Tampere
26 May, Sunday
13° C

Proakatemian esseepankki

Luovuus, tiimi, tavoitteet, oppiminen – Siitä on mavi tiimi tehtyKirjoittanut: Anni Tapio - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja
Heikki Toivainen
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Esimotorola: Mavi tiimi

Toteutin syksyllä mavi tiimin kanssa esimotorolan, joka on tavoitteiden asettamisen työkalu Kaverijohtamisen visuaalisesta innostuskirjasta. Työkalun tarkoitus on viritellä ajatustyötä tiimin asiakkuuksia varten, auttaa tiimiä muodostamaan tavoitteita ja löytämään merkityksellisyyttä tekemisestä. (Toivanen, H. 2025, s.70) Kaikki tiimin jäsenet (minä pois lukien) ovat ensimmäisen vuoden tiimiyrittäjiä, joille koko Proakatemian systeemi saattaa tuntua vielä hämmentävältä. Koin, että esimotorolaan uppoutuminen auttaisi tiimiläisiä sekä itseäni ajattelemaan mavi tiimin tarkoitusperää syväluotaavammin heti toiminnan alussa, jotta kokonaisuus tuntuisi jokseenkin eheämmältä ja toiminnan tarkoitus ja tavoitteet selkeytyisivät.

Esimotorolan vaiheet ovat:

 • Mitkä ovat tämän asiakkuuden tavoitteet?
 • Mitkä ovat asiakkaan hyödyt?
 • Mitä teoriaa sovellan tai mitä opin?
 • Mitä osaamista tämä vaatii tiimiltäni tai minulta?
 • Miten tämä asiakkuus vie tiimiäni kohti visiota?

Mavi tiimiin soveltaen esimotorola toimi siis seuraavanlaisesti:

Mitkä ovat mavi tiimin tavoitteet? Entä päällikön tavoitteet?

Mavi tiimin keskeisin toimintaperiaate on houkutella opintolinjalle uusia, motivoituneita opiskelijoita. Muut tavoitteet määritellään aina senhetkisen tiimin perusteella, sillä vuosittain vaihtuvilla tiimeillä voi olla keskenään hyvinkin erilaisia tavoitteita. Mavi tiimi on oman kokemukseni mukaan hyvin näkyvä ja tunnistettava yhteisötiimi Proakatemialla, joten koen tavoitteiden rajaamisen ja kiteyttämisen tärkeänä. Liian laaja työnkuva tai alue, johon tiimi keskittyy, voi pitkin vuotta tuntua sekavalta ja laskea motivaatiota tiimin sisällä. Kirjoitimmekin tulevan vuoden tavoitteista seuraavasti:

”Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on saada lisää ihmisiä kiinnostumaan Proakatemian opintolinjasta sekä sen mahdollisuuksista, ja saada meille sitä kautta uusia opiskelijoita. Tavoitteemme on olla aktiivisia ja esimerkillisiä yhteisön jäseniä, jotka toiminnallaan tuovat Proakatemialle lisää positiivista näkyvyyttä. Haluamme teoillamme lisätä myös yhteisöllisyyden tuntua Proakatemian sisällä. Tiimin sisäisenä tavoitteena toivomme, että mavi tiimissä säilyy hyvä yhteishenki ja kautemme päättyy yhteiseen ”luokkaretkeen”.”

Konkreettisia, mitattavia tavoitteita, joita listasimme, oli seuraavasti:

 • Vähintään 2000 Instagram-seuraajaa toukokuun loppuun mennessä (Kauden alussa n. 1660).
 • Somealustojen sitouttamisprosentin kasvattaminen orgaanisen sisältömarkkinoinnin keinoin (Kauden alussa engagement rate n. 4 % laskurista riippuen).
 • 1–2 Postausta / viikko Instagramiin & Facebookiin.
 • Kansainvälisten & englanninkielisen tutkinnon hakijamäärän kasvattaminen vähintään 350 hakijaan.

Kommenttina näihin tavoitteisiin lisäisin, että Proakatemia on tuottanut hienosti sisältöä viimeisten vuosien ajan, ja seuraajia on kerääntynyt kiitettävä määrä. Koimme kuitenkin, että seuraajia olisi hienoa sitouttaa sisältöön enemmän, jotta jo olemassa olevat seuraajat reagoisivat julkaisuihin. Korkea sitoutumisprosentti edesauttaa tilin kasvua, sillä tilit, joiden seuraajakunta on aktiivinen, näkyvät myös uusille käyttäjille.

