Tampere
29 May, Wednesday
26° C

Proakatemian esseepankki

Markkinointi muutoksessaKirjoittanut: Iisa Helin - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Yrityksen asiakasmarkkinointi
Bergström, S. & Leppänen, A.
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

 Johdanto

 

Tässä esseessä perehdyn tarkemmin markkinointiin -mitä se on, miten markkinointi on viime vuosikymmeninä muuttunut ja mikä on sen nykytila.  Olemme juuri startanneet sosiaalisen median sisällöntuotantoa tarjoavan projektin, Flyyna Median. Tästä innoittuneena halusinkin lähteä syventämään tietoani markkinoinnista. Tässä esseessä pohdin yleisesti markkinointia sekä jo aiemmin oppimaani tietoa ja kokemuksia markkinoinnista. Flyyna Median pääpaino on etenkin TikTok-markkinoinnissa, sillä se saattaa vielä olla monelle yritykselle uusi aluevaltaus, eikä sen tuomia mahdollisuuksia tunneta vielä esimerkiksi Instagramin ja Facebookin lailla. Lopuksi perehdynkin tarkemmin TikTokiin markkinointialustana.

 

Mitä markkinointi on?

 

Markkinoinnin määritelmälle löytyy lukuisia erilaisia vastauksia. Näissä määritelmissä heijastuukin selvästi aikakauden ajattelutapa. Jos kysytään 1930-luvun markkinoijalta määritelmää markkinoinnista, on vastaus hyvin erilainen kuin tänä päivänä.  Ochman (n.d.) kiteyttää markkinoinnin määritelmän seuraavasti; “Marketing is everything a company does, from how they answer the phone, how quickly and effectively they respond to email, to how they handle accounts payable, to how they treat their employees and customers. Done right, marketing integrates a great product or service with PR, sales, advertising, new media, personal contact. In other words, marketing is not a discipline or an activity – it is everything a company is – at least if the company wants to be successful” (Cohen 2011). Vaikka tämä määritelmä onkin hieman vanhempi, kiteyttää se hyvin oman näkemykseni markkinoinnista. Vaikka ensimmäisenä helposti tulee mieleen, että markkinointi on mainostusta ja myyntiä eri alustoilla, on se mielestäni paljon muutakin. Se on kaikkea, mikä liittyy brändin ja imagon kehittämiseen, mainostamiseen ja ylläpitämiseen. Jos yrityksen maine esimerkiksi asiakaspalvelun suhteen on surkealla tasolla, ei hyvälläkään markkinoinnilla saada näiden asiakkaiden päitä käännettyä. Markkinointi lähteekin liikkeelle ruohonjuuritasolta ja sitä tapahtuu kaikissa asiakaspolun kontaktipisteissä. Tämän vuoksi esimerkiksi työntekijöiden hyvinvointi ja viihtyvyys heijastuvat herkästi palvelupolun vaiheisiin. On merkityksellistä, kuinka asiakaspalvelija kohtaa asiakkaan ja minkälainen mielikuva yrityksestä tämän kohtaamisen perusteella jää. Kun perusasiat ovat kunnossa, voidaan markkinoinnin ja mainonnan keinoin luoda lisäarvoa asiakkaalle ja yritykselle.

 

Markkinoinnin kehitys 1900-luvun alusta tähän päivään

Markkinointi käsitteenä juontaa juurensa 1900-luvun alkuun, jolloin sitä alettiin käyttämään Yhdysvalloissa. Markkinoinnin ajattelutapa on muovautunut vuosien saatossa kilpailun, tarjonnan ja asiakkaiden muuttumisen myötä. 1900-luvun alkupuolella tuotanto oli niukkaa sen kysyntään nähden, joten varsinaiselle markkinoinnille ei ollut tarvetta. Tuotteet kävivät kaupaksi, joten tarvetta asiakkaan tarpeiden huomioimiselle tai tuotteiden kehittämiselle ei juuri ollut. Tätä kutsutaan tuotantosuunataiseksi ajatteluksi. Mikäli muutoksia tehtiin, olivat ne lähtöisin tuotannon tai kilpailun näkökulmasta. (Bergström & Leppänen 2021.)

