Tampere
30 May, Thursday
21° C

Proakatemian esseepankki

Hallitus vastaa kaikesta – myös yrityksen vastuullisuudestaKirjoittanut: Sanni Hujanen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Hyvä Hallitustyö
Juhani Erma
Tommi Rasila
Olli V.Virtanen
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Hallitustyöskentely ei ole ollut minulle tuttua ennen Proakatemiaa. Toki tiesin mitä yrityksen hallitus noin suunnilleen tekee, mutta en tuntenut ketään, joka työskentelisi hallituksessa enkä ollut muutenkaan perehtynyt asiaan sen kummemmin. Proakatemialla olen törmännyt hallitustyöskentelyyn sitten senkin edestä – liittyyhän se olennaisesti yritystoimintaan. Viime syyskuusta lähtien olen ollut myös osa Proakatemian johtoryhmää, joka on itselleni lähin kosketus hallitustyöskentelyyn tähän mennessä.

Onnekseni tiimistäni löytyy henkilö, joka omaa kokemusta ja tietoa hallitustyöskentelystä minunkin edestäni. Muistan viime marraskuun mökkipajassamme kuunnelleeni Atson mietteitä Saawan uudesta strategiasta ja pohtineeni, että onneksi meillä on Atso. Matkalla mökkipajasta takaisin Tampereelle istuimme Atson kanssa mattamustan minibussin etupenkillä ja juttelimme Saawan uusista tuulista sekä Atson hallituskokemuksesta. Sanoin Atsolle, että hänen pitäisi pitää Saawalle paja hallitustyöskentelystä ja päätimmekin lopulta järjestää sellaisen yhdessä.

Järjestimme tuon pajan Saawalle vihdoin nyt maaliskuussa ja tähän esseeseen kokoankin omia ajatuksiani pajasta sekä siitä, miten oma lempiaiheeni yritysvastuu liittyy hallitustyöskentelyyn.

Hallitus

Eri yhtiömuotojen hallitukset eroavat hieman toisistaan, mutta määritellään lyhyesti osakeyhtiön sekä osuuskunnan hallitusten roolit.

Hallitus on osakeyhtiön merkityksellisin ja samalla myös ainoa lain mukaan pakollinen elin. Hallituksella on osakeyhtiössä niin sanottu yleistoimivalta, jolla tarkoitetaan sitä, että kaikki päätöksenteko, joka ei osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu muulle päätöksentekoelimelle, kuten yhtiökokoukselle tai toimitusjohtajalle on hallituksen vastuulla. (Minilex.) Hallituksen kokoonpano riippuu aina omistajan tahdosta ja ihanteellinen lähtökohta on, että omistajat nimittävät yhtiökokouksessa hallitukseen parhaat mahdolliset jäsenet, jotka puolestaan vievät yrityksen kohti asetettuja tavoitteita. Osakeyhtiön hallitukseen on valittava yhdestä viiteen jäsentä, ellei yhtiöjärjestys määrää toisin. (Erma, Rasila & Virtanen 2019, 23–24.)

Osuuskunnan hallituksessa on yleensä yhdestä viiteen jäsentä. Hallituksen valintatapa määritellään säännöissä, mutta yleensä osuuskunnan kokous tai hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet. Säännöissä voidaan myös määrätä, että vähemmän kuin puolet jäsenistä valitaan muulla tavoin. Pääasiassa osuuskunnan hallituksen työ vastaa osakeyhtiön hallituksen toimintaa, mutta myös joitakin erojakin on. (Erma, Rasila & Virtanen 2019, 83–84.)

Sekä osakeyhtiön että osuuskunnan hallituksen tulee toimia Suomen lain mukaan ja huomioida samalla yhtiön säännöt. Molempien yhtiömuotojen hallitusten tulee keskittyä liiketoiminnan eteenpäin viemiseen. Hallituksella on strateginen rooli eli tulevaisuuden varmistaminen, liiketoimintaa kehittävä rooli eli tuloksellisuuden varmistaminen sekä valvova rooli eli laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen (Yritystehdas 2021).

Millaista osaamista hallitukseen?

Ehkä suurin oivallukseni hallitustyöskentelyn pajastamme oli se, että hallituksessa on hyvä olla mahdollisimman erilaista osaamista. Hallituksen jäsenillä olisi hyvä olla samanlaiset arvot, jotka peilaavat yrityksen arvoja, mutta osaamisalueet voivat olla hyvin monipuolisia. Tämä tuo hallitukseen monimuotoisuutta sekä erilaisia mielipiteitä, jotka ovat hyväksi yhtiön toimintaa tarkastellessa.