Tavoitteeni tiimin johtajana on sen sijaan ylläpitää tiimin sisäistä motivaatiota tasaisesti kauden alusta loppuun, sekä mahdollistaa tiimiläisille asioita, jotka he kokevat itselleen innostavina & mieluisina. Suurin toiveeni on se, että kaikilla on kevään loppuun mennessä hyvä ja opettavainen fiilis kuluneesta vuodesta, ja tiimiläiset kokevat jäsenyyden olleen hyödyllinen ja kiva kokemus. Edellä mainittujen lisäksi listasin itselleni tärkeiksi tavoitteiksi johtajuuskokemuksen, syventävän ymmärryksen keräämisen viestinnästä & markkinoinnista sekä organisaation viestintäkulttuuriin perehtymisen. Ennen Proakatemiaa minulla ei ole ollut juurikaan aikaisempaa kokemusta johtajuudesta, sillä olen toiminut sekä työelämässä että yrittäjyydessä pitkälti yksin ja kokenut tiimityön tuntemattomana alueena. Koen, että Proakatemialla minulla on loistava mahdollisuus harjoitella tiimin johtamista turvallisessa ympäristössä, kuitenkin niin, että työstä löytyy vastuuta ja haastetta. Tämän vuoksi tavoitteeni mavi kaudella oli myös oppia lisää aikatauluttamisesta ja delegoimisesta.

Mitä hyötyä on mavi tiimistä?

Proakatemialla on useampi yhteisötiimi sekä apuvalmentajat, joilla on kaikilla oma roolinsa yhteisön toiminnassa. Yhteisötiimissä oleminen on oiva tilaisuus oppia niin johtajuudesta kuin yhteisön kehittämisestäkin. Osa yhteisötiimeistä on näkyvämpiä kuin toiset, mutta jokainen tiimi tekee silti tärkeää työtä organisaation kehittämiseksi ja kannattelemiseksi. Olen pitkin syksyä miettinyt mavi tiimin roolia  yhteisössä ja pohdiskellut kysymystä: Mitä tapahtuisi, jos mavi tiimi lakkaisi olemasta? Kysymys on sikäli relevantti, sillä syy miksi mavi tiimi on alunperin perustettu, on se, että enemmän Proakatemia-henkisiä ihmisiä löytäisi tiensä opintojen pariin. Mikä on tiimin olemassaolon syy tänä päivänä? Jos mavi tiimiä ei olisi, hakisiko meille kasvavissa määrin ihmisiä, joilla ei ole harmainta hajua, mitä opintojen aikana oikeasti tehdään? Nousisiko drop out prosentti, olisivatko opiskelijat tyytymättömämpiä opintoihin? Entrepreneur & team leadership – Tutkinnon nimi kun ei kerro juurikaan siitä, millaista Proakatemialla opiskelu oikeasti on.

Koen, että mavi tiimin hyödyt ovat niin yksilö- kuin yhteisökeskeisiä. Yhteisökeskeiset hyödyt liittyvät Proakatemian maineen & imagon ylläpitämiseen, yhteisön kehittämiseen sekä uusien opiskelijoiden houkuttelemiseen. Ajattelen, että näiden motivoituneiden opiskelijoiden saaminen edesauttaa yhteisön kehitystä, sillä hakijoilla on jo entuudestaan motivaatio kunnossa ja he todennäköisesti vievät opintolinjaa eteenpäin niin innovaatioilla kuin omalla asenteellaan. Listasimmekin mavi tiimin hyödyistä seuraavasti:

 1. Edustamme Proakatemiaa eri sidosryhmille ja lisäämme tietoisuutta opintolinjasta sekä sen mahdollisuuksista, ja lisäämme siten potentiaalisten hakijoiden ja yhteistyökumppaneiden määrää.
 2. Proakatemia saa aktiivisesti ajantasaista, opiskelijavetoista somesisältöä, ja hyötyy markkinoinnin näkökulmasta. Kehitämme & ylläpidämme toiminnallamme Proakatemian mainetta, imagoa & brändiä.
 3. Pidämme yhteisön ajan tasalla ajankohtaisista asioista.