 Markkinointiajattelu alkoi muuttua myyntisuuntautuneemmaksi tarjonnan ja kilpailun lisääntyessä markkinoilla. 1950–1960-luvuilla yrityksiin alettiin palkkaamaan henkilöitä vastaamaan myynnistä ja markkinoinnista. Varsinaista tuotekehitystä asiakkailta kerätyn datan pohjalta ei kuitenkaan vielä osattu hyödyntää. Tavoitteena oli ainoastaan myydä, keinolla millä hyvänsä. (Bergström & Leppänen 2021.)

Tarjonnan lisääntyessä, pelkkää myyntiä ja mainontaa lisäämällä ei enää pärjännyt kilpailussa. Yritysten oli pakko alkaa tutkia asiakkaiden tarpeita kysyntä- ja markkinakartoituksilla. Tätä kutsutaan kysyntäsuuntautuneeksi markkinointiajatteluksi. Markkinointiin alettiin panostamaan ja palkattiin uusia osastoja vastaamaan markkinoinnista. Markkinointia monipuolistettiin ja yritykset alkoivat käyttää erilaisia kilpailukeinoja, kuten tuotteita, hintaa, saatavuutta ja viestintää. Suomeen tämä ajattelumalli rantautui 1970 ja 1980-luvuilla. Edelleen useat yritykset ohjaavat toimintaansa kysyntäsuuntautuneen ajattelumallin avulla. (Bergström & Leppänen 2021.)

Tänä päivänä markkinointi on kallistunut kohti asiakaskeskeistä ajattelua ja suhdeajattelua. Asiakaskeskeisessä ajattelussa yritys saattaa pyrkiä tyydyttämään mahdollisimman monen eri asiakasryhmän tarpeita. Pienemmät yritykset puolestaan saattavat keskittyä muutamaan pienempään asiakasryhmään ja heidän tarpeisiinsa. Business-to-business markkinoinnissa on tyypillistä, että valmista tuotetta ei ole edes olemassa. Kaikki räätälöidään asiakkaan toiveiden ja tarpeiden perusteella. (Bergström & Leppänen 2021.)

Tutkimustyön avulla markkinointi on ottanut suuren askeleen eteenpäin ja ymmärrys asiakkaan merkityksestä on huomioitu. Kuten Bergström & Leppänen (2021) toteavat, asiakassuhde on yrityksen tärkein suhde. Yrityksen tulisi tunnistaa ja löytää oma asiakaskuntansa. Jotta markkinointi voidaan kohdentaa mahdollisimman tarkasti asiakaskunnalle ja tuotekehittelyä tehdä asiakaslähtöisesti, pitää asiakkaiden tarpeet, arvot ja ostokäyttäytyminen tuntea. (Bergström & Leppänen 2021.) Markkinointi on muuttunut hurjasti. Tavoitteena ei ole saada yksittäisiä kauppoja, vaan luoda pitkäkestoisia asiakassuhteita. Tämä tavoite heijastuu toimintaan niin markkinoinnissa kuin muussakin liiketoiminnassa. Sosiaalinen media on mahdollistanut yrityksille laajasti erilaisen markkinointisisällön tuottamisen. Itsekin seuraan mielelläni viihdyttävää markkinointisisältöä esimerkiksi Tiktokissa lyhyiden videoiden muodossa.

