Tampere
29 May, Wednesday
25° C

Proakatemian esseepankki

Liiketoimintasuunnitelma (Business Plan)Kirjoittanut: Verneri Halttula - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Digitaalinen asiakaskokemus
Johtaminen ja globaali talous
Marko Filenius
Janne Tienari
Susan Meriläinen
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

Liiketoimintasuunnitelma

(Business Plan)

 

 

 

Aikaisemmat esseeni ovat olleet enimmäkseen teksti ja lähteiden pohdintaan painottuvia. Päätin ottaa uuden harppauksen ja lähteä lähestymään lähteitäni teoreettisesta näkökulmasta, miten ja millaisella kaavalla tehdään toimiva liiketoimintasuunnitelma. Olemme tehneet monia eri suunnitelmia akatemialla, ja olen vaihto-opiskellessani harjaantunut myös muihin metodeihin luodessani eri projekteille suunnitelmia. Hyödynnän lähteinäni bisneskirjastoa, sekä seminaareja, luentoja ja muistiinpanoja tässä esseessä.

Päätin laittaa otsikot myös englanniksi, jotta kaikki pääsisivät hyödyntämään esseeni sisältöä ja sen kaavaa. Hyödynnän ajatusmaailmaani esseetä kirjoittaessa omiin projektikohtaisiin kokemuksiini, sekä yritän ajatella liiketoimintasuunnitelmaa Proakatemian kannalta.

Olen jakanut hyvän liiketoimintasuunnitelman seitsemään eri pääosioon, jotka kattavat niksejä ja toiminta/ajattelutapoja aiheeseen liittyen. Toivottavasti esseen lukijana pystyt hyödyntämään näitä tapoja ja tekniikoita luodaksesi rautaisen liiketoimintasuunnitelman unelmaprojektillesi. Olen käyttänyt joissakin taulukoissa fiktiivisen geokätkö sovelluksen sisältöä havainnollistaakseni lukijalle, minkä tyyppisistä asioista on eri taulukoiden täyttämisessä kyse.

 

 

 

1. Projektin tunnistaminen

(Project identification)

Tässä osiossa perehdymme projektin tunnistamiseen, jotta tiedämme mikä ideamme on. Mahdollisten epäkohtien ja niiden etsimisen kautta pystymme innovoimaan hyvän kokonaisuuden, jota pystymme kehittämään ja jalostamaan.

 

 

Ongelmapuu

(Problem tree)

 

Monet ovat saattaneet kuulla ongelmapuun tekemisestä, sillä se on loistava tapa löytää sellaiset haittavaikutukset, sekä ongelmat, jota projekti ja sen innovointi aiheuttaa. En löytänyt laillisesti lainattavaa kuvaa ongelmapuusta, mutta havainnollistan sen rungon.

Kun näemme ongelman omassa toiminnassa, tai tuotteessa/ palvelussa, voimme täyttää ongelmapuun. Ongelmapuun ensimmäinen vaihe on sen juuret, joka kuvaa pääsyitä ongelmaan. Seuraavaksi maan tasolle siirryttäessä pohdimme, mikä on ongelmapaikka, tai osapuolet. Puun rungon kohta kuvaa Pääongelmaa, eli mikä on pääongelmamme. Rungon yläosan kohdalla mietimme, miten ongelma vaikuttaa osapuoliin ja millaisella tavalla. Seuraavana ollaan latvan luona pohtimassa vaikutuksia ja seuraamuksia, mitä ongelmasta saattaa seurata projektille.

Mielestäni ongelmapuu on looginen ja loistava tapa selvittää epäkohdat ja ongelmat projektin missä tahansa vaiheessa, mutta tulee muistaa, jos ongelman kanssa mennään liian pitkälle, voi lumipallo efekti olla seurauksena. (Tienari & Meriläinen. 2021)

 

 

Kuvaava yhteenveto – Kuvaus liikeideasta ja sen innovatiivisista ominaisuuksista

(Descriptive summary)

 

Tässä kohtaa suunnitelmaa pohdimme liikeideaamme ja pohdimme ylös tärkeimmät innovatiiviset ominaisuudet. Selvitämme oman projektimme tieteelliset, teknologiset, ja markkinalliset hyödyt. Tuote/palvelu, että millainen se voisi olla, ja mikä on lähellä meidän kiinnostuksemme kohteita, sekä kiinnostava prosessi, tai liiketoimintamalli. Innovaatiolla tässä kohtaa tarkoitetaan mitä tahansa näkökohtaa, jonka mahdollinen käyttäjä/markkinat pitävät uutena ja joka pystyy takaamaan erottumisen kilpailijoista.