Hallitusammattilainen Sanna Suvanto-Harsaae sanoo Leadcast-podcastissa, että suuri riski hallituksessa on, jos hallituksen jäsenet rupeavat peilaamaan liikaa omia mielipiteitään muiden mielipiteisiin ja erilaisia kantoja ei sanota ääneen. Suvanto-Harsaaen mukaan juuri konflikteista syntyy uusia innovaatioita, joten parhaissa hallituksissa osataan myös tapella (Leadcast 2019). Tästä mieleeni nousi Proakatemian johtoryhmä. Mielestäni johtoryhmässä ei ole toistaiseksi noussut kertaakaan kiivasta keskustelua jostakin aiheesta, vaan keskustelu on ollut melko hidastempoista ja myötäilevää. Olisi mielenkiintoista saada johtoryhmäänkin joku hyvin erilaisia näkemyksiä jakava aihe, jonka kautta näkisimme, miten toimimme johtoryhmänä yhteen. Muutenhan Proakatemian johtoryhmästä löytyy suhteellisen erilaista osaamista, sillä johtoryhmämme koostuu jokaisen tiimin edustajasta sekä päällikkörooleissa toimivista tiimiyrittäjistä.

Puhuimme Saawan pajassa siitä, millaisia henkilöitä hallitukseen olisi hyvä valita ja mitä jokainen meistä toisi mukanaan hallitukseen. Kuuntelemissani podcasteissa on painotettu sitä, että hallitus on myös tiimi, joten tiimityöskentely sekä luottamus hallituksen jäsenten välillä on tärkeää. Asioita käsitellään myös hallituksissa dialogin avulla ja päätöksenteon on oltava tehokasta. Eri lähteissä painotettiin myös jatkuvan oppimisen sekä tehokkaan vuorovaikutuksen tärkeyttä hallitustyöskentelyssä. Kuulostaa melko tutulta? Monia näistä taidoista opettelemme Proakatemialla 3,5 vuoden ajan ja totesinkin pajassamme, että juuri näitä taitoja moni meistä toisi mukanaan hallitustyöskentelyyn. Uskoisin, että Proakatemialta ponnistaa monia tulevaisuuden hallitusammattilaisia.

Mitä muuta minä itse sitten toisin hallitukseen mukanani, jos sellainen paikka minulle avautuisi? Kestävyysnäkökulmia nyt ainakin.

Vastuullisuus on yhtiön strategiaa

Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto FIBSin teettämän Yritysvastuu 2021 -tutkimuksen mukaan suomalaisten yritysten vastuullisuustoiminta on entistä strategisempaa, tavoitteellisempaa ja organisoidumpaa, minkä ansiosta yritysvastuun hyödyt alkavat näkyä myös tuloksessa. Vastuullisuutta käsitellään säännöllisesti jo lähes joka toisen yrityksen hallituksessa sekä johtoryhmässä ja se kuuluu myös yrityksen strategiaan. Vastuullisuus onkin noussut yritysten ylimmän johdon agendalle ja sitä johdetaan entistä organisoidummin. Jo yli puolella hallituksista onkin yritysvastuun kysymykset hallitseva jäsen ja johtoryhmästä valtaosalla on yritysvastuusta vastaava jäsen. (FIBS 2021, 6.)

Kun yritysvastuuseen panostetaan sekä yhteiskunnan edun että yrityksen tuottavuuden näkökulmasta, tämä saattaa ohjata uusien innovaatioiden äärelle ja tuottaa yritykselle kilpailuetua (Erma, Rasila & Virtanen 2019, 179). Hallituksen tehtävä vastuullisuuden edistämisessä onkin tärkeä, sillä vastuullisuus ei ole vain trendikäs sana, vaan se vaatii konkreettisia toimia.

Hallituksella on siis iso rooli vastuullisuuden edistämisessä, sillä hallitus vastaa kaikesta. Pitkän linjan hallitusvaikuttaja Christoffer Taxell toteaa Sustainability on Board -sarjan jaksossa, että hallitus on se taho, joka tekee päätöksiä yrityksen vastuullisuustyön suuntaviivoista ja päättää, mihin toimiin ryhdytään sekä vastaa siitä, jos mitään ei ole tehty. Taxellin mukaan vastuu on yksilöllinen, vaikka päätökset tehdäänkin kollektiivisesti. Jokaisen hallituksen jäsenen on siis huolehdittava siitä, että prosessit ovat kunnossa, ja että yhtiössä on ihmisiä, jotka osaavat asiansa. Taxell muistuttaa myös, että kaikkea ei voi tehdä samanaikaisesti, mutta jostain täytyy aloittaa. Vastuullisuuden ei tarvitse olla heti valmista, vaan tärkeintä on siirtyä askel askeleelta eteenpäin. Taxellin mukaan suurin vaara on se, että tuudittaudutaan siihen, että näin on aina tehty. Kuitenkin ainoastaan ne, jotka pystyvät muuttumaan, pärjäävät tulevaisuudessa.  (Dittmar & Indrenius 2022.)