 

Kokemukseni markkinoinnin muutoksesta

 

Vaikka olenkin itse kasvanut sosiaalisen median ja internetin aikakaudella, olen päässyt seuraamaan markkinoinnin kehitystä 2000-luvun alusta tähän päivään asti. Vuosituhannen alkupuolella itse törmäsin markkinointiin ja mainontaan lähinnä television, radion, lehtien ja katumainoksien muodossa. Ensimmäiset sosiaalisen median palvelut alkoivat kuitenkin kehittyä tuolloin ja monikanavaisuuden merkitys markkinoinnissa lisääntyi. Varsinaisesti digimarkkinointi tuli itselleni tutuksi 2010-luvun alussa, kun aloin käyttämään Instagramia, Facebookia, YouTubea ja muita sosiaalisen median alustoja. Myös tekoälyn hyödyntäminen on tullut osaksi digimarkkinointia. Harvoin sosiaalisessa mediassa vastaani tulee mainoksia tuotteista tai palveluista, jotka minua ei ollenkaan kiinnostaisi. Välillä ihan säikähtää, kuinka tarkasti mainostus kohdentuu juuri niihin tuotteisiin, joista olen juuri puhunut tai googlannut.

Mielestäni mielenkiintoisin ja itselleni toimivin markkinointi keino on vaikuttajamarkkinointi. Tämä mahdollistaa kohdentamisen tarkasti halutulle kohderyhmälle. Seuraan laajasti esimerkiksi urheilijoita, artisteja, podcastien tekijöitä sekä vaikuttajia Tiktokissa ja Instagramissa. Vaikuttajiin syntyneen ”tunnesiteen” vuoksi tuntuu, kun saisi suosittelun tuotteesta ystävältä. Tähän on huomattavasti helpompi tarttua, kuin yrityksen suoraan mainostukseen.

Tällä hetkellä TikTok ja siellä markkinointi on puhuttava aihe ja hiljalleen yhä useammat yritykset alkavat valua sinne. Muutamassa vuodessa sovellus on noussut muiden sosiaalisen median jättien rinnalle. Nopea tempoinen ja viihdyttävä sisältö on koukuttavaa ja viihdyttävää ja antaakin erinomaisen mahdollisuuden yrityksille pysyä aallon harjalla. Tiktokissa markkinointia voi toteuttaa vaikuttajien avulla tai yrityksen omilla videoilla. Itse olen löytänyt Tiktokista monia uusia pieniä yrityksiä, joiden sisältöön ja tuotteisiin olen ihastunut.

 

 

Markkinoinnin tehtävät

 

Markkinoinnin pääasiallinen tehtävä on tietenkin tuottaa arvoa yritykselle sekä asiakkaalle. Toisin sanoen tukea ja edistää myyntiä ja sitä kautta tarjota asiakkaalle parhaita mahdollisia ratkaisuja. Bergström & Leppänen (2021) mukaan markkinoinnilla on neljä erilaista tehtävää. Selvittää ja ennakoida kysyntää, luoda ja ylläpitää kysyntää, tyydyttää kysyntää sekä säädellä kysyntää. Täytyy siis tuntea markkinat ja asiakkaiden tarpeet, arvot ja ostokäyttäytyminen. Tuotteista ja palveluista tulee rakentaa houkuttelevia ja kilpailukykyisiä. Mainonnan, viestinnän ja myynnin avulla tuotteen tai palvelun arvo tulee pystyä esittämään myös asiakkaalle. On huolehdittava tavaroiden ja palveluiden saatavuudesta, sekä tarpeen vaatiessa räätälöitävä niitä vastaamaan asiakkaan tarpeita ja toiveita. Markkinoinnin tavoitteena onkin sitouttaa asiakkaita pitkäkestoisiin asiakassuhteisiin ja tuottaa asiakkaille arvoa kilpailijoita enemmän ja paremmin. (Bergström & Leppänen 2021.)

