Tampere
18 May, Saturday
19° C

Proakatemian esseepankki

InnovointityökalujaKirjoittanut: Noora Hyttinen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Yksi osa Proakatemian pakollisia opintoja on innovoinnit, jotka huipentuvat viimeisenä syksynä 24 tunnin innovointihaasteeseen. 24H:ssa valmistuvat tiimit saavat oikean yritysmaailman toimeksiantajat, jotka antavat tiimeille haasteen ratkaistavaksi vuorokauden aikana.

Jokainen tiimi valmistautuu haasteeseen tiimin matkan aikana eri tavoin innovointien, pajojen ja tiimin yhteisen tekemisen kautta. Saawassa 24H:lle on luotu oma vastuutiiminsä, kenen tehtävänä on nostaa esille innovointityökaluja, järjestää aiheeseen liittyviä pajoja ja pitää huolta tiimin yhteisestä etenemisestä kohti syksyn suurempaa haastetta.

24H tiimin toiminta on kevään aikana keskittynyt aihetta edistävien pajojen pitämiseen sekä työkalujen selvittämiseen. Tässä esseessä käsitellään innovointia ja esitellään joitakin innovointityökaluja ja niiden käyttöä. Esseen tavoite on tuoda lyhyitä esittelyitä työkaluista tiimille ja herättää ajatuksia innovointiin liittyen.

Innovaatio

Innovaatiolla tarkoitetaan uutta ideaa, tuotetta, prosessia tai palvelua, joka tuo lisäarvoa ja parantaa jotakin olemassa olevaa tai luo kokonaan uuden tuotteen tai palvelun. Innovointi voi tapahtua esimerkiksi keksimällä uuden tuotteen, parantamalla olemassa olevaa prosessia tai kehittämällä uuden teknologian. Idean ja innovaation välinen ero on, innovaation käyttöön vieminen. Ilman käyttöönottamista innovaatio jää vain ideaksi. (Tilastokeskus, n.d.).

Innovaatiot ovat tärkeitä yrityksille, koska ne voivat parantaa kilpailukykyä, kasvattaa markkinaosuutta ja lisätä tuottavuutta. Innovaatiot ovat myös tärkeitä taloudelliselle kehitykselle, sillä ne voivat edistää uusien työpaikkojen syntymistä ja talouskasvua.

Innovaatio on avain menestyvään liiketoimintaan ja sen kehittämiseen. Innovaatioita ei kuitenkaan synny yksin, vaan tarvitaan tiimityöskentelyä ja yhteistä ideointia. Yhteistä ideointia voidaan innovoinnissa helpottaa työkalujen avulla, jotka luovat sopivasti rakennetta ideoinnin aloittamiseen tai prosessin tueksi.

Innovointityökalut

Innovointityökalun käytön osalta tärkeimmät ominaisuudet ovat (Kylliäinen, 2018.)

  • Helppokäyttöisyys
  • Osallistavuus ja sitouttavuus
  • Läpinäkyvyys
  • Saatavuus
  • Monipuolisuus
  • Prosessiohjautuvuus

Kylliäisen mukaan nämä kuusi ominaisuutta on hyvä olla innovointityökalussa riippumatta siitä mikä työkalun käyttötarkoitus on. Ominaisuuksien näkyminen käytännöntasolla voi vaihdella paljon työkalusta ja tilanteesta riippuen, mutta ominaisuuksia voi miettiä etukäteen ennen työkalun käyttöönottoa (Kylliäinen 2018.). Itse innovointitilanteessa ominaisuuksia ei kannata jäädä miettimään liikaa, sillä parhaat työkalut löytyvät yleensä vain kokeilemalla mahdollisimman erilaisia ratkaisuja.

Muotoiluajattelu

Muotoiluajattelu eli englanniksi design thinking on luova ja ihmiskeskeinen lähestymistapa ongelmanratkaisuun. Se perustuu ihmisten tarpeiden ja toiveiden ymmärtämiseen ja ideoinnin pohjana on asiakkaan tarpeet. Muotoiluajattelussa painotetaan nopeita kokeiluja ja palautteen keräämistä. (Interaction Design Foundation, n.d.). Tämä innovointityökalu on tehokas, koska se auttaa tiimiä keskittymään asiakkaan tarpeisiin ja löytämään ratkaisuja, jotka todella toimivat asiakkaalle. Tässä toimintamallissa on monia eri prosessin kuvauksia ja työkaluja, joita voi hyödyntää innovoinnin runkona. Myös Proakatemialaisille tuttu tuplatimantti on innovoinnissa helposti hyödynnettävissä oleva työkalu, joka on lähtöisen muotoiluajattelusta.

Muotoiluajattelun vaiheet mukaillen lähteestä(Interaction Design Foundation, n.d.)

Double diamond mukaillen lähteestä (Siili 2018)

Nopea ideointi

Nopean ideoinnin (eng. rapid ideation) ajatuksena on kerätä mahdollisimman paljon ideoita paperille lyhyessä ajassa. Työkalun ajatuksena on kirjoittaa ylös kaikkia ideat, joita mieleen tulee miettimättä, onko kyseessä hyviä vai huonoja ideoita. Työkalun avulla keskitytään siis määrään, ideoiden laadun sijaan (Halme 2021.). Tämä työkalu on loistava laajentamaan ideoita tuplatimantin divergointi vaiheessa.

