Tampere
20 May, Monday
8° C

Proakatemian esseepankki

Luovuus tiimissäKirjoittanut: Jenna Korpi - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Luovuuden Idea
Nando Malmelin
Petro Poutanen
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

LUOVUUS TIIMISSÄ

 

Olen kuvaillut itseäni luovaksi ihmiseksi aina. Minun vahvuuteni on luovuus ja olen luovasti ajatteleva, kekseliäs sekä ongelmanratkaisukykyinen. Työelämässä luovuuteni on näkynyt ehdottomasti ongelmanratkaisukykynä. Olen ollut myös elementissäni kuvatessani sosiaaliseen mediaan markkinointimateriaaleja. Innostun siitä kun saan vapaat kädet, niin kuin belbinin tiimirooli testikin sanoo ”Anna henkilölle tavoitteet ja hän keksii keinon päästä niihin”.  Lapsena luovuuteni näkyi uusina keksintöinä tai leikkeinä. Muistan leikkineeni TOASin toimistoa kun sain muutaman TOAS tarran äidiltäni. Pappani kanssa rakennettiin korkeushyppy teline mummilan pihaan koska minulle ei riittänyt mikään tavallinen kesä tekeminen. Olen siis aina ajatellut luovasti boksin ulkopuolelta. En tahdo mitään tavallista vaan omaleimaista ja minulta löytyy kyky kehitellä sellainen tapa, idea tai tuote. Tämä kaikki kertoo vain minun luovuudesta yksilönä. Miten sitten tiimi toimii luovasti? Tai miten minä koen luovana ihmisenä tiimin ylläpitämän ilmapiirin?

 

Luovuus käsitteenä

Luovuus on käsitteenä yleisesti käytetty. Sen merkitys vaihtelee kulttuurien sekä yhteiskuntien välillä. Luovuuden historia on pitkä ja se ulottuu aina raamattuun sekä antiikin kreikkaan asti. Luovuuden ajateltiin olevan lähtöisin jumalilta ja käsitykset  luovuudesta on ollut tieteenvastaisia. Käsitykset ovat siis perustuneet hengellisiin sekä mystisiin oletuksiin. 1800-luvun lopulla Englannissa alettiin tekemään uusia keksintöjä jotka vaikuttivat myös liike- ja työelämän kehittymiseen. Silloin alettiin ajattelemaan että luovuus voisi olla osa yhteiskunnan ja liike- elämän kehittymistä.

Lähikäsitteitä luovuudelle ovat  esimerkiksi oppiminen, taiteellisuus, ongelmanratkaisukyky, kekseliäisyys sekä innovatiivisuus. Luovuuden yleisimmät määreet ovat uutuus, avoimuus sekä hyödyllisyys.  (kirja)

 

Luovuus ja ympäristö

Ympäristön sekä muiden ihmisten vaikutus luovien ajatusten sekä ideoiden syntymiselle on avainroolissa. ”Ryhmissä ja tiimeissä niiden jäsenet vaikuttavat muiden jäsenten kykyyn ja mahdollisuuksiin toimia luovasti” (Paulus ym. 2012) Tietyt tekijät korostuvat kun työskennellään tiimissä. Tiimin viestintä, vuorovaikutus sekä ilmapiiri ja tunnelma ovat termejä jotka korostuvat kun ajattelu siirretään yksilön luovuudesta ryhmän luovuuteen. Ryhmän hengen tulee olla sen mukainen että yksilöt uskaltavat esittää erilaisia mielipiteitä, ottaa riskejä sekä yrittää uutta. (kirja 39%) Kun taustatekijät ovat kunnossa, syntyy luovuutta ryhmässä.  Saawassa on paljon luovia ihmisiä. Luovia ajatuksia ja ideoita syntyy lukuisia innovoidessamme uutta. Koen kuitenkin että tiimin vuorovaikutus ja viestintä ei ole ollut aina sillä tasolla että olisimme pystyneet hyödyntämään osaamistamme. ”Luovan ryhmän toiminta perustuu sen kykyyn hyödyntää ryhmän jäsenten osaamista ja tietoja sekä yhdistellä eri näkökulmia” (39%) Tunnistamme kyllä osaamisen ja jaamme tietoa. Saawassa ei olla vielä otettu kaikkea hyötyä irti näistä jolloin se voisi näkyä jatkuvana luovana toimintana. Eri näkökulmien yhdistely on vienyt itseäni oman projektini osalta eteenpäin ja näin tuottanut ryhmän sisällä luovaa toimintaa. Täten olen myös itse kokenut saavani tiimiltäni apua ja pystynyt tuomaan projektiani tiimin projektiksi.

 

Tiimiroolit

Olen huomannut että belbin tiimirooliraportin mukainen ”Plantteri” todella tarvitsee ”Implementerin” työtoverikseen. ”Plant= Luova, mielikuvituksellinen, vapaasti ajatteleva. Luo ideoita ja ratkaisee vaikeita ongelmia. Sallitut heikkoudet= Jättää sattumanvaraiset seikat huomiotta. Liian keskittynyt muuhun, jotta kykenisi tehokkaaseen kommunikointiin. Implementer= Käytännöllinen, luotettava, tehokas. Muuntaa ideat toiminnaksi ja järjestää tehtävät työt. Sallitut heikkoudet= Jokseenkin joustamaton. Reagoi hitaasti uusiin mahdollisuuksiin.” (Belbin raportti) Minulle on selvinnyt tiimiroolien merkitys oman kokemuksen kautta. Luovana ihmisenä ensimmäinen ajatus on se että tarvitsee vain luovia ihmisisä ympärilleen. Luovuus on ihmisen kykyä tuottaa uutta ideoida, keksiä, kehittää mutta myös toteuttaa. Toteutus vaihe vaatii tiimissä erilaisia tiimirooleja jotka tukevat toisiaan. Todellisuudessa toimin vahvana ”Plantterina” parhaiten sellaisen työparin kanssa joka omaa hyvin erilaisia vahvuuksia kuin minä. Olen hyödyntänyt tätä oppia Proakatemialla ja pyrkinyt työskentelemään sellaisten ihmisten kanssa jotka ovat vastakohtiani. Olen huomannut kuinka markkinoinnin sekä viestinnän tiimissä johto asemassa oleva Sanni on ollut minun kaltaiselle luovalle ihmiselle sopiva johtaja. Sannin hyvin erilaisen tiimirooli pistää asioita eteenpäin sekä osaa karsia sekä tiivistää ideoita. Kaiken kaikkiaan olen siis kokenut tiimiroolitestin olevan todella hyödyllinen väline luovan ihmisen itsetutkiskelulle tiimin näkökulmasta!

 

Koen luovuuden tiimissä aiheeksi jota olisi todella hyvä käsitellä mm. pajan muodossa. Tämän esseen myötä pääsin itse ajattelemaan tiimin luovuutta sekä tiimin jäsenten luovuuden merkitystä. Tiimiroolien vaikutus tiimin luovuuteen on suuri jonka takia tiimiroolit tulisi ottaa tarkasteluun myös luovuuden näkökulmasta

 

 

 

Lähteet

Kirja

belbin tiimiroolitesti

Kommentoi