Tampere
21 Jun, Friday
16° C

Proakatemian esseepankki

DigimarkkinointiKirjoittanut: Suna Mikkola - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Digimarkkinointi
Niko Lahtinen
Kimmo Pulkka
Heikki Karjaluoto
Joel Mero
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Markkinoinnilla tarkoitetaan toimenpiteitä, jolla yritykset tai muut toimijat pyrkivät saamaan näkyvyyttä ja myyntiä omille tuotteilleen tai palveluilleen. Markkinointi on ennen kaikkea toimintatapa, jonka pääasiallinen tehtävä on tehdä itse myyminen tarpeettomaksi. Markkinoinnin keinoja ovat muun muassa kohderyhmän tunteisiin vetoaminen, tutkitun tiedon painottaminen sekä esimerkiksi visuaalisuus. Hyvän markkinoinnin tunnistaa siitä, että se herättää ihmisissä keskustelua ja puhetta. Mikäli markkinointi herättää tunteita kohderyhmässä se kertoo, että heillä on syntynyt jonkinlainen suhde tähän tuotteeseen tai palveluun mitä heille on markkinoitu.

Nykyaikana markkinointi alustat ovat kasvaneet ja laajentuneet valtavasti. Markkinointikanavina käytetään paljon digitaalisia alustoja. Monesti digimarkkinoinniksi ajatellaan sosiaalinen media ja sen eri alustat, kuten Instagram ja Facebook. Digimarkkinointi on kuitenkin paljon muutakin, esimerkiksi verkkosivut ja sähköpostimainonta, sekä hakukoneoptimointi. Lisäksi kirjassa Digimarkkinointi sanotaan muun muassa, että ”Näitä alustoja ovat verkkosivut, sähköposti, hakukoneet, sosiaalinen media ja mobiilisovellukset”(Digimarkkinointi 2022 kirjailijat:  Lahtinen, Pulkka, Karjaluoto, Mero)  ”Digimarkkinoinnin voi siis laveasti määritellä markkinoinniksi, jossa hyödynnetään digitaalisia teknologioita. ” ( Digimarkkinointi 2022 kirjailijat:  Lahtinen, Pulkka, Karjaluoto, Mero) Digimarkkinoinnin ansiosta tavoitetaan paljon enemmän ihmismassoja yhä nopeammin sekä pystytään tekemään kohdennetumpaa markkinointia.

Lisäksi nykyään vielä tekoälyn kehittyminen ja sen hyödyntäminen on tuonut markkinointiin uuden ulottuvuuden. ”Tekoäly, lisätty todellisuus ja käyttämämme sovellukset ovat siis hiljalleen integroituneet esimerkiksi niin, että Facebook valitsee tekoälyä käyttämällä mainokset, joita kullekin meistä näytetään, tai että paikkatietoa käyttävät mobiilipalvelut keräävät olin paikkatietojamme jatkuvasti, mikäli olemme antaneet siihen luvan.”  ( Digimarkkinointi 2022 kirjailijat:  Lahtinen, Pulkka, Karjaluoto, Mero) Tekoälyn kehityksestä sekä digitaalisten markkinointialustojen kehityksestä johtuen massamainonnan eli tv-mainosten ja radiomainosten sijasta ollaan siirtymässä yhä henkilökohtaistetumpaa markkinointiin.

Nykyajan markkinoinnin yhtenä keskeisenä etuna on tietenkin se, että markkinointi on paljon kohdennetumpaa. Kohderyhmän määrittämisen tärkeys on kasvanut, sillä esimerkiksi sosiaalisen median eri kanavissa tapahtuva markkinointi on yksilöidympää ja keskittyy suurelta osalta vain tietyn kohderyhmän vakuuttamiseen. Somevaikuttajien käyttäminen tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa on kasvanut.  Vaikuttajien ansiosta tuotteen tai palvelun markkinointi kohdentuu tietyn vaikuttajan seuraajiin ja näin ollen on tärkeää rajata kohderyhmä kenelle tuotetta, tai palvelua yritys haluaa markkinoida. Vaikuttajien kautta markkinointi antaa myös kuluttajalle tietynlaisen luottamuksen tuotteeseen. Vaikuttajat itse kertovat tuotteesta ja omasta kokemuksesta tuotteen tai palvelun kanssa ja näin kuluttajan on helpompi luottaa tuotteeseen ja varmemmin myös ostaa sen.

