Tampere
24 May, Friday
25° C

Proakatemian esseepankki

Digitaalinen markkinointi nyt ja tulevaisuudessaKirjoittanut: Tuomas Kivimäki - tiimistä Ropina.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Digimarkkinointi
Lahtinen, N., Pulkka, K., Karjaluoto, H. & Mero, J.
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

JOHDANTO

Digitaalisuus on nykypäivän normi. Lähes jokainen meistä omistaa, jonkin päätelaitteen, jota käyttää päivittäin. Lisäksi IoT-laitteet (Internet of Things), eli esineet liitettynä internettiin ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti viimeisen 15 vuoden aikana. Nykyisin kodeissa saattaa olla jopa 10 eri laitetta yhteyksissä verkkoon. On siis vähintäänkin järjen köyhyyttä ajatella markkinoinnin olevan täysin samalla tolalla, kuin se oli vuonna 2009.

 

Ihmisen ajankäyttö on siirtynyt perinteisestä mediasta, kuten sanoma- ja aikakauslehdistä, digitaaliseen. Perinteinen markkinointi ei siis enää saavuta niin suurta yleisöä, joten markkinoinnin on ollut väistämätöntä siirtyä digitaaliseen aikakauteen. Omalta osaltaan myös pandemia on vauhdittanut yritysten markkinoinnin siirtymistä perinteisestä markkinoinnista, digitaaliseen.

 

Digitaalinen markkinointi eroaa suurimmalta osin perinteisestä markkinoinnista, ihmisten ostokäyttäytymisen osalta. Ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat esim. hakukoneet, (tunnetuimpana Google), yksilöiden luoma sisältö sosiaaliseen mediaan ja sieltä syntyvät uudet trendit.  Nämä tekijät vaikuttavat yhä enemmän siihen, miten ihmiset etsivät tietoa ja tekevät valintojaan. (Lahtinen, Pulkka, Karjaluoto & Mero 2022, 33.) Yrityksen on siis oltava laajakatseisempia, panostettava hakukoneoptimointiin pysyäkseen hauissa näkyvillä ja surfattava sosiaalisen median trendien aallonharjalla.

 

Markkinoinnin perusrakenne on kuitenkin säilynyt samana ja digitaalisen markkinoinnin mallit noudattelevatkin perinteisen markkinoinnin yleisiä malleja (Lahtinen ym. 2022, 30).

 

Markkinoinnin eri vaiheet riippumatta siitä, onko kyseessä perinteinen vai digitaalinen markkinointi

 

  1. Asiakasymmärrys ja markkinoiden kartoitus (Yrityksen, asiakkaiden, kilpailun, teknologian ja toimintaympäristön analysointi)
  2. Asiakasprofiilit ja kohdentaminen (kenelle? mitä arvoa tuo?)
  3. Tehokkaan markkinointiviestin rakentaminen tietyille asiakassegmenteille (tuotteen/palvelun kuvaus, hinnoittelu, jakelu/alustat, viestintä)
  4. Asiakkaiden osallistaminen (asiakasrekisteri, yhteistyöt, yhteydenpito)
  5. Asiakkaan tuoma arvo yritykselle (asiakastyytyväisyys, asiakkuuksien elinkaariarvo, markkinaosuus ja keskittäminen)
  6. Markkinoinnin kehittäminen, asiakkaan tuoman arvon pohjalta. (viestinnän selkeyttäminen ja kohdentaminen, asiakaspalautteiden analysointi ja toimiminen niiden mukaan)

 

 

Markkinointi alkaa aina asiakkaan tarpeiden ja halujen ymmärtämisestä. On tiedettävä ja sisäistettävä mahdollisimman paljon ihanneasiakkaan tarpeita ja käyttäytymistä, jotta markkinointi voidaan kohdentaa oikein ja sillä olisi mahdollisimman suuri vaikutus yrityksen myyntiin ja saavutettavuuteen. On myös hyvä ajatella asiaa asiakkaan näkökulmasta. Lähtökohtana viestinnässään yrityksen on ajateltava näin: Meidän tuotteemme tai palvelumme on niin hyvä, että jos asiakas ymmärtää sen tuoman arvon markkinointiviestinnän kautta yhtä hyvin, kun yritys itse, on ostopäätös helppo tehdä. Toisin sanoen yrityksen tulee seisoa myyvänsä tuotteen tai palvelun takana ja uskoa sen tuomaan arvoon, sillä se näkyy asiakkaalle epäsuorasti markkinointiviestinnässä.

