Tampere
20 May, Monday
13° C

Proakatemian esseepankki

Tehty Canvalla. Tekijä helmi Kaihlanen

Brändin alkutekijätKirjoittanut: Helmi Kaihlanen - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Arvoa liiketoimintaan
Building a StoryBrand
Hanna Viita
Donald Miller
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Johdanto

Ajatus tähän esseeseen lähti omasta halustamme oppia lisää brändäyksestä. Lähdimme ihan alkutekijöistä liikkeelle aiheen saralla: miksi brändäys on tärkeää, mikä on onnistumisen ydin, mistä aloittaa brändäys, mitä hyötyä ylipäätään brändäyksestä on ja miten brändillä voidaan luoda kannattavaa liiketoimintaa. Lähdimme tutustumaan aiheeseen muutaman kirjan ja monien eri artikkeleiden ja oppaiden avulla. Niin kuin esseessä tullaan huomaamaan, brändityö on laaja kokonaisuus johon tarttuminen ja ylipäätään aloittaminen voi tuntua haastavalta.

Miksi brändäys on tärkeää?

Millaisen mielikuvan jätän? Hyvän mielikuvan jättämistä miettii ihan omana itsenäänkin yksityishenkilönä, mutta mitä hyvän mielikuvan luominen tarkoittaa yritykselle?

Brändi muodostuu kaikesta mitä yritys tekee, näyttäytyy ulkopuolisten silmissä, mitä edustaa ja mitä kokonaisuudessaan sen toiminta henkii. Teet brändisuunnitelman tai jätät tekemättä niin ihmisille jää aina jonkinlainen kuva yrityksestäsi. Jos jätät tekemättä, riskinä voi olla, että mielikuva ei ole sellainen minkälainen toivoit sen olevan. Kun brändityön tekee huolellisesti, pystyt suunnitelmallisesti vaikuttamaan ihmisten mielikuviin yrityksestäsi. Brändityö on laaja kokonaisuus ja siihen voi olla vaikea tarttua, hyvä kuitenkin muistaa, että pitkäjänteisen työn tulokset tulevat kantamaan hedelmää, vaikka se voi ottaa aikaa. (Näkemys tehdas, nd, 3)

Brändäys on tärkeää koska se luo arvoa liiketoiminnalle.  Brändi määrittää yrityksen position eli paikan ja tavoitemielikuvan markkinoilla. Brändillä viestitään, miten yritys haluaa tulla koetuksi ja nähdyksi. Brändäyksellä luodaan lisäarvoa tuotteelle, palvelulle ja yritykselle, kun halutaan erottautua kilpailijoista. Kuluttajat tunnistavat yrityksen, kun brändi on luotu hyvin ja silloin se on usein helpompi valinta kuluttajalle.

(Viita, 2020, 9-20).

Sisäinen viestintä + työntekijöiden yhtenäisyys = kaiken onnistumisen ydin

Ennen kuin lähdetään viemään brändin viestiä asiakkaille, on tärkeää huolehtia siitä, että organisaatio ymmärtävät suunnan. Aikaisemmin tehty huomio oli, että brändityö on todella laaja kokonaisuus, joten on tärkeä lähteä miettimään mikä olisi tästä kaikesta materiaalista olennaista talon sisällä ymmärtää. Sillä koko organisaation ei tarvitse ymmärtää tai tietää esimerkiksi liitetietoja markkinoinnista. Viita antaa esimerkin, jolla hän kiteytti viestin organisaatiolle, hän kirjoitti noin kuuden sivun tekstidokumentin, joka kiteytti hissipuheen, mikä on strategia ja mikä tulee muuttumaan, miksi strategia on ajankohtainen, miten sitä lähdetään toteuttamaan ja mikä on tämänhetkinen odotus henkilöstöltä. Lisäksi Viita teki listauksen mahdollisista kysymyksistä vastauksineen ja kategorisoi sen neljään ydinluokkaan.

 • Strategia lyhyesti
 • Strategian vaikutus asiakkaisiin, henkilöstöön ja tarjoamaan
 • Miten strategiaa viestitetään
 • Miten strategia tullaan jalkauttamaan sekä keneltä ja mistä saa lisätietoja

(Viita, 2020, 43-50).

