Tampere
20 May, Monday
12° C

Proakatemian esseepankki

Digitaalinen B2C -markkinointiKirjoittanut: Anna Vikman - tiimistä Kajo.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Johdanto

 

Proakatemian valmistuvien tiimiyrittäjien viimeinen yhteinen koitos on nimeltään 24H -loppunäyttötapahtuma. Tiimit saavat tapahtumassa ratkaistavakseen haasteita eri yrityksiltä ja aikaa ratkaisujen tuottamiseen esityksen ja raportin muodossa on ainoastaan 24 tuntia. Haastetta toimeksiantojen kohdalla lisää erityisesti se, että yritykset voivat olla täysin eri aloilta, eivätkä tiimit saa tulevista toimeksiannoista mitään tietoa ennen tapahtumaa. Miten koitokseen voi sitten valmistautua?

 

Tiimimme Kajon valmistuminen lähestyy vuoden loppupuolella ja sen vuoksi olemme jo aloittaneet valmistautumisen tuohon viimeiseen yhteiseen koitokseen. Tiimin joukosta valitut kaksi 24H projektipäällikköä ovat kartoittaneet mm. viime vuosien loppunäyttöjen perusteella sitä, minkälaista oppia tarvitsemme jaettavaksi toisillemme. Ensimmäisessä vaiheessa kasvatamme omaa ja muiden osaamista teorian pohjalta.

 

Ensimmäisen vaiheen tehtävänannon myötä kukin tiimimme jäsen perehtyy itselleen uuteen aiheeseen ja jakaa siitä esseen muodossa tietoa ja työkaluja muille tiimin jäsenille. Tehtävänannon tarkoituksena on kerätä tiimillemme 24H työkalupakki, jonka avulla kasvatamme tiimimme osaamista eri aihealueista.

 

Perehdyin tehtävänannon kautta aiheeseen, joka on digitaalinen B2C -markkinointi.

 

Digitaalinen markkinointi

 

Markkinoinnin tavoitteena on kiinnittää asiakkaan huomio ja kertoa tuotteesta. Viestin avulla herätetään mielenkiinto, joka muuttuu mielihaluksi ja puolestaan ohjautuu toiminnaksi eli ostopäätökseksi tai muuksi tavoitelluksi aktiviteetiksi. (Tuulaniemi, 2011, 43).

 

Markkinointi jaetaan kahteen osaan asiakkaan kohtaamistavan mukaan: outbound- ja inbound-markkinointi. Outbound-markkinoinniksi kutsutaan perinteistä markkinointia, jossa markkinoija etsii ja lähestyy potentiaalisia asiakkaitaan. Markkinointikanavina toimivat tv-, radio-, banneri- ja in-stream mainonta. Inbound-markkinointi on modernimpi markkinoinnin muoto. Siinä kuluttaja ottaa yhteyden markkinoijaan. Markkinoijan luoma sisältö houkuttelee potentiaaliset asiakkaat sen luo. (Harju, 2018, 3).

 

Digitaalinen markkinointi luokitellaan yleisesti Inbound-markkinoinnin puolelle, koska digimarkkinoinnissa korostuu asiakkaan ja markkinoijan välisen interaktiivisuuden ja kommunikoinnin tärkeys. (Harju, 2018, 3).

 

Viestintäkanavien hajaantuminen ja digitaalisuus on vaikuttanut kommunikointiin ja markkinointiin huomattavasti. (Tuulaniemi, 2011, 45). Digitaalisuus mahdollistaa lähes rajattoman tiedon muokkaamisen, tallentamisen ja jakamisen lyhyessä ajassa ympäri maailman. Sosiaalinen toimintaympäristömme on kasvanut lähes hallitsemattomaksi ja ihmiset hyödyntävät näitä uusia mahdollisuuksia luovasti ilmaistakseen ja toteuttaakseen itseään. Internetistä on muodostunut ajan myötä keskustelu-, vuorovaikutus-, ja toimintaympäristö. Uusissa kanavissa ja toimintaympäristöissä on kyse laajentumisesta, sillä uudet kanavat ovat syntyneet olemassa olevien rinnalle. Ajan kuluessa selviää, mitkä kanavat säilyvät elinkelpoisina. (Tuulaniemi, 2011, 46).

 

Digitalisoitumisen ja mediakentän hajaantumisen vuoksi markkinointi on muuttunut yksisuuntaisesta toiminnasta brändin ja ihmisen väliseksi vuoropuheluksi. Kaikki ihmisten, tuotteiden ja palveluiden kohtaamiset synnyttävät vuoropuhelun brändin kanssa. Ihmiset edellyttävät yhä kattavampia vuorovaikutusmahdollisuuksia, läpinäkyvämpää toimintaa ja jopa reaaliaikaista keskustelumahdollisuutta valitsemiensa kanavien kautta, luodakseen syvempiä brändisuhteita. (Tuulaniemi, 2011, 48).