 

 

 

2. Tuote / palvelu

(Product / service)

 

  Päätämme yhdessä, millaista tuotetta/palvelua, jota on tarkoitus tuottaa/harjoittaa, lähdemme tekemään. Tässä innovointiprosessin jälkeisessä vaiheessa, on myös hyvä tuoda itsellemme ilmi, mitkä ovat tärkeimmät ominaisuudet ja tämänhetkinen kehitysaste.

 

 

Kilpailun edut / haitat

(Competitive advantages / disadvantages)

 

 Seuraavaksi kilpailuetu/haitta määritellään, mitkä ovat tuotteemme/palvelumme uupuvat, sekä omaavat ominaisuudet, jotka antavat sille edun kilpailijoihimme nähden. Olen käyttänyt havainnollistaakseni taulukkoa, joka on fiktiivinen puhelin appi. Teemme siis kilpailukaavion.

 

ADVANTAGES DISADVANTAGES
Social communication

Subscription system

Competition between the users (leaderboards)

New method

Social Media

Customer support

Build a community

Development

No offline version

Financial risks

Language (only In English at first)

First we don’t have any customer satisfaction, history or experience. We need to get customers to trust us.

 

 

3. Markkinointi

(Marketing)

 

 

 

Kohdeasiakkaiden profiili / segmentti

(Profile of target customers / segment)

 

Pohdimme seuraavaksi, ketkä ovat kohdeasiakkaita, joita yritys aikoo palvella ja jotka voivat tuottaa suurimmat hyödyt projektillemme. Voimme tehdä kohdeasiakkaista esimerkiksi kartan käyttäytymisen, maantieteellisen sijainnin ja tarpeiden tai käyttötapojen perusteella.

 

 

Kasvu ulottuvuus ja potentiaali / Markkinatutkimus

(Growth dimension and potential / market research)

 

Kirjaamme seuraavaksi ylös omat ideamme markkinoinnin alasta, joilla aiomme toimia. Voimme markkinointia kehittääksemme miettiä esimerkiksi, millaisilla aloitteilla voisimme kerätä ja käsitellä tietoa markkinoista, asiakkaista ja segmentoinnista. Hyvä tapa kerätä dataa markkinointiin liittyvistä asioista on erilaiset kyselytutkimukset, joihin on helppo vastata. Osaamme tutkimustulosten perusteella ohjata markkinointiamme oikeaan suuntaan ja segmentteihin.

 

 

 

4.   Kilpailijavertailu / analysointi

(Competitors)  

 

 

Tunnistaminen ja karakterisointi

( Identification and characterization )

 

 Lähes jokaisella yrityksellä löytyy omat kilpailijansa, sekä omaa toimintaa jäljittelevät vaikuttajat. Kilpailijat ja niiden vertaaminen on kuitenkin yksi suurimmista tekijöistä omaan kasvuumme, ja kehitykseemme. Siinä on syy, miksi olen asettanut kilpailijavertailun ja kilpailijoiden tunnistamisen/karakterisoinnin yhdeksi isoista otsikoista liiketoimintasuunnitelmassa. Kirjaamme ylös nykyisten ja mahdollisten uusien kilpailijoiden tunnistamisen, sekä arvioimme niitä. Tämän arvioinnin tulee sisältää analyysi tarjottujen tuote- ja palvelulinjojen, hintojen, kehitetyn mainonnan ja promootioiden käyttämiseen, sekä tiedot käytetyistä jakelukanavista.