Digitaalinen markkinointi on myös sujuvampaa ja nopeaa. Sillä tavoitetaan isoja massoja kerralla ja näin ollen se on myös kannattavaa yrityksille. ”Save eli kustannustehokkuuden parantaminen on keskeinen digitaalisen markkinoinnin tavoite ja kenties helpoimmin hahmotettava syy suunnata perinteisen markkinoinnin panostuksia digitaaliseen markkinointiin yrityksessä.” ( Digimarkkinointi 2022 kirjailijat:  Lahtinen, Pulkka, Karjaluoto, Mero)  Kustannustehokkuus on varmasti asia, millä monet yritykset kamppailevat ja kilpailevat niin itsestä kanssa kuin myös kilpailijoidensa kanssa. Digimarkkinointi kirjankin mukaan digitaalinen markkinoinnin keskeisempänä tavoitteena on muun muassa kustannustehokkuuden lisääminen entisestään.

Toisaalta suuren suosion lisäksi digimarkkinoinnillakin on omat kulmakivensä. Muun muassa vuorovaikutuksen väheneminen ihmisten keskuudessa. Verkkokauppa tilausten lisääntyminen ja sosiaalisen median markkinointi on vähentänyt suoraan kasvotusten tapahtuvaa myyntiä ja markkinointia. Lisäksi digitaalisen markkinoinnin määrä on valtava ja se tavoittaa paljon kuluttajia esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Niin sanottuna huonona puolena mielestäni tässä saattaa olla markkinoinnin paljous ja esimerkiksi se, että saman brändin tuotteiden vaikuttajamarkkinointia tulee kuluttajille monesta eri kanavasta. Tämä saattaa vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen negatiivisesti.

”Riippumatta digimarkkinoinnille asetetuista tavoitteista asiakkaiden syvällinen ymmärtäminen on tärkein edellytys niiden saavuttamiseen. Vain asiakasymmärryksen pohjalta voidaan suunnitella, miten tavoitteet saavutetaan asiakaskeskeisellä tavalla.” (Digimarkkinointi 2022 kirjailijat:  Lahtinen, Pulkka, Karjaluoto, Mero) On tärkeää tiedostaa kohderyhmä ja se mitä kohderyhmä ja kuluttajat haluavat. Tässä tullaan myös kilpailukyvyn parantamiseen. Digi- markkinointi kirjassa puhutaan siitä, kuinka digitalisaation johdosta kilpailu on koventunut muun muassa siksi että digitalisaatio oon hälventänyt maantieteellisiä rajoja. On selvää, että kilpailu tällöin kovenee useidenkin yritysten ja organisaatioiden välillä, koska kilpailu myynnistä ja markkinoinnin paikoista ei rajaudu enää vain lokaalehin toimijoihin vaan kilpailusta on tullut paljolti myös kansainvälistä.

Mielestäni markkinointi on mennyt positiiviseen suuntaan. Tulevaisuudessa varmasti yhä enemmän yritykset haluavat tuoda omaa brändiään ja tuotteitaan esille sosiaalisessa mediassa ja kasvattaa näkyvyyttään sitä kautta. Myös mikrovaikuttajien (alle 5000 seuraajaa) suosio varmasti kasvaa digimarkkinoinnissa varmasti lähitulevaisuudessa. Heillä on todella sitoutunut seuraaja kunta ja heidän kauttaan tulevalla markkinoilla on mielestäni suurempi luotettavuuskuin esimerkiksi vaikuttajalla, jolla on 30 000 seuraajaa.

Digimarkkinoinnissa on mielestäni enemmän hyviä kuin huonoja puolia. Digimarkkinoinnin ansiosta globaalit markkinat ovat entistä enemmän yritysten vallattavana ja tämä on mielestäni hyvä. Myös sosiaalisen median vaikutus markkinointiin on ollut suurta ja sen merkitys tulee kasvamaan varmasti jatkossakin. Digimarkkinointi (2022) kirjassa kerrotaan kattavasti digimarkkinoinnin tilanteesta nykyään ja siitä, miten tähän ollaan päästy. On itsestään selvyys, että digimarkkinointi nostaa jalansijaa tässä jatkuvasti kehittyvässä teknologian maailmassa ja tästä on varmasti suuria hyötyjä yrityksille ja organisaatioille.

Kommentoi