Luonnollisestikin asiakkaat ovat yksilöitä ja arvostavat erilaisia asioita. Tämän vuoksi oman kohderyhmän tunnistaminen on tärkeää. On helpompi tarjota ratkaisua ja arvoa tarkkaan rajatulle kohderyhmälle, jotka todennäköisemmin arvostavat samankaltaisia asioita. Toiset arvostavat ekologisuutta, toiset helppoutta, toiset laadukasta palvelua ja toiset puolestaan halpaa hintaa. Jos asiakas kokee saavansa kaupasta enemmän arvoa, kun menettää rahaa, aikaa ja vaivaa, on asiakassuhde usein kestävällä pohjalla. Tässä markkinoijan tehtävä nouseekin arvokkaaseen asemaan. Kuinka luoda ja viestiä asiakkaalle houkutteleva arvolupaus? (Bergström & Leppänen 2021.) Tämän aiheen tiimoilla olemme myös juuri startanneen projektin, Flyyna Median, kohdalla pohtineet. Flyyna Media tuottaa asiakkaille sosiaalisen median sisällöntuotanto- ja ylläpitopalveluita. Nykyään sosiaalisen median kanavat ovat monella yrityksellä käytössä ja usein pienemmissä yrityksissä niitä päivitetään sisäisesti joko yrittäjän tai työntekijöiden toimesta. Pienemmillä yrityksillä harvoin tätä toimintoa on ulkoistettu tai palkattu erillistä markkinointivastaavaa. Flyyna Median oman markkinoinnin tavoite onkin siis vakuuttaa potentiaalinen asiakas siitä, että meidän tarjoamamme palvelu tuottaa heille arvoa laadukkaan markkinoinnin sekä ajansäästön muodossa.

 

 

TikTok markkinointialustana

Tiktok markkinointi saattaa vielä osalle yrittäjistä ja yrityksistä olla vieras käsite. Itse TikTokissa paljon aikaa viettäneenä voisinkin todeta, että kokemukseni mukaan vain murto-osa yrityksistä osaa hyödyntää TikTokin tarjoamaa, loistavaa, markkinointialustaa. Olen seurannut useita aloittelevia nuoria yrittäjiä, jotka ovat upeasti kasvattaneet yrityksensä tunnettavuutta ja myyntiä TikTokin avulla.  Hyvänä esimerkkinä ovat useat k-kauppiaat, jotka ovat tavoittaneet etenkin nuorempaa asiakaskuntaa erilaisilla TikTok videoilla ja tempauksilla. Ostajia houkutellaan esimerkiksi tarjouksilla, kampanjoilla, arvonnoilla tai esimerkiksi Tiktok seuraajien toivomilla tuoteuutuuksilla.

Vuonna 2020 Tiktok nousikin maailman ladatuimmaksi sovellukseksi ohi esimerkiksi Facebookin, WhatsAppin ja Instagramin (TikTok-markkinointi yritykselle… n.d.). Mielestäni tässä olisikin jo tarpeeksi syytä jokaiselle yritykselle miettiä, miten he voisivat hyötyä TikTok-markkinoinnista. TikTokilla on Suomessa 1,1 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää, joista naisia on 56% ja miehiä 44%. Käyttäjistä lähes puolet ovat 18-24-vuotiaita. (TikTok-markkinointi yritykselle… n.d.). TikTok-markkinoinnista eniten hyötyä onkin niille yrityksille, joiden käyttäjät osuvat tähän ikähaarukkaan. Tämän vuoksi yrityksen on tärkeä tuntea kohderyhmänsä, jotta osataan valita optimaalisimmat markkinointikanavat.

TikTokissa markkinointia voidaan toteuttaa kolmella tavalla. Ensimmäinen keino on luoda brändille oma tili, jonne voi postata videoita ja mainostaa tuotteitaan ja palveluitaan. Toinen tapa on vaikuttajamarkkinointi eli kaupalliset yhteistyöt TikTok vaikuttajien kanssa. Kolmas tapa on maksettu mainonta, jonka avulla voidaan tavoittaa niin uutta kuin jo entuudestaan tuttua yleisöä. (TikTok-markkinointi yritykselle… n.d.).

