Tampere
25 May, Saturday
23° C

Proakatemian esseepankki

Kohti johtajuuttaKirjoittanut: Salla Vaittinen - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johtajuus muuttuvassa maailmassa

Johtaja, joka näyttää inhimillisyytensä ja haavoittuvaisuutensa on helppo seurata. Joskus oikeiden asioiden tekeminen tarvitsee sen, että sen tekee huonosti. Jaettu ja näytetty rohkeus ovat kulmakiviä inhimillisyyden näyttämiseen. Kerron omaan kokemukseeni pohjautuvan esimerkin; Viime projektorissa kerroin tiimin kuulumiset englanniksi, mikä koettiin oikeaksi asiaksi. Mutta tein sen huonosti, koska englanninkielen taitoni on suhteellisen heikko ja sanavarastoni suppea. Vaikka koin ennen projektoria itseni erittäin jännittyneeksi, tiimin tuki oli puolellani ja toivon että jatkossakin voimme tsempata toisiamme menemään mukavuusalueen ulkopuolelle.

Tyytyminen oikeisiin asioihin ei riitä, vaan täytyy olla tarkka ja reagoida muuttuvaan maailmaan, jolloin tavat ja johtamisen kuuluu muuttua. Jos tekee liian kauan asioita oikein, ne muuttuvat joskus vääriksi asioiksi. Täytyy tutkia ja tulkita ympäristöä ja olla perillä siitä ja ihmisistä.

Aloittavana tiiminä liikevoittoa tärkeämpiä mittareita ovat asenne, sitoutuneisuus ja oppimisen halu uutta kohtaan. Keskeinen kysymys onkin, miten opettaa oppimista ja miten saada sitä kohti pyrkivä kulttuuri luoduksi. Luottamusta rakennetaan heti ensimmäisiltä viikoilta alkaen. Luodaan pohja, jonka päälle on helppo tehdä yhteistyöllä bisnestä. Jotta päästään yksilön huippusuorituksiin, on rakennettava tiimistä turvallinen. Tärkeämpää on keskittyä kehitykseen, ei täydelliseen suoritukseen. Kirjassa kerrottu toimintamalli auttaa hahmottamaan tiimitoimintaa;

1. Tiedetään omat pelipaikat

2. Syötetään omille

3. Iloitaan maaleista yhdessä

 

Yksilöiden motivoiminen

Luomme yhdessä yrityskulttuuria, missä vallitsee yhteenkuuluvuuden tunne. Kun yksilö kokee kuuluvansa tiimiin, hän tekee työnsä paremmin ja luo parempia kontakteja sekä asiakaskokemuksia. Se koostuu jokaisen pienistä arkisista teoista, mutta myös johtajaviestinnästä. Esimerkillä johtaminen, yksilöiden motivoiminen ja inspiroiminen sytyttävät tiimiä. Kerron seuraavaksi kirjasta poimitun mallin käyttäytymispiirteistä:

 

 

Ihmisiä löytyy neljästä eri profiilista ja niiden yhdistelmistä. Niiden tunnistaminen on tärkeää toimivan vuorovaikutuksen saamiseksi.

D –profiilin ihmiset ovat tulosorientoituneita ja mielipiteissään vahvoja persoonia. He pitävät haasteista, toiminnasta ja välittömästä tuloksesta. Heitä motivoi nimenomaa tulokset. He pelkäävät kontrollin menettämistä ja heidän tapansa viestiä on suoraa.

I –profiilissa ovat innostujat ja innostajat. He ovat ihmiskeskeisiä ja hyviä verkostoitujia, jotka arvostavat ideoiden jakamista ja muiden innostamista ja viihdyttämistä. Heitä motivoi huomio ja vaikutuksen tekeminen. He pelkäävät jäävänsä ulkopuolisiksi ja menettävänsä vaikutusvallan. Heidän tapansa viestiä on luoda positiivinen tunnelma ja innostaa yhteisesti.

S –profiiliin luokiteltavat ihmiset ovat auttavaisia kuuntelijoita. Harkitsevaisuus, miellyttämisen halu ja johdonmukaisuus ovat heidän työskentelytapojaan. Heitä motivoi vahva luottamus tiimiin ja sen harmonia. He pelkäävät henkilökohtaisia konflikteja ja heidän tapansa viestiä on rauhallinen, jolloin annetaan aikaa, jotta saadaan hyvä lopputulos (ei pakoteta päätöksiin tai joko- tai –tilanteisiin).

C –profiilin ihmiset ovat systemaattisia, prosessi-ihmisiä, jotka tekevät laadullisesti hyvää työtä ja suunnittelevat työnsä etukäteen. He pyrkivät tarkkuuteen, joten tarvitsevat tarkat työohjeet ja etenemisjärjestyksen. Heitä motivoi loogisuus ja järkiperusteet. He pelkäävät virheiden tekemistä ja heidän tapansa viestiä on faktoissa pysyminen ja he antavat tarkkaa tietoa.

Johtajan on tärkeä tietää, kenelle antaa faktapohjaista tietoa, ketkä haluavat kyseenalaistaa ja kenelle luoda oikea tunnelma, jotta saadaan asioita vietyä eteenpäin. Parasta olisi, jos kaikki pystyisivät tunnistamaan nämä toisistaan ja käyttäytymispiirteet olisivat avoimesti puhuttavissa. Näissä on myös muistettava, että toinen ei ole toistaan parempi ja on tärkeää jättää hyvä-huono – arvostelut pois. Kaikissa on vahvuutensa ja heikkoutensa. On vain erilaisia ja mitä enemmän on erilaisuutta, sen paremmin tiimi pystyy kehittymään.

 

Tavoitteet

Kun jokainen saa asettaa itselleen omat tavoitteensa ja mitata menestystään omilla mittareilla, tekeminen ei ole liian suorituskeskeistä. Johtaja voi auttaa tavoitteiden asettamisen kanssa ja kannustaa heitä saavuttamaan ne. Tiimille tehdään yhdessä tiimin tavoitteet, mihin jokainen pystyy sitoutumaan ja mistä jokainen innostuu. Jos muutamakin uskaltaa ottaa itseään suuremman haasteen vastaan, sillä olisi suora vaikutus yksilöiden ja koko tiimin tuottavuuteen. Siitä voisi seurata vielä enemmänkin hyvää, kuten esimerkiksi positiivinen kierre, sitoutuminen ja innostuminen.

Innostuminen on voimavara, mitä pitää vaalia. Innostumisella on monta eri vaikutusta tekemiseen ja siihen suhtautumiseen. Tiimi voi parhaimmillaan toimia vuorovaikutuksen kenttänä. Siellä on turvallista olla läsnä ja toisaalta joskus taas kulkeutua ajatusten mukana kauaskin. Siellä toimii sosiaalinen älykkyys ja kyky vastaanottaa ja viestiä tunteita.

Kommentoi