Tampere
15 Jun, Saturday
14° C

Proakatemian esseepankki

MarkkinointiKirjoittanut: Elmeri Sikala - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Yleistä markkinoinnista

Markkinoinnin tehtävä on tuottaa liikevaihdon ja yrityksen tuloksen kasvua. Yleensä kasvua tapahtuu, jos onnistutaan vaikuttamaan positiivisesti asiakkaiden mielipiteeseen ja -kuvaan yrityksestä, sekä sen valmistamista tuotteista ja palveluista. Markkinoinnilla halutaan auttaa asiakasta löytämään ratkaisuja ongelmiin ja parhaimmillaan se tuottaa täsmälleen oikean mielikuvan yrityksestä. Mielikuva onkin usein ratkaisevassa roolissa asiakkaan ostopäätöksessä, sillä viimeinen päätös tehdään lähes poikkeuksetta tunteen perusteella. Ostajan on kuitenkin pystyttävä myös perustelemaan hankintansa järjellä, sekä itselleen, että muille. Jos markkinoinnilla on luotu asiakkaalle tuotteesta tai palvelusta liian optimistiset odotukset ja asiakas joutuu pettymään, on markkinointi osittain epäonnistunut.  Usein markkinointi saatetaan nähdä kapeasti vain mainontana tai markkinointiviestintänä. Markkinointia käytetään yleisesti synonyymina markkinointiviestinnälle, vaikka todellisuudessa markkinointi on paljon laajempi kokonaisuus.

Markkinointi ei ole vain markkinointipäällikön tehtävä. Markkinoinnissa on kyse johdon, henkilöstön ja asiakkaiden yhteispelistä. Se on koko yrityksen yhteinen asia, johon jokaisen tekijän työpanos vaikuttaa ja joka on parhaimmillaan yrityksen kasvun avaintekijä. Tutkimuksissa on ilmennyt, että markkinointiin investoiminen näkyy usein nopeallakin aikataululla positiivisesti yrityksen tuloksessa ja tuo pitkällä aikavälillä merkittävää kasvua liikevaihdolle. Tämä on mahdollista, jos yritys on onnistunut valitsemaan itselleen sopivat asiakkaat, joille sillä on paras mahdollinen ratkaisu ja palvelumalli. Tyytyväiset asiakkaat ovat alkaneet suositella yritystä muillekin, jolloin syntyy yritykselle paras mahdollinen mainos, eli ystävän tai sukulaisen suositus. Kun yritys tekee oikeita asioita oikealla tavalla, asiakkaat ovat valmiita maksamaan oikean hinnan ratkaisuista, joista tietää aidosti hyötyvänsä.

”Markkinointi tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys tai organisaatio pyrkii parantamaan palveluidensa ja tuotteidensa myyntiä. ” -Wikipedia.

 

Markkinoinnin suunnitelmallisuus

Markkinointi- ja myyntisuunnitelman luonti on yritysjohdon tärkeimpiä tehtäviä. Markkinointia olisi hyvä suunnitella ja päivittää aika ajoin, riippuen yrityksen toimialasta. Suunnitelmallisten mainosten kohdistaminen oikealle kohderyhmälle oikeaan aikaan tuo paremman lopputuloksen pienemmillä kustannuksilla. Markkinoinnillinen ajatus lähtee perinteisesti siitä, että valmistetaan myytävää tuotetta tai tuotettavaa palvelua. Nykyaikaisessa markkinoinnissa toiminta keskittyy siihen, miten saadaan asiakas ostamaan. Kaupan tekeminen helpottuu huomattavasti, jos asiakkaalle on onnistuttu markkinoinnilla luomaan positiivinen mielikuva. Hyvin toteutetun markkinointisuunnitelman avulla markkinointia on helppo toteuttaa, johtaa ja seurata tuloksia.

 

 Liikeidean rakenne

Liikeidean rakenteella on merkittävä vaikutus markkinointiin. Markkinoinnillisia menestystekijöitä ovat esimerkiksi oikeille asiakasryhmille kohdistettu mainonta ja hyvin rakennettu yrityksen imago.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo by: Elmeri Sikala mukaillen Yritystulkin artikkelikuvaa.

Nuolet osoittavat, että liikeideassa kaikkien osa-alueiden on sovittava yhteen. Liikeidean rakennetta muodostettaessa kannattaa miettiä mm. seuraavia kysymyksiä.

MIKSI ASIAKAS OSTAA JUURI YRITYKSEMME TUOTTEEN/PALVELUN? Vastauksessa kysymykseen tulisi olla jokin markkinallinen kilpailuetu. Esimerkiksi pelkkä tuotteeseen tai palveluun liittyvä tekninen etu ei riitä takaamaan asiakkaan mielenkiinnon säilyvyyttä.

KENELLE TUOTETTA/PALVELUA MYYDÄÄN? Kaikkien asiakaskohderyhmien vaikutus liiketoimintaan ei ole samanlainen. Tärkeää on tunnistaa asiakasryhmät, joista liiketoiminta on kaikkein riippuvaisin ja panostaa heihin.

MILLAINEN IMAGO YRITYKSELLÄ ON? Asiakkaan valintapäätökseen vaikuttaa luonnollisesti tietomäärä, joka asiakkaalla on käytettävissään. Asiakas voi valita tuotteen tai palvelun vain sellaisten tekijöiden joukosta, jotka hän tietää. Jos kilpailijoiden sijainti ja tarjonta on samankaltainen, ratkaisee yrityksen imago. Imago eli yrityksen itsestään antama kuva ratkaisee tasatilanteessa asiakkaan päätöksen.

MITKÄ OVAT YRITYKSEN KILPAILUVALTTEJA? Kilpailuetuja on monenlaisia, riippuen paljon myös asiakaskunnasta. Yksi asiakas arvostaa halpaa hintaa, toinen saatavuutta, kolmas ekologisuutta/vastuullisuutta jne. Jos tuotteen nopea saanti on ratkaiseva tekijä (esim. auton varaosa), on sijaintia ratkaisevampi tekijä rahtiyhteyden nopeus. Pelkkä saatavuuskaan ei isossa mittakaavassa riitä, jos hintataso on merkittävästi kilpailijoita korkeampi.

 

 Markkinointi Empiriassa ja omissa projekteissa

 Ennen kurssin alkua tietoni markkinoinnista olivat hyvin yleisluontoisia, ja ajattelin markkinointia lähinnä mainontana. Empirian tasolla olemme pitäneet pajan aiheesta Empirian markkinointi, jossa pohdimme, miten haluamme markkinoida osuuskuntaamme. Yhteinen näkemyksemme oli, että haluamme kiinnittää huomiota markkinoinnin suunnitelmallisuuteen ja toteutukseen. Haluamme esimerkiksi luoda somekanavat, jotka näyttävät suunnitelmallisilta ja yhtenäisiltä.

Kelluwilla-projektissa olemme hyödyntäneet markkinoinnin kurssilla opittua markkinointisuunnitelman tekoa, ja aiomme tehdä niin myös jatkossa. Päällimmäisenä oppina markkinoinnin kurssilta minulle on jäänyt mieleen markkinoinnin suunnitelmallisuuden kannattavuus ja se varmasti kannustaa panostamaan suunnitteluun tulevissa projekteissa ja työtehtävissä.

 

 

Lähteet

Markkinointi – Wikipedia Luettu 12.3.2022

Mitä on markkinointi? | BSTR – luova markkinointitoimisto Luettu 17.3.2022

Yritystulkki – Markkinointi ja myynti Luettu 21.2022

Kommentoi