Myös Vuorineuvos Jorma Elorannan mukaan vastuullisuus on strategiaa, ja strategia on hallituksen agendalla ja hallituksen asia. Vastuullisuus onkin konkreettista mitattavissa olevaa toimintaa, jonka perusteella tuloksia arvioidaan. Vain todellinen toiminta ratkaisee, joten monet yritykset ovat Elorannan mukaan siirtyneet tieteellisesti asetettuihin tavoitteisiin. Eloranta muistuttaa myös, että vastuullisuus ei ole mikään vastuullisuusosaston asia, vaan ennen kaikkea brändi ja koko kokonaisuus, jossa yritys toimii. Kaiken toiminnan on oltava vastuullista. (Dittmar & Indrenius 2022.)

Pohdinta

On hienoa lukea, että yritysten vastuullisuustyö on entistä tavoitteellisempaa, ja että vastuullisuus löytyy yhä useamman yrityksen strategiasta. FIBSin tekemä tutkimus paljastaa kuitenkin myös sen, että entistä harvemmalle yritykselle vastuullisuus on innovoinnin tai tuotteiden, palveluiden ja toiminnan prosessien kehittämisen lähtökohta (FIBS 2021, 5). Maailma tarvitsee uusia vastuullisia innovaatioita ja juuri nämä uudet innovaatiot voisivat tuoda yritykselle todellista kilpailuetua. Suunta on kuitenkin selkeästi oikea.

Koen, että hallitustyöskentely voi olla hyvin merkityksellistä ja näen siinä paljon mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskuntaamme positiivisella tavalla, esimerkiksi juuri kehittämällä yritysten vastuullisuutta strategiatasolla. Onneksi olen päässyt Proakatemian johtoryhmän kautta rakentamaan yhteisöllemme uutta strategiaa, johon on sisällytetty myös kestävä yrittäjyys. Kuinka hieno mahdollisuus onkaan harjoitella tällaista vastuullisuuden edistämistä strategiatasolla jo opiskeluaikana. Sisälläni on selkeästi syttymässä pieni liekki hallitustyöskentelyä kohtaan. Siitä kiitos Proakatemialle sekä Atsolle.

Lähteet:

Dittmar & Indrenius. 14.3.2022. Christoffer Taxell ottaa kantaa yritysten vastuullisuuteen: ”Hallitus vastaa kaikesta”. Luettu 17.3.2022. https://www.talouselama.fi/kumppanisisallot/dittmar-and-indrenius/christoffer-taxell-ottaa-kantaa-yritysten-vastuullisuuteen-hallitus-vastaa-kaikesta/

Dittmar & Indrenius. 8.12.2021. Jorma Eloranta: ”Vastuullisuus on yhtiön strategiaa – ja todellinen toiminta ratkaisee”. Luettu 17.3.2022. https://www.talouselama.fi/kumppanisisallot/dittmar-and-indrenius/jorma-eloranta-vastuullisuus-on-yhtion-strategiaa-ja-todellinen-toiminta-ratkaisee/

Erma, J., Rasila, T. & Virtanen, O. 2019. Hyvä hallitustyö. Helsinki: Helsingin seudun kauppakamari.

FIBS ry. 2.12.2021. Yritysvastuu 2021 -tutkimus. Luettu 17.3.2022. https://www.fibsry.fi/wp-content/uploads/2021/11/Yritysvastuu_2021_Tiivistelma%CC%88_FIBS_Final.pdf

Leadcast. 2019. Leadcast-podcast. 2.jakso. Sanna Suvanto-Harsaae, hallitusammattilainen: Parhaissa hallituksissa osataan tapella. Podcast-tallenne. Julkaistu 2019. Viitattu 17.3.2022. https://open.spotify.com/episode/6QB3GZIzm4kvea6K8euhQA?si=b74ac8544cfd4247

Minilex. n.d. Osakeyhtiön hallituksen jäsenet. Luettu 17.3.2022. https://www.minilex.fi/a/osakeyhti%C3%B6n-hallituksen-j%C3%A4senet

Yritystehdas. 2021. Kahvikiihdytys: Hallitustyöskentelyn ABC. Youtube-video. Julkaistu 21.9.2021. Viitattu 17.3.2022. https://youtu.be/RiAsn29IKPA

 

Reilumman ja kestävämmän maailman puolestapuhuja.

Kommentoi