Yksilökeskeiset hyödyt liittyvät oppimiseen, onnistumisen kokemuksiin sekä tiimityötaitoihin. Moni tiimiläinen listasikin haastattelussa suurimmaksi motivaatiokseen oppimisen sekä tietotaidon kartoittamisen markkinoinnista ja viestinnästä. Mavi tiimissä oppii vuoden aikana sisällöntuotannosta, tavoitteellisesta markkinoinnista sekä viestintätaidoista niin yhteisötasolla kuin kahdenkeskeisissä viestintätilanteissa. Opit ovat vietävissä käytäntöön heti Proakatemian aikana erilaisten asiakastöiden ja projektien kautta. Koin itse viime kauden jälkeen, että oma osaamiseni oli syventynyt huomattavasti ja osasin suhtautua markkinointiin analyyttisemmin, josta on ollut apua esimerkiksi minun ja Jasmin sisällöntuotantoprojektissa. Päällikön näkökulmasta 2. vuosi mavi tiimissä syventää osaamista markkinoinnista ja viestinnässä, mutta ensisijainen oppi on tiimijohtaminen ja viestintätaidot. Koen aidot tärkeiksi opeiksi, sillä uskon vuorovaikutustaitojen kantavan läpi elämän, joka on hyödyllistä niin työelämässä kuin ihan arkielämän ihmissuhteissa.

Mitä teoriaa sovellamme ja mitä opimme?

Mavi tiimi, kuten ylipäätään Proakatemian toimintamalli, perustuu tekemällä oppimiseen. Mavi tiimillä on tietyt raamit, jotka ovat muodostuneet yhteisön tarpeen sekä hyväksi todettujen toimintapojen summana vuosien saatossa. Toiminta näiden raamien sisällä on hyvin itseohjautunutta, ja vaatii tiimin jäseniltä oma-aloitteista otetta tunnistaa tarvittavat toimet, ja kykyä löytää oikeat keinot näiden ongelmien tai tehtävien ratkaisemiseen. Koen, että viime vuonna mavi tiimi oli itselleni turvallinen paikka harjoitella sekä tarkastella markkinointia ja viestintää toimivassa työelämän organisaatiossa, ja tämän saman mentaliteetin olen halunnut säilyttää myös tällä kaudella. Alkuperäisten raamien lisäksi tarvitsemme toimintamme tueksi myös teorialähteitä, jotta kehitämme aktiivisesti tiimin toimintaa. Kirjasimme seuraavia tietolähteitä ylös:

 1. Tekemällä oppiminen & oivaltaminen, opitun sanoittaminen
 2. Nykyisen osaamisen käyttäminen & sen hyödyntäminen mavi-tiimin kehittämisessä, parviäly
 3. Kirjallisuuden & teorian hyödyntäminen
 4. Yritysvierailut & -vierailijat, kuunteleminen, kysyminen ja tiedon reflektoiminen

Oppeihin ja koppeihin kirjasimme seuraavasti: ”Opimme tiimissä markkinoinnin- & viestinnän käytänteitä, ja saamme lisää ymmärrystä siitä, miten some & sen algoritmi toimii. Ennen kaikkea opimme tarttumaan tuumasta toimeen ja keräämme rohkeutta viedä asiat käytännön tasolle. ”

Tiimissämme korostuu ajatus, että opimme tekemällä ja uskallamme yrittää. Koen sen itse johtajana hyvin tärkeänä nostona, sillä mavi tiimi on omalla tavallaan ”keskeneräinen prosessi” joka kehittyy vuosi vuodelta ja muovautuu tiimin & yhteisön tarpeiden mukaisesti. Keskeneräisyys vaatii tiimiltä rohkeutta tarttua toimeen ja ruveta hommiin ilman pomminvarmoja takeita lopputuloksesta. Suhtautumalla mavi tiimiin opettavaisena projektina, laskemme tiiminä kynnystä kokeilla ja yrittää luovasti erilaisia asioita. Luovuuden ja innovatiivisuuden säilyttäminen onkin tiimissä ensisijaisen tärkeä asia.

