Tampere
23 May, Thursday
13° C

Proakatemian esseepankki

Brändäys Apukätenä MenestykseenKirjoittanut: Ossi Jokinen - tiimistä Edel.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Brändikäsikirja
Pekka Ruokolainen
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Johdanto 

 

Brändin rakentaminen ja kehittäminen ovat olennainen osa nykyaikaista liiketoimintaa, ja digitalisaation myötä tämä prosessi on muuttunut entistä monimutkaisemmaksi ja sitä kautta kiinnostavammaksi. Teknologian nopea kehitys on avannut uusia mahdollisuuksia yrityksille tavoittaa asiakkaansa ja luoda vahva ja merkityksellinen brändi. Tämä esseemme tarjoaa katsauksen siihen, mitä brändillä tarkoitetaan sekä mitä brändin rakentaminen ja kehittäminen käytännössä tarkoittavat. 

 

 

 

Brändi käsitteenä 

 

Kun puhutaan brändistä, ei tarkoiteta mitään yksittäistä asiaa kuten jonkin yrityksen logoa tai slogania. Brändi ei siis ole mikään konkreettinen asia, vaan se on yksilöllinen mielikuva kyseisestä asiasta. Brändi syntyy aina yksilön mielessä ja sen syntymiseen vaikuttaa hänen ainutlaatuiset kokemuksensa, ajatukset sekä tunteet. On siis mahdotonta luoda brändi, jonka kaikki ihmiset kokisivat ja näkisivät samalla tavalla. Brändi on jotain, jonka jokainen kokee aina yksilöllisesti, sekä suhteuttaa sen omaan maailmaansa, omalle paikalle mielessään muiden vastaavien asioiden kanssa (Ruokolainen 2020). Digitaaliseen mediaan ja sen palveluihin keskittyvä yhtiö Alma Media (Alma Media n.d.), määrittelee brändi seuraavasti: ”Brändi on yksinkertaisimmillaanse mielikuva, joka ihmisillä on yrityksestä ja sen tuotteista ja palveluista”. 

 

 

Brändin rakennus eli brändäys  

 

Brändi ei ole sellainen, kuin sinä sanot tai tahdot sen olevan. Brändi on sellainen, millaisena muut ajattelevat sen olevan (Alma Media n.d.). Eli kun lähdetään rakentamaan jollekin yritykselle brändiä, täytyy koko ajan pitää mielessä asiakkaan näkökulma ja kokemus. Yrityksen täytyy siis pystyä luomaan brändi, joka on asiakkaan näkökulmasta puoleensa vetävä, mutta myös laadukas tarjonnaltaan. 

 

Yksi brändäyksen eli brändin rakennuksen keskeisimmistä lähestymistavoista on asiakaskeskeisyys. Menestyksekkään brändin rakentaminen edellyttää astumista asiakkaan asemaan ja sitä kautta erinomaista asiakasymmärrystä niin heidän tarpeiden kuin arvojenkin kohdalla. Yrityksen on pyrittävä luomaan brändi, joka resonoi asiakkaiden kanssa ja tarjoaa heille merkityksellisiä kokemuksia. Tämä vaatii jatkuvaa vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa ja valmiutta reagoida heidän tarpeisiinsa nopeasti ja tehokkaasti. Palvelumuotoilu näkyy siis hyvin brändäyksessä ja asiakasanalyysi on tärkeä osa koko prosessia. Toinen keskeinen näkökulma brändäyksessä on yrityksen sisäinen kulttuuri ja arvot. Brändi ei voi olla vain ulkoinen kuori, vaan sen on oltava linjassa yrityksen sisäisten toimintatapojen ja arvojen kanssa. Voidaan siis todeta, että menestyäkseen yrityksen on oltava valmis seisomaan sanojensa takana, sekä olemaan avoimesti läpinäkyvä, jotta luotto yrityksen ja kuluttajan välillä voi olla molemminpuolista.  

