Tampere
23 May, Thursday
24° C

Proakatemian esseepankki

Luonne erot johtajuudessaKirjoittanut: Julia Liinamaa - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Kehnot pomot ympärilläni
Thomas Erikson
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Esseen kirjoittajat: Joona Merviö ja Julia Liinamaa

 

1  Johdanto

 

Akatemialla, jos jossain tapaa erilaisia toimivia työyhteisöjä. Jokainen yhteisö on löytänyt tai yrittää löytää itselleen sopivaa tapaa johtaa. On tärkeä määrittää oman tiimin tarve ja tältä pohjalta lähteä miettimään esimerkiksi tulevaa BL:llää. Olemme esimerkiksi Empiriassa valinneet tulevan BL:llän sen mukaan, mitä tiimi kokee tarvitsevansa seuraavana keväänä. Johtajuus akatemialla on vaikeaa, sillä BL:llä vaihtuu puolen vuoden välein ja tämän roolin haltuun ottaminen vie vähintään ⅔ osaa tästä niin sanotusta BL kaudesta. Johtamista pystyy kuitenkin harjoittamaan erilaisissa tehtävissä, kuten esimerkiksi HR, pikku tiimin päällikkönä  tai projektipäällikkönä olemisessa. Akatemialla on kuitenkin se hyvä, että jokainen tiimissä oleva tiedostaa johtamisen vaikeuden ja osaa astua johtajana toimivan saappaisiin. 

 

Johtajuus teorioita on olemassa kolme erilaista, jotka ovat johtajuus luonteenpiirteenä, johtamiskäyttäytyminen sekä johtajuuden tilannesidonnaisuus. Perehdymme kuitenkin tässä kohtaa vain tähän ensimmäiseen teoriaan. Johtamistyylit tulevat pitkälti omasta luonteesta ja sen piirteistä. Osa voi kuitenkin olla myös opittua aikaisemmista johtamis kokemuksista. Luonne on kuitenkin vahva perusta sille miten kukin johtaa. Tässä esseessä lähdemme miettimään tarkemmin sitä miten eri luonne erot vaikuttavat johtamistyyliin. Perehdymme muun muassa mitä eroa on asiakeskeisyydella sekä ihmissuhdekeskeisyydellä toisena aihealueena käymme läpi miten introvertti ja ekstrovertti eroavat toisistaan johtajuudessa. 

 

 2  Introvertti vs ekstrovertti

 

Tämä kappale on hyvä aloittaa pienellä kertauksella siitä, mitä introvertti ja ekstrovertti oikein tarkoittavat. Introvertti ja ekstrovertti ovat siis luonteelnpiirteitä. Introvertti on enemmän sisäänpäin suuntautunut ja ekstrovertti puolestaan on suuntautunut enemmän ulospäin. Ehkäpä merkittävin eroavaisuus näiden kahden välillä on se, että miten eri tavalla nämä kaksi luonteenpiirrettä omaavat ihmiset lataavat itseensä psyykkistä energiaa ja orientoituvat ulkopuoliseen maailmaan. (Kaistinen) Introvertit saavat energiaa ja latautuvat usein yksin ololla ja ekstrovertit puolestaan latautuvat taas kanssakäymisestä muiden ihmisten kanssa. 

Ekstrovertti on altin ulkoapäi saamillleen vaikutteille ja tästä johtuen he yleensä ovat toimintakeskeisempiä kuin introvertit. Ekstrovertit eivät usein ajattele tekemäänsä ennen kuin tekevät. Useimmiten ekstrovertit ovat enemmän tulos keskeisiä ja nauttivat siitä, että asiat etenevät sujuvasti eteenpäin kohti niille asetettuja tavoitteita. (Erikson, 2019) 

 

 2.1 Ekstrovertti edut

 

Ekstroverttien energia suuntautuu vahvasti ulospäin toisiin ihmisiin ja muuhun ympäristöön. Ekstroverttien energia kumpuaa vahvasti toiminnasta ja uusien asioiden löytämisestä. (Erikson, 2019) Jos ekstrovertin pakottaisi lepäämään kotio, sen sijaan, että hän lepäisi ja keräisi energiaa ekstrovertille tästä aiheutuu tarpeetonta stressiä. Ekstrovertistä yksin olo on hänestä kurjaa ja voimia kuluttavaa. (Erikson, 2019) Ekstrovertit keskustelevat hyvin mielellään muiden ihmisten kanssa ja ilmaisevat itseään mieluummin suullisesti kuin kirjallisesti. 

