaille vieraita, niin hyvään asiakaspalveluun kuuluu näiden asioiden läpikäyminen. Mitä videotuotantoon tulee, niin videota tehdään aina asiakkaalle, ei meidän portfoliomme näyttämiseksi hyvältä. Asenteemme jokaista asiakaspalaveria kohtaan on se, että opimme jokaiselta asiakkaalta. Asiakkaalla on aina parempi käsitys omasta alastaan. Me kuuntelemme ja opimme asiakkaalta, mitä videolla olisi hyvä olla ja me toteutamme tämän vision videon muotoon. 

 

Yhteenveto 

Kannattava liiketoiminta on jokaisen yrityksen lähtökohta. Markkinointistrategialla pystyy vaikuttamaan ja konkretisoimaan myyntiä, asiakashankintaa ja brändiä. Jotta saadaan liiketoiminnasta kannattavaa ja kasvavaa, on tärkeää, että tavoitteet ovat selkeät ja niiden saavuttamiseksi on luotu suunnitelmat, joita seurataan ja päivitetään aktiivisesti. Tässä markkinointistrategia on isossa roolissa. Yritykset vain usein unohtavat tämän, koska ennen kuin mitään voidaan markkinoida ja myydä, täytyy tuote ja tuotanto olla suunniteltuna ja tehtynä. 

 

“Yrityksellä on vain kaksi perustehtävää: markkinointi ja innovointi. Ne tuottavat tuloksen; kaikki muu on kustannuksia.” – Petri Uusitalo 2014 

 

Lähteet: 

 

Lehtonen, I-E. 2019. Miten viestintä tukee yrityksen liiketoimintaa? Viitattu 25.4.2022.   https://www.cision.fi/2019/10/viestinta-tukee-liiketoimintaa/ 

Nieminen, T. 2010. Visuaalinen markkinointi. Helsinki: WSOY. 

Puranen, T. 2018. Markkinointisuunnitelma – Strateginen suunnittelu. Viitattu 25.4.2022. https://ammattijohtaja.fi/markkinointisuunnitelma-strateginen-suunnittelu/ 

 

Kommentit
 • Jenna Korpi

  Hyvä case esimerkki sekä konkreettisia steppejä kohti strategiaa!

  9.9.2022
Kommentoi