 

Digitaalisen markkinoinnin keinot ja kanavat

 

Digitaalisessa markkinoinnissa on kyse monikanavaisesta markkinoinnista, jossa kanavat sekä niiden ominaisuudet ovat jatkuvassa muutoksessa. Niiden mukana muuttuvat myös markkinoinnin keinot. Digitaalista markkinointia voi tehdä verkossa monissa eri muodoissa ja paikoissa. (Harju, 2018, 6).

 

Tuloksellinen digimarkkinointi muodostuu monesta eri markkinoinnin keinosta. Tällä hetkellä yleisimpiä digimarkkinoinnin keinoja ovat hakukonemarkkinointi (SEM), sisältömarkkinointi, Instream- eli videomainonta, banneri- eli display-mainonta, mobiilimarkkinointi, sosiaalisen median mainonta, vaikuttajamarkkinointi ja sähköpostimarkkinointi. (Harju, 2018, 6).

 

Hakukonemarkkinoinnissa ohjataan hakukoneissa ennalta määritettyjä hakusanoja käyttäviä asiakkaita markkinoijan sivuille ja kasvatetaan näin asiakasvirtaa. Se koostuu hakukoneoptimoinnista (SEO) eli hyvän sivuston luomisesta relevantilla sisällöllä ja hakusanamainonnasta (SEA), jonka avulla valitaan parhaat avainsanat ja termit, joiden yhteydessä markkinoijan mainokset ja sivustot näytetään. Hakukonemarkkinoinnin avulla asiakas löytää mainostajan tai yrityksen verkkosivusto juuri silloin, kun markkinoijan tuote tai palvelu kiinnostaa häntä. (Harju, 2018, 6).

 

Sisältömarkkinointi liittyy hakukonemarkkinointiin, sillä kun potentiaalinen asiakas löytää markkinoijan sivuston, täytyy sisällön olla asiakkaan näkökulmasta kiinnostavaa. Sisällön tulee palvella kohderyhmiä ja olla relevanttia. Hyvän sisällön avulla markkinoijan on mahdollista viihdyttää, opettaa, vastata asiakkaan ongelmaan sekä sitouttaa asiakas omiin palveluihinsa. (Harju, 2018, 6).

 

Instream- eli videomainonnalla tavoitellaan periaatteessa samoja asioita kuin sisältömarkkinoinnissa, mutta mainonta toteutetaan liikkuvan kuvan muodossa. Mainosvideot voivat olla ns. upotettuina verkkosivustoille, sosiaaliseen mediaan tai Youtubessa ennen katseltavaa videota, sen aikana tai jälkeen videon. (Harju, 2018,7).

 

Banneri- eli displaymainonta on yksi digimarkkinoinnin perinteisin ja vanhin mainonnankeino, jolla tarkoitetaan verkkosivustolle upotettavaa teksti- tai mainoskuvaa. Bannereilla kohennetaan brändin tunnettavuutta ja herätetään katsojan mielenkiinto. (Harju, 2018,7).

 

Sosiaalinen media on laaja käsite ja se sisältää monia eri markkinointikanavavia. Markkinoija voi valita niistä yrityksensä tarpeisiin ja kohdeyleisönsä piirteisiin parhaiten sopivimmat kanavat. Sosiaalinen media toimii hyvänä jakelukanavana ja se on vuorovaikutteinen palvelu, joka tarjoaa jatkuvasti kehittyviä keinoja ja ominaisuuksia markkinoinnin tehostamiseen. Sosiaalisen median kanavissa on yksi merkittävä etu, sillä ne tarjoavat valmiin yleisön ja työkalut kohdeyleisön rajaamiseen. (Harju, 2018, 7)

 

Sosiaalinen media

 

Facebook on yritysten yleisimmin valitsema sosiaalisen median markkinointikanava. Facebook on suuren käyttäjäkuntansa kera erittäin hyvä markkinoinnin työkalu, mutta siellä toki kilpaillaan myös kovasti ihmisten huomiosta. Suurin osa yrityksistä valitsee kyseisen kanavan. Facebook tarjoaa mainosalustana eniten ominaisuuksia kuten Chatbotit sekä oman analytiikan. (Niko, 2015).

 

Instagram markkinointi kannattaa valita silloin, jos kohderyhmä koostuu nuorista ihmisistä. Sen lisäksi Instagramin käyttäjäkunnasta enemmistöä edustaa naiset, joten heidät tavoittaa sieltä tehokkaimmin. (Niko, 2015). Instagram on jo pitkään ollut kysytyin kanava brändimarkkinoinnin ja visuaalista sisältöjä suosivien keskuudessa. Instagramissa markkinoija voi luoda yritysprofiilin, jonka toiminnot on suunniteltu edesauttamaan yritystä markkinoinnin kohdistamisessa ja sen hallinnassa. Yritysprofiili tarjoaa markkinoijalle Facebookin tapaan analytiikkaa ja työkaluja mainonnanhallintaan. (Harju, 2018, 8).

 

Youtube on maailman johtavin videoiden toistopalvelu. Suomessa sillä on noin 2,4 miljoonaa käyttäjää. Markkinoija voi ladata sivustolle omia videoitaan ilmaiseksi tai hyödyntää maksullisia mainosratkaisuja. Mainostaminen Youtubessa on mahdollista kohdentaa erittäin hyvin ja se on oikein tehtynä kustannustehokasta. (Harju, 2018, 7).