 

Ekstrovertin käyttäytymisen etuja johtajuudessa ovat turhan yli analysoinnin pois jättäminen sekä yksityiskohtiin puuttumattomuus. Ekstrovertit eivät myöskään kuuntele ympäristöään liian hyvin vaan keskittyvät ongelman todelliseen ratkaisuun eikä kaikkien miellyttämiseen. Ekstroverteillä on hyvin vahva ego ja he ovat luonnostaan päätöksentekijöitä sekä riskinottajia. (Erikson, 2019) Useimmiten he ovat rohkeita ja ottavat roolia isommissakin ryhmissä. 

 

 2.2 Ekstrovertti kehitettävää

 

Äsken kävimme läpi ekstrovertin positiivisia puolia johtajuudessa, mutta jokaisessa on myös kehitettävää, kuten myös ekstroverteissä. Heidän kehitettävät puolensa tulevat nopeasti esille, sillä ekstrovertit ovat tunnetusti nopeita päätöksissään. Toisinaan tästä on etua, mutta toisinaan se aiheuttaa myös ongelmia. Ilman kunnollista miettimistä ratkaisu voi nopeasti mennä täysin suohon. Ekstrovertit yleisesti ottaen ovat hyvin kunnianhimoisia ja tästä johtuen puolustavat omaa näkemystään hyvin tiukasti. Voi siis olla todella vaikeaa saada todistettua ekstrovertille tämän olevan väärässä. Kuten tekstistä voi päätellä ekstrovertit ovat varsin suuriegoisia ja useimmiten valtaavat liikaa tilaa itselleen. Ekstrovertille omat ideat ovat suurimmaksi osaksi ainoita oikeita.

 

 2.3 Introverttien edut

 

Nyt kun olemme käsitelleen ekstrovertit on hyvä  jäädä miettimään myös introverttien vahvuuksia ja heikkouksia johtajana. Introverteillä yleensä on hyvin vilkas sisäinen elämä. Jos ekstrovertit ovat nopeita päätöksissä, ovat introvertit taas päinvastaisia. He useimmiten miettivät ja pohtivat omia ratkaisujaan toisinaan jopa liian pitkään. On kuitenkin tärkeä muistaa, että päätökseen johtava polku on aivan yhtä tärkeä – ellei jopa tärkeämpi – kuin itse päätös. (Erikson, 2019) Introvertit latautuvat yksinolosta ja keräävät energiaa kun saavat vetäytyä omaan rauhaan. Introvertit punnitsevat asioita usein todella tarkasti ja heidän ideansa syntyvät pitkän harkinnan tuloksena. He miettivät omia ideoita hyvin tarkasti ja vasta miettimisen jälkeen valitsevat oman kantansa asiaan. (Erikson, 2019) Introverteille harkitseminen on siis elintärkeää oman mielenrauhan takaamiseksi. On sanomattakin selvää, että introvertit eivät viihdy avokonttoreissa, sillä jatkuvat keskeytykset ja joskus sekavat ympäristöt katkovat väkisin heidän ajattelun. (Erikson, 2019)

 

Introverttien pomojen vahvuus on se, että he eivät juuri hutiloi omissa tehtävissään vaan hoitavat kaiken tunnollisesti ja huolellisesti loppuun. Introvertit haluavat tehdä työnsä perusteellisesti, tästä johtuen he yleensä harkitsevat tarkkaan omat näkemyksensä. He yleensä vaikuttavat  nöyriltä ja heillä on yleensä vankan perusteet vaatimuksilleen. (Erikson, 2019) Ihmisten syvempien tarpeita ovat tulla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi. Nämä kolme tarvetta ruokkivat yksilössä esimerkiksi arvostettuna olemisen tunnetta. (Kaistikainen) Arvostettuna olemisen tunne vaikuttavat esimerkiksi työsuoritukseen, työntekijän sitoutumiseen ja asiakkan ostopäätökseen. (Kaistikainen)

 

2.4 Introverttien kehitettävää

 

Nyt kun introverttien pomojen hyvät puolet on esillä on tasavertaisuuden nimissä hyvä käydä myös heidän heikkouksiaan läpi. Toisinaan asian miettiminen ja eri näkökulmien pohtiminen koituu introverttien kohtaloksi. Yritysmaailmassa on osattava tehdä myös nopeita päätöksiä, mutta toisinaan myös pysähtyä pohtimaan eri asioiden näkökulmat. Introverteille tuttua on myös se, ettei omia näkemyksiä esitetä muille. He tyytyvät istumaan kokouksissa hiljaa. 