Mavi tiimin päällikkörooli tuntui mavi vuoden jälkeen hyvin luonnolliselta askeleelta eteenpäin – Ensimmäinen vuosi tiimiläisenä oli mennyt käytäntöihin tutustuessa, ja toinen vuosi menisi tiimiä johtaen oman tietopohjan ja osaamisen siivittämänä. Mavin päällikkönä hyödynnän omaa aikaisempaa osaamistani visuaalisesta viestinnästä, markkinoinnista sekä kirjoittamisesta, ja pyrin viemään esimerkilläni tiimiä eteenpäin. Muut teorialähteet, joita tiimin päällikkönä hyödynnän, ovat kirjallisuus ja oppaat liittyen johtajuuteen, viestintään sekä sisällöntuotantoon, unohtamatta tiimityötä & – dynamiikkaa. Erittäin tärkeäksi tietolähteeksi olen syksyn mittaan kokenut kuitenkin keskustelemisen sekä mavin valmentajan, että entisen päällikön Sannin kanssa, sillä reflektoimalla heidän kokemuksiansa omiini, saan tietämystä siitä, kuinka olen roolissani onnistunut ja mihin asioihin minun tulisi keskittyä, jotta tiimin vuosi olisi onnistunut ja menestyksekäs.

Mitä osaamista mavi tiimi vaatii tiimiltä ja minulta?

Ennen mavi tiimiin hakeutumista kokonaisuus saattaa tuntua hämmentävältä. Kun tiimi polkaistaan käyntiin ja tavoitteet asetetaan, toiminta selkeytyy ja tiimi saa selkeät alueet, joihin keskittyä. Koska alku voi olla hämmentävä, myös oman osaamisen tarkastelu sekä osaamisen hyödyntäminen voi olla haasteellista. Kun toteutin tiimihaastatteluja alkusyksystä, ymmärsin, miksi entinen päällikkö Sanni korosti sisäisen motivaation merkitystä valintaprosessissa. Koen, että halu oppia ja kehittyä, sekä ottaa osaa yhteisön toimintaan, auttaa tiimiä sekä sen jäseniä pääsemään yli alun mahdollisten epävarmuuksien. Rohkea ja motivoitunut asenne kantaa todennäköisesti pitkälle tiimissä kuin tiimissä. Kirjasimmekin osaamisvaatimukset seuraavasti:

 1. Rohkeutta viedä ideat käytäntöön
 2. Hyvää yhteistyötä, kykyä auttaa toisia ja pyytää mielipidettä sekä apua tiimiltä
 3. Oma-aloitteista asennetta
 4. Aktiivista osallistumista tiimin toimintaan
 5. Pelotonta asennetta epäonnistumista kohtaan

Mielestäni edellä mainitut osaamisalueet pätevät yhtä lailla niin yhteisötiimeissä, kuin Proakatemian tiimiyrityksissäkin. Innovatiivisuus, luovuus, kokeilemisen ilo, onnistumiset ja epäonnistumiset ovat mielestäni oppimisen ydin. Koen omalla kohdallani, että perfektionismi sekä korkea rima estävät toisinaan kokeilemisen kipinää syttymästä, joka omalta osalta rajoittaa luovuutta ja estää sitä kautta erilaisten oppimiskokemuksien syntymisen. Tätä esseetä kirjoittaessani lisäisinkin listaan vielä keskeneräisyyden sietämisen, sillä sitä taitoa vaaditaan etenkin Proakatemialla paljon. Mitä kaikkea oppisimmekaan, jos joskus tekisimme juttuja ihan vain tekemisen riemusta, eikä vain valmista lopputulosta silmällä pitäen?

Miten mavi tiimi vie Proakatemiaa kohti visiota?

Proakatemian visio on kutsuva ja kannustava uuden yrittäjyyden esikuva. Tämä sisältää osia kestävästä yrittäjyydestä niin liiketoiminnan tasolla kuin ympäristöllisesti, sekä yhteisöllisyyden sekä jatkuvan oppimisen näkökulman. Mavi tiimin rooli strategian eteenpäinviemisessä on ollut hieman epäselvä, mutta toiminnallamme pyrimme viestimään visiotamme ulospäin, jonka toivomme puhuttelevan kohderyhmää: Proakatemia on turvallinen mutta tehokas paikka oppia yrittäjyydestä, liiketoiminnasta ja unelmien seuraamisesta – Jos yrittäjyys kiinnostaa, Proakatemia on siihen varsin oivallinen ensimmäinen askel.

Lähteet:

Toivanen, H. 2015. Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja. Vaasa: Painopaikka Oy Fram Ab *Verkkojulkaisu*

 

Kommentoi