 

 

 

5.   Ulkoinen ja sisäinen ympäristö

(External and internal environment)

 

 

SWOT-analyysi – Mahdollisuudet / Uhat / Vahvuudet / Heikkoudet

(SWOT Analysis – Opportunities / threats / strengths / weaknesses)

 

Liiketoimintasuunnitelmassa tehdään  aina jonkin näköinen analyysi tiimistä/tuotteesta/palvelusta. Esimerkiksi SWOT-analyysi. Se on erittäin toimiva ja havainnollistava taulukko, joka antaa meille suoran faktan siitä, millaiset mahdollisuudet meillä on uuden projektin edessä. SWOT-analyysi ei ole turhaan yksi maailman suosituimmista oman liiketoiminnan vertailutaulukoista. Tässä taulukossa vertaan uudelleen keksittyä puhelinsovellusta, joka perustuu geokätkö maailmaan.

 

STRENGTHS

 

·        Outdoor programme option, so it can operate even during a pandemic.

·        Community building

·        Strong and updated social communication

·        Entertainment and education at the same time

·        Unique solutions compared to competitors

WEAKNESSES

 

·        Revenue in smaller amounts

·        Language (in the beginning only in English)

·        The app doesn’t have an offline version, so users need the internet to be able to do the missions.

OPPORTUNITIES

 

·        Unique cooperations with video games development companies

·        Appearance in events and festivals

·        Collaboration with young influencers

·        Expansion in more countries

THREATS

 

·        Bugs in the app that degrade the user experience

·        Lack of interest

·        High advertising prices at the beginning

·        Cheaper substitute services

 

 

Tulevaisuuden skenaariot / trendit

(Future scenarios / trends )

Mitä ovat odotettavissa olevat tulevaisuuden skenaariot alan muiden toimijoiden, sekä meidän osalta. Pohditaan mahdolliset muutokset taloudellisiin, poliittisiin, oikeudellisiin, sosiologisiin, kulttuurisiin, sekä teknologisiin vaikutuksiin, joihin meidän on ehkä sopeuduttava. Valmiiksi mietittynä ja ennakoituna, saatamme selvitä suurelta kriisiltä, ja sitä mukaan taloudellisilta tappioilta, vaikka se aiheutuisikin meistä riippumattomista syistä. Päinvastoin myös voimme jonkun ennalta ennustettavan tapahtuman perusteella kohdentaa esimerkiksi markkinointimme juuri oikeaan aikaan oikeaan paikkaan.

 

 

 

6. Markkinointisuunnitelma

(Marketing planning)

 

 

Markkinointisuunnitelma on aiheena iso, ja sen tärkeys on mittamaton yritysten, ja tässä tapauksessa projektien osalta. Markkinointisuunnitelmasta voisi itsestään kirjoittaa esseen yksinään, mutta havainnollistan tähän liiketoimintasuunnitelmaan kuitenkin pääpiirteittäin hyvät niksit sen aikaansaamiseksi.

 

 

Mission, vision and values 

 

Missio, visio, arvot ovat erittäin tärkeitä miettiä luodessamme hyvää brändiä itsellemme, ja luodessamme yrityksellemme omanlaistamme minäkuvaa. Markkinointisuunnitelmassa on tärkeää kirjata ylös myös edellä mainitut kolme isoa teemaa, ja luoda niiden pohjalta ajatuskartta. Voimme tämän jälkeen palata projektin eri vaiheissa takaisin omiin arvoihimme, visioon, tai missioon, sekä palauttaa mieleen omat toimintatapamme.

 

 

Strateginen visio (Canvas Model / Balanced Scorecard)

 

Loin taulukon omaan fiktiiviseen puhelinsovellukseen. Päätin hyödyntää, jo monille tuttua business model canvas taulukkoa. Se on yksinkertainen ja selkeä tapa kirjoittaa alle oma strateginen visiomme tulevaa liiketoimintaa varten. Teemme Proakatemialla aina uuden projektin luodessa tämän taulukon, sillä siitä saa koko projektitiimi selvän kuvan omasta strategiastamme, jottei ajatukset menisi ristiin.