Näistä keinoista ensimmäistä, eli yrityksen omaa sisällöntuotantoa, olemme lähteneet Flyyna Mediassa toteuttamaan. TikTok on niin kutsuttu ”outreach” -alusta. Tämä tarkoittaa, että jokainen videon katsoja on ns. uusi ihminen. Esimerkiksi Facebookissa ja Instagramissa sisältöäsi näkevät lähinnä ne henkilöt, jotka jo seuraavat sinua. TikTokissa puolestaan algoritmi etsii katsojalle häntä mahdollisesti kiinnostavaa sisältöä. Tämä mahdollistaa mainostamisen myös täysin uusille ihmisille, jotka eivät ole aiemmin edes kuulleet yrityksestä. Tämä onkin erinomainen keino levittää tietoisuutta uusille ihmisille, muita some markkinointialustoja tehokkaammin.

TikTok-markkinoinnissa on tärkeä pysyä mukana trendeissä ja tietää minkälaiset videot ovat pinnalla. Nämä trendit vaihtuvat viikoittain, joten TikTokin aktiivinen käyttö on välttämätöntä. Tämän vuoksi trendeihin on myös tartuttava heti, eikä kuvaamista ja julkaisemista voi viivyttää liian pitkään. Esimerkiksi trendaava soundi on asia, jonka moni yritys voi videollaan toteuttaa. Videon sisällön voi itse ideoida, oli se sitten tanssia tai kuvituskuvaa tuotteesta. Trendaavan soundin käyttäminen auttaa videon näkyvyyden levittämisessä. Jokainen yritys voi luoda TikTokissa oman näköistään sisältöä, joka parhaiten puhuttelee kohderyhmää. Sisältö voi olla viihdyttävää, kouluttavaa tai tunteita herättävää.  Tästä esimerkkinä on Flyyna Median ensimmäinen asiakkaalle luotu video, jossa lisättiin asiakkaan tietämystä yrityksen tarjoamista tuotteista ja palveluista.

Pohdinta

Markkinointi on muuttunut merkittävästi 1900-luvun alusta tähän päivään mennessä ja se jatkaa muuttumistaan ja kehittymistään jatkuvasti. Etenkin internetin ja sosiaalisen median kehittyminen sekä niiden merkitys ihmisen elämässä pakottaa markkinoinnin muovautumaan ja elämään jatkuvassa muutoksessa. Digitaalisuus markkinoinnissa onkin tullut vahvasti osaksi yritysten markkinointistrategiaa. On vaikea kuvitella, että yritys pystyisi menestyksekkäästi toteuttamaan markkinointiaan ilman digitaalisia palveluita. Itselleni ja varmasti myös minua nuoremmille sukupolville digimarkkinoinnoin ja markkinoinnin käsitteiden raja on hyvin häilyvä. Onhan markkinointi vahvasti painottunut digitaalisiin palveluihin.

TikTok-markkinointi on hurjaa vauhtia suosiotaan kasvattava käsite. Uskoisin, että etenkin monen aloittelevan yrityksen kannattaisi hyödyntää enemmän TikTokia asiakkaiden löytämiseen ja tietoisuuden levittämiseen. Myös Proakatemialla alkunsa saaneet projektit varmasti hyötyvät TikTok-markkinoinnista. Se on ilmainen ja suhteellisen helppo tapa lähteä markkinoimaan. Täytyy vaan tuntea trendit ja kohderyhmä ja lähteä rohkeasti kokeilemaan erilaisia videoita. TikTok-markkinointi toimiikin erityisesti kuluttajamarkkinoilla toimiville yrityksille.

Lähteet:

Bergström, S. & Leppänen, A. 2021. Yrityksen asiakasmarkkinointi. E-kirja. Edita. Helsinki. Vaatii käyttöoikeuden. https://www.ellibslibrary.com/reader/9789513783082

Cohen, H. 2011. 72 Marketing Definitions. Heidi Cohen´s Actionable Marketing Guide. Verkkosivu. Viitattu 23.10.2023. http://heidicohen.com/marketing-definition/

TikTok-markkinointi yritykselle – tärkeimmät seikat kootusti. n.d. Suomen digimarkkinointi Oy. Verkkosivu. Viitattu 28.10.2023. https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/tiktok-markkinointi-yritykselle

Kommentoi