Starbursting

Tämän tekniikan tarkoituksena on keskittyä ongelmaan vastaamisen sijaan kysymyksien luomiseen. Tekniikan ajatuksena on välttää yleinen sudenkuoppa liian aikaisesta rajaamisesta tai vääriin kysymyksiin vastaamisesta. Työkalussa kirjoitetaan kuusi kysymystä kuusisakaraisen tähden sakaroihin; kuka, mitä, miten, missä, milloin ja miksi? Tämän jälkeen tähden ulkopuolelle keksitään lisää kysymyksiä tuotteeseen, ideaan tai palveluun liittyen. Kukin kysymys alkaa sakarassa olevalla kysymyssanalla (Mindtools, n.d.).


Starbursting mukaillen lähteestä (Mindtools, n.d.)

The five whys analysis

Tämä metodi keskittyy kysymykseen “miksi”. Työkalun tavoitteena on päästä syventymään tarkemmin juuriongelman, jonka avulla innovoinnissa voidaan innovoida ratkaisua oikeaan ongelmaan. Tarkoituksena on kysyä kysymystä ”miksi”, niin kauan kuin on päästy juuriongelmaan kiinni (Halme, 2021.).

The five whys analysis mukaillen lähteestä (Halme, 2021.)

Kuusi ajatteluhattua

Kuusi ajatteluhattua (eng. Six thinking hats) on työkalu, auttaa tiimiä ajattelemaan eri näkökulmista ja kehittämään ideoita eri tavoin. Tämä työkalu koostuu kuudesta eri värillisestä hatusta, joista jokainen edustaa erilaista ajattelutapaa. Metodissa jokaiselle jaetaan eri värinen hattu, jonka avulla henkilö saa oman näkökulmansa innovointiin. Jokainen henkilö tuo keskusteluun ja brainstormaukseen kyseisestä saamastaan roolista näkökulmia ja ideoita (Untools, n.d.).

Kuusi ajatteluhattua mukaillen lähteestä (Untools, n.d.)

Yhteenveto

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä innovointityökaluista, jotka voivat auttaa tiimiä kehittämään uusia ideoita ja ratkaisuja. On tärkeää muistaa, että oikean innovointityökalun valinta riippuu aina tiimin tarpeista ja tavoitteista. Jotkut työkalut sopivat paremmin tiimille, joka keskittyy tuotteen kehittämiseen, kun taas toiset sopivat paremmin tiimille, joka keskittyy asiakastyytyväisyyden parantamiseen. Sopiva työkalu vaihtelee siis tilanteen ja tiimin mukaan.

Esseeseen työkaluja etsiessäni huomasin, kuinka rajatusti olemme tiiminä ja Proakatemialla käyttäneet innovointityökaluja. Esseeseen rajautui vain pieni määrä monista työkaluista, joita olisi mahdollista käyttää myös Proakatemian kaltaisessa ympäristössä.

Lisäksi ymmärsin, kuinka monipuolisesti erilaisissa ympäristöissä on tarvetta innovointitaidolle tai innovaatioiden tekemiselle. Innovointia voidaan miettiä ongelmanratkaisuna, jonka tueksi on luotu erilaisia työkaluja sekä prosesseja ideoiden synnyttämiseen, ongelman tarkentamiseen sekä näkökulmien luomiseen.

Tämän esseen myötä synnytin itselleni vahvempaa motivaatiota tiimin 24H suunnittelutiimin toimintaan, mutta toivon myös antaneeni käytäntöön vietäviä työkaluja kaikille esseen lukijoille.

 

Lähteet:

Design Council. 2019. Framework for Innovation: Design Council’s evolved Double Diamond. Luettu 5.5.2023.

https://www.designcouncil.org.uk/our-work/skills-learning/tools-frameworks/framework-for-innovation-design-councils-evolved-double-diamond/

Halme, J. 2021.16 Brainstorming Techniques for Boosting Innovation. Luettu 5.5.2023.

https://info.orchidea.dev/innovation-blog/brainstorming-techniques-for-boosting-innovation

Interaction design foundation. n.d. Design Thinking. Luettu 5.5.2023 https://www.interaction-design.org/literature/topics/design-thinking

Kylliäinen, J. 2018. Innovointityökaluja – ostajan opas. Luettu 5.5.2023. https://www.viima.com/fi/blogi/innovointity%C3%B6kalu-ostajan-opas

Mindtools. n.d. Starbursting. Luettu 5.5.2023.

https://www.mindtools.com/ab1w9zu/starbursting

Siili. 2018. Design thinking – näin vältät 5 muotoiluajattelun tyypillisintä sudenkuoppaa. Luettu 5.5.2023.

https://www.siili.com/fi/tarinat/design-thinking-nain-valtat-5-muotoiluajattelun-tyypillisinta-sudenkuoppaa

Tilastokeskus. n.d. Innovaatio. Luettu 5.5.2023. https://www.stat.fi/meta/kas/innovaatio.html

Untools. n.d. Six thinking hats. Luettu 5.5.2023

https://untools.co/six-thinking-hats

Kommentoi