 

Introverttiys sekä ekstroverttiys tulevat vahvasti jokaisen omasta luonteesta. Jokaisella on omat heikkoudet ja vahvuudet. Ei kuitenkaan ole lukkoon lyötyä, että kun synnyt introvertiksi et voi oppia ekstrovertin luonteenpiirteitä. Jokaisen tapa toimia voi muuttua ja on myös mahdollista, että jossakin tilanteessa toimit enemmän kuin ekstrovertti ja jossakin tilanteessa voit toimia enemmän kuin introvertti. Voit myös elämän eri osa-alueilla toimia eri tavoin, joten mielestämme ei ole relevanttia miettiä, että on aina vain jonkin kumpi, sillä on olemassa myös harmaita alueita.

 

Molemmilla on olemassa erilaisia vahvuuksia johtajina. Kumpaakaan ei kannata listata vastakkain ja yrittää miettiä kumpi näistä olisi parempi. Persoonallisuudet voivat korostua tietynlaisessa käyttäytymisessä, mutta kaikesta huolimatta olemme silti kaikki yksilöitä.

 

3 Ambivertti

 

Useimmiten halutaan ajatella asioita mustavalkoisesti, kuten monissa muissakin asioissa on olemassa myös välimaasto, niin on myös tässäkin. Jos et suoraan mene jompaan kumpaan ryhmään olet todennäköisesti ambivertti. Ambiverttiä kuvaavat nämä seuraavat viisi piirrettä, jotka ovat se, että tulet toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Ambivertti tulee hyvin toimeen sekä introvertin että ekstrovertin kanssa. Luontaisten sosiaalisten tilanteiden taito. Ambivertillä ei ole ongelmia sosiaalisissa tilanteissa. Tästä johtuen ambertit ovat jo lapsesta asti ottaneet rohkeasti tilanteet haltuun ja ajautuneet sosiaalisiin tilanteisiin. He myös sopeutuvat nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Hän voi työskennellä hyvin avokonttorissa kuin omassa huoneessaankin, toisin sanoen häntä ei haittaa hälyisät tilat, mutta hän sietää myös hiljaisuutta. Ambivertit ovat yleisesti ottaen “kaikkien kavereita”, eivätkä hae konflikteja, vaan noudattavat annettuja ohjeita. Yksi ambivertin yleisin piirre on se, että hän ei pidä lokeroinnista, tässä kohtaa voidaan käyttää esimerkkinä lokerointia ekstroverttien ja introverttien välillä. (Reenpää, 2022)

 

Miettiessämme ambiverttiä tunnemme molemmat vahvasti kuuluvamme tähän kyseiseen luonteenpiirteeseen. Molemmissa meissä on introvertin sekä ekstrovertin piirteitä, sen takia on aina ollut hyvin vaikea kertoa kumpaan ryhmään tuntee itse kuuluvansa. 

 

4  asiakeskeisyys vs ihmissuhdekeskeisyys

 

Mitä nämä tarkoittavat? Ihmisiä on erilaisia, joten on erilaisia tapoja myös johtaa. Käydään lävitse mitä asiakaskeskeinen ja ihmiskeskeinen johtamistapa tarkoittaa. Nämä ovat käytännössä toistensa vastakohdat. Molemmat ovat yhtä hyviä tapoja toimia, mutta erilaisia. (Erikson  2019)

 

Kun itse asia kiinnostaa enemmän kuin muiden työkavereiden arki. Luonnollisesti nimestä voi päätellä, että asiakeskeisessä tavassa keskitytään asiaan ja siihen, että tehtävä tulee suoritettua. Arjessa puhutaan usein, että joku henkilö on insinöörimäinen, jolloin hän keskittyy vain konkreettisiin asioihin. Tällöin henkilöä ei välttämättä kiinnosta se kuka tekee mitäkin kunhan hommat tulee vain tehtyä. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että häntä ei kiinnostaisi muut ihmiset, mutta asiat ovat tässä kohtaa ympyrän keskellä. Jalkapallon mm-kisoistakin voidaan jutella, mutta tauolla. (Erikson  2019)

 

