Tampere
20 May, Monday
12° C

Proakatemian esseepankki

Markkinointi on kaikkea, mitä yritys tekeeKirjoittanut: Petra Hiltunen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
StratMark II- strategisen markkinoinnin teho ja tulokset
Miten palveluja markkinoidaan
Christian Grönroos
Henrikki Tikkanen
Johanna Frönsén
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Markkinoinnin tehtävä on tuottaa liikevaihdon ja tuloksen kasvua. Se on kokonaisvaltaista toimintaa, joka kytkeytyy tiukasti yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Markkinoinnin tehtävä on tuottaa liikevaihdon ja tuloksen kasvua ja parhaimmillaan taitavasti toteutettu markkinointi on yrityksen tärkein kilpailuetu. Markkinoinnissa on kyse ihmisten vuorovaikutuksesta eli johdon, henkilöstön ja asiakkaiden yhteistyöstä. Yrityksissä syntyy vaikuttavuutta ja kestävää kasvua, kun johtajat osaavat tehdä oikeita markkinointipäätöksiä ja johtaa niiden toteutusta kohti kasvutavoitteita. Motivoitunut ja koulutettu Henkilöstö osaa palvella asiakkaita sitoutuneesti edistäen tuloksen kasvua. Kasvua syntyy, kun asiakkaat kokevat yrityksen ja sen tuotteen tai palvelun sellaisena kuin on haluttu, saavat siitä aidosti lisäarvoa ja löytävät ratkaisun ongelmaansa. Markkinointi on siis aina asiakkaan auttamista ja ongelman ratkaisemista koko organisaation yhtenäisellä voimalla.  

Kenen vastuulla markkinointi on yrityksissä? 

Markkinointi ei ole vain markkinointipäällikön tehtävä. Se on koko yrityksen yhteinen asia ja parhaimmillaan yrityksen kasvun avaintekijä. Yrityksen jokainen liike tai toiminta on tietynlasta markkinointia. Kyse ei ole pelkistä mainoksista, vaan henkilökohtainen myyntityö, ulkoinen ja sisäinen viestintä, työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen, uusien tuotteiden kehittäminen, pakkauksen suunnittelu ja sähköposteihin vastaaminen ovat markkinointia. Wikipedian mukaan ”markkinointi tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys tai muu organisaatio pyrkii edistämään tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä”. Toisin sanoen markkinointi on kaikkea, mitä yritys tekee. Jos yritys haluaa menestyä, sen tulee suunnitella kaikki kontaktit asiakkaiden kanssa markkinoinnillisesti riippumatta siitä, missä tilanteessa kontaktit tai vuorovaikutus on. 

Markkinointi lähtee yrityksen johdosta 

Se, miten työntekijä palvelee asiakasta, vaikuttaa suuresti asiakkaan ostopäätökseen. Jos työntekijä ei ole motivoitunut tai ei ole tarpeeksi etevä työssään, voi johtaa asiakkaiden menettämiseen ja asettaa yrityksen huonoon valoon. Hyvin usein työntekijöille ei painoteta heidän merkityksestä yrityksen markkinamenestykseen. Yrityksen johdon tulee palkata oikeat henkilöt heidän tarpeisiinsa ja panostaa työntekijöiden perehdyttämiseen ja koulutukseen. Työntekijä ei saa tuntea, ettei kannata tehdä parastaan, vaan yrityksen on otettava huomioon työn palkitsevuus. Ylenemis-, palkkaus- ja palkkiojärjestelmät tulee muodostaa niin, että ne vaikuttavat työntekijöiden motivaatioon ja kiinnostukseen asiakkaisiin sekä markkinointiin. 

Markkinointi on jatkuvaa 

Markkinoinnin vaikuttavuutta voidaan kuvata ketjumaisena prosessina, joka rakentuu ja muodostuu asteittain sekä käytännön toimenpiteiden että strategisten valintojen yhteisvaikutuksesta. Toiminnan suorat vaikutukset kohdistuvat asiakkaisiin – miten asiakkaat kokevat yrityksen, sen tuotteet ja brändin, ja miten tämä kokemus vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä. Markkinoinnin voi karkeasti jaotella kolmivaiheiseksi, johon kuuluvat alku vaihe, ostoprosessi ja kulutusprosessi. Alku vaiheessa on herätettävä asiakkaan kiinnostus. Se helpointen onnistuu “tavallisella” markkinointimenetelmällä eli houkuttelevilla mainoksilla. Mainonta auttaa kuluttajan löytämään tarjoajan, mikäli tuote on kuluttajalle tarpeellinen. Mainonnalla saa oman yrityksen erottumaan kilpailijoista ja mainonta auttaa löytämään potenttialiset asiakkaat. Ostoprosessissa myyjällä on suurin vaikutus asiakkaan ostopäätökseen. Myyjän tulee osata myydä ja löytää asiakkaan tarpeet sekä soveltaa niitä. Kulutusprosessi on tärkeä. Kulutuksessa asiakas päättää tykkääkö palvelusta tai tuotteesta vai ei. Markkinointi ei tähän silti lopu, sillä hyvä yritys on kiinnostunut asiakkaasta vielä ostamisen jälkeen. Asiakaspalaute on arvokasta tuotteen tai palvelun kehityksen kannalta. Onnistunut markkinointi ja tyytyväinen asiakas takaavat sen, että asiakas saattaa palata uudestaan ja tyytyväiset asiakkaat suosittelevat palvelua muillekin. 

 

Lähteet 

 

Tikkanen, H. Frösén, J. 2011. StartMark II- strategisen markkinoinin teho ja tulokset. Kariston Kirjapaino Oy. Hämeenlinna. 

Grönroos, C. 1989. Miten palveluja markkinoidaan. Suomen ekonomiliitto. Espoo. 

https://marketing.bang.fi/blogi/mita-on-markkinointi
 

 

Kommentoi