 

Markkinointi digitaalisessa ympäristössä on laaja käsite ja on vielä monelle hämärän peitossa. Tämän esseen tarkoituksena on yksinkertaistaa asiaa ja luoda selkeämpi näkemys, mitä digitaalisen markkinoinnin eri kanavia ja keinoja yritysten olisi hyvä hyödyntää suunnitellessaan digitaalisen markkinoinnin strategiaansa.

 

 

Digitaalisen markkinoinnin keinot

Seuraavaksi paneudumme eri markkinoinnin kanaviin ja keinoihin, joihin yrityksen tulisi panostaa, rakentaakseen mahdollisimman laajan ja tuloksellisen markkinointikokonaisuuden.

 

Verkkosivut

Verkkosivut ovat yrityksen digitaalisen olemassaolon ydin. Verkkosivuston tärkeyttä ei markkinoinnissa voi korostaa tarpeeksi, sillä ostopäätös ja myynti tapahtuvat yhä useammin täysin digitaalisia kanavia pitkin (Lahtinen ym. 2022, 162).  On siis tärkeää, että ne ovat olemassa heti alusta asti. Nykyään ihmiset ajattelevat, että jos yrityksen verkkosivuja ei löydy verkosta, ei kyseistä yritystä ole olemassa tai sen toiminta on lakannut.  Samalla yritys myös lisää omaa luotettavuuttaan, sillä yrityksen tiedot ovat jokaisen löydettävissä (Ketonen 2023).

 

Verkkosivuilla yritys voi myös jakaa asiakaskokemuksia ja esitellä referenssejään aikaisemmista töistään. Tämä lisää luotettavuutta ja madaltaa ostokynnystä, kun asiakas näkee aikaisempia tuloksia ja muiden asiakkaiden kokemuksia.

 

On myös hyvä muistaa, että verkkosivusto on yksi ainoista yrityksen täysin omassa omistuksessa olevista tiedotuskanavista, mahdollisen liidilistan ja mobiilisovelluksen lisäksi. Tämä on hyvä ottaa huomioon, sillä nykymaailmassa kolmansien osapuolten omistamat markkinointi- ja sosiaalisen median alustat saattavat tehdä radikaaleja muutoksia, jotka vaikuttavat yrityksen digitaaliseen markkinointiin negatiivisesti.

 

Lisäksi verkkosivujen avulla yritys voi mitata ja analysoida kävijädataa ja ostokäyttäytymistä. Tätä dataa voidaan käyttää markkinoinnin ja viestinnän oikein kohdentamiseen, jotta yritys saa lisättyä myyntiään. Pelkät verkkosivut eivät toki takaa suurta näkyvyyttä yritykselle, vaan ihmiset tulee ohjata jotakin kautta verkkosivuille. Tällöin kuvaan astuu hakukonemarkkinointi.

 

Hakukonemarkkinointi (Search Engine Marketing)

Hakukonemarkkinointi, tunnetaan myös nimellä SEM (Search Engine Marketing), on digitaalisen markkinoinnin strategia, jolla pyritään tehostamaan yrityksen verkkosivuston näkyvyyttä ja kasvattamaan myyntiä hakukoneiden kautta. Tämä näkyvyys voi olla joko orgaanista (ansaittua, ei maksettua) tai ostettua mainontaa, jota kutsutaan SEA:ksi (Search Engine Advertising). Hakukonemarkkinointi sisältää sekä hakukoneoptimoinnin, että hakukonemainonnan. (Ketonen 2023.)

 

Hakukoneoptimointi (Search Engine Optimization)

Hakukoneoptimoinnilla pyritään lisäämään verkkosivujen näkyvyyttä hakukoneissa ja nostamaan verkkosivujen sisältö parhaiden hakutulosten joukkoon. Tämä tehdään parantamalla yrityksen verkkosisällön laatua, käytettävyyttä ja käyttämällä verkkosivuilla tuotetta tai palvelua kuvaavia hakusanoja ja lauseita. Verkkosivujen näkyvyyteen hakukoneissa vaikuttaa karkeasti kolme tekijää: sivuston tekninen toteutus, sivuston sisältö ja sivuston ulkoiset tekijät.

 

Hakukoneoptimointi ei itsessään maksa mitään, mutta se on erittäin kovan työn takana. Hakukoneoptimointi ei ole helppo ratkaisu, sillä hakukoneet ottavat huomioon useita tekijöitä määrittäessään hakutulosten sijoituksia. (Mitä hakukoneoptimointi (SEO) on? n.d.)

 

Hakukonemainonta (Search Engine Advertising)

Hakukonemainonta puolestaan on maksullista. Hakukonemainonnassa yritys maksaa hakukoneelle (esim. Googlelle) mainostamisesta, sekä mainoksen klikkauksista tai näyttökerroista. Hakukonemainontaan yritys tarvitsee siis tarpeeksi suuren budjetin, sillä klikkihinnat liikkuvat keskimäärin 0,50€ – 3€ välillä riippuen alasta ja hakutermistä. (Ketonen 2023.)