Ihmissuhdekeskeiset johtajat nimensä mukaan keskittyvät enemmänkin ihmisiin, eivätkä niinkään asioihin. Toki jokaiselle pomolle on tärkeää, että asiat hoidetaan, mutta ihmissuhteet ovat heille keskiössä. Heille on tärkeää tuntea tiimiläistensä toimintatavat ja halu ymmärtää heitä ja heidän tarpeitansa. Asiakeskeisessä johtamisessa taas alaisten tunteet eivät niinkään pomoa kiinnosta, eikä hänellä ole edes halua ottaa niistä selvää. (Erikson, 2019)

 

4.1 ihmissuhdekeskeisyys edut/haitat

 

Edut. Ihmissuhdekeskeiset johtajat osaavat kuunnella muita. Se on todella tärkeä taito, kun toimitaan porukassa. Heille ei ole ongelma ottaa palautetta ja pohtia asioita muiden ihmisten näkökulmista. He osaavat kysyä muiden mielipidettä ja pitää huolta tiimin jäsenistä. Näille johtajille on myös ominaista se, että hän haluaa saada muut ymmärtämään ideansa ja tavan toimia toimia, ennen kuin se pannaan käytäntöön. (Erikson, 2019)

 

Haitat. Ihmisuhdekeskeiset johtajat elävät tunteella, joten tunne usein puuttuu peliin. Se ei ole kuitenkaan aina hyvä juttu. Herkästi voi käydä siten, että johtaja kuuntelee sitä työntekijää parhaiten kenen kanssa juttu luistaa ja heidän suhteensa on hyvällä tasolla. Hän käytännössä eri arvottaa henkilöt alitajuntaisesti. Esimerkkinä Pekka tietää miten konkretiassa asia kuuluisi tehdä ja hänellä on tieto ja taito tähän tehtävään. Johtaja asemassa toimiva henkilö ei kuitenkaan tule juttuun niin hyvin Pekan kuin Liisan kanssa. Liisa taas puolestaan on hyvää pataa johtajan kanssa, mutta tieto ja taito puuttuu vaativaan tehtävään. Silti Liisa tulee valituksi uuteen pestiin, koska heillä kemia pelaa johtajan kanssa. Haittana voi myös ilmetä se, että halutaan pitää aina hyvä meininki porukassa, eikä uskalleta/haluta antaa negatiivista palautetta. Pelätään ristiriitoja ja kohdata vaikeita asioita, koska niissäkin mennään tunne edellä. Olisi hyvä muistaa, että asiat riitelevät keskenään, eikä ihmiset. (Erikson, 2019)

 

4.2 edut/haitat asiakeskeisyys

 

Edut. Asiat asioina, eikä tunteet sekoita päätä päätöksiä tehdessä. Esimerkiksi vaikeiden asioiden käsittely ei ole niin vaikeaa toisin kuin ihmiskeskeisessä johtamisessa. Kun asiat kohdataan asioina, ei epäonnistumisesta puhuminen tunnu niin pahalta, koska silloin se asia ei vaikuta sinun ja pomosi väliseen suhteeseen. Kuva sinusta työntekijänä ei muutu, vaikka epäonnistuisit jossain asiassa. (Erikson, 2019)

 

Haitat. Yhteistyötaidot ovat johtamisen kulmakivistä, mutta asiakeskeistä pomoa voidaan usein pitää jyräävänä ja vain omaa asiaansa ajavana tyyppinä. Suurin osa ihmisistä on ihmissuhdekeskeisiä, joten tällainen toiminta voi tuntua heille todella vaikealta. Pomosta voi muodostua kuva, että hän on kova kuin kivi tai häntä ei kiinnosta kukaan/mikään muu kuin omat asiansa. Jos työntekijät alkavat kokea näin heidän työpanos laskee ja ristiriitoja alkaa syntymään. (Erikson, 2019)

 

4.3 Roima esimerkki

 

On selvää, että toiset ovat syntymästään asti asiakeskeisiä ja toiset ihmiskeskeisiä. Voiko silti oppia olemaan ihmiskeskeinen vaikka ennen asia vain on kiinnostanut? Mielestämme kyllä. Esimerkkinä kun tiimijako tuli huomasimme, että meidän molempien tiimien sisällä on myös ihmisiä, joita asia kiinnostaa enemmän kuin ihmiset. Roimassa Tuomas tunnetaan siitä, että hän puhuu suoraan, mitä mieltä hän on. Osa Roimassa on kokenut  joissakin tilanteissa tämän hieman hyökkäävänä tai tyrmäävänä. Osa tiimistä tykkää siitä, että Tuomas puhuu suoraa ja kohtaa asiat vain asioina. Suurin osa Roimasta on kuitenkin kokenut, että tällaista suoraa puhetta voisi hieman viilata/pehmentää. Tuomas on saanut siitä palautetta ja hän myös tiedostaa sen itsekin. Hänellä on aikeita oppia ihmiskeskeisiä taitoja ja kuinka käsitellä erilaisia ihmisiä erilaisissa tilanteissa. On tärkeää kuitenkin muistaa, että asiat eivät ole aina niin mustavalkoisia ja Tuomas on hyvä tyyppi, vaikka kohtaa asiat asioina. 