Kun strategiaa lähdetään jalkauttamaan henkilöstölle, on tärkeää muistaa esimerkiksi fyysinen läsnäolo ja kuunteleminen. Yksi tärkeä elementti on myös mahdollisuus keskusteluun, saadut materiaalit nostavat varmasti kysymyksiä mieleen ja tärkeää olisi pitää säännöllisiä katsauksia siitä, miten jalkautus on mennyt. Toistoa, toistoa, toistoa. Kannattaa myös dokumentoida kehitystä, jotta asioihin voidaan palata ja tarvittaessa tehdä muutoksia, jos jokin ei toimi.  (Viita, 2020, 44-49).

Mistä aloittaa brändäys?

Meillä on idea. Ensimmäiset testituotteet ovat tulossa. Visio siitä, kuinka tämä juttu tulee muuttamaan markkinoita. Miten saada tämä ajatus myytyä asiakkaille? Brändin kautta. Miten me rakennamme tyhjästä uuden brändin? Se voi vaatia verta, hikeä ja kyyneliä, mutta se kaikki saattaa olla sen arvoista.

Uuden brändin rakentaminen lähtee siitä, että mietitään mitä halutaan viestiä asiakkaalle. Asiakkaassa halutaan herättää tunteita ja luoda heille tietynlaisia mielikuvia yrityksestä. Alussa kuitenkin kannattaa lähteä miettimään syitä: miksi? Miksi brändi on olemassa? Mitä halutaan saavuttaa? Mitkä ovat tämän tulevan brändin arvoja? Kun näihin ensin löytää vastauksen on helpompi lähteä viestimään ulospäin yrityksen ydinviestiä. Kun yritys alkaa rakentamaan suunnitelmaa siitä, miten brändiä lähdetään rakentamaan, on hyvä muistaa, että asiakkaat rakentavat myös yhtä lailla kuvaa brändistä. Itseasiassa asiakkaillehan tätä brändäystä tehdään. Yritys on käytännössä tässä kohtaa asiakkaan talutushihnassa, vielä.

Tavoitteiden määrittely ja brändäykselle suunta. Yrityksen työntekijöiden olisi tässä kohtaa oivallista hypätä asiakkaan saappaisiin ja miettiä brändiä asiakkaan silmin. Tämän jälkeen yritys voisi miettiä asiaa siten, että mikä olisi unelma tavoite? Mitä yritys haluaisi brändin olevan ensi vuonna? Kun jonkinlainen hahmotelma unelma tilanteesta on tehty ja kaikki yrityksen jäsenet ovat sen sisäistäneet ja hyväksyneet, on aika palata yrityksen arvojen pariin ja katsoa onko tavoite linjassa näiden kanssa.

Mistä sitten aloittaa? Palata asiakkaiden pariin. Keitä he ovat? Mikä heille on tärkeää? Miksi? Kun yritys on kartoittanut heidän asiakkaansa, on aika vastata heidän tarpeisiinsa ja kysymyksiinsä. Yrityksellä on ollut jonkinlainen suunnitelma siitä, mitenkä brändäys tehdään, mutta asiakas on kuitenkin aina keskiössä, joten on suunnitelmaa muokattava siten, että se vastaa asiakkaiden tarpeisiin. Kuitenkaan yritys ei voi brändäyksen suhteen kaikkiin asiakkaiden tarpeisiin vastata, ei sellaista yritystä olekaan. Yrityksen on kiteytettävä ydinviesti ja purkaa se palasiksi. Ydinviestistä täytyy tehdä niin selkeä ja sellainen, että sen ymmärtää käytännössä lukemattakaan sitä. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Esimerkiksi vegaanisissa tuotteissa saattaa olla pieni vihreä ”V” logo. Kun asiakas näkee tämän hän heti ymmärtää mistä on kyse. (Miller 2017, 7min.)

Visuaalisen viestinnän tärkeys korostuu, kun brändiä lähdetään rakentamaan. Kun asiakas käy ensimmäistä kertaa yrityksen nettisivuilla tai näkee mainoksen, hänelle muodostuu jonkinlainen kuva brändistä. Hyvän ensivaikutelman muodostamista ei voi liikaa painottaa. Mikäli nettisivut tai asiakaskohtaaminen ei ole asiakkaan mieluisia heti ensisilmäyksellä on näitä mielikuvia vaikea lähteä muokkaaman myöhemmin. Asiakkaat eivät halua nähdä mitään turhaa nettisivuilla. He haluavat vain suoran vastauksen heidän tarpeisiinsa. Yrityksen siis kannattaa tässäkin kohtaa miettiä kohderyhmää ja heidän arvojansa, kun mainontaa tehdään.  Mitä asiakas haluaa nähdä brändissä?  Yrityksen värit, logot, fontit tai jopa toimistotilat muovaavat mielikuvaa yrityksestä.

Esimerkkinä värien tärkeydestä: Taloustutkimus.fi teki 2022 vuonna avoimen kyselyn kuluttajilta, joissa he saivat nimetä suomalaisia vastuullisia brändejä. Top 3 brändeissä oli Valio, Fazer ja S-ryhmä. Ensimmäisen ja toisen brändin värimaailma on sinivalkoinen. Voisiko tällä vaikutusta siihen, että suomalaiset kokevat nämä brändit vastuullisina? Tuskin se on ainoa syy miksi he ovat listalle päässeet, mutta uskomme, että tällä on vaikutusta tulokseen. (Taloustutkimus Oy 2022) Värien ja fonttien yhteneväisyys/johdonmukaisuus on myös tärkeää, koska se antaa heti brändistä selkeämmän ja virallisemman kuvan (Miller 2017, 10min).

Kilpailijoiden vakoilu ja oman paikan hahmottaminen on myös tärkeää. Alussa on ymmärrettävä, että meillä ei ole mitään muuta kuin tuote ilman nimeä. Oman paikan hahmottamisella tarkoitamme, että markkinoita kannattaa tutkia ja miettiä, miksi ja millä erotumme siellä? Mitä paremmin yritys on tutkinut markkinoita, sitä helpompi on iskeä markkinarakoihin.

Emme voi liikaa painottaa sitä, kuinka asiakas tulee olla tässäkin asiassa ytimessä, joten yrityksen olisi hyvä vielä tarkkailla tehtyä brändäystä ja olla valmiina säätämään sitä. Sellaiset yritykset, jotka ovat valmiina muuttamaan toimintaansa ja menevät asiakas edellä, ovat huippuluokkaa. Myös muutosta voidaan joutua tekemään muistakin syistä mm. Koronan takia. Ne brändit, jotka huomioivat poikkeuksellisen tilanteen ja heillä oli valmiutta säätää brändiään ja strategiaansa eri suuntaan, jopa hyötyivät liiketoiminnallisesti tästä pandemiasta.

(Viita, 2020, 127).(Viita, 2020, 127).

Miten brändi voi luoda kannattavaa liiketoimintaa?

Brändin avulla yritys voi erottua kilpailijoistaan ja näin ollen saada aikaan kilpailuetua markkinoilla. Brändin avulla voidaan kiinnittää asiakkaan mielenkiinto ja vaikuttaa ostopäätökseen. Brändi myös nostaa tuotteen arvoa, sillä hyvää brändiä ostetaan enemmän ja siitä maksetaan enemmän. Brändi voi parhaassa tapauksessa nostaa yrityksen arvoa merkittävästi, esimerkiksi Coca-Colan arvosta 61 % prosenttia muodostuu brändistä (Trigger Advertising 2011). 2021 vuonna Coca-Cola yhtiön pelkän brändin arvo oli arviolta 87 miljardia dollaria (Sijoittaja.fi 2022).

 

Brändin hyödyt yritykselle:

 

 1. Markkinointi tehostuu, sillä vahvalla brändillä erottuu kilpailijoista.
 2. Erottautuminen: Kaupan teko helpottuu, sillä brändisi tunnettuus lisää myyntiä ja ostopäätös tehdään herkemmin.
 3. Taloudellinen hyöty: Hyvää brändiä ostetaan enemmän ja siitä maksetaan enemmän.
 4. Brändiuskollisuus: Hyvää brändiä tavoitellaan ja sitä käytetään ylpeydellä.
 5. Yrityksesi arvo kasvaa.

(Nieminen, K. 2022)

Kaikki yllä olevat pointit voi saavuttaa hyvällä brändityöllä ja yritys voi hyötyä siitä taloudellisesti. Toki tämmöisen aseman saavuttaminen ei ole yhden viikon tai yhden vuodenkaan työn tulos. Useimmiten vahvan brändiaseman saavuttaminen tietyllä alalla vie tolkuttoman paljon aikaa ja näyttöjä pitää olla paljon, kuitenkin jos yritys pääsee tähän asemaan, näkyy se myös heidän luvuissaan positiivisesti.

Apple on hyvä esimerkki yrityksestä, jonka brändi tukee vahvasti liiketoimintaa. Apple on yksi maailman tunnetuimmista brändeistä ja heidän asiakaskuntansa on todella sitoutuneita heidän tuotteisiinsa. Tutkitaan, miten yllä olevat 5 pointtia brändin hyödyistä pätee Appleen:

 1. Applen ja Samsungin yhteenlaskettu markkinaosuus oli vuonna 2022 75 %, ja tästä Applen osuus 47 %. (Suomimobiili.fi 2022). Apple siis selkeästi erottuu kilpailijoistaan, sillä heidän markkinaosuutensa on noin puolet koko alasta. Tämmöisellä markkinoiden dominoinnilla markkinointi tehostuu varmasti ja brändin vahvuus ruokkii markkinointia ja tuo lisää tuloksia pöytään.

 

2. Applen brändi on vakiintunut sen verran vahvaksi, että esimerkiksi meistä jokaisella on taskussa oma Iphone. Jos meillä jokaisella   menisi puhelin nyt rikki ja tarvitsisimme uuden tilalle, ei olisi keskusteluakaan siitä valitsenko Samsungin vai Applen. Kysymys olisi enemmänkin, minkä Iphone- mallin valitsisin valikoimasta. Monen muun valmistajan laitteen tekniset ominaisuudet saattavat olla parempia kuin Applella joltain osin, kuitenkin ihmiset valitsevat Applen. He tietävät täysin, mitä saa ostaessaan tätä brändiä, johon he voivat luottaa. Vaikka tuote olisi kallis, rahalle saa vastinetta.

 

 1. Tämä kaikki on Applen liiketoiminnalle tärkeää. Ihmiset ovat juuri Applen kohdalla todella brändiuskovaisia ja eivät niinkään tuijota hintalappua niin tarkkaan, kuin ehkä muissa ostoksissaan. Näin Applen tuotteiden hinta on kasvanut vuosien saatossa ja myös tulos kasvaa. Ihmiset ovat valmiita laittamaan rahaa laitteisiin, kunhan se on Applen tuote.

 

 1. Niin kuin yllä mainitsimmekin, ihmiset ovat Applen kohdalla erityisen brändiuskovaisia, ja tämä jos joku on kannattavaa liiketoimintaa. Miljoonat ihmiset valitsevat kerta toisensa jälkeen yrityksen tuotteita, koska brändi on pystynyt vakiinnuttamaan paikkansa ihmisten sydämmessä.

 

 1. Vuosikymmenten aikana Apple on onnistunut luomaan yhden maailman tunnetuimmista brändeistä, mutta tämä ei ole ollut turhaa. 2022 vuoden alussa Applen markkina-arvo oli 3000 miljardia dollaria. Applen arvo on 46 kertaa suurempi kuin Suomen valtion budjetti vuodelle 2022. (Leskinen, J. 2022). Brändityö on siis maksanut itsensä takaisin.

Vahva brändi tukee siis ehdottomasti liiketoiminnan kannattavuutta. Tämän lisäksi uskomme, että vahvan brändin omaava yritys pystyy selviytymään paremmin vaikeista ajoista, vaikka se ei olisikaan helppoa. Jos ihmiset ovat vuosia tukeutuneet kyseiseen brändiin ja heitä kohtaa jokin kriisi, voi kriisillä olla toki vaikutuksia, mutta ihmiset pysyvät uskollisena brändille.

Esimerkiksi korona-aika toi haasteita varmasti kaikille yrityksille ja monen piti tehdä muutoksia toimintaansa, jotta yritys pysyisi pinnalla. Kuitenkin esimerkiksi Coca-Cola ja Apple, varmasti selviytyivät pandemian haasteista paremmin kuin heikomman brändin omaavat yritykset, jotka ovat samalla alalla. Pitkällä tähtäimellä maailmanlaajuinen kriisi ei kauheasti hetkauttanut toimintaa ja tietyn kriisin mennessä ohi, näiden kaltaiset yritykset jatkavat toimintaansa edelleen vahvasti, sillä ihmiset ovat vakiintuneet brändin pariin. Brändiuskollisuuden saavuttaminen on äärimmäisen vaikeaa kilpailuilla aloilla, mutta se voi olla yrityksen elinehto ja jatkuvuuden kulmakivi haasteiden ilmaantuessa.

Loppuun

Esseetä kirjoittaessa tajusimme, että brändi kokonaisuutena on älyttömän laaja ja ei todellakaan yksiselitteinen. Hyvän brändin rakentaminen vaatii tajuttomasti resursseja ja sen pitää olla myös suunnitelmallista pitkällä tähtäimellä. Siihen kuitenkin on hyvä panostaa, sillä hyvän brändin avulla voi luoda kannattavaa liiketoimintaa, niin kuin esimerkiksi Coca-Colan ja Applen kohdalla nähtiin.

Mietimme myös yhdessä Roiman brändiä tai että onko semmoista ylipäätään. Emme ainakaan tietoisesti ole pyrkinyt tiiminä rakentamaan Roiman brändiä, sillä emme tähän asti ole niinkään tehnyt Roiman nimellä liiketoimintaa, vaan enemmänkin Roiman alla toimivat projektit ovat tehneet liiketoimintaa. Ehkä enemmänkin näillä projekteilla on kehittynyt jonkinlaista brändiä ja on tehty muun muassa brändikirjoja, eli alustavaa työtä brändäyksen eteen on pienesti tehty projekteissa.

Kysymys kuuluukin, tarvitsisiko meidän Roimassa miettiä meidän brändiä? Tavallaan tätä tiedostamattamme olemme tehneet, kun olemme ajatelleet, kuinka haluamme esimerkiksi akatemian arjessa näyttäytyä muulle yhteisölle. Eli olemme kuitenkin miettineet sitä, minkälaisia mielikuvia haluamme, että meistä tulee. Mitä ihmisille tulee mieleen, kun akatemialla puhutaan roimalaista? Eli jonkinlaista brändityötä on taidettu tehdä, vaikka se ei meidän tarkoituksemme ole ollutkaan. Tähän asti olemme ainakin ulkopuolisen palautteen perusteella rakentanut hyvän brändin akatemialla, kun olemme kuulleet muilta tiimiyrittäjiltä ja valmentajilta, kuinka meidän hyvä ja lämmin energiamme välittyy muille. Eiköhän siis jatkossakin jatketa yhtä vakuuttavaa brändityötä roimalaisittain!

Lähteet:

Leskinen, J. Artikkeli. Julkaistu 7.1.2022

https://www.arvopaperi.fi/uutiset/applen-markkina-arvo-teki-kaikkien-aikojen-ennatyksen-ja-osake-voi-nayttaa-pian-taas-edulliselta-asiantuntija-nakymat-tuntuvat-oikein-hyvilta/a6696a98-b1ea-4701-9b6a-0c34361084a7

 

Miller, D. 2017. Building a storybrand. HarperCollins Leadership.

 

Nieminen, K. Artikkeli. Julkaistu 16.8.2022. https://markkinoinnintrendit.fi/brandays/

 

Näkemys tehdas, mbe. Brändin ilmeen uudistaminen – miten se vie yritystäsi kohti tavoitteitasi

https://mbe.fi/wp-content/uploads/2022/10/MBE_brandi_ilmeen_uudistaminen_opas.pdf

 

Sijoittaja.fi. Artikkeli. Julkaistu 26.7.2022. Pandemian hiipuminen nosti Coca-Colan tulosta. https://www.sijoittaja.fi/351276/coca-cola-osake/

 

Suomimobiili.fi. Artikkeli. 3.5.2022. Onko Applen valta-asema murtumassa yhtiön kotimarkkinoilla? https://suomimobiili.fi/onko-applen-valta-asema-murtumassa-yhtion-kotimarkkinoilla-motorola-ja-samsung-kasvussa-yhdysvalloissa/

 

Taloustutkimus Oy. Youtube- video. Julkaistu 31.8.2022. Brand Talk 2022 / Brändien arvostus 2022, Taloustutkimus Oy

 

Trigger Advertising. Youtube- video. Julkaistu 3.11.2011. What is a brand?

 

Viita, H. Arvoa liiketoimintaan, brändin lanseeraus vuodessa. Julkaistu 2020.

 

Aihetunnisteet:
Kommentoi