 

(Strategic vision)

 

Asemointi

(Positioning) 

 

Asemoinnissa pyrimme määrittelemään, miten asiakkaat näkevät yrityksemme ja projektin suhteessa kilpailijoihin. Minkälaisia ajatuksia tuote/palvelu herättää, ja millaisia kysymyksiä saattaa asiakkailta, tai yhteistyökumppaneilta tulla. Esimerkiksi Arvoon, hintaan, laatuun, statukseen, estetiikkaan, helppokäyttöisyyteen, nopeuteen, ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä tekijöitä. Oikeaoppisella asemoinnilla pystymme takaamaan yhteistyökumppaneillemme, ja asiakkaillemme oikeanlaisen vastauksen tuotteeseemme/palveluun liittyen.

 

 

Toimintasuunnitelma

(Action plan)

 

Mihin panostetaan seuraavaksi ja millä aikavälillä asiat suunnitellaan tapahtuvan. Mitkä ovat seuraavat stepit markkinoinnissamme, mitä lähdemme konkreettisesti suorittamaan, ja millaisella nopeudella ja tahdilla alamme ottamaan haltuun esimerkiksi somekanavia ja asiakashankintaa.

 

 

 

 7.   Taloudelliset resurssit ja niiden käytettävyys

(Economic – financial feasibility)

 

 

 Investointien suunnitelma

(Investment plan & financing plan)

 

Lopuksi suunnittelemme investointeja, tekijöitä / tietoja, joita rahallisesti on kannattavaa tehdä uuden yrityksen liiketoiminta-alueen mukaan. Sisällytämme tiedot yrityksen avaamisen alkukustannuksista ja muista, kuten vuokrat, patentit, laitteet, koulutus, palkat, eli kaikki mitä tarvitsee hankkia yrityksen käynnistysvaiheessa. Teemme realistisen kustannusennusteen, ja mahdollisissa investointien varallisuuteen liittyvissä ongelmissa voimme hyödyntää esimerkiksi ongelmapuuta. Ratkaisemme ongelmat kustannustehokkaalle ja hyvälle hinta/laatusuhteelle itseämme varten kustannustehokkuutta silmällä pitäen.

 

Rahoitussuunnitelma

Viimeisenä liiketoiminnan taloussuunnitelmaa meidän tulee miettiä, millä rahoitetaan toimintaamme. Kuinka hyvin selviämme omalla alkupääomallamme? Millaisia mahdollisuuksia meillä on saada ulkopuolisia rahoittajia, tai lainoja? Mitä mahdolliset lainat, sijoitukset, tai rahoittajat ovat. Tukiin tarvittava summa ja mahdolliset takaisin maksamisen kyvyt, on hyvä tehdä taulukkoon. Mietitään valmiiksi, millaiset perustelut ja edellytykset tarvitsemme kyseisten etujen saavuttamiseksi. (Tienari & Meriläinen. 2021)

 

 

Pohdinta  

Lähtiessäni syventymään liiketoimintasuunnitelmaan ja sen runkoon, olin hämmentynyt. Ottaessani oppia eri lähteistä huomasin, ettei ole olemassa ainoaa oikeaa kaavaa toteuttaa liiketoimintasuunnitelmaa. Monista eri kirjoista ja alan ammattilaisilta löytyy omat vinkkinsä, ja niitä soveltamalla olen löytänyt ainakin itselleni sopivan rungon. Olen ottanut oppia lähteideni kautta omiin projekteihini, sekä hyödyntänyt analyysejä ja taulukoita henkilökohtaisesti niin paljon, etten nähnyt tarpeelliseksi käyttää suoria lainauksia, tai taulukoita kirjoista ja artikkeleista. Toivottavasti esseen lukijana sait työkalupakkiisi jotain, jota et ole vielä ehtinyt, osannut, ymmärtänyt hyödyntää omissa suunnitelmissasi. Voin ainakin itse allekirjoittaneena sanoa järjestelmällisen ja suunnitelmallisen liiketoimintasuunnitelman tekemisen olevan helppoa näillä eväillä.

 

 

Lähteet: 

Filenius, M, Digitaalinen asiakaskokemus, 2015, Docendo

Tienari, J, Meriläinen, S. Johtaminen Ja Globaali Talous, 2021, Alma Talent Oy

Isag European Business school, yrittäjyyden seminaarit & luennot, kevät 2022

Kommentoi