 

Twitter ja LinkedIn mielletään ammatillisiksi sosiaalisen median kanaviksi. Ne sopivat erityisesti B2B markkinointiin mutta niillä voi tehdä tuloksia myös B2C ja henkilöbrändin markkinoinnissa. (Harju, 2018, 8).

 

Google+ ja Pinterest ovat kanavina toistaiseksi vähiten käytössä Suomessa, mutta niidenkin kannattajista löytyy monelle yritykselle potentiaalisia asiakkaita. (Niko, 2015).

 

Vaikuttajamarkkinointi liittyy vahvasti sosiaaliseen mediaan. Sen avulla tavoitetaan yrityksen kannalta keskeiset kohderyhmät ja vaikutetaan heidän asenteisiinsa, tietoihinsa tai ostokäyttäytymiseen. (Lahti, 2018). Vaikuttajat voivat olla sosiaalisen median kautta tunnettuja tai seurattuja henkilö esim. bloggaaja, tubettaja, instaaja. Hän voi mm. jakaa omassa sosiaalisen median kanavassaan yrityksen mainoslinkkejä tai suosittelee yrityksen tuotetta ja palveluja. (Harju, 2018, 9).

 

Sähköpostimarkkinointi on myös yksi digitaalisen markkinoinnin vanhimmista ja tunnetuimmista markkinoinnin keinoista. Markkinoija kerää asiakkaita sähköpostilistalle ja lähettää heille uutiskirjeitä, joissa mainostetaan uusia tuotteita ja palveluita sekä rohkaistaan asiakasta ostamaan uudestaan. Sähköpostimarkkinoinnin tavoitteena on edesauttaa asiakasuskollisuutta ja asiakassuhteita, lisätä tietoisuutta yrityksen tarjonnasta sekä tukea brändin tunnettavuutta yhdessä muiden digimarkkinointikanavien kanssa. (Harju, 2018, 9).

 

Digitaalisen markkinoinnin keinojen ja kanavien hyödyntäminen 24H:ssa

 

Digitaalisen markkinoinnin keinoihin ja kanaviin olisi hyvä perehtyä vielä tarkemmin, jotta

saisimme työkalupakkiimme tarkempaa tietoa eri mahdollisuuksista. Digitaalisen B2C markkinoinnin kannalta parhaimmat sosiaalisen median markkinointikanavat ovat lukemani mukaan Facebook, Instagram ja Youtube. Markkinoinninkeinoihin olisi hyvä perehtyä vielä tarkemmin. Näiden lisäksi lisäisin listalle eri analytiikkaohjelmat, joita hyödynnetään sosiaalisen median lisäksi myös mm. markkinointisuunnitelman toteutumisen seurannassa.

 

 

Lähteet:

 

Tuulaniemi J. 2011 Palvelumuotoilu Helsinki: Talentum Media Oy

 

Harju, S. 2018. Käsikirja digitaalisen markkinoinnin keinoihin tulevaisuudessa. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

 

Suomen Digimarkkinointi. Niko. Sosiaalisen median kanavan valitseminen. Luettu 5.5.2019. https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/sosiaalisen-median-kanavan-valitseminen

 

PING Helsinki. Inna-Pirjetta Lahti. Mitä on vaikuttajamarkkinointi? Luettu 5.5.2019. https://pinghelsinki.fi/mita-on-vaikuttajamarkkinointi/

 

Kommentit
 • Salla Nieminen

  Ihmiset edellyttävät yhä kattavampia vuorovaikutusmahdollisuuksia, läpinäkyvämpää toimintaa ja jopa reaaliaikaista keskustelumahdollisuutta valitsemiensa kanavien kauttaTämä on kyllä totta! Tuntuu siltä, että erilaisten kanavien lisääntyessä asiakaspalvelulta vaaditaan yhä enemmän!

  13.10.2019
 • Salla Nieminen

  nuorista ihmisistä.Nuoret ovat kyllä edelleen Instagramissa, mutta ovatko he jo siirtymässä sieltä uuteen kanavaan? Perinteisestihän nuoriso valtaa toisen kanavan viimeistään sitten, kun omat vanhemmat alkavat omaksua edellisen kanavan. Mikähän mahtaa olla se Instagramin jälkeen nouseva kanava? ?

  13.10.2019
 • Salla Nieminen

  Moi Anna! Tämä oli selkeä ja informatiivinen essee, jossa käsittelet mielenkiintoisia teemoja! Tosi selkeä tiivistys siitä, mitä digitaalinen markkinointi tarkoittaa ja pitää sisällään. ? Hiukan jäin vielä kaipaamaan sitä näkökulmaa, että miten tämä kaikki hyödyttää teidän tulevaa 24H-haastetta ja miten ajattelit, että te voisitte käyttää tätä tietoa hyväksenne sitten kuin H-hetki koittaa! Tsemppiä koko tiimille 24H-loppuhuipennukseen! ?

  13.10.2019
Kommentoi