 

Hakukonemainonta ei myöskään itsessään takaa hyvää myyntitulosta, sillä verkkosivujen tulee silti olla tarpeeksi hyvin rakennettu, jotta mainoksen kautta saapunut asiakas luottaa sivuun ja tekee ostopäätöksen.

 

Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi on tapa tehdä markkinointia erilaisia sisältöjä luomalla. Sisältömarkkinointi on siis kaikkea sisältöä, mitä voit lukea, nähdä ja kuulla. Tämä sisältö voi olla mitä tahansa digitaalisessa muodossa, kuten tekstiä verkkosivuilla, blogikirjoituksia, sähköisiä kirjoja, videoita, webinaareja, podcasteja, kuvia, infografiikkaa, sekä interaktiivisia elementtejä, kuten testejä ja kyselyitä.

 

Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on houkutella potentiaalisia asiakkaita yrityksen digitaalisiin kanaviin, ohjata heitä ostoprosessissa, vakuuttaa heidät hankkimaan palveluita tai tuotteita ja lopulta varmistaa, että asiakkaat ovat niin tyytyväisiä, että he haluavat jatkaa yhteistyötä ja suositella yritystä muillekin. (Mitä on sisältömarkkinointi? 2019.)

 

Sisältömarkkinoinnin avulla yritys voi, myös saada kerättyä hyviä liidejä itselleen liidimagneettien avulla. Liidimagneetit ovat siis sisältöä, jossa asiakas saa itselleen jotain jättämällä yhteistietonsa. Näitä voivat olla esimerkiksi uutiskirjealennukset, webinaarit, webinaaritallenteet, ladattavat oppaat, e-kirjat, verkkolehdet, arvonnat ja ladattavat referenssitarinat. (Lahtinen ym. 2022, 227.) Näiden avulla yrityksen on myös helpompi lähteä toteuttamaan sähköpostimarkkinointia.

 

Markkinoinnin automaatio ja sähköpostimarkkinointi

Kirjassaan Digimarkkinointi, Lahtinen, Pulkka, Karjaluoto ja Mero (2022, 225) kuvailevat markkinoinnin automaatiota seuraavalla tavalla:

 

”Markkinoinnin automaatiolla tarkoitetaan sisällön automatisoitua jakelua asiakkaille sekä personoidun markkinoinnin skaalaamista. Automaatio kerää dataa, segmentoi yrityksen kontaktit datan perusteella ja lähettää heille oikeanlaisia ja oikea-aikaisia viestejä.”

 

Markkinoinnin automaatio auttaa siis yritystä käyttämään aikansa viisaammin. Automaatio poistaa rutiininomaisia töitä asiakassegmentoinnista ja sisällönjakelusta. Tällöin vapautuu enemmän aikaa paremman sisältömarkkinoinnin suunnittelulle ja strategian kehitykselle.

 

Markkinoinnin automaatio vaatii siis aktiivista sisällöntuotantoa, jotta saadaan tarpeeksi dataa ja voidaan luotettavasti mitata asiakkaan kiinnostusta. Asiakkaan vieraillessa verkkosivuilla, hänen selaimeensa asennetaan evästeet mittaamaan sivustokäyttäytymistä. Mikäli verkkosivuilla on vain muutama blogipostaus tai artikkeli, ei se anna tarpeeksi kattavaa dataa siitä, onko asiakas kiinnostunut yrityksen myytävänä olevista palveluista tai tuotteista.

 

Markkinoinnin automaatio tuo myös digitaalisen markkinoinnin kokonaisuuden konkreettisemmaksi, sillä automaation avulla voidaan kerätä dataa sisällön ja eri markkinointikanavien tuottavuudesta. Tätä dataa voidaan esimerkiksi käyttää sähköpostimarkkinointiin, sillä sähköpostimarkkinointi on todella kohdennettua markkinointia ja se perustuu oikeaan ajoitukseen, sekä selkeään asiakassegmentointiin. Mitä tarkemmin sähköpostimarkkinointi osuu yksilön kiinnostuksen kohteisiin ja on ajoitettu oikein, sitä tehokkaampaa se on myynnin kannalta.

 

Digitaalisen markkinoinnin tulevaisuus

Ihmistä on aina kiehtonut tulevaisuus ja sen ympärillä pyörivät kysymykset. Tulevaisuutta on mahdotonta ennusta, mutta voimme vain koittaa arvailla ja kehittää salaliittoteorioita, mitä se tuo tullessaan.