 

 

 

 

Brändin jatkuva muutos  

 

Brändin rakentaminen ja kehittäminen eivät pysähdy kerran luodun identiteetin varaan, synny hetkessä tai ole oikeastaan koskaan valmis. Sen sijaan brändäys vaatii jatkuvaa arvioimista, mukautumista ja uudelleenarviointia. Asiakkaiden odotukset, markkinatrendit ja kilpailutilanne voivat muuttua nopeasti, ja yrityksen on oltava valmis reagoimaan näihin muutoksiin säilyttääkseen brändinsä relevanssin sekä kilpailukyvyn. Ihminen tekee päätöksiä tunteella ja perustelee ne itselleen järjellä. Kilpailukykyisen brändin tulee siis olla aina ajan hermoilla, sekä pystyä muuttumaan maailman mukana (Ruokolainen 2020). 

Brändin kehittäminen ja viestinnän parantaminen eivät kuitenkaan ole ainoastaan ulkoisten tekijöiden hallintaa sekä tarkkailua. On myös tärkeää kiinnittää huomiota brändin sisäiseen toimintaan ja varmistaa, että kaikki yrityksen työntekijät ymmärtävät ja omaksuvat yrityksen arvot ja brändilupauksen. Tyytyväiset ja motivoituneet työntekijät voivat olla yrityksen parhaita brändilähettejä ja auttaa luomaan positiivista brändikuvaa asiakkaiden keskuudessa. Brändin täytyy siis olla ensin merkityksellinen jokaiselle työntekijälle, ennen kuin se voi olla merkityksellinen yhdellekään asiakkaalle (Ruokolainen 2020). 

  

Brändäyksen strateginen painoarvo 

 

Brändin rakentaminen ei ole pelkästään markkinoinnin luomaa taidetta. Se on strateginen lähestymistapa, jolla pyritään ulottumaan sekä vaikuttamaan organisaation sisällä kaikkiin osa-alueisiin. Brändäys on olennainen kulmakivi osana yrityksen kokonaisstrategiaa ja se vaikuttaa suorasti yrityksen liiketoimintaan. Hyvin rakennettu brändi toimii kilpailuetuna ja auttaa yritystä erottumaan ja menestymään markkinoilla (Alma Media n.d.).  

Brändäys on siis strateginen investointi, joka vaikuttaa suoraan yrityksen menestykseen. Hyvin rakennettu ja hoidettu brändi voi olla yrityksen kilpailuvaltti ja avain sen pitkäaikaiseen menestykseen. Siksi brändäykseen tulisi suhtautua kokonaisvaltaisena strategisena prosessina, joka vaatii jatkuvaa kehitystä ja sopeutumista muuttuviin markkinaolosuhteisiin. (Yrittäjät 2017.) 

 

 

Brändin kirkastus 

 

Brändin kirkastuksella tarkoitetaan kehittämisprosessia, jonka tavoitteena on luoda yritykselle vahva kilpailukeino jo olemasta brändistä. Prosessi sisältää kolme vaihetta, aluksi määritellään mitä tahdotaan viestiä, sitten määritellään kuinka ja missä muodossa viestintä toteutetaan. Kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa luodaan suunnitelma, kuinka kirkastettu brändi esitellään nykyisille sekä potentiaalisille asiakkaille tulevaisuudessa. Brändin kirkastus on hyödyllinen yrityksille, jotka tahtovat ottaa liiketoiminnassaan harppauksen uudelle tasolle (Ruokolainen 2020).  

 

 

 

 

Brändin Laajentaminen Uusille Markkinoille 

 

Olemme puhuneet paljon siitä, kuinka yritys rakentaa ja jatkojalustaa omaa brändiään ja mitä kaikkea sen avulla on mahdollista saavuttaa. On kuitenkin paljon asioita, mitä hyvällä brändäyksellä voidaan saavuttaa. Niistä yksi tärkeimmistä on yrityksen laajentaminen uusille markkinoille, jossa brändäyksellä ja sen laadulla on väliä. Yrityksen menestyttyä alkuperäisillä markkinoillaan ja tilanteen vakiinnuttua on usein katse laajentamisessa. Tämä laajentaminen voi sisältää uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraamista tai nykyisen tuotevalikoiman muokkaamista uusien tarpeiden ja odotusten mukaan. Brändin laajentaminen voi tarjota yritykselle uusia kasvumahdollisuuksia ja lisätä sen markkina-arvoa. Se voi myös auttaa vahvistamaan brändin asemaa ja luomaan sen ympärille laajemman sekä ennen kaikkea sitoutuneemman asiakaskunnan. Kuitenkin on tärkeää niin kuin yritysmaailmassa usein, että laajentaminen tapahtuu harkitusti ja huolella. Brändäyksen näkökulmasta on tärkeää, ettei tule vauhtisokeutta ja muistetaan se mistä on aloitettu ja tehdään töitä brändin arvojen mukaisesti. 