 

5 POHDINTA

 

Esseessä tarkoituksena oli käydä juuri sitä miten luonteenpiirteet vaikuttavan johtamistyyliin. Hyvää tiimiä rakentaessa on tärkeä saada mahdollisimman paljon erilaisia persoonia, jotta jokainen voi oppi muilta mahdollisimman paljon. Myös tiimi, joka sisältää erilaisia ihmistyyppejä on lähtökohtaisesti toimivampi ja luovempi. 

 

Proakatemialla meidät jaettiin kahteen tiimiin juuri omien belbin testien mukaan, jotta kummastakin tiimistä saadaan mahdollisimman toimiva yhdistämällä erilaiset persoonat yhteen. Erilaiset ihmistyypit täydentävät toisiaan ja jokaisella on olemassa omat vahvuudet ja heikkoudet. Tiimissä, jossa persoonia on monenlaisia on helppo oppi muilta miten omia heikkouksia pystyy mahdollisesti parantamaan ja kehittymään ihmisenä. 

 

Tiimissä toimimisessa on myös hyvin oleellista se, että pystyy ymmärtämään muiden toimintatapoja sekä luonteenpiirteitä. Joku voi olla hitaampi ja toinen nopeampi. Välillä voi olla tilanne, että tarvitaan nopeita päätöksiä, mutta toisinaan on tärkeä pysähtyä asioiden äärelle miettimään erilaisia vaihtoehtoja ja katsella asiaa siltä näkökulmalta mikä näistä olisi paras mahdollinen. Tämän esseen syvin tarkoitus on se, että jokainen meistä muistaa, miten paljon luonteenpiirteet ohjaavat meidän toimintaamme. Niissä kehittyminen vaatii väkisin harha askeleita ja rakentavaa palautetta. On siis pystyttävä ymmärtämään, että jos toinen on hitaampi kuin sinä hän ei tee sitä tahallaan vaan tarvitsee enemmän aikaa käsitelläkseen asiat.  Jokainen meistä varmasti tietää, että luonne eroja on olemassa monenlaisia, joissakin tilanteissa tämä voi kuitenkin päästä unohtumaan. Tästä syystä asiasta on hyvä muistuttaa aika ajoin, jotta jokainen saa olla tyytyväisesti oma itsensä, jonka kanssa muut toimivat kunnioittavasti. Proakatemia on aivan täydellinen paikka päästä tutustumaan erilaisiin persooniin ja niiden tapoihin toimia.

 

6 Lähdeluettelo:

 

Erikson, T. 2018. Kehnot pomot ympärilläni. Otava.

 

Reenpää, A. 1.9.2022. Oletko ekstrovertti? 8 syytä, miksi ekstroverttiys on voimavara. Kotiliesi.fi. Viitattu 30.11.2022. https://kotiliesi.fi/terveys/parisuhde-ja-seksi/ekstrovertti/

 

Reenpää, A. 7.1.2022. Oletko introvertti? Asiantuntia listaa introverttien 10 vahvuutta. Kotiliesi.fi. Viitattu 30.11.2022. https://kotiliesi.fi/terveys/hyvinvointi/introvertti/

 

Kaistikainen, H. Voiko introvertti onnistua johtajana? Introvertin vahvuudet ja heikkoudet tiiminvetäjänä. Helenakaistikainen.fi. Viitattu 29.11.2022

introvertti-johtajana

 

Reenpää, A. 5.9.2022. Ambivertit ovat sosiaalisesti taitavia “hyviä tyyppejä”, joita ärsyttää jako ekstrovertteihin ja introvertteihin – tunnistatko itsesi näistä piirteistä? Kotiliesi.fi. Viitattu 2.12.2022.

https://kotiliesi.fi/terveys/parisuhde-ja-seksi/ambivertti/

 

    

 

Kommentoi