Tässäpä sinulle heti alkuun muutama kysymys liittyen digitaalisen markkinoinnin tulevaisuuteen:

 

  • Miten tekoäly vaikuttaa digimarkkinointiin?
  • Mikä on mobiililaitteiden seuraava uusi innovaatio?
  • Voisiko ihminen itse olla seuraava laite verkossa?

 

Tekoäly markkinoinnin apuna

2000-luvun aikana muutokset ja kehitys digitaalisessa ympäristössä ovat olleet aivan eri luokkaa, kuin 1900-luvulla. Tekoäly on kehittynyt huimasti ja on matkalla kohti jokaisen meidän arkipäiväämme.

 

Tällä hetkellä tekoäly on markkinoinnissa avustava työkalu, jonka avulla yritys pystyy kohdentamaan digitaalista markkinointiaan tehokkaammin ja tarkemmin. Tekoäly automatisoi myös joitakin useasti toistuvia tehtäviä ja antaa vapauden keskittyä tärkeämpiin ja kriittisimpiin markkinoinnin osa-alueisiin.

 

Yksi tekoälyn merkittävimmistä hyödyistä rakentuu sisältömarkkinoinnin tuottamisen ympärille. Tekoälyn avulla yritykset pystyvät luomaan visuaalista- ja tekstisisältöä helpommin ja nopeammin.

 

Toinen hyöty on asiakaspalvelun tavoitettavuuden ja laadukkuuden parantaminen tekoäly Chat-bottien ansiosta. Bottien avulla asiakaspalvelu on tavoitettavissa 24/7.

 

Kolmas hyöty liittyy markkinointidatan analysointiin. Digitaalisessa markkinoinnissa kaikki perustuu dataan ja sen analysointiin. Tekoäly pystyy analysoimaan valtavia määriä dataa lyhyessä ajassa, sekä muodostamaan niistä tulevaisuuden kannalta kriittisiä päätelmiä. Pitää kuitenkin muistaa, että tekoäly on vain työkalu ja käyttäjällä tulee olla parempi ymmärrys kokokuvasta kuin tekoälyllä, jotta tietää mitä on tekemässä.

 

Ihminen seuraavana laitteena internetissä

Uusimpana innovaationa on kuitenkin aivokäyttöliittymien (BCI) asentaminen ihmisten aivojen ohelle. Aivokäyttöliittymien avulla pyritään tuomaan tietokoneita ja ihmisaivoja lähemmäksi toisiaan (Elon Muskin Neuralink… 2024).

 

Voisiko kenties tulevaisuudessa olla mahdollista, että ihminen itse olisi seuraava laite internetissä ja selaisi ajatuksiensa kautta eri sivustoja ja käyttäisi hakukoneita? Millaista digitaalinen markkinointi olisi silloin? Olisiko ostopäätös vielä enemmän tunnepohjainen, sillä, jos kokemus verkkosivuista ei erottuisi paljoakaan oikeasta maailmasta ja sen kokemisesta. Markkinoinnin tärkeimmiksi kulmakiviksi voisi tällöin asettua vaikkapa verkkosivujen äänet, värit tai kenties hajutkin. Mitä tällöin tulisi ottaa huomioon asiakasprofiloinnissa, sisältömarkkinoinnissa tai ostoprosessissa?

 

Jätän tarkoituksella sinulle lukijani, paljon avoimia kysymyksiä, joiden parissa voit viettää tovin. Kommentoi toki alas hulluimmat visiosi, niin voimme keskustella yhdessä aiheesta!

 

 

LÄHTEET

Lahtinen, N., Pulkka, K., Karjaluoto, H. & Mero, J. 2022. Digimarkkinointi. Luo strategia, vie se käytäntöön, myy enemmän. Helsinki: Alma Talent.

 

Ketonen, N. 2023. Digitaalisen markkinoinnin keinot. Folcan. Verkkosivu. Viitattu 20.4.2024. https://folcan.fi/digitaalinen-markkinointi-keinot/

 

Digimarkkinointi. n.d. Mitä hakukoneoptimointi (SEO) on?. Verkkosivu. Viitattu 20.4.2024.

https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/mita-hakukoneoptimointi-seo-on

 

Salescommunications. 2019. Mitä on sisältömarkkinointi?. Verkkosivu. Viitattu 21.4.2024

https://www.salescommunications.fi/blog/mita-on-sisaltomarkkinointi

 

YLE. 2024. Elon Muskin Neuralink on asentanut ensi kertaa aivosirunsa ihmiselle. Verkkosivu. Viitattu 21.4.2024. https://yle.fi/a/74-20071977

 

Esseen kansikuva tehty käyttäen Microsoft Copilot tekoälyä. (Palvelun tarjoaa DALL-E.)

Kommentoi