Ennen kuin yritystä lähdetään laajentamaan uusille markkinoille, on tärkeää tehdä perusteellinen analyysi eri osa-alueilla ja ymmärtää uusien markkinoiden mahdollisuudet ja haasteet. Tämä auttaa yritystä tunnistamaan tuleva markkina ja sen tuomat haasteet sekä mahdollisuudet. Olennaista tietysti myös se, että miten tuleva laajennus tehdään brändiä kunnioittaen. 

Brändin laajentaminen uusille markkinoille voi siis tarjota yritykselle merkittäviä kasvumahdollisuuksia ja lisätä sen kilpailukykyä markkinoilla. Kuitenkin on tärkeää, että brändin laajentaminen toteutetaan harkiten ja huolellisesti, jotta pitkään tehty työ ei valu hukkaan.  

 

 

 

Loppusanat 

 

Kun tarkastelemme brändin käsitettä, ymmärrämme, että se ei ole vain yrityksen logo tai slogan, vaan pikemminkin se on mielikuva, jonka ihmiset muodostavat yrityksestä. Brändi on siis kokemus, joka syntyy asiakkaiden mielissä heidän ajatustensa, kokemuksien ja tunteidensa perusteella. Brändin rakentaminen vaatii siis syvällistä ymmärrystä asiakkaiden tarpeista ja arvoista. Menestyvä brändi onkin sellainen, joka on asiakaslähtöinen ja luo brändiä asiakkaidensa arvojen ympärille. 

Yksi keskeinen havainto on myös brändin jatkuva muutos ja sen tarpeellisuus. Brändin rakentaminen ei ole määräaikainen prosessi, vaan se vaatii aikaa ja mukautumista kaiken aikaa. Asiakkaiden odotukset muuttuvat, markkinatrendit vaihtelevat ja kilpailutilanne elää jatkuvasti. Siksi yrityksen on oltava valmis reagoimaan näihin liukuhihnalta tuleviin muutoksiin säilyttääkseen brändinsä kilpailukyvyn. Tämä vaatii sekä ulkoisten että sisäisten tekijöiden huomioimista: yrityksen on ymmärrettävä asiakkaiden tarpeet ja odotukset sekä varmistettava, että sisäinen kulttuuri kulkee myös käsi kädessä sen kanssa. 

Lopuksi tarkastelimme brändin laajentamisen merkitystä uusille markkinoille. Vaikka yrityksen menestyminen alkuperäisillä markkinoilla on tärkeää, laajentuminen uusille alueille voi tarjota yritykselle merkittäviä kasvumahdollisuuksia ja lisätä sen kilpailukykyä. Kuitenkin tämä on tehtävä harkiten ja huolellisesti, jotta brändin arvot säilyvät ja pitkäaikainen menestys varmistetaan. 

Kokonaisuudessaan tämä esseemme tarjoaa katsauksen brändin rakentamisen ja kehittämisen maailmaan, ja toivomme, että se on antanut lukijalle syvällisemmän ymmärryksen siitä, miten yritykset voivat hyödyntää brändiä kilpailuedun luomisessa ja pitkäaikaisessa menestyksessä. 

 

Lähteet 

 

Alma Media. n.d. Brändin rakentaminen ja kehittäminen. Verkkosivu. Viitattu 31.3.2024. 

https://www.almamedia.fi/yrityksille/markkinoijan-tietopankki/brandin-rakentaminen-ja-kehittaminen/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwzZmwBhD8ARIsAH4v1gWjpcEcmM1GtJBECIztghlvuwgk4Nb7k4XqWA3c7yeHqu5yifxK9uMaAgk_EALw_wcB 

 

 

Ojalehto, J. 9.9.2017. Pienenkin yrityksen kannattaa brändätä – se näkyy viivan alla. Verkkosivu. Viitattu 31.3.2024. https://www.yrittajat.fi/uutiset/pienenkin-yrityksen-kannattaa-brandata-se-nakyy-viivan-alla/ 

 

Ruokolainen, P. Brändikäsikirja – Näin teet yritysbrändistä vetovoimaisen. Äänikirja. Viitattu 31.